Den arabiske verden har skjermet seg for kritikk

Muslimer fra hele verden samlet rundt islams sentralhelligdom i Mekka. Bygningen er dekket av kiswa, et teppe av svart brokade, hvor den islamske trosbekjennelsen er innvevd: «Det er ingen gud uten Allah, og Muhammed er hans profet.»

Vanskelig å kritisere religion der det er nødvendig

Den arabiske verden har skjermet seg for kritikk

På grunn av religiøse moderate og politisk korrekthet, spesielt fra den liberale fløyen, har det blitt vanskelig å kritisere religion der det er nødvendig. Intoleranse og tribalisme fra islam sitt utspring 600-tallet, preger flere samfunn verden over, skriver Andreas Wahl Blomkvist i denne tankevekkende artikkelen - der han tar opp en rekke aspekter knyttet til religion og religionskritikk. «Den arabiske verden har skjermet seg for moderne verdier og holder på religiøst inspirerte juridiske bestemmelser som krenker menneskerettighetene, skriver artikkelforfatteren. Det gjøres oppmerksom på at presentasjonsformen er det SIANs nettavis som har ansvaret for. Her følger artikkelen:

I Norge konverterer i vår tid hvert år ca. 800 personer til islam.

En meningsytring.

Tidligere sokneprest Olav Andreas Dovland er en av få norske teologer som i sterke ordelag har advart mot islam

Biskop emeritus,Gunnar Stålsett, har i varme ordelag gått inn for samabeid med og toleranse overfor muslimer.

Norsk-irakeren, Walid al-Kubaisi har i en rekke artikler advart det norske samfunn mot politisk islam.

Filmskaperen Theo van Gogh ble drept på åpen gate i Amsterdam. Ved kniven lå lapper med vers fra Koranen.

Artikkelforfatteren Andreas Wahl Blomkvist: Jeg har mottatt mer enn en trussel. Selv i Norge blir nytringsfriheten utfordret.

Ayaaan Hirsi Ali: Europa har undervurdert farene ved islamsk fundamentalisme.

Levi Fragell har rett: Religionskritikken må revitaliseres.

Bibelen - kristenhetens hellige bok - som Muhammed knabbet en god del fra.

Et kall for kritikk

Biologiprofessor Paul Zachary Myers kritiserer skeptikere for å frede religion fra kritikk, og tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Levi Fragell, mener at humanister bør revitalisere religionskritikken.[1], [2] Som skeptiker og humanist skal jeg med denne polemikken følge deres oppfordring. Fragell skriver i Humanist: “våre sentrale verdier i økende grad utfordres og trues av religiøst legitimert og voldspreget irrasjonalitet, fra fanatiske islamister i Øst til kristenfundamentalistisk krigshissere i Vest”. Begge disse frontene fortjener kritikk, men jeg mener overvekten av utfordringene, spesielt intoleranse, kommer fra øst.

Kritikk-kamuflasje

Vår debatt om religion har blitt preget av det Daniel Dennett kaller “en tro på en tro”.[3] Han skriver “troen på at å tro på Gud er så viktig at den ikke må bli utsatt for risikoen for å avsanne eller seriøst kritisere den har ledet de troende til å “redde” deres tro ved å gjøre den uforståelig selv for dem selv. Resultatet er at ikke engang professorene vet egentlig hva de bekjenner” (min oversettelse).[4] De religiøse moderate tror ikke nødvendigvis virkelig på jomfrufødsler, snakkende slanger eller flyvende hester, men tror på det å tro - en slags deist-teist-hybrid posisjon. Noen tenker det er fordeler ved å være troende som ligger utenfor det å tro på de hellige skriftene, for eksempel til ære for familietradisjonen eller sosialt samvær. Den store majoriteten “kristne” i Norge faller innenfor denne kategorien. De har en personlig tro, og deres kristne verdier varierer svært. De gjør det vanskelig å definere hva “kristne” tror og mener og dermed gjør det innviklet å kritisere kristendommen i seg selv – blinken for kritikk blir borte.  

I tillegg har vi de politisk liberale som motsetter seg religionskritikk i frykt for at personlig frihet kan innskrenkes. Standpunktet deres lyder omtrent som følger: De må få lov til å tro på det de ønsker, og så lenge de ikke skader andre, så bør de ikke kritiseres. Sannheten er, som vi tydelig skal se senere; det å (virkelig) tro har konsekvenser. Vi kan ikke la et trossystem stå uten kritikk på grunn av politisk korrekthet eller fordi noen av tilhengerne holder det for seg selv. Alle skal ha rett til å tro hva de måtte ønske, men de kan ikke kreve kritikkfrihet – de har ikke engang krav på respekt; Eksempelvis, alle kan få tro at kvinner er mindre verdt enn menn i en rettsal, men du har ikke krav på respekt for denne meningen. Det er også slik at religiøse moderate, som norske hobby-kristne, støtter en organisasjon som aktivt arbeider for å fremme sin egen politikk utenfor det “private”. To eksempler er Den norske kirke og Kristelig Folkeparti. Førstnevnte er raske til å påpeke at “de fleste nordmenn” (78% for å bruke deres tall) er medlem av Den norske kirke.[5] Vi har erfaring med hvor useriøse disse tallene er; det er ikke lenge siden vi så hvordan tilhørigheten til kirken er omtrent uavhengig av troen.[6] Personlig er jeg ikke døpt eller kristelig konfirmert, men likevel fant jeg meg selv i registeret deres: ateist så lenge jeg kan huske, borgerlig konfirmert og støttemedlem i Den norske kirken i over 20 år.

De religiøse moderate og politisk liberale har altså gitt et kritikkvern til politisk religiøsitet. Det har blitt både tabu og vanskelig å kritisere trossystemene. Flere av verdens troende fremmer en politisk posisjon, og med Guds ord i hånda ønsker de makt og bestemmelsesrett overfor andre.

Dennett gjør det udiskutabelt klart i sin bok at religion spiller en altfor stor og viktig rolle til å ikke la seg granskes av vitenskapen og åpnes for kritikk.[7] Det bør bli klart for oss at vi ikke gjør det globale samfunnet en tjeneste ved å ikke erkjenne potensielle negative eller positive effekter av religion. Jeg frykter at noen verdier i verdensreligionene er lite kompatible med verdier som verdensfred, likeverd, ytringsfrihet, rettferdighet, toleranse og likestilling. Blant verdensreligionene mener jeg Islam står i en spesielt dårlig posisjon i dag og jeg skal forsøke å argumentere for mitt standpunkt.

Refleksivt angrep på kritikk

Ved å uttrykke min mening offentlig har jeg blitt kalt, som oftest av liberale, rasist, islamofob og generaliserende. Jeg ønsker å imøtekomme disse protestene før jeg går videre. Rasist blir feil da Islam verken er en rase, etnisk gruppe eller nasjon. Islam er et trossystem. Noen sier da at jeg ikke kan kritisere Islam uten å kritisere muslimer; Men muslimer er diskutabelt ingen rase, og det må være mulig å kritisere en ide, verdi eller påstand uten å anse kritikken som personangrep. Distinksjonen mellom en tro eller en ide og personene som overholder disse er avgjørende for en fruktbar debatt. Det ene er idekritikk og det andre er personkritikk.

Dette bringer meg til begrepet “islamofob”. Sara Larsson, (tidligere?) redaktør i det svenske humanistmagasinet Sans, har rett når hun mener begrepet er problematisk og at det blir misbrukt for å stilne debatt og kritikk.[8] Begrepet “muslimfobi” passer bedre til de som har fordommer mot muslimer og behandler dem med urett. En slik fobi finnes og vi bør sile dem ut fra debatt og angripe dem for de fordommene de står for. Forskjellen mellom muslimfobi og seriøs religionskritikk er at kritikken er rettet mot verdier eller påstander i Islam, og ikke muslimene som personer. Som en analogi kan vi tenke på røyking; Jeg kritiserer røyking som en kilde til dårlig helse, ikke røykerne.

Fundamentalisme og tvetydighet i religionsbegrepet

Islam praktiseres i mange former og har forskjellig innvirkning på mennesker og samfunn. Det er irrasjonelt å tro at alle tolkninger av Islam vil være like positive eller negative i sin natur – denne tvetydigheten gjelder religionsbegrept generelt. Til det positive har Islam vært en inspirasjon og kilde til god litteratur (eksempelvis poesien til Jalaluddin Rumi) og karakteristisk kunst preget av endeløs geometri og symbolbruk med mer. På den negative siden finnes det tolkninger, spesielt fundamentalistiske, som er uforenelig med et fungerende verdenssamfunn. Liberale at dette er tolkninger gjort av en ”liten fanatisk minioritet”, men sannheten er en helt annen.

De fleste kan undre hvorfor vi skal bry oss om fundamentalistene sin oppfatning av Islam og ikke de moderate. Det har seg slik at fundamentalister forsøker å holde seg strengt til de fundamentale verdiene i en trosretning (derav navnet “fundamentalist”), mens sistnevnte er en ekstremt heterogen gruppe. Moderate har enten ikke lest skriftene, eller fortolket dem til å bety noe personlig eller egnet for deres samfunn. De har modifisert troen til å passe med de kulturelle normene og tidsepoken de lever i.  Det finnes riktignok ingen som bestemmer hva Islam egentlig står for, men det skal godt gjøres å argumentere at fundamentalistene ikke har gjort sitt arbeid for å holde seg til røttene, skriftene og ”sanne islam” slik den ble åpenbart på 600-tallet. Det samme kan ikke bli sagt om mange av de moderate, dog kan det bli sagt at den moderniserte formen av Islam ikke nødvendigvis støtter mange av de verdiene jeg kritiserer her.

Det er galt å tenke at fundamentalisme eller ekstremisme er et problem i seg selv. Forståelig nok snakker vi om islamske fundamentalister som en voldelig sort, men forsøk å tenke dette i andre trossystemer. Jainismen er en religion med over fire millioner tilhengere.[9] Deres absolutt sentrale verdi er ahimsa (kort forklart: ikke-vold mot enhver skapning). Det skal virkelig mye til for at en fundamentalist innen jainisme skal bli mer voldelig enn en moderat motpart. De er praktisk talt hemmet fra å tråkke på bakken i redselen for å skade en maur eller bille. De er, kanskje unødvendig å nevne, vegetarianere. Vi kan også forestille oss en human-etisk fundamentalist eller ekstremist; Vil virkelig en overdreven form for kritisk tenkning, menneskeverd for alle mennesker uansett tro, selvstendighet eller iboende verdighet være en kilde til voldelige dødskulturer som vi ser fra islamske fundamentalister? Det er avgjørende å oppdage elefanten i rommet her: Å tro har konsekvenser og verdiene du finner i et trossystem reflekteres i praksis. Du skal nemlig jobbe rimelig godt med Richard Norman sin innflytelsesrike bok om humanisme for å rettferdiggjøre drap av sivile ikke-humanister i navnet til humanisme.[10] Du trenger på langt nær samme innsats hvis du ønsker å bruke Koranen, og det skal sant sies at Koranen veier tyngre for Islam enn ”On Humanism” gjør for humanismen. Human-Etisk Forbund sin livssynspolitikk er åpen for redigering, og kritisk tenkning blir oppmuntret, mens Koranen skal visstnok være evig, uten feil, uredigerbar og Guds ord til mennesket og er dermed hevet over all kritikk.

Hvilke verdier er det jeg snakker om?

En gjennomlesing av Koranen gjør det klart for oss at skaperen av universet er opptatt av tribalisme. På omtrent hver eneste side kommer vi over en verdidistinksjon mellom muslimer og ikke-muslimer.[11] De som ikke tror på Allah er, i følge Koranen, rent bokstavelig brensel for ilden i livet etter døden. Oppfordringer til å sende ikke-troende ut av muslimske land eller tvinge dem til å underkaste seg Sharia (islamsk lov) kan enkelt tolkes ut av Koranen. Dette gjør at Osama Bin Laden sin versjon av Islam ikke er en fantastisk vridning av det bokstavelige budskapet. Slik som Anjeem Choudary, en britisk muslim som leder en gruppe muslimer som kjemper for innføringen av Sharia i Storbritannia, påpeker; jihad er en av de meste omtalte pliktene overfor muslimer etter Tawhid (det er bare en Gud og det er Allah).[12] Jihad er riktignok mer enn bare “hellig krig”, og den praktiske betydningen av jihad på verdenssamfunnet er alt fra selvforsvar til den mer ekstreme formen vi ser i salafismen blant sunni muslimer.[13] Det er ikke til å unngå at jihad, for mange islamske lærde, ikke bare oppfordrer, men pliktgjør muslimer til å kjempe ned motstandere av Islam – mye debatt ligger rundt hva som skal til for å bli en ”motstander av islam”. Enhver form for kritikk vil og kan gjøre deg til en motstander av Islam, og du blir blinken for en voldelig religiøs plikt. Dette forverres av konseptet om martyrdom: En fristelse om et paradis fylt av jomfruer og andre goder samt ære for deg og familien hvis du skulle finne på å forlate ditt hjem og dø for Allah og islam. Å tro med hengivenhet at du er pliktig til å drepe mennesker for blasfemi (i verste fall religionskritikk) og i tillegg blir belønnet for det i etter-livet kan ikke være annet en problematisk i et samfunn der ytringsfrihet bør være en selvfølge.

Effekten av intoleranse

Salman Rushdie, Ayaan Hirsi Ali, Theo Van Gogh, hundrevis av bloggere, skaperen av videosnutten “Innocens of Muslims” og den danske karikaturtegner Kurt Westergaard er bare noen eksempler på mennesker som har fått smake på hvor intolerant Islam er. Kurt Westergaard har omtrent vært på rømmen siden tegningene i 2005 og ble konfrontert hele fire år senere av en muslim utstyrt med kniv og øks i hans eget hjem med sitt fem år gamle barnebarn i huset.[14] Dette var kanskje bare en radikal muslim, men noen måneder etter publisering av tegningene ble danske og andre vestlige ambassader i Damaskus, Beirut og Teheran påtent. Fatwaer (domsavsigelse utgitt av islamske lærde i “religiøs jus”) skrek etter hodet til Westergaard i bytte mot belønning. Protester, mange voldelige, og dødstrusler var å finne overalt. Dusinvis av mennesker omkom for hva som i bunn og grunn er en tegning. I nyere tid har spesielt ateistiske bloggere i Bangladesh kjent på vrede. Tusenvis, estimert opptil hundre tusen, muslimer, inklusivt imamer (religiøse ledere), protesterte og oppfordret til henrettelse for kritisk blogging av Islam.[15], [16] Flere bloggere har blitt brutalt drept eller arrestert for å kritisere en tro.[17], [18]

Lignende eksempler kan bli trukket fram i det kjedsommelige. Hva som er verdt å merke seg er hvor forskjellig religionene reagerer på kritikk. Den høyst kontroversielle filmen fra Monty Phyton, Life of Brian, var riktignok bannlyst fra å vises i flere land – det oppstod også protester – men hvor er de kristne lederne som åpenlyst krever hodet til John Cleese eller Michael Palin? Hvor er de påtente ambassadene og de omkomne menneskene? Livet til Cleese eller Palin kan ikke akkurat sammenlignes med, for eksempel, Westergaards til tross for at de lagde en verdenskjent film med hva som kan bli oppfattet som latterliggjøring av den kristne tro. Faktum er at filmregissøren til den mindre kjente filmen Submission (navnet stammer fra den direkte oversettelsen av ordet ”islam”), Theo Van Gogh, ble knivstukket, skutt og drept av muslimen Mohammed Bouyeri samme år filmen kom ut.[19] Festet til liket lå en svergelse til Islam og en dødstrussel og oppfordring til jihad mot Hirsi Ali (som hadde skrevet manuskriptet), Amerika, Europa, Nederland og alle vantroende ”fundamentalister”.[20]

Romanen, Sataniske Vers, av Salman Rushdie er et annet eksempel. En av fatwaene, som krevde forfatteren Rusdhie drept mot en million dollar i belønning, kom fra ingen ringere enn øverste lederen i Iran, Ayatollah Khomeini.[21] Man skulle håpe at disse oppfordringene ble møtt med forakt, men etter at Mustafa Mahmoud Mazeh døde i et mislykket bombeattentat, sannsynligvis mot Rushdie, endte han opp med å bli hyllet som martyr. Begravelsen og et skrin ble betalt av den semi-offisielle Iransk-statlige organisasjonen Islamic World Movement of Martyrs’ Commemoration og moren til Mazeh ble invitert til å bo i Iran samtidig som dusøren på hode til Rushdie uoffisielt økte til 2.8 millioner dollar.[22] På gravsteinen står det “… Første martyren som dør i oppdraget for å drepe Salman Rushdie”. Intoleransen topper seg når ikke bare Rushdie, men oversettere og alle assosiert med publikasjon av boken mottar dødstrusler og angrep. Den japanske oversetteren av boken ble funnet stukket til døde og den italienske ble hardt skadet etter et knivangrep.[23] I vårt eget hjemland ble sjefen for forlaget som publiserte romanen, William Nygård, skutt tre ganger i ryggen utenfor hjemmet sitt i Oslo kort tid etter Khomeini sin fatwa.[24] Den vestlige verden kan spørre seg hvor det ble av alle de tusenvis muslimene som protesterte imot og fordømte denne intoleransen. Er det noen andre enn meg som kan forestille seg hva slags respons Life of Mohammed ville fått, og hvordan Cleese sitt liv, eller vestlige ambassader for den saks skyld, ville sett ut hvis denne filmen skulle blitt en realitet?

Straffen for å forlate sin tro som muslim, apostasi, er varierende, men i flere land er det dødsstraff. I vår verden er en sanksjon på dette riktignok absurd, men i Islam kan vi finne begrunnelser både i hadithen og Koranen, litteratur som den juridiske loven (Sharia) er sprunget ut av.[25] Disse “hellige” skriftene har også resultert i at det finnes minst syv stater der du kan bli lovlig henrettet for å være ateist.[26] I andre land kan du “heldigvis” bare bli fengslet eller få reduserte rettigheter for å være ateist eller forlate Islam.[27], [28] I et eksempel blir en kristen mor og hennes syv barn dømt til fengsel i 15 år i Egypt for å forlate Islam til fordel for Kristendommen. Du trenger ikke være en ekspert i demografi for å finne en korrelasjon mellom disse statene og Sharia sin grad av innflytelse på det juridiske systemet.[29] Navnet på de syv ateist-dødsstraff statene vil mislykkes i å overraske deg: Pakistan, Saudi-Arabia, Iran, Afghanistan, Sudan, Mauritania og Maldivene.

Denne intoleransen og tribalismen i Islam bidrar til stadig nye tilfeller; Tidligere i år i Pakistan ble over 170 kristne hjem, flere kirker og butikker brent ned av store grupper muslimer som går fra hus til hus i jakt på kristne.[30] Omtrent på samme tid ble seksten veldedighetsarbeidere skutt av en gruppe muslimer som mistenkte at vaksinene de tilbydde var en del av et amerikansk plot mot Islam.[31] En måned tidligere ble en muslim beskyldt for å brenne sider av Koranen; Mannen ble levert på politistasjonen, men en mobb av muslimer stormet selve politistasjonen og slo mannen til døde før han kunne rettslig dømmes.[32] I Libya blir kristne lovlig arrestert for mistanke om misjonsarbeid, og røde kors ble tvunget til å avvikle sitt humanitære arbeid av samme årsak.[33] På Egyptisk TV kan vi se islamske lærde åpenlyst oppfordre til å kappe av hodene på muslimer som har forlatt den islamske tro eller til voldelig jihad mot alle ikke-troende som taler islam Imot, spesielt USA og alle sine allierte (merk hvor generaliserende disse oppfordringene er).[34], [35] I nord-Iran har politiet opprettet et eget internett-politi for å oppsøke personer som kritiserer Islam og regimet. Flere hundre har blitt arrestert mens Iran arbeider med å produsere sitt eget “halal internett”.[36] Disse sakene er kanskje, som liberale stempler dem som, ekstreme enkelttilfeller. Det er derfor på tide å forsøke å kvantifisere litt.

Statistikk

Pew Research Center sin første publikasjon i deres prosjekt “Global Attitudes Project” viser noen forstyrrende tall fra 2002. Jeg siterer spørsmålet som kun ble stilt til muslimer, og det er verdt å merke seg at over 38 000 mennesker deltok i denne spørreundersøkelsen:

”Some people think that suicide bombing and other forms of violence against civilian targets are justified in order to defend Islam from it’s enemies. Other people believe that, no matter what the reason, this kind of violence is never justified. Do you personally feel that this kind of violence is often justified to defend Islam, sometimes justified, rarely justified, or never justified?”[37]

Jeg har lyst til å understreke ordene selvmordsbombing og sivile mål. Pew inkluderer svarene “often justified” og “sometimes justified” som ja. Med denne metoden svarer følgende prosentandeler muslimer ja til selvmordsbombing av sivile mål i forsvar av Islam: 73% i Libanon, 56% i Elfenbenskysten, 47% i Nigeria, 44% i Bangladesh, 43% i Jordan, 33% i Pakistan, 32% i Mali, 30% i Ghana, 29% i Uganda, 28% i Senegal, 27% i Indonesia, 18% i Tanzania, 13% i Tyrkia og spørsmålet ble ikke tillatt i Egypt.[38] Hvis vi inkluderer svaret “rarely justified” i ja-gruppen blir tallene mer alarmerende; 82% i Libanon og 20% i Tyrkia hver femte muslim. Merk også at de andre prosentene ikke nødvendigvis svarer “nei” – I hvert land var det et sted mellom 3% og 23% som valgte å ikke svare på spørsmålet.

Man skal være forsiktig med å trekke konklusjoner fra spørreundersøkelser. Likevel er det klart at målrettet selvmordsangrep mot sivile i forsvar av Islam ikke er en foraktet metode for mange muslimer. Ved å regne med antallet muslimer i landene nevnt, samt feilmarginen Pew opplyser oss om (2-4%), kommer vi opp i flere millioner mennesker. Jeg understreker at det ikke er muslimene som personer som bør kritiseres her, men trossystemet som har påvirket dem til å adoptere en slik etikk.

Tallene for muslimer i vesten er ikke like mørke. En lik undersøkelse fra 2006 viser at muslimer som svarer ja på samme spørsmål i Frankrike, Storbritannia og Tyskland var henholdsvis 16% (dog svarte nye 19% at det var ”rarely justified”), 15%, 7%.[39] Det som kanskje er urovekkende fra denne rapporten er resultatene fra yngre muslimer (18-29 år). Her blir tallene følgende: 35% Storbritannia, 42% Frankrike og 22% i Tyskland. Dette samsvarer med en annen undersøkelse der nesten hver fjerde britiske muslim svarte at undergrunns bombingen i London (deres eget oppholdsland) 7.juli 2005 (ofte referert til som 7/7 bombingen) var rettferdiggjort.[40]

Når det kommer til sanksjoner mot “lovbrudd” som utroskap og apostasi, så er det et klart flertall i Egypt (>80%), Jordan (>70%) og Pakistan (>75%) som støtter steining og dødsstraff.[41] Hvor mange millioner muslimer skal støtte slike moralske sanksjoner før vi erkjenner at det ikke bare er noen “få gærne fundamentalister i Midtøsten” som holder fast på verdier fra 600-tallet? Hvor mange millioner muslimer skal mene at selvmordsbombing mot uskyldige sivile er rettferdiggjort før vi anerkjenner en negativ effekt av Islam på verdenssamfunnet?

Islam og terrorisme

Det er ikke kun religionskritikere eller islamofober som kobler islamske verdier oppimot terrorisme. Det er terroristene selv som kobler seg sammen med Islam.[42], [43], [44] (i en sak ble gisler sluppet fri hvis de kunne resitere vers fra Koranen) De eksplisitt legger ut for oss hva som er deres sentrale motiv: jihad, martyrdom, spre Islam og fjerne det lovløse samfunn som vi kjenner som det vestlige sekulære. En mislykket selvmordsbomber fra gruppen Islamic Jihad forteller oss at han ble inspirert av kjærligheten for martyrdom og ikke hevn for en israelsk stat – “Jeg ønsket ikke hevn for noe som helst. Jeg bare ønsket å bli en martyr”39.

En rask titt på en liste av verdens terroristorganisasjoner gir oss et innblikk i hva de kjemper for.[45] Bare navnene deres røper en viss trend (jeg inkluderer de fleste som er anerkjent som terrororganisasjoner av fire eller flere nasjoner i følge wikipedia): Al-Gama’a al-Islamiyya, Al-Qaida, Abu Sayyaf, Al-Shaabab, Ansar Al-Islam, Osbat Al-Islam, Harkat-ul-Mujahideen, Hezbollah, International Sikh youth Federation, Islamic movement of Uzbekistan, Jabhat al-Nusra, Jaish-e-Mohammed, Jemaah Islamiah og Liberation Tigers of Tamil Eelam (andre er Islamic Jihad og Taliban). Målet til flere av disse organisasjonene er et islamsk verdensdømme. Er det virkelig en tilfeldighet at ord som Islam, Mohammed og mujahideen (som betyr muslimer som utfører jihad) dukker opp blant disse terrororganisasjonene?

Andre terrorårsaker

Jeg skal være den første til å innrømme at Islam ikke er den eneste kilden til terrorisme – langt i fra – men det er en kollaboratør. Faktisk var Tamil Tigers (hovedsakelig en sekulær gruppe) den dominerende gruppen for selvmordsangrep mellom 1980 og 2000. Breivik er et annet eksempel på terrorisme motivert av noe helt annet enn islamske verdier. Prevalensen er viktig å se på her og majoriteten av selvmordsangrep etter år 2000, derimot, er utført av jihad inspirerte terroristgrupper i Midtøsten, spesielt Irak, Afghanistan og Pakistan.[46] Det har vært en stor vekst av selvmordsangrep siden 2001; 80% av selvmordsangrepene etter 1968 er utført senere enn 11. september 2001, og jihad-motiverte grupper representerer 31 av de 35 ansvarlige gruppene.[47] Det har altså vært færre selvmordsangrep fra 1980 til 2003 enn det har vært i 2004 og 2005 alene. Mellom 2003 og 2010 er det anslått over tusen selvmordsangrep i Irak alene, hvorav den store majoriteten omkomne er sivile.[48]

Liberale, som jeg har diskutert med, har gått så langt å hevde at Islam aldri er årsaken til terror. Jeg, derimot, mener det ikke er en tilfeldighet at Ramadan er den voldeligste måneden for terrorangrep i de ovennevnte landene.[49], [50] Terrorisme i form av selvmordsangrep er et komplekst fenomen med mange faktorer involvert, men å ikke erkjenne en av dem i redselen for å kritisere religiøse er kun en god strategi mot uvitenhet.

USA sin utenrikspolitikk er årsaken

Først av alt: USA har gjort seg selv til et mål for jihad. Det er utvilsomt at utenrikspolitikken til amerikanerne har bidratt til å blusse opp angrep. Når dette er sagt, amerikansk politikk forklarer ikke fenomenet alene. Mohammed var selv en krigsherre som spredte Islam med sverdet ganske så vellykket. Han dannet grunnlaget for en videre religiøst/arabisk imperialisme som etablerte islamske dynastier og kalifatet. Profeten Mohammed er uten tvil et forbilde for Islam, og som en aggressiv krigsherre kan vi lure på hvordan dette kan ha påvirket islamske tilhengere i ettertid. Slik som Ali Rizvi skriver i et utmerket blogginnlegg for Huffington Post; Thomas Jefferson (hovedforfatteren av den amerikanske uavhengighetserklæringen) returnerer fra en samtale med Sidi Haji Abdul Rahman Adja, en utsending fra Tripoli til London, i 1786.[51] Jefferson forsøkte å forhandle fram en fredsavtale med de muslimske statene i nordvest Afrika, som på den tiden gikk under navnet Barbari statene. De hadde via piratvirksomhet i Middelhavet kidnappet, fengslet eller gjort til slave over en million vestlige, og Tripoli var kraftsenteret til disse operasjonene. Jefferson kommer tilbake med følgende å si:

Ambassadøren svarte oss at (deres rettigheter) ble grunnlagt av loven fra deres Profet, som det ble skrevet i Koranen; at alle nasjoner som ikke skulle ha svart på denne autoriteten var syndere, og at det var deres rett og plikt til å gå til krig mot dem hvor enn de kunne bli funnet, og å gjøre slaver av alle de tok til fange; og at hver muslim som ble drept i strid var sikker på å gå til Paradiset>[52](min oversettelse)

Disse ordene ble uttalt lang tid før USA hadde et militært opptog i Midtøsten, eller i det hele tatt hadde en etablert utenrikspolitikk. Mislykket amerikansk utenrikspolitikk forklarer heller ikke hvorfor islamske terrorgrupper stadig vekk angriper muslimer som støtter seg til en annen retning innen Islam, eksempelvis shia eller sufisme. I Irak har de fleste terroraksjonene de siste seks månedene tilsynelatende vært rettet mot shia muslimer.[53] Hvorfor skal de gjøre dette hvis vesten var den eneste årsaken? USA har ganske enkelt gjort seg til mål for et motiv som allerede var etablert – lang tid før Amerika engang var oppdaget.

Israel-Palestina konflikten har gitt opphav til nasjonalistisk inspirert terror som har ingenting med Islam å gjøre

Det er klart at nasjonalisme kan føre til terror, men hvis dette alene var årsaken til selvmordsbombing og terror i Israel så må vi spørre oss selv: “hvor er de kristne palestinske selvmordsbomberne som kjemper for en palestinsk stat?” eller “hvor er de kristne motpartene til Hamas og Hezbollah?”.

Terroristene har en psykologisk svikt

Ideen om at terrorister rett og slett er “gærne” eller, sagt på en annen måte, lider av en psykopatologi stemmer ikke. Litteraturgjennomganger av de studiene som finnes om terrorister viser at de ikke lider av noe psykopatologi.[54], [55] Faktisk skjermer terroristgrupper ut mentalt ustabile personer rett og slett fordi de utgjør en sikkerhetsrisiko. Karakteristiske trekk til personer i risiko for selvmord passer ikke med selvmordsbombernes.[56] De blir best forstått som en ny gruppe innenfor den psykologiske forståelsen av selvmord. Koranen inneholder også et vers som forbyr drap av seg selv, men islamske terrorister ser ikke på selvmordsbombing som “selvmord”. En fanget palestinsk selvmordsbomber uttaler seg: “Dette er ikke selvmord. Selvmord er svakt, det er egoistisk, det er mentalt forstyrret. Dette er istishhad (martyrdom eller selv-ofring i tjeneste for Allah)”55.

Individuelle psykologiske forskjeller og gruppepsykologi spiller nok en store rolle, men i praksis betyr dette at terrorister er tilsynelatende normale mennesker født på feil sted til feil tid.

Sosiale årsaker

Terrorister kommer fra et vidt spekter av sosiale klasser (for en litteraturgjennomgang av de sosiale og psykologiske teoriene bak terror anbefalles The Mind of the Terrorist av Jeff Victoroff).[57] Fra 1990 årene har terrorister vært rike, fattige, profesjonelle, universitetsstudenter, 40 åringer, 20 åringer eller kvinner – det er vanskelig å finne en trend. Hvis noe skulle vært sant så ville det vært mer utdanning (spesielt religiøs utdanning) og økonomiske ressurser gir høyere sannsynlighet for terrorisme. Det er klart at denne korrelasjonen ikke er en kausalitet, og at letingen etter årsaker innen økonomi og utdanning har ikke gitt brukbare resultater. Som Terry McDermott beskriver i boken sin, Perfect Soldiers, om mennene bak 11. september; De nitten kaprerne var middelklasse moderate muslimer med gode økonomiske muligheter, College utdannelse eller bedre (flere med doktorgrad).[58] Derfra ble de dedikerte islamister som så på seg selv som soldatene til Allah og tilbrakte store deler av tiden i deres lokale moské i Hamburg.

I lys av alt dette synes jeg det er merkelig at noen liberale ennå ikke kan innse at Islam spiller en større rolle i terror. Forestill dere å tvile på motivet til en fattig ny arbeidstaker som gir utrykk for å rette opp i situasjonen sin. Vi blir aldri fristet til å tenke: “nei, det må være noe annet enn det økonomiske som motiverer ham. La oss undersøke hans religiøse tro”. Det er verdt å reflektere over hvorfor vi aldri tenker i disse baner, men alltid andre veien. Det kan virke som politisk korrekthet har strukket seg for langt.

Ikke glem de moderate!

Det er viktig å få det sagt: Majoriteten av muslimer er fredelige, spesielt i den vestlige verden, og bifaller verdier som har en positiv innflytelse på samfunnet. Flesteparten støtter ikke terrorismen som utføres i Islam sitt navn. Mange av dem verken kan eller har lest Koranen. Jeg har kun beskrevet hvordan terror er relatert til Islam og hvordan islamske verdier har resultert i unødvendig lidelse – jeg har aldri skrevet at muslimer generelt sett er et problem eller at majoriteten av muslimer støtter terrorisme. Det er dog et urovekkende stort mindretall i Midtøsten som støtter terroraksjoner, og når vi snakker om henrettelser for ”lovbrudd” som apostasi eller utroskap er de som sagt i flertall i flere land. En ting er å se på hva majoriteten sier, mens en annen ting er å se hvor mange et “mindretall” er.

Den helt siste Pew studien fra april (2013) viser en voksende majoritet som motsetter seg terror mot sivile mål.[59] Det er viktig å undersøke hvorfor vi ser et frafall av antall muslimer som støtter terrorsaksjoner desto lenger vekk fra Midtøsten vi kommer. En av årskene er at den første Pew studien jeg refererte til ble utgitt i 2002 og har nok reflektert hvordan reaksjonene i Midtøsten var etter at den vestlig verden rettet seg mot terror og Afghanistan etter 11. september 2001. Disse tallene viser likevel en en voldelig latent form for etisk tenkning som oppstår når vestlige stormakter involverer seg i Midtøsten.

 Mange kan nevne at verdiene jeg kritiserer er å finne i andre religioner også, deriblant Kristendommen. Jeg er enig i at mosebøkene og Samuels bøker inneholder etter alt å dømme enda mer barbariske synspunkter enn Koranen selv. Likevel ser vi en forskjell i innflytelsen av Islam og Kristendommen på mennesker og samfunn i nåtiden. En av faktorene som sannsynligvis har hjulpet er den store tvetydigheten i Bibelen, spesielt etter vi har smurt på det nye testamentet. Den inneholder så mange selvmotsigelser at du kan omtrent fremme enhver mening med den.[60] Dette reflekteres også i at vi har omtrent like mange kirkesamfunn, med variasjoner i tolkningen av Kristendommen, som det er setninger i bibelen.[61], [62] Denne tvetydigheten finnes ikke i like stor grad i Koranen eller Hadithen, og de er i sin bokstavelige forstand relativt tydelige på enkelte etiske problemstillinger; Sånn som hva vi skal gjøre med muslimer som ikke ønsker å være muslim lenger eller hvorvidt en mann og en kvinne er like mye verdt i en rettsal eller om de bør arve like store summer fra sine foreldre.

Tvetydigheten i Bibelen kan ha hjulpet Kristendommen til å forme seg etter oppblomstringen av filosofi i opplysningstiden og dermed modernisert seg lettere. Islam har også fulgt etter, men i Midtøsten henger nasjonene tydelig etter (dette kan også bli sagt om Kristendommen i Afrika der heksebrenning fortsatt er å finne[63]). Hvordan kan dette ha seg? En av årsakene kan være at flere områder i verden har vært eller er skjermet fra god litteratur, filmer og Dvd-er som understreker triumfene i vitenskap, filosofi og fornuftstenkning. I FN sin Arab Human Development report i 2002 kommer det fram at Spania oversetter omtrent like mange bøker til spansk hvert år som hele den arabiske verden har oversatt til arabisk siden 800-tallet![64] I tillegg har færre enn 2% tilgang på internett, og de produserer 1% av verdens bøker til tross for at de representerer 5% av verdens befolkning, og de fleste er religiøse bøker. Dette mistenker jeg kan ha bidratt til å holde på de konservative verdiene som ellers vestlige moderate muslimer, sammen med de kristne, har forlatt i sine hellige tekster. Disse konservative verdiene har ikke fått den samme utfordringen som de har fått i vesten siden syttenhundretallet. Det kan også tenkes at Islam er en religion som krever sterkere tilhørighet til dogmene enn det Kristendommen har vært eller er. Hva som enn er årsaken til disse forskjellene så er det et viktig grunnlag for videre granskning.

En digresjon: Marte Dalelv-saken

En av de heteste nyhetssakene i sommer var Marte Dalelv-saken i juli.[65] Hun ble dømt i Dubai for å ha sex utenfor ekteskapet, alkoholbruk og for å ha avgitt falsk forklaring på en voldtektsanmeldelse hun trakk tilbake. Hun fikk straks sparken fra jobben sin og ble dømt. Det er unødvendig å nevne hva disse lovene er inspirert av. Hun er, i all juridisk forstand, skyldig i De forente arabiske emirater fordi både alkoholbruk og sex utenfor ekteskapet er forbudt (for øvrig er homofili og samboerskap også forbudt). Saken fikk så mye oppmerksomhet internasjonalt at Emiren stod i et dilemma: Vi har en skyldig kvinne etter loven, men hele den vestlige verden reagerer med et gap på anklagene. Smart som Emiren var ble Dalelv “benådet” og sluppet fri. Dette fikk kanskje mange til å legge bort tankene om hvordan det er å leve i et samfunn der Sharia slippes løs i praksis, men aldri glem hvor mange andre en Dalelv som har opplevd og opplever dette akkurat nå. De lever i en verden der verdiene vi tar for gitt ikke har funnet sin plass, og det skal sant sies at De forente arabiske emirater ikke er verstingen. Når “eksperter” uttaler seg i media om at lovene i De forente arabiske emirater strider imot menneskerettigheter og bør forkastes – hva er det de egentlig kritiserer? Hvordan skal vi forene dette med at majoriteten av muslimer ønsker å innføre Sharia i nasjonen de lever i?

Når pasifisme ikke lenger blir etisk forsvarlig
Et eksempel fra Sam Harris sin bok, The End of Faith, får oss virkelig til å vurdere vår intuisjon om å la nasjoner utfolde seg etter eget ønske.[66] En av de flere groteske konsekvensene av Islam kom fram i Saudi Arabia i mars 2002: En skole i Mekka med flere tenåringsjenter i er i brann. Det religiøse politiet stoppet brannmenn og helsepersonell fra å iverksette redningsaksjon fordi jentene ikke bar det hodeplagget som Koransk lov krever.[67] Resultatet var at fjorten tenåringsjenter døde og femti jenter ble skadet. Når myndighetens voktere holder dørene igjen mens tenåringsjenter brenner opp på innsiden for religiøse grunner er det kanskje verdt å vurdere om det i det hele tatt er etisk forsvarlig å tillate verdier fra jernalderen innenfor de politiske kretser?

Sammendrag og avslutning

På grunn av religiøse moderate og politisk korrekthet, spesielt fra den liberale fløyen, har det blitt vanskelig å kritisere religion der det er nødvendig. Intoleranse og tribalisme fra Islam sitt utspring på 600-tallet preger flere samfunn verden over – fra Midtøsten til Indonesia. Disse verdiene har også gjort terrorisme i nyere tid en tjeneste og brakt utallige menneskeliv til lidelse og elendighet på en skala som skiller seg ut i dag. Den arabiske verden har skjermet seg for moderne verdier og holder på religiøst inspirerte juridiske bestemmelser som krenker menneskerettighetene. Islam vil tjene godt på å fortsette å modernisere seg fra innsiden slik kristlige kirkesamfunn har gjort verden over. Problemene med fundamentalistisk Islam er ikke fundamentalisme alene, men foreningen av Islam og fundamentalisme.

Koranen nedverdiger alle ikke-muslimer på en måte som ikke er gjenkjennelig i noe litteratur siden Adolf Hitler sin vurdering av Jøder i Mein Kampf. De ekstreme tilfellene som skjer i navnet til Islam, Sharia eller jihad er like tilfeldig knyttet til Islam som retningen muslimer velger å be. Vers som ”Surely! Those who disbelieved in Our Ayaat (proofs, revelations etc) We shall burn them in Fire. As often as their skins are roasted through, We shall change them for other skins that they may taste the punishment. Truly, Allaah is Ever Most Powerful, All-Wise”[68] og ”(Remember) when your Lord inspired the angels, ”Verily, I am with you, so keep firm those wo have believed. I will cast terror into the hearts of those who have disbelieved, so strike them over the necks and smite over all their fingers and toes”[69] og ”Fight against those who (1) believe not in Allah, (2) nor in the Last Day, (3) nor forbid that which as been forbidden by Allah and His Messenger (4) and those who acknowledge not the religion of truth among the people of Scripture (Jews and Christians), until they pay the Jizyah with willing submission, and feel themselves subdued”[70] vil mildt sagt ikke bidra positivt til et flerkulturelt samfunn, spesielt når dette visstnok skal være skaperen av universet sine ufeilbarlige ord.

Fragell har rett

Da jeg fullførte denne polemikken ble jeg advart av nære bekjente fra å publisere den – de fryktet for min helse. Jeg har i samtale med hengivende unge norske muslimer mottatt mer enn én trussel. Dette forteller oss at selv i Norge blir ytringsfriheten utfordret, akkurat slik Levi Fragell mistenkte. Vi bør ikke tolererer Islam sin intoleranse for kritikk, ytringsfrihet eller likeverd, og vi bør åpne kranen for god og seriøs religionskritikk – intoleranse for intoleranse er nemlig ikke intoleranse.

Referanser

[1] Gran E. Hvorfor har skeptikere fredet religion? Fritanke 30.05.2013. http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=9135&sok=1 (17.08.2013)

[2] Fragell L. Humanisme ved en korsvei. Humanist 20.05.2010. http://humanist.no/humanisme_ved_en_korsvei.html (17.08.2013)

[3] Dennett DC. Breaking the spell. Penguin Books Ltd 2007. Kap 8

[4] Dennett DC. Breaking the spell. Penguin Books Ltd 2007. S. 246

[5] Den norske kirke. Om den norske kirke. http://www.kirken.no/index.cfm?event=doLink&famId=232 (17.08.2013)

[6] Gran E. Opprørt mor: - Dette er et overgrep. Fritanke 26.06.2013. http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=9169 (17.08.2013)

[7] Dennett DC. Breaking the spell. Penguin Books Ltd 2007. Kap 1-2

[8] Melgård MLL. Islamofobi eller nødvendig religionskritikk? Fritanke 29.01.2011. http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=6899&sok=1 (17.08.2013)

[9] BBC. Jainism. http://www.bbc.co.uk/religion/religions/jainism/ (17.08.2013)

[10] Nordman R. On Humanism. Taylor and francis Ltd 2012

[11] Koranen. Sure:Vers; 2:10; 2:24; 2:39; 2:89-90; 2:104; 2:119; 2:126; 2:161-162; 2:167; 2:171; 2:174; 2:190-193; 2:216-217; 2:257; 2:276; 3:4; 3:10-13; 3:28; 3:32; 3:56; 3:106; 3:112; 3:116; 3:131; 3:140-141; 3:151; 3:176-178; 3:196-197; 4:14; 4:42; 4:56; 4:76; 4:84; 4:89; 4:138; 4:144-145; 4:151; 4:161; 4:168-169;  4:176; 5:10; 5:36-37; 5:51; 5:73; 5:81; 5:86; 6:39; 6:70; 6:125; 7:36; 7:50; 7:64; 7:72; 7:177; 7:182; 7:186; 8:2; 8:12-14; 8:22; 8:37; 8:39; 8:50; 8:57; 8:60; 8:65; 9:2; 9:5; 9:12; 9:17; 9:26; 9:29; 9:35; 9:55; 9:68; 9:73; 9:84-85; 9:123; 10:4; 10:8; 10:27; 10:70; 10:98; 11:17; 11:102; 13:5; 13:18; 13:32; 13:34-35; 14:2; 14:13; 14:18; 14:29-30; 14:49-50; 15:2; 16:27; 16:29; 16:75-76; 16:85; 16:88; 16:94; 16:104-106; 17:8; 17:10; 17:16; 17:22; 17:39; 17:97; 17:105; 18:2; 18:29; 18:53; 18:87; 18:100-102; 18:106; 19:37; 19:59; 19:68; 19:71; 19:79; 19:83; 19:86; 20:74; 20:101; 20:127; 21:15; 21:29; 21:39-40; 21:43; 21:77; 21:98; 22:9; 22:15; 22:19-22; 22:25; 22:39; 22:44; 22:51; 22:57; 22:72; 23:41; 23:76-77; 24:57; 25:11-13; 25:36-37; 25:52; 25:69; 25:77; 26:94; 26:120; 26:200-201; 27:5; 27:90; 29:23; 29:53-55; 29:68; 30:12; 30:16; 30:44; 31:6-7; 31:24; 32:14; 32:20-21; 33:8; 33:25-26; 33:61; 33:64-66; 34:5; 34:9; 34:12; 34:33; 34:38; 34:42; 34:51; 35:7; 35:19-22; 35:26; 35:36; 36:63-65; 37:18; 37:23-34; 37:38; 37:63-68; 37:82; 37:163; 37:175-179; 38:14; 38:26-27; 38:55-59; 39:8; 39:16; 39:26; 39:32; 39:47; 39:54; 39:60; 39:71-72; 40:4-6; 40:18; 40:22; 40:35; 40:52; 40:60; 40:70-76; 40:85; 41:4; 41:16; 41:27-28; 41:40; 41:50; 42:7; 42:16; 42:21-22; 42:26; 42:35; 42:45; 43:65; 43:74-77; 44:3; 44:37; 44:45-50; 45:8-11; 45:33-35; 46:20; 46:25; 46:34-35; 47:4; 47:8-12; 47:34; 48:13; 48:25; 48:29; 50:24; 51:13-14; 51:60; 52:13-16; 52:46; 54:47-48; 55:41-45; 57:15; 57:19-20; 58:15-17; 59:2-3; 59:15; 59:17; 60:1; 60:13; 64:5; 64:10; 65:8-10; 66:6; 66:9; 67:6-11; 67:27; 69:31-32; 70:11-15; 72:15; 72:17; 72:23; 73:12-13; 73:17; 74:10; 74:17; 74:26-31; 74:35; 76:4; 76:31; 77:15-49; 78:22-30; 79:1; 79:39; 80:17; 80:42; 82:14-16; 83:16-17; 84:24; 88:2-7; 88:24; 90:2; 90:19; 98:6    

[12] YouTube. Anjem Choudary admits islam not a religion of peace. 2011. http://www.youtube.com/watch?v=5eoHMicqnz8 (18.08.2013)

[13] BBC. Jihad. http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/beliefs/jihad_1.shtml (18.08.2013)

[14] Sjølie ML. The Danish cartoonist who survived an axe attack. The Guardian 2010. http://www.theguardian.com/world/2010/jan/04/danish-cartoonist-axe-attack (18.08.2013)

[15] Agence France-Presse. Thousands riot in Bangladesh over writings of ‘atheist bloggers’. Raw Story 2013. http://www.rawstory.com/rs/2013/02/22/thousands-riot-in-bangladesh-over-writings-of-atheist-bloggers/#.USgsvu1i5Zo.facebook (18.08.2013)

[16] Agence France-Presse. 100,000 Bangladeshi Protestors Rallied To Demand The Execution Of Atheist Bloggers. Buisness insider 2013. http://www.businessinsider.com/protestors-demanding-execution-of-atheist-bloggers-2013-4 (18.08.2013)

[17] The Daily Star. Blogger brutally killed. 2013. http://archive.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=269336 (18.08.2013)

[18] The Straits Times. Bangladesh arrests three atheist bloggers amid pressure. 2013. http://www.straitstimes.com/breaking-news/asia/story/bangladesh-arrests-three-atheist-bloggers-amid-pressure-20130402 (18.08.2013)

[19] BBC. Gunman kills Dutch film director. BBC 2004. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3974179.stm (31.08.2013)

[20] Gritty. Letter left on Theo Van Gogh’s body – A call to destroy America and all ”unbelievers”. Free Republic 2004. http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1281051/posts (31.08.2013)

[21] Wikipedia. Ruhollah Khomeini. http://en.wikipedia.org/wiki/Ruhollah_Khomeini (18.08.2013)

[22] Loyd A. Tomb of the unknown assassin reveals mission to kill Rushdie. The Times 2005. http://web.archive.org/web/20100601171205/http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article531110.ece (19.08.2013)

[23] Helm L. Translator of ‘Satanic Verses’ Slain: Japan: The stabbing of scholar at a campus near Tokyo may be related to Salman Rushdie’s controversial novel. Los Angeles times 1991. http://articles.latimes.com/1991-07-13/news/mn-1822_1_satanic-verses (19.08.2013)

[24] Ramsdal R. Alle stener må vendes. Aftenposten 2011. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3928708.ece#.UiHeDLwfbKs (31.08.2013)

[25] Koranen 4:89; 9:29

[26] Fisher M. The seven countries where the state can execute you for being atheist. The Washington Post 2012. http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2012/12/10/the-seven-countries-where-the-state-can-execute-you-for-being-atheist/ (18.08.2013)

[27] Johnsen CD. Indonesia: Forbudt å være ateist. Fritanke 2013. http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=9038 (19.08.2013)

[28] Weinthal B. Egyptian court sentences Christian family to 15 years for converting from Islam. Foxnews 2013. http://www.foxnews.com/world/2013/01/16/egyptian-court-sentences-entire-family-to-15-years-for-converting-to/?test=latestnews (19.08.2013)

[29] Wikipedia. Use of Sharia by country. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Use_of_Sharia_by_country.svg (19.08.2013)

[30] Samuelsen RJ. 170 hus ble satt i bran fordi eierne var kristne. Aftenposten 2013. http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/170-hus-ble-satt-i-brann-fordi-eierne-var-kristne-7145538.html#.UgaLwFMfbKt (19.08.2013)

[31] BBC. Pakistan: Seven charity workers shot dead. BBC 2013. http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-20880948 (19.08.2013)

[32] BBC. Pakistani mob beats to death Muslic accused of blasphemy. BBC 2012. http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-20823531 (21.08.2013)

[33] Lohne J. Svensk-amerikaner arrestert for kristen misjonsvirksomhet i Libya. Aftenposten 2013. http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Svensk-amerikaner-arrestert-for-kristen-misjonsvirksomhet-i-Libya-7124015.html (20.08.2013)

[34] Al-Rahma TV. Quranic Message to the Infidels: Convert to Islam, or pay the Jizya, or you gonna be killed! YouTube 2010. https://www.youtube.com/watch?v=dGRTDt5w-dM (20.08.2013)

[35] Al-Hekma TV. Egyptian Cleric Sirsawi: Behading apostates “Easier than cutting buttons off their shirts”. YouTube 2012. https://www.youtube.com/watch?v=3t6zy0eEfFs (20.08.2013)

[36] Færaas A. Slik kontrollerer det iranske internettpolitiet internett. Aftenposten 2012. http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Slik-kontrollerer-det-iranske-internettpolitiet-Internett-7076284.html#.UgaUaVMfbKs (20.08.2013)

[37] Pew Global Attitudes Project. 2002 Global attitudes survey questionnaires. Pew research 2002. http://www.people-press.org/files/legacy-questionnaires/165.pdf (20.08.2013)

[38] Pew Global Attitudes Project. What the world thinks in 2002. Pew research 2002. http://www.people-press.org/files/legacy-pdf/165.pdf (20.08.2013)

[39] Pew Research Center. Muslim americans. Pew research 2007. http://pewresearch.org/files/old-assets/pdf/muslim-americans.pdf#page=60 (21.08.2013)

[40] Basham P. Many british muslims put islam first. Cbsnews 2009. http://www.cbsnews.com/stories/2006/08/14/opinion/main1893879.shtml&date=2011-04-06 (21.08.2013)

[41] Pew Global Attitudes Project. Muslim publics divided on Hamas and Hezbollah. Pew Research 2010. http://www.pewglobal.org/files/2010/12/Pew-Global-Attitudes-Muslim-Report-FINAL-December-2-2010.pdf (21.08.2013)

[42] Bennet J. In Israeli Bed, Failed Bomber Tells of ´Love of Martyrdom´. The New York Times 2002. http://www.nytimes.com/2002/06/08/world/in-israeli-bed-failed-bomber-tells-of-love-of-martyrdom.html (21.08.2013)

[43] Mandel M. Terror suspect Chiheb Esseghaier: ´Criminal Code is not holy book´. Toronto sun 2013. http://www.torontosun.com/2013/04/24/terror-suspect-chiheb-esseghaier-in-court (21.08.2013)

[44] Samuelsen RJ. – De ropte “gud er stor” og stormet inn. Aftenposten 2013. http://www.aftenposten.no/incoming/--De-ropte-gud-er-stor-Aog-stormet-inn-7096340.html#.UgaSoVMfbKs (21.08.2013)

[45] Wikipedia. List of designated terrorist organizations. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_designated_terrorist_organizations (21.08.2013)

[46] Andreassen TR. Her dreper terroren. Innsikt Aftenposten 29.09.2013 (14.10.2013)

[47] Hoffman B. Security for a New Century. Washington D.C. 2005 (briefing for Senate Foreign Affairs Commitee) sitert fra Atran S. The Moral Logic and Growth of Suicide Terrorism. Washington Quarterly 2006

[48] Hicks MH, Dardagan H, Bagnall PM et al. Casualties in civilians and coalition soldiers from suicide bombings in Iraq, 2003-2010: a descriptive study. Lancet. 2011 Sep 3;378(9794):906-14

[49] Eidem Å. 80 drept i bilbomber i Irak. Aftenposten 2013. http://www.aftenposten.no/incoming/80-drept-i-bilbomber-i-Irak-7276726.html#.UgqBL1MfbKs (21.08.2013)

[50] Westall S, al-Salhy S. U.S. Condemns Iraq bombing wave; new violence kills seven more. Reuters 2011. http://www.reuters.com/article/2013/08/11/us-iraq-violence-idUSBRE97A05H20130811 (02.09.2013)

[51] Rizvi AA. An Atheist Muslim’s Perspective on the ‘Root Causes’ of Islamist Jihadism and the Politics of Islamophobia. Huffingtonpost 2013. http://www.huffingtonpost.com/ali-a-rizvi/an-atheist-muslims-perspective-on-the-root-causes-of-islamist-jihadism-and-the-politics-of-islamophobia_b_3159286.html?utm_hp_ref=tw (21.08.2013)

[52] United States. Dept. of states. The Diplomatic Correspondence of the United States of America…. Blair & Rivers 1837. s. 342

[53] BBC. Iraq unrest: Eid al-Fitr bomb attacks kill dozens. BBC 2013. http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23651828 (21.08.2013)

[54] Post JM. “When hatred is bred in the bone:” the social psychology of terrorism. Ann N Y Acad Sci. 2010 Oct;1208:15-23

[55] Post JM, Ali F, Henderson SW et al. The psychology of suicide terrorism. Psychiatry. 2009 Spring;72(1):13-31

[56] Townsend E. Suicide terrorists: are they suicidal? Suicide Life Threat Behav. 2007 Feb;37(1):25-49

[57] Victoroff J. The Mind of the terrorist: A Review and Critique of Psychological Approaches. Journal of Conflict Resolution. 2005 Feb;49(1):3-42

[58] McDermott T. Perfect Soldiers. Methuen Publishing Ltd 2005

[59] Pew Research Center. The World’s Muslims: Religion, Politics and Society. Pew Research 2013. http://www.pewforum.org/files/2013/04/worlds-muslims-religion-politics-society-full-report.pdf (22.08.2013)

[60] Project Reason. Contradiction in The Scripture Project. Project Reason. http://www.project-reason.org/scripture_project/Annotations:contradiction/ (22.08.2013)

[61] Pew Research Center. Global Christianity Appendix B: Methodology for Estimating Christian Movements. Pew Research 2011. http://www.pewforum.org/files/2011/12/ChristianityAppendixB.pdf (22.08.2013)

[62] Gordon-Conwell Theological Seminary. Status of Global Mission, 2013, in the Context of AD 1800-2025. Gordon-Conwell 2013. http://www.gordonconwell.edu/resources/documents/StatusOfGlobalMission.pdf (22.08.2013)

[63] Odhiambo J. Horror of Kenya’s ´witch´lynchings. BBC 2009. http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8119201.stm (22.08.2013)

[64] United Nations Development Programme. Arab Human Development Report 2002. United Nations 2002. http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/ahdr2002e.pdf (22.08.2013)

[65] Hagesæther PV, Eidem Å. Marte Dalelv er benådet. Aftenposten 2013. http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Marte-Dalelv-er-benadet-7260983.html#.UgvbubwfbKs (22.08.2013)

[66] Harris S. End of Faith. W.W. Norton 2004. s. 46

[67] BBC. Saudi police ´stopped´ fire rescue. BBC 2002. http://news.bbc.co.uk/2/hi/1874471.stm (22.08.2013)

[68] Koranen 4:56

[69] Koranen 8:12

[70] Koranen 9:29