Regjeringen vil integrere De Uintegrerbare

Jan Tore Sanner med null input om islamproblemet

Erkjenner at islamimport er en fiasko, men vegrer seg for å innføre effektive tiltak.

Regjeringen vil integrere De Uintegrerbare

I regjeringens nylige integreringsmelding fremgår det at hitreiste fremmedkulturelle skal gjennom en kvern som skal gjøre dem i stand til å fungere i vårt samfunn. Det er intet i meldingen som indikerer at regjeringen har tatt inn over seg det åpenbare faktum at de fleste av de hitreiste har et tankesett som gjør dem fullstendig uintegrerbare.

Det er intet i meldingen som tilsier at regjeringen legger lista for oppnådd «integrering» der den bør være. Regjeringen nøyer seg i hovedsak med å insistere på språk og arbeid. Dette er selvfølgelig to viktige faktorer i integreringen. Men den viktigste faktoren er den fjernkulturelle sin egen evne og vilje til å adoptere og respektere de normer og regler som vertssamfunnet er basert på.

Her har vi det viktigste momentet som beviser at integrering av gode muslimer aldri kan lykkes. Som de selv sier: De vil ikke bli som oss. Deres avgud slår dessuten fast at de ikke har lov til å bli som oss. Ingen av disse to integreringshindrene kan regjeringen  vedta seg vekk fra. Det er heller ingen oppskrift på suksess, å late som at disse problemene ikke eksisterer. Derfor vil heller ikke denne integreringsmeldingen forandre på noe ved den nedadgående spiral vårt samfunn har vært i siden islamimporten tok til.  

Integreringsmeldingen har fire hovedpunkter;

1 Kvalifisering og utdanning. Dette krever grunnleggende evne og vilje. Både hos den hitreiste og  i den samfunnsinstitusjonen som blir pålagt å gjøre fungerende individer ut av de hitreiste Uintegrerbare. Her er det med andre ord godt potensiale til å søle vekk milliarder av kroner, som må hentes fra andre budsjetter. Ideen er dessuten gammel. Hvorfor skulle den lykkes bedre av å bli gjentatt denne gangen? Fasiten er jo at De Uintegrerbare senker nivået i skolen betraktelig. (Dette med unntak av enkelte av deres unge jenter, som pga sosial kontroll og utegangsforbud har god tid til å gjøre lekser, før de etter kort tid henvises til kjøkkenbenk og ekteseng i tvangsmessig tjeneste for fremme av slektens/klanens gang.) Omfanget av islamimport har allerede i mange år hatt katastrofale følger også for alle de ikkemuslimske elevene, som må betale prisen når lærerkrefter og andre ressurser rettes mot De Uintegrerbare.

2 Arbeid. Det vi vet fra tidligere sysselsettingsprosjekter der Uintegrerbare fra tilbakestående islamske land sluses inn i slike programmer, er at praktisk talt ingen er i jobb etter millionprogrammets slutt, og at de som er i jobb er i statsstøttede tiltak, dvs de skaper ikke verdier med sitt arbeid. Oftest ville det vært billigere for samfunnet å la De Uintegrerbare slenge gatelangs på trygd, fremfor å skape midlertidige kunstige lavkompetansejobber de er i stand til å takle. Et hjelpesløst kavende politisk tiltak uten utsikt til å lykkes. Du vedtar ikke arbeidsevne og -vilje. Det er forøvrig rørende å se regjeringen kunngjøre at de vil «stimulere arbeidsgivere til økt bevissthet om mangfold som ressurs». Jeg vil anta at norske arbeidsgivere allerede har god bevisshet om hva dette mangfoldet faktisk innebærer. Om du ikke vet det, finnes rikelig med konkret materiale om temaet.  

3 Hverdagsintegrering. Dette handler i følge regjeringen om å skape tillit, tilhørighet, nettverk og deltakelse. Nyordet «hverdagsintegrering» i Ernas tapning skal «motvirke segregering». Når vi vet at segregeringen er selvvalgt skjønner alle at dette punktet er dømt til å mislykkes. Det også. Dessuten er vårt tillitssamfunn i motstrid til islamske stammesamfunn der tillit til de fremmede er utenkelig. Den eneste muligheten for at en Uintegrerbar skal gi et inntrykk av å være integrert, er under trussel om massive økonomiske sanksjoner dersom han insisterer på å fremstå som en god muslim. Slike sanksjoner er ikke Erna villig til å implementere.

4 Retten til å leve et fritt liv. Punktet relateres til den islamske uskikken med å utøve sterk negativ sosial kontroll mot kvinner og barn. De er jo muslimmannens eiendeler, og det farger gode muslimers adferd over alt i verden. Fenomenet har blant annet gitt oss nyordet balkongflickor. Ingen undertrykking av kvinner og barn = islam opphører. Intet selvtenkende oppegående kvinnemenneske velger frivillig å forbli muslim, derrsom hun har frie valg.

Det er positivt at meldingen tar tak i muslimske kvinner og barns rettigheter. Man kunne kanskje også tatt inn et avsnitt om at også vantro kvinner og barn har rett til å slippe å bli utsatt for islamsk berikelse, når man går gatelangs en mørk kveld, eller går i barnehagen i Greåkerveien. Eller er retten til fritt liv noe ikkemuslimene skal gi fra seg, i globaliseringens navn?

Når regjeringen ser bort fra virkeligheten er det liten grunn til å tro at tiltakene vil ha nevneverdig positiv effekt. Man kan ikke vedta at muslimer skal bytte hjerne når de ankommer Vesten. Man kan ikke heller ikke vedta at muslimer skal ha lyst til å jobbe, når Staten tilbyr lukurativt livsopphold som attpåtil muliggjør hemningsløs statsfinansiert formering. Man kan heller ikke vedta at De Uintegrerbare skal tvangslokaliseres i provinsene. Alle vet at De Uintegrerbare søker sammen i selvvalgt segregering, til islamske tilbakestående apartheidsamfunn, midt inni vestlige siviliserte omgivelser. Så lenge vi lar de hitreiste invasjonsstyrker oppholde seg her, har disse de samme menneskerettigheter som siviliserte borgere. Det alene hindrer regjeringen i å gjennomføre hva den hevder at er dens forsett.

Dessverre er det ikke bare på de etiske, moralske, mellommenneskelige og lovmessige områder at islam står i fullstendig motstrid til det tankesett som er siviliserte staters fundament. Carl Schiötz Wibye skriver i «Terrorens Rike» s 182: « En vellykket integrering forutsetter at en innvandrer godtar det nye samfunnets sentrale verdier, og da spesielt verdier knyttet til etikk og menneskesyn». Realiteten er at en muslim som aksepterer våre verdier på disse områdene, er ikke lenger en muslim etter Allah og Muhammeds definisjoner. Dette er en åpenbar partykiller i Ernas globaliseringsprosjekt. Derfor later hun klokelig som om problemet ikke eksisterer.

De som følger islam – og som ankommer hit fra tilbakestående dysfunksjonelle islamske land, er ditto tilbakestående hva gjelder integreringsevne. SSB er blant dem som allerede for tre år siden slo fast at velferdsturister og islamske invasjonsstyrker er yrkesmessig analfabeter. Statistikkene er også entydige på katastrofalt lav yrkesmessig innsats fra muslimer av begge kjønn, i de vesteuropeiske land. Trenden har vært fast og langvarig, over alt. Du kan ikke vedta deg vekk fra sannheten, Erna. Det er heller ikke en suksessoppskrift å gjøre mer av det som beviselig ikke virker. 

Det er i utgangspunktet hyggelig at regjeringen har forstått at integreringen har gått skeis siden vi startet å importere De Uintegrerbare. Det problematiske aspektet ved integreringsmeldingen, er at regjeringen ikke gir inntrykk av å besitte en oppdatert faktabasert virkelighetsforståelse. Erkjennelsen om egne feilgrep mangler. Derfor gir heller ikke meldingen uttrykk for hvilket virkemiddel som faktisk fungerer;

Forby sharia, deporter alle som vil leve etter sharia.