Avklaring av SIANs verdigrunnlag

Hjernevaskede ikkemuslimer er mer redd for imaginære høyreekstreme enn for høyst reelle muslimske morderzombier på oppdrag for Allahs sak.

Replikk til meningsmotstander

Avklaring av SIANs verdigrunnlag

En meningsmotstander evner å formulere seg høflig, saklig og dialogorientert. Dette er noe vi sjelden opplever. Det er helt sikkert flere nordmen som går rundt med lignende tanker og spørsmål. Vi opplever svært ofte at misforståelsene overgår vedkommendes faktaforståelse når vi diskuterer islamproblemet på gata ifm demonstrasjoner. Spørsmålene som stilles i denne artikkelen vitner også om en dårlig forståelse for hva islam er, hva islamkritikk er, og hva ytringsfrihet er. Derfor finner vi grunn til å dele dialogen på sians nettside.

Tenk sjæl. Ikke la islam ødelegge hjernen din.

Moderat muslim stikker hodet i sanden mens jihadistene gjennomfører grovarbeidet i Allahs krigføring mot menneskeheten. Alle muslimer har den samme guden, den samme trilogien og samme plikt til å medvirke til sivilisasjonens undergang.

Muslimske predatorer plager våre kvinner. Islam gir dem rett til å terrorisere og sodomere vantro kvinner og barn, slik Muhammed selv gjorde.

 

Innledning, spørsmål

Hei, Jeg skriver ikke til dere for å stemple dere som verken det ene eller det andre, men jeg har problemer med å forstå en god del av de verdiene deres organisasjon åpenbart står for. Jeg har derfor 6 spørsmål jeg håper dere kan svare på, i ytringsfrihetens navn.

Innledning, svar:

Du stiller spørsmål til verdier som du oppfatter at SIAN «åpenbart står for».  Spørsmålene som følger relateres likevel ikke i særlig grad verken  til SIAN sin virksomhet eller uttalte formål/vedtekter. Din oppfatning av SIAN sine verdier kan ha blitt “forurenset” av  synspunkter som normalt uttrykkes av rent innvandringsfiendtlige organisasjoner. SIAN er ikke en slik organisasjon.

Du henviser til ytringsfriheten som motivasjon for at vi skal besvare spørsmålene. Dette er en fundamental frihet som gode muslimer intensivt arbeider for å innskrenke også her i Vesten. OIC manipulerer både FN og EUs organer for å innskrenke menneskers rett til å kritisere islam.  Er du opptatt av ytringsfrihet, er kamp mot islam den mest nærliggende og desidert viktigste enkelthandling du kan engasjere deg i.

Spørsmål 1

Dere mener at islam er en ideologi som oppfordrer til hat og vold. Hva legger dere da i Islam som religion/ideologi? Er religion en personlig overbevisning som definerer den enkeltes ideologi og livssyn, eller er religion en eneste trosretning alle ens tilhengere dras mot? Spørsmålet er derfor; Tror du at en persons holdninger som kan unnskyldes i religiøse skrifter er representative for alle som deler den samme troen?  

Svar 1

Det er ikke «vi» som mener at islam oppfordrer til hat og vold. Det er Allah som har bestemt at islam skal oppfordre til hat og vold, ved å fylle koranen med befalinger og oppfordringer til hat og vold. Dette er en udiskutabel og objektiv sannhet.

Koranen inneholder 527 vers med intoleranse mot ikkemuslimer.

Koranen inneholder 109 vers om vold mot ikkemuslimer.

Koranen inneholder 164 vers om jihad mot ikkemuslimer.

Koranen inneholder ingen gyldige vers som befaler muslimer å være vennlige mot ikkemuslimer.

Koranen inneholder 13 vers som forbyr muslimer å være venn med ikkemuslimer. Dette er i seg selv ikke det mest alvorlige, folk klarer seg utmerket uten muslimske venner. Problemet er i første rekke den holdningen som islam innpoder i muslimenes hjerner, der ikkemuslimer konstateres å være dumme, svikefulle tredjerangs undermennesker som muslimen for all del må unngå å fraternisere med. Så lenge islam nekter muslimer å være venn med vantro, så vil heller ikke muslimen få anledning til å oppdage at den ensidige negative beskrivelsen som koranen gir av de vantro, er politisk motivert, og åpenbart grunnløs. Intet menneske er verken dumt, svikefullt eller undermenneske utelukkende på grunn av vedkommendes religiøse tilknytning, slik som koranen påstår.     

Realitetene forteller oss at islam er en religion, og det er en ideologi. Mer enn halvparten av trilogien omhandler de vantro, ikke islam og muslimer. Dette gjør islam først og fremst til en ideologi.  Man kan godt forvare begreper som kult også, det finnes ingen øvre grense for antall medlemmer i en kult. Det som skiller islam fra de øvrige verdensreligionene er den nådeløse detaljstyringen av, og apartheiden i muslimenes egne liv, samt befalingene om at muslimene skal hærta, okkupere og regjere hele verden for Allahs sak. Samt bedrive uhemmet menneskeslakt i prosessen med å kjempe frem denne islamske verdensdominansen. Original islam – som er den vi befatter oss med – kombinerer krigføring med religion.

Islam slik oppfinneren Muhammed definerer det, er en trosretning som alle dens tilhengere har plikt til å følge lojalt i detalj – eller møte konsekvensene i helvete.  Religion kan generelt godt sies å være en personlig overbevisning der den enkelte definerer innholdet i «sin» religion. Jeg vil anta at alle religioner har tilhengere som i større eller mindre grad tilpasser sin utøvelse etter eget hode. Det som derimot må understrekes er at islam  i k k e  er en religion som tillater muslimen å definere grenser selv. Tvert i mot konstaterer koranen tydelig at muslimen selv ikke har anledning til å bedrive cherrypicking blant koranversene. Vers 6:114, 68:37 og 77:50 sier oss at koranen er den ultimate kilden der alt er forklart i detalj slik at muslimen ikke skal tvile på koranens opprinnelse og aldri søke veiledning i andre bøker. Vers 114:6 sier at Allah har åpenbart oss koranen, forklart i detalj slik at ingen skal tvile. I tillegg forbyr koranen vers 5:101 muslimen all form for kritisk tenkning og spørsmålsstilling til koranens veiledning og innhold. Veien er definert av Allah. Punktum. I Bukhari Vol 8 Bok 73 nr 6 fremgår det at Allah misliker det dersom man stiller for mange spørsmål om religionen. Det er nok lurt av Allah å oppfordre folk til å ikke tenke kritisk – ikke spørre. Islam er et korthus som vil rase idet muslimene bryter ut av islamtåka og begynner å bruke hodet.

Jeg tror ingen verdens ting om enkeltindividers holdninger, enten de er utledet av vedkommendes livssyn eller andre faktorer. Jeg forholder meg til det rammeverket som Allah har spikret opp for absolutt alle muslimer. Hvor godt eller dårlig hver og en av dem følger Allahs retningslinjer kan variere over tid og er uansett umulig for meg å ha noen formening om. Jeg er ikke synsk. Det er jo dette som gjør at muslimkritikk er lite fruktbart. Det er islam som er problemet.

Når du i spørsmålstillingen din indikerer at den enkelte muslim har adgang til å skape seg sitt private – ikkemuhammedanske - islam, så er dette strengt forbudt iht koranen, og vedkommende muslim gjør seg skyldig i frafall. Sharialoven Reliance of the Traveller o8.7 (7) definerer det som frafallsårsak dersom muslimen benekter ett eneste koranvers.   

Dersom en person har holdninger som gjenfinnes i vedkommendes religiøse skrifter, er det slett ikke sikkert at det er en sammenheng, men det er nærliggende å tro. Særlig når religionen heter islam, som jo bedriver massiv hjernevask av sine unge helt fra barnsben, for å omdanne dem fra å være gode medmennesker til å bli gode muslimer. Når den samme personen vifter med koranen i en hånd og sverdet i den andre mens han roper Allahu Akbar, da er det all rimelig grunn til å konkludere med at vedkommende har bestemt seg for å ta Allahs befalinger på alvor. Ikke dermed sagt at alle som kaller seg muslimer øyeblikkelig vil gjøre det samme. Noen muslimer vil vente litt før de klikker mentalt, og blir gode muslimer. Mange muslimer vil aldri gjøre det. Sistnevnte er dårlige muslimer, fordømt av Allah og Muhammed. Nettopp det at folk velger å praktisere islam i forskjellig grad gjør at SIAN er mot islamisering. Mange som kaller seg muslim er rett og slett ikke muslim iht Muhammeds definisjon. Derfor blir det meningsløst å drøfte begrepet «muslimer». Ideologien islam og alle bærere av opprinnelig og ekte islam, er skadelige for Norge. Hvem disse er, er dessverre umulig å si. De skjuler seg som slanger i gresset blant alle de hyklerske og kjetterske menneskene som kaller seg muslim.

Spørsmålet ditt indikerer at du sliter med å evne å differensiere mellom uttrykkene muslim og islam. Det er dessverre et vanlig fenomen blant hjernevaskede nordmenn i din generasjon. Se nærmere forklaring [her].

 Spørsmål 2

Hvem mener dere er norske? De som er født i Norge? Hvor kom dine forfedre fra? Tror du at dine forfedre, dersom de ikke ble plantet i en norsk åker og vokst på rot, har kjempet de samme kampene som dagens nye innbyggere i dette landet i dag gjør, har vært med på å bygge landet vi nå er så heldige å bo i?

 Svar 2

Hvem og hva som beskriver begrepet “norsk” er helt utenfor SIAN sitt virksomhetsområde å definere. En polakk er i utgangspuntet ikke norsk, men han kan bli det. For oss er han uansett ikke et problem, med mindre han bestemmer seg for å bedrive femtekolonnevirksomhet for ideologien islam.  SIAN jobber mot islamisering av Norge. Vi jobber ikke for et raserent Norge. Vi har en rekke medlemmer som kommer fra andre land, de fleste er selv ofre for islams herjinger i sine respektive hjemland. Som sådan besitter disse nye landsmenn en verdifull innsikt for oss. Det har aldri falt meg inn å spørre disse om de føler seg “norsk”.  En innvandrer kan være en berikelse eller en byrde for nasjonen, akkurat som innfødte nordmenn kan være det. Det som skiller gode muslimer fra andre folk i så måte er at en god muslim – a l l t i d -  er et negativt verdibidrag inn i det norske samfunn. Den påfallende lave arbeidsdeltagelsen og påfallende høye voldtektstilbøyeligheten er alvorlig nok, men vedkommende er først og fremst et problem fordi han bekjenner seg til en ideologi som har til hensikt å erstatte norsk lov med sharialov, undertrykke både muslimsk og ikkemuslimsk befolkning, og drepe en hver som  forsøker å hindre ham på veien.

Jeg tror ikke at mine norske forfedre har kjempet den samme kampen som dagens islamske velferdsturister, seksualpredatorer og shariafans fører når de medvirker til den pågående jihad gjennom hijra.  Jeg registrerer derimot at du tilsynelatende har en farlig vilje til å relativisere og sette likhetstegn mellom mennesker fra forskjellige hjørner av verden. Du synes å tro at mennesker er like, at vi vil det samme og har de samme mål og ønsker for samfunnsstruktur, styre og stell. Dette er fullstendig feil. Det er ikke slik at likeverdet, demokratiet og alle frihetsverdiene i menneskerettighetserklæringen naturlig ligger innpodet i bakhodet på alle mennesker, og at alle mennesker ønsker et samfunn basert på de verdier som vi anser naturlige, overordnede og «gode». I den grad vedkommende er en god muslim vil han avsky og aktivt motarbeide våre ugudelige menneskeskapte demokratiske og menneskevennlige lover og regler. Følgelig er det intet som helst grunnlag for å komme trekkende med mine forfedre som alibi for å tillate islamisering av Norge. Er du forresten sikker på at dine egne forfedre ville bifalle din egen innsats for å medvirke til avvikling av det norske velferdssamfunnet, den norske kulturen og det norske folket?

Jeg har til gode å møte nordmenn som mener at sharia er et godt verktøy til å styre samfunnet. Dessverre er det slik at et flertall av muslimene i den vestlige verden ønsker nettopp dette. De ønsker ikke å leve i et samfunn styrt etter menneskerettigheter, demokrati med mindretallsbeskyttelse og de øvrige frihetsverdier som opplysningstidens idealer har gjort til en naturlig del av rettstenkning i siviliserte Vesten. Gode muslimer ønsker å leve i en barbarisk og bakstreversk stammekultur  fra 600-tallet, som undertrykker gjennom massiv voldsbruk. Det ønsker ikke SIAN. Gjør du?

Snarere enn å fokusere på dem som bygget landet som våre politikere i dag så iherdig forsøker å rive i filler, fokuserer SIAN på de gode krefter som arbeider for å bevare de kjerneverdier som våre forfedre bygget landet på. Dette reflekteres i stor grad i de universelle menneskerettigheter. Det bør være et tankekors for en hver som er kritisk til SIANs virksomhet, at FNs universelle menneskerettigheter er universelle kun i navnet – fordi de ikke er gyldige i verdens 57 islamske stater, siden de er i strid med sharia. Hvor intelligent er det da å masseimportere et menneskemateriale til Norge, som på ramme alvor mener at sharia er å foretrekke også i Norge? 

At vi er heldige som bor i Norge er hevet over tvil. Det er derimot ingen grunn til å ha dårlig samvittighet for det, ei heller føle at det er urettferdig, eller føle at vi har noen plikt til å avvikle vårt velferdssamfunn til fordel for sivilisasjonsfiendtlige og/eller velferdssøkende elementer fra andre land. Det er ingen menneskerettighet å få velge hvilket land man skal flytte til. Vi har ingen plikt til å medvirke til å ødelegge Norge selv om millioner av muslimer gjerne vil hit og rive samfunnet vårt i filler.

 Spørsmål 3

Mener dere at alt som er fremmed er en trussel, eller er det slik at forskjellige kulturer kan lære av hverandre, og sammen skape en felles bæreplattform som er et resultat av menneskehetens samlede utvikling? Dersom dere er uenige i spørsmålet, Hvilken holdning mener dere er riktig for å bære fram fred mellom mennesker?

Svar 3

Norge har lært av fremmede kulturer i århundrer. I islams barndom reiste vi på de syv hav og bedrev kulturell utveksling med fremmede kulturer. Denne kulturutvekslingen var stundom ikke spesielt fredelig gjennomført fra vår side, men over århundrene har Norge pga sin posisjon som sjøfartsnasjon blitt beriket med elementer fra kulturer over hele verden. Når vikingene dro på tokt til England for å plyndre, myrde og voldta / ta med treller hjem, organiserte naturligvis engelskmennene forsvarstiltak for å beskytte sin sivilisasjon fra de nordiske barbarer. Dersom du har innsikt i islams erobrerhistorie, så vet du at vikingene var som speidergutter å regne, i mot de muslimske barbarer som har herjet verden mer eller mindre sammenhengende i 1400 år. Dersom de engelske småkongene hadde unnlatt å organisere motstand mot vikingenes invasjon, ville det vært å anse som et svik mot land og folk. Når norske politikere i vår tid aktivt motarbeider Norges interesser ved å unnlate å forhindre den islamske invasjonen, så begår politikerne nettopp et slikt landssvik. Vil du si at de engelske kongenes forsvarstiltak mot barbarene krenket barbarenes menneskerettigheter? Mener du at det er en menneskerettighet å få lov til å rive andres sivilisasjoner i filler i en orgie av blod og gørr? SIAN erkjenner at alle kulturer har noe å lære av andre kulturer , på godt og vondt. Det vi har lært av islam, er at dette er en dødelig pest, som vi må stoppe veksten på, før den gjør ende på land og folk.  

«Menneskehetens samlede utvikling» er definitivt et begrep som blir for vidt som plattform for å bygge et sivilisert samfunn på. Dessverre er det slik at deler av menneskehetens utvikling ikke har vært fremtidsrettet og ikke representerer strømninger som er ønskelige å bygge samfunnsstrukturer på. Nazisme, kommunisme og islam er eksempler på ideologier som er resultater av «Menneskehetens samlede utvikling», men som definitivt ikke fører sivilisasjoner fremover. Tvert i mot har alle de tre ideologiene bevist seg å være fullstendig uegnede til å bygge bærekraftige sivilisasjoner. Islams formålsparagraf er menneskefiendtlig, og derfor ett eksempel på helt uønsket utvikling. Islam står for en ond bakstreversk utvikling som for alt i verden må forhindres fra å gis påvirkning i noe land i verden.

Spørsmålet ditt indikerer at om vi alle holder hverandre i hendene og synger kumbaya, så vil det vise seg at alle mennesker har et felles mål om å bygge en bedre verden der fred og fordragelighet råder. En slik ide vitner om et potensielt fatalt  fravær av kunnskap om islam. Ideen er ren utopi. Selv dersom islam ikke hadde eksistert ville ideen vært like dødfødt som det brukne geværs politikk viste seg å være. Lær deg om islams historie, hvordan muslimene har hjemsøkt Europa, Afrika, MØ og Asia med sitt grenseløse barbari gjennom 1400 år. Gode muslimer ønsker seg slett ikke det samme samfunnet som det du anser som ideelt. Islam ønsker ikke å skape en felles plattform. Islam er monokultur. Islam aksepterer ikke likeverdig flerkultur. Multikulturens fantasiprosjekt som vestlige godhetsapostler selger til folket, forutsetter at alle involverte parter faktisk ønsker å møtes i et slags felles multiplum, og definere felles leveregler. Dette er fullstendig utenkelig for islam, fordi Allah har utropt muslimene til overmennesker som skal herske over oss undermennesker. Drømmen om multikultursamfunnet er den desidert mest skadelige politiske ide i Vesten etter WWII. Coexistence er et dødelig prosjekt for alle andre kulturer enn islam, som villig tar i mot innbydelsen om adgang til land som i tidligere tider bekjempet islam militært, fordi europeere i tidligere tider ikke hadde fortrengt sin kunnskap om islams ondskap.

Alle mennesker er ikke like, ei heller like gode. Det samme kan sies om tankesett. Islam kan objektivt sett ikke betegnes som annet enn pur ondskap, og det har bevist sitt dødelige potensiale uavbrutt siden tilblivelsen. Islam har bevist at det aldri har sameksistert med andre kulturer/religioner på like vilkår. Aldri!

Når det gjelder det avsluttende spørsmål om hvordan SIAN ser for seg at menneskeheten skal opptre for å skape fred på jord, så faller dette langt utenfor SIANs formålsparagraf om å hindre islamisering av Norge. Menneskeheten har ikke klart å holde fred seg i mellom siden Kain og Abel. Det er ekstremt blåøyd å tro at det finnes en fix som skaper fred på jord. Og jobben med å få til dette hører hjemme på overnasjonalt plan. FN burde engasjere seg mer for fred og mindre med å selge sjelen sin til det onde OIC. Det ville vært en bra begynnelse. Det som derimot er et beviselig faktum, er at så lenge islam tillates å eksistere vil det  a l d r i  bli fred i verden. Islam er den største trusselen mot livet på jorden som har eksistert siden meteorittene som utryddet dinosaurene.

Spørsmål 4

Dere snakker jo om de norske verdier som samfunnet vårt er bygget på. Kan du nevne tre slike verdier dere sikter til?

Svar 4

Opplysningstidens frihetsidealer, FNs universelle menneskerettigheter, Norges Lover.

Bonussvar:

«Jeg assosierer meg ikke med ting som demokrati og frihet. Mine verdier og prinsipper springer ut av islam» Anjem Choudary

«Hvis islam bestemmer, vil ikke Kafir [ikkemuslimer] være likestilt med muslimer». Imam Zaid Shakir.

Spørsmål 5

Dere kan nok mye om islam og vet sikkert at det er forskjell på islam og islamsk ideologi. Hva er forskjellen på disse?

Svar 5

Realiteten er at man behøver ingen inngående islamkunnskap for å berettiget kunne kritisere islam. Når islam kan observeres å være årsaken til nær sagt all politisk vold, død og fordervelse i verden, er involvert i praktisk talt alle kriger, og har en ekstremt blodig erobringshistorie, så behøver man ikke mer enn en helt alminnelig uhildet observasjonevne, sunt bondevett og et engasjement for bevaring av vestlig sivilisasjon, for å konstatere og agitere for at islam er skadelig. Man behøver verken å kunne arabisk eller være født som muslim for å skjønne hva islam er. På frukten skal treet kjennes, og islams frukter er bedervede og giftige. Derimot vil jeg hevde at  du vil behøve å begå ekstrem ideologisk gymnastikk for å finne deler av islam som er gunstig for Vesten og for menneskeheten.  

Apologeter og godhetsapostler har funnet på mange lureord for å skjule det faktum at islam som sådan er et skadelig fenomen. Eksempler på islamrelaterte ord som i realiteten bare betyr «islam» er; moderat islam, radikal islam, konservativ islam, fundamentalistisk islam, osv. Her bringes «islamsk ideologi» til torgs som et element som anføres å avvike fra «islam». 

Islam og islamsk ideologi er to ord for det samme. Det er mulig vår meningsmotstander vil indikere at islam som rent religiøst samkvem mellom muslim og Allah, er noe annet enn islamismen som Allah pålegger den samme muslimen å utøve for å fremme Allahs sak på jorden. Ordet islam rommer alt som ligger i de begrepene som er oppfunnet som lynavledere for vantro. Som Erdogan sa, «Uttrykket moderat islam er stygt og fornærmende. Det finnes intet moderat islam. Islam er islam.»

Forsøk på å brekke opp islam i akseptable og uakseptable deler er en farlig hvitvaskingsteknikk. De såkalt moderate muslimer  leser akkurat den samme draps- og undertrykkelsesmanualen (koran) som de gode muslimene i IS, Iran og Saudi Arabia.

Vi baserer vår evaluering og kritikk av islam på Allah og Muhammed sine definisjoner av hva islam er. De har aldri definert ymse avvikende typer islam. De har ikke anerkjent moderat islam – tvert i mot – og de benytter ikke ord som ideologi. 

Radikal islam, islamisme og politisk islam er uttrykk som er benyttet om den delen av trilogien som omhandler muslimenes forhold til de vantro. Dessverre er det hele 51 % av trilogien som er dedikert til muslimenes forhold til de vantro. Muhammed var besatt av de vantro. Muhammed var åpenbart mentalt syk. Når halvparten av islam dreier seg om noe annet enn forholdet mellom muslim og Allah, er det meningsløst å brekke opp islam i slike kunstige segmenter i den hensikt å skape en illusjon av at det finnes hyggelige deler av islam, som vi kan bygge kumbayaprosjektet vårt på. Muslimen har ikke lov til å basere religionsutøvelsen sin på fragmenter av islam. Det er alt eller ingenting, slik jeg tidligere har vist ved henvisning til sharialoven. 

Svært ofte møter vi muslimer som sier at «jeg er muslim og tilhenger av demokrati» e.l.  Når vi da spør vedkommende om han tar avstand fra koran og sharia, er svaret nei. Dette er naturlig fordi et «ja» innebærer frafall fra islam i følge sharia. Muslimen kan derfor ikke annet enn å levere en klar selvmotsigelse dersom han skal hevde at han støtter norske verdier.  Det er som kjent ikke mulig å være en god muslim, og samtidig anerkjenne eksistensen av vestlige konsepter som frihet, likhet og demokrati.

Koranen understreker 91 ganger at Muhammeds adferd er den ultimate rettesnor for hvordan islam skal forståes og praktiseres. Dersom en selverklært muslim ikke etterlever Muhammeds eksempel, er han en dårlig muslim, en hykler eller en kjetter, alt etter alvorligheten i avviket fra Muhammeds eksempel. Spørsmålsstilleren vår synes å indikere at islam leveres i flere bolker, hvorav noen er kurante å akseptere i et sivilisert samfunn. Vi er kjent med at store deler av din generasjon er hjernevasket av politikere, lærere og akademia, til å ikke ta islams trilogi på alvor, og heller basere seg på et luftig  og ubegrunnet håp om at alle mennesker er like , like mye verdt, og like gode eller like onde. Den illusjonen er livsfarlig å basere mellommenneskelig adferd på.

Det finnes avvikere blant muslimer som avviser krigføring og fokuserer på forholdet mellom mennesket og guden. Disse er mikroskopiske i antall, er kjettere ifølge Muhammed, og de setter ikke dagsorden. De er uvesentlige. Det som derimot  e r  vesentlig i islam, er hellig krig (jihad) og krigføring/dreping/slakting (qital). Disse er de bærende prinsipper i islams ekspansjon og opprettholdelse av politisk makt i islamskokkupert område. Den muslimske menneskeslakten for Allahs sak er hyppigere nevnt i koranen enn jihad, og ordet kan heller ikke bortforklares. Det kan forøvrig heller ikke jihad, som det fremgår [her].

Oppdelingen av islam i radikal, ekstrem, fundamentalistisk, moderat osv er en distraksjon. Formålet er å få ikkemuslimer til å tro at islam er i stand til å eksistere fredelig i siviliserte land, hvor muslimer og ikkemuslimer nyter like rettigheter. Det kan ikke islam. Det har aldri islam klart. Det bryter med Allahs ord.  Allah og Muhammed har gitt oss en mengde helt konkrete befalinger om hvordan et menneske skal oppføre seg for å være en god muslim. Ingen av de nevnte sjefene for Team Islam har noen sinne brydd seg med å definere hvorvidt islam er en ideologi. Ei heller har de anerkjent eksistensen av moderat islam. De konstaterer at den finnes, og definerer de moderate som hyklere, som skal brenne i helvetes nederste etasje. (4:140, 4:145).

Spørsmål 6

22. Juli hadde vi et terrorangrep i Norge, begått og planlagt av Anders Behring Breivik. På facebookprofilen sin beskrev Breivik seg som kristen. Han hevder å be til Gud om at han må lykkes med sin personlige kamp. Samtidig beskriver han seg som «ikke svært religiøs», men heller en «kulturell kristen», forklart som en som søker å bevare den kristne kulturen. Er det derfor riktig av meg å føle meg medskyldig i  disse barnedrapene som skjedde denne dystre dagen? Eller er det en liten mulighet for at dette er begått av en sinnsforvirret mann, som har funnet sitt motiv i alle de artiklene han har lest, enten det skulle være religiøse skrifter, eller høyreekstreme skrifter? Synes dere derfor at deres meninger kan virke krenkende på andre kristne? Føler dere at dere kan være med på å stemple andre kristne som terrorister siden de tilfeldigvis finner sin tilhørighet gjennom kristendommen?

Svar 6

Breivik var ikke kristen. At han har vokst opp i en judeokristent fundamentert kultur innebærer ikke at han har en kristen tro, noe som han selv klargjør her. Du henviser til ett -1- terrorangrep begått av enn ikkemuslim. Dette er oppsiktsvekkende i en virkelighet der gode muslimer begår fem terrorhandlinger og dreper titalls uskyldige mennesker – hver eneste dag, hele året, år etter år. I motsetning til Breivik handler disse gode muslimene i full overenstemmelse med sin guds befalinger, og de roper det ut under ugjerningen. Det gjorde  i k k e  Breivik. En ting er at du  fremstår fullstendig likegyldig til 99,99 % av terrorofrene i verden når du trekker frem Breiviksaken. Verre er det at du avslører en manglende evne til å se på motivasjonen bak ugjerningene. Islamsk terror motiveres av islam. Breiviks terror var motivert av Breiviks tankeunivers. Islam lever og blomstrer og motiverer dødelig terror hver eneste dag. Breiviks tilbøyeligheter er isolert og får bare utløp på Playstation. Hvem av de to er et problem for sivilisasjonen?

Et hvert argument som inneholder ordet «kristendom» er fullstendig ugyldig i en debatt om islam. Det er nemlig ikke slik at dersom kristendom for tusen år siden inspirerte noen til å begå en handling, så legitimerer det at noen i dag følger Allahs evig gyldige drapsbefalinger. Når kristendom likevel dras inn er det viktig å være klar over at det er en enorm forskjell på handlinger begått av folk som er eller hevdes å være kristne – handlinger som strider mot Kristus’ budskap – og handlinger begått av gode muslimer, - handlinger som er identiske med Muhammeds gjerninger, og som er i samsvar med direkte befalinger fra Allah i koranen. Vi merker svært ofte at nordmenn ikke makter å begripe dette enkle og åpenbare faktum. Det er foruroligende og det skyldes utvilsomt den massive hjernevasken i det norske skoleverket.

Om du vil føle skyld for Breiviks handlinger, så velbekomme. Fra før av vet vi jo at godhetsapostler, multikultfantaster, sosialister og desslike, som en slags standardøvelse føler skyld for slaveri, utbytting, imperialisme, irakkrig, og gudene vet hva disse syke selvpiskerne forakter seg selv og sin sivilisasjon for. Du må gjerne forgå i krampegråt over din skyld i Breiviks massakre, jeg kan neppe redde deg fra din egen forkvaklede politiske blindhet.

Om våre tekster er krenkende for en kristen person så er det revnende likegyldig. På samme måte er det helt uinteressant i hvilken grad en muslim blir fornærmet over å få høre sannheten om islam. Intet tankesett har noen beskyttelse mot kritikk. Den troende må pent finne seg i dette, inntil Norge ikke lenger er et demokrati med ytringsfrihet. Det kan skje fortere enn jeg liker å tenke på. I mellomtiden er realiteten at ingen jordisk skribent har noe ansvar for hva en terrorist, morder, psykopat e.l. foretar seg etter å ha lest et stykke tekst.

Annerledes stiller det seg selvfølgelig i det tilfellet der en anført guddommelig skribent bokstavelig talt befaler leseren å slakte «de andre» for å fremme skribentens religiøst-imperialistiske prosjekt, og truer leseren med evig opphold i Helvete, dersom han ikke lydig gjennomfører drapshandlingene. Som bonus lover dog skribenten leseren at han skal få beholde 80% av alt gods og gull som han klarer å plyndre fra «de andre». Leseren får også ta så mange «andre»-kvinner han vil som sexslaver, og dersom han dør i kampanjen for å fremme skribentens hellige krigføring mot «de andre», så venter det en sikker billett til Paradis, evig ereksjon og 72 jomfruer. I en slik kontekst må jeg nok få påstå at den guddommelige skribenten faktisk bærer et stort ansvar for det fandenskapet han steller i stand gjennom kynisk manipulasjon av ikke spesielt oppvakte muslimhjerner.

Begrepet ytringsansvar som Arbeiderpartiet innførte i sin stigmatiseringskampanje mot meningsmotstandere etter 22. juli ble en døgnflue. Selv sosialistene forsto at de ikke var tjent med å forsøke å dytte skyld på vanlige skriveføre og kunnskapsrike mennesker, for onde gjerninger begått av andre. Dersom denne logikken skal legges konsekvent til grunn, måtte vi jo umiddelbart arrestere og utvise samtlige imamer fra Norge. Dette ville medført dramatiske fall i Arbeiderpartiets oppslutning blant muslimer. Er det dette du sikter til i ditt spørsmål?

Det aner meg at du forsøker å danne et bilde av at SIAN stempler alle muslimer som terrorister bare fordi muslimene tilfeldigvis tilhører den ondeste, mest blodtørstige dødskulten i verden. Det er selvfølgelig ikke vår intensjon. Men melder du deg inn i nazipartiet må du regne med skjeve blikk fra gode nordmenn. Islam har som formålsparagraf å undertrykke hele verdens befolkning, og utrydde enhver som står i veien for dette prosjektet. En person som likevel velger å markedsføre seg som medlem av Team Islam må derfor tåle å høre at vi ikke liker den målsetningen han gjennom medlemskapet i islamkulten, er forpliktet til å arbeide for å fremme.

FN har i en rapport definert folkemord slik; «I denne konvensjon betyr folkemord enhver av de handlinger som er begått i den hensikt å helt eller delvis ødelegge en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe og bevisst utsette gruppen for levevilkår som helt eller delvis bevirker dens fysiske ødeleggelse». FN sin definisjon på begrepet folkemord er en klar gjengivelse av nettopp den befaling Allah har gitt til alle muslimer; Muslimene skal slakte og bekjempe ikkemuslimer inntil vi alle er utryddet eller undertrykket.

Jeg føler meg ikke nevneverdig skyldtynget over å påpeke islams selverklærte intensjon om å begå folkemord på meg og mine.

Hvilket bringer oss over på spørsmålsstillerens innledning i spørsmål 5; «Dere kan nok mye om islam». Spørsmålet som umiddelbart reiser seg er; Hva kan  d u  om islam? Hva om jeg har rett og du tar feil, når du tilsynelatende forutsetter at alle mennesker er like gode eller like dårlige uansett hvilken kulturell/religiøs bagasje de har? Dersom jeg har rett i at islam er en ond kult som gjør sine følgere til potensielt livsfarlige morderzombier bare de blir tilstrekkelig gode muslimer (imiterer Muhammeds adferd), så er det høyst rimelig at jeg tillates å formidle denne kunnskapen. Dersom jeg tar feil, og det skulle vise seg at alle muslimer er genuint fredelige, demokratiske og frihetselskende i samsvar med opplysningstidens idealer, da har jeg unødig utsatt en bøling med muslimer for uberettiget kritikk av det tankesettet de holder høyt. I så fall skal jeg ikke ha noe problem med å beklage det. Dessverre tyder alt; verdenshistorien, islams teologi og uttalte målsetninger - på at jeg har rett og du tar feil. Konsekvensen av at du bedriver forsvar av den islamske dødskulten, er at både du og jeg, samt våre familier og etterkommere, er dømt til døden, alternativt et liv i trelldom under muslimske herskere. Den situasjonen reparerer du ikke med en beklagelse. Derfor; Lær deg sanheten om islam, før du på nytt engasjerer deg i forsvar av denne onde ideologien. Eventuelle triste muslimer er en billig pris å betale dersom folkeopplysningen vår kan bidra til å redde verden fra islam.