Besværlige fartsdumper på islams highway to Hell

(foto: Hegnar.no)

Larvik jihadistforening forfølges av hjerteløse vantro paragrafryttere.

Besværlige fartsdumper på islams highway to Hell

Larvik er byen som er mest kjent for å ha fostret gode muslimer som Mohyeldeen Mohammad og Westgate terroristen Hassan Abdi Dhuhulow.
Her vokser og trives gode muslimer med sitt karakteristiske hat mot Vesten og vantro mennesker.
Men livet byr ikke alltid på medvind i skjeggefantenes streben etter å erobre nytt land for Allahs sak.

Krigerprofet Muhammed er forbildet for alle gode muslimer, dessverre.

Brorskapet forvalter ekte islam. Dette er ensbetydende med død og fordervelse for ikkemuslimer.

Hassan Abdi Dhuhulow. God muslim som satte Larvik på kartet.

Her vil muslimene bygge sitt brohode, et forsyningssenter for sine bataljoner.

 

Kulturjihad, sivilisasjonsjihad, demografisk krigføring. Disse ordene er forsøk på å beskrive den snikende lydløse, ikke ekstremt dødelige (ennå) krigføringen som gode muslimer fører mot ikkemuslimske kulturer og sivilisasjoner i vår samtid. Formålet er å omgjøre siviliserte nasjoner til en del av den islamske ummaen. Islam, lik nazistene, trenger Lebensraum. Hele tiden, i økende grad. Muslimene produserer lite selv, utover uansvarlig store barnekull som de er helt ute av stand til å tilby anstendige oppvekstvilkår, med mindre muslimene utvandrer for Allahs sak slik Allah selv omtaler i koranen 2:218, 8:72, 74, 75, 16:41 og 16:110. Den muslimske ekspansjonen startet allerede da muslimene hadde tømt Arabia for vantro på 600-tallet. Eksistensgrunnlaget for islam er som kjent plyndring, invasjon, okkupasjon, undertrykking og utbytting av de ulykkelige vantro som utsettes for gode muslimer. Uten en doktrine som hjemler islams parasittilværelse på svakere og/eller undertallige folk, ville ikke islam eksistert i dag. Ondskap, umenneskelighet og hensynsløshet er næringen som får islam til å blomstre. Dette er klart angitt i koranen, det følger av Muhammeds eksempel, og verdenshistorien har dokumentert slik islamsk adferd i tre verdensdeler i 1400 år. Muslimene har ikke lov til å plyndre andre muslimer. For å overleve ekspanderte de, lik gamletestamentets åttende landeplage. Død og fordervelse var deres varemerke, slik det er den dag i dag.  Det er slik de gode muslimer vil ødelegge også Norge, med hjelp av Allah og naive norske politikere.

Muslimske land går som regel så som så grunnet muslimenes ekstreme tilbøyelighet til å sloss seg i mellom, og å sloss mot ikkemuslimene i tilgrensende land. Denne kreftsvulsten ble innført til Norge av Gro Harlem Brundtland (Jeg er da snill og legger til grunn at Oddvar Nordli aldri hadde forutsetninger for å forstå hva han var med på). 

Demokrati er folkestyre. Dette er uakseptabelt i islam. Ordet eksisterte ikke på arabisk dengang muslimene først ble presentert for fenomenet. Koranen konstaterer at all makt tilhører Allah (2.165, 35:10, 35:13, 64:1). Islamsk sharialov er et konsentrat av islams ondskap (trilogien), formulert etter århundrers grubling blant de lærde. Sharialoven oppdateres ikke, det legges ikke til lover eller slettes lover. Den er evig. Dette gjør den enkel å benytte, men ikke det spor medmenneskelig. Dette primitive konseptet innebærer at demokrati og folkestyre ikke kan forekomme i en islamsk stat i den forstand vi benytter demokratibegrepet, der borgerne har likeverdig medbestemmelse på lovgivning, og Staten tilbyr mindretallsbeskyttelse, ytringsfrihet og religionsfrihet.

I denne sammenheng er det verdt å merke seg at flertallet av muslimene ikke ønsker at sin vertsnasjon skal styres etter demokratiske spilleregler. De fleste muslimer vil faktisk ha et islamsk diktatur fremfor et vestlig demokrati. Det er altså ikke terroristene (som tåkefyrster ynder å fremstille som ekstreme), som er vår største trussel. Det er derimot helt vanlige gode muslimer, som sågar kan se ut som siviliserte mennesker. Men de er ikke det. De ønsker sharia! Dette vet vi. Likevel tillater vi dem å oppholde seg her.

I vestlige sekulære demokratier er befolkningens personlige tro irrelevant. Slik er det naturligvis ikke i islamske stater der Allah er lovgiver. Allah har ingen sympati eller medfølelse med vantro. Han har skapt de vantro for at muslimene skal ha noen å plyndre, undertrykke, voldta og drepe. Det er et dårlig utgangspunkt for en likeverdig sameksistens under et islamsk diktatur. Men så har jo det heller aldri forekommet.

Hassan al-Banna er grunnleggeren av det Muslimske Brorskapet. I boken «Toward the Light»  side 8 slår han fast at islam er en relativt fastlåst doktrine, definert av Allah for evig tid.  «The nature of Islamic teaching is quite unlike that of any other religion. The jurisdiction of the religious authorities in Islam is defined and limited.» Videre oppsummeres på side 9; «After all the foregoing, it would be inexcusable for us to turn aside from the path of truth, that of Islam, and to follow the path of carnal desires and vanities - that of Europe».

En kan spørre seg om det er en god ide å la slike uttalte fiender av vår sivilisasjon etablere brohoder her. For det er nettopp det Larvik kommune gjør, når de tillater det onde Brorskapet å bygge moske.  

Hassan al-Banna  oppsummerer en rekke politiske mål for Brorskapets virksomhet i «Toward the Light»  side 10. Disse kan være nyttige å evaluere for de politiske myndigheter som skal fatte vedtak om moskebygging i Norge. Her gjengis noen få av muslimenes uttalte målsetninger med å «reformere» Norge;  

- Tilpasse lovgivningen slik at den blir fullstendig shariakompatibel

- Øke antall ungdomsgrupper (slike som de får statsstøtte for), for å tenne ungdommens glød for islamsk jihad.

- Infisere styrende politiske organer med islam (lar du deg lure av norske muslimske politikere sin påfallende interesse for sykkelstier og distriktspolitikk?)

- Tilpasse alt offentlig styre og stell til islamske regler, islamske helligdager, bønnetider etc.

- Shariapoliti håndhever islamske regler om offentlig moral, kinosensur, gambling, dans, sangtekster, bekledning, alkohol, kjønnssegregering osv.  

- Koranpugging obligatorisk for å få vitnemål uansett fag.

- Sensur og forfølgelse av pressen.

Alt dette er mål som Brorskapets stifter har satt for organisasjonens samfunnsreform. Det er dette muslimene holder på med når de lukker døra bak seg og de vantro ikke hører. I Egypt har den nåværende presidenten forstått hvor giftig ideologien islam kan være i hendene på feil mennesker. Brorskapets politikere blir derfor straffeforfulgt i Egypt for sin samfunnsfiendtlige / demokratifiendtlige adferd. I Vesten derimot, er det annerledes. Her får de statsstøtte. I Europa har Brorskapets slimete tentakler lagt seg omkring demokratier som ikke har påviselig vilje til å bevare eller forsvare seg selv.

Det er derfor viktig at befolkningen i den frie verden, vi som skal mene noe om godheten i muslimers anførte reformvilje, også er klar over den langt mer utbredte viljen til å bringe islam inn på sitt opprinnelige spor, slik Brorskapet sin omfangsrike liste illustrerer. Du må ha klart for deg; Hassan al-Banna definerer de ovenstående punkter som «reform». For hvem sa at en reform må ha et positivt fortegn? Og hvem skal få definere hva som er «positivt»?  Det er ingen automatikk i at reform uten videre fører ideologien inn på et mer menneskevennlig spor. Dette har vi et godt eksempel på fra islam sin egen historie, fra den gang profeten Muhammed selv reformerte islam, da han utvandret fra Mekka til Medina. Gode muslimer har et etisk kompass som peker motsatt vei av normale nordmenns. Når en god muslim sier han vil utvikle samfunnet i en positiv retning, så betyr det å rive sivilisasjonen i filler. Dette burde være basiskunnskap hos våre folkevalgte.

SIAN arrangerte folkemøte i Larvik i 2013, om muslimenes ekspansjon i byen. Dengang hadde muslimene lagt sine klamme hender på et lokale på Hovland. Etter at planutvalget satte foten ned for ytterligere dispensasjoner måtte muslimene skrinlegge moskeplanene i dette boligområdet. Islamistene spadde deretter opp nesten 20 millioner kroner for å sikre seg handelsskoletomten. Rivning av eksisterende bygningsmasse vil koste fem millioner. Samlet er det anslått en prislapp over 40 millioner. Hvem tror på at lokale muslimske navere har klart å skrape sammen dette med utdeling av sparegriser til de lokale jihadistene?  

Muslimene søkte om bruksendring på den gamle handelsskolen. De fikk to års midlertidig dispensasjon for bruk til jihadistreir. Denne utløp i desember 2015. I hele 2016 har derfor muslimene drevet sin muslimske samfunnsnedbrytende aktivitet fra et lokale de ikke har hatt lovlig adgang til å benytte til dette formålet. (At spredning av islamisme overhodet tillates i Norge er en annen sak som vi lar ligge i denne forbindelse).   

Amanastiftelsen med adresse hos Rabita står for dinar-rullingen som må til for å reise kupler og tårn i det norske landskap, og opplegget er organisert for å hindre vantros innsyn. Larvik Jihadistforening oppgir som epostadresse [email protected].. De kan ikke si på noen klarerer måte at de selv er en del av Det Onde Muslimske Brorskapet. Larvik Jihadistforening har ved dette dokumentert at de er i Norge for å drive hellig krig mot Norge og mot enhver ikkemuslimsk innbygger av Norge, som måtte motsette seg islams okkupasjon av landet.  

Som kjent har Emiratene terrorlistet Dif/Rabita. Har man lest bøkene til al Banna og Qutb er det ikke vanskelig å forstå hvorfor. Her er det reinspikka islamisme, uten særlig filter. At Emiratene selv kanskje ikke er blant Guds beste barn er en helt annen sak. Som kjent har muslimene kranglet internt om kalifhatten i 1400 år, og at den ene er terrorist utelukker ikke på noen måte at den andre også foretrekker tilsvarende adferd. Vold og trusler om vold er jo muslimenes foretrukne problemløsningsmetodikk, slik Nicolai Sennels har påvist i sine studier av muslimhjerner.  

Til tross for de enkelt tilgjengelige fakta, tydelig redegjort for i den islamske trilogi, så hevder ustanselig luremuslimer i Norge at deres nærvær her, i det muslimene selv betegner som Krigens Hus, slett ikke er for å bedrive krig. Dette er selvfølgelig usannheter, og Brorskapet har selv dokumentert dette faktum;

En moske er ikke primært et gudshus. Det er et brohode for muslimsk krigføring. I sitt strategidokument for overtagelse og ødeleggelse av den Vestlige verden, beskriver Brorskapet selv sine moskeer slik;  «The center we seek is the one which constitutes the “axis” of our Movement, the “perimeter” of the circle of our work, our “balance center”, the “base” for our rise and our “Dar al-Arqam” to educate us, prepare us and supply our battalions in addition to being the “niche” of our prayers».

Formålet med den muslimske tilstedeværelsen i Vesten beskriver Brorskapet slik;  «The process of settlement is a 'Civilization-Jihadist Process'.  The Ikhwan [brorskapet] must understand that their work in America is a kind of grand jihad in eliminating and destroying the Western civilization from within and 'sabotaging' its miserable house by their hands and the hands of the believers so that it is eliminated and God's religion is made victorious over all other religions.»

Muslimene fører denne pågående krigen gjennom infiltrering og sabotasje av våre samfunnsinstitusjoner, slik de selv beskriver, og som nevnt innledningsvis. De lurer våre venstreorienterte godfjotter til å delta i avviklingen av vår sivilisasjon. Dette er reinspikka sivilisasjonsjihad.

Blücher fosser inn Drøbaksundet for fulle lanterner, og på land står norske politikere og dirigerer hornmusikken.

De gode muslimene er helt åpne på at de skal ødelegge vår sivilisasjon, og bruke våre institusjoner som verktøy for å få det til. Disse svina får statsstøtte for å utslette Staten. Hvordan kan norske politikere tillate at onde muslimer får etablere brohodene for sitt erobringsprosjekt på norsk jord, når denne kunnskapen har vært kjent for oss alle i 15 år?

De gode muslimene i Larvik, i likhet med de øvrige islamister i Norge, er her for å begå hellig krig mot den vantro norske fienden. Det er for tiden en ikkevoldelig krigføring, men dette kan endre seg. Metoden er forøvrig mindre interessant, så lenge resultatet – fullført islamisering, undertrykkelse og shariaregime – er det gitte utfallet uavhengig av valgt stridstaktikk.

Larvik Jihadistforenings styreleder,  palestinaaraberen  Mohammed Zaidane er nøye med å presisere at moskeen  i k k e  har noen tiltak for å hindre radikalisering og jihadistrekruttering. Nei, slikt ville utvilsomt vært uislamsk og i strid med islams tarv.

Document.no omtaler [her] historien til en syrisk migrant i Larvik, som var så naiv å tro at demokratiske prinsipper var gjeldende også blant muslimer, helt til han ble irettesatt av sine gode muslimske trosfeller, med jernrør og brostein. Når en sammenholder islams doktrine slik den er formidlet av Allah og Muhammed, Al-Bannas slagplan for ødeleggelse av Vesten og den påviselige  oppførselen til muslimene i Vesten, så er det mye som tyder på at ulovlig anvendelse av skolebygningen slett ikke er det alvorligste problemet som Larviks innbyggere kan forvente seg fra sine muslimske invasjonsstyrker.

Men nå har det altså dukket opp problemer for islamistene i Larvik. De vantro byråkrater i Larvik kommune har åpenbart ikke forstått at Allahs lov står over våre menneskeskapte lover. Larvik kommune begår den fullstendig uhørte handling å intervenere mot islamiseringen av Norge ved å ilegge islamistene tvangsmulkt og trusler om dagsbøter, dersom ikke islamistenes ulovlige bruk av handelsskolebygningen opphører.

Sharialoven Reliance of the Traveller Q2.1 jf Q6.1 (2), slår fast at en ikkemuslim ikke har noen rett til å fatte vedtak i en sak som involverer muslimer. Til tross for denne soleklare shariarettstilstand, har Larvik kommune to ganger utstedt tvangsmulkt på henholdsvis 15.000 og 50.000, og varslet løpende dagbøter på kr 1.000 dersom de gode muslimer i Larvik ikke slutter å oppføre seg muslimsk. 

Det er to sannsynlige veier ut av dette. Den minst sannsynlige er at muslimene aksepterer norsk lov, betaler de ilagte bøter, og den ulovlige bruken av moskelokalene opphører.

Mer sannsynlig er det at kommunens islamistvennlige politiske ledelse griper inn og overstyrer byråkratene slik at norsk lov i realiteten ikke gjelder på mosketomta. Det ville i så fall ikke være første gang norske politikere pudler for islamister.

Min pessimisme med hensyn til en politisk overstyring har sammenheng med at Larviks ordfører Rune Høyseth åpenbart er helt blank på hva islam er for noe. Han har uttalt at det er helt tilfeldig at noen av Norges mest omtalte radikaliserte muslimer kommer fra Larvik. Han sier uten blygsel at Larviks hjemmeavlede Nairobiterrorist ikke har vært et tema i byens politiråd. På sett og vis har han nok rett i at Larviks muslimer ikke er noe verre enn alle andre muslimer. Islam er islam, enten du er i Larvik, Drammen eller Raqqa. Gode muslimer vet hva de har å forholde seg til, uansett hvor i verden de er. Det er ikke noen grunn til å anta at Larvik Jihadistforening er noe bedre eller verre muslimer enn de som befinner seg i Drammen Jihadistforening,  Oslo Jihadistforening eller Den Islamske Stat. Spørsmålet er om dette faktum gir grunn til selvtilfredshet eller alvorlig bekymring. Der er nok jeg og ordføreren helt uenige.