Drapsmannen var gal og muslim – han fulgte lære- boken til punkt og prikke!

Lena Larsen: underslår at islamske land har ikke tiltrådt FNs menneskerettighetserklæring.

Vi trenger ikke mer tilsløringsinformasjon fra politi og helsevesen. Primitive islamister og konvertittene innen akademia er en trussel mot vårt demokrati

Drapsmannen var gal og muslim – han fulgte lære- boken til punkt og prikke!

Politiinspektør Per Thomas Omholt kom med en feilopplysning i dag under pressekonferansen om Kongsberg-drapene. Han sa: «Den siktede sier selv at han er muslim, men dette er ikke fulgt opp i praksis.» Espen Andersen Bråthen har jo nettopp fulgt læreboken (Koranen) til punkt og prikke. Her heter det i sure 2:19: «Slakt de vantro over alt hvor du finer dem.» Ordførerkandidat for partiet De Kristne i Skien, Kjartan Mogen, sier: «Alle muslimer har som mål å drepe de vantro.

Nora Sunniva Eggen: «Det kommer ikke på tale for meg å sette norsk lov over islamsk lov.»

Lars Thorsen ankommer til debattmøte i moskeen - her hilser han på konvertitten Yousef Bartho Assidiq

Vi trenger ikke mer tilsløringsinformasjon fra politi, helsevesen og øvrige myndighetspersoner om drapsmannens tilhørighet. Sakens realiteter har vi måttet lese oss til mellom linjene i de redegjørelsene som er gitt.
Sakens kjerne er at vi har å gjøre med en massedrapsmann som har en skrue løs - og som har konvertert til islam – for deretter å bli en god muslim som følger Allahs påbud. Hadde den nå 37 år gamle Espen Andersen Bråthen konvertert til katolisismen, buddismen eller en annen ikke-voldelig religion - ville toleranse, godhet og kjærlighet til medmenneskene preget hans personlighet – selv om han også hadde et mentalt avvik. I stedet ble det islam som tok over og som krever av sine tilhengere: Drep de vantro!
Muslimer over hele Norge er opprørt over at politiet karakteriserte Bråthen som en konvertitt til islam. De kommer med de mest absurde og fantasifulle bortforklaringer og «beviser» at Espen var ingen «seriøs muslim» - han var og er bare mentalt syk og har utvist en voldelig atferd, lyder det fra muslim-Norge. Med andre ord: Islam må frifinnes.
Hadde Espen Andersen Bråthen ikke vært en drapsmann, men en helt, ville samtlige imamer og andre islamske apologeter ha trykket ham til seg som bevis på at islam skaper gode mennesker.
Ifølge barndomsvennen ble Espen opptatt av islam for 10 år siden. I 2017 la han ut en video der han erklærer seg som muslim og hvor han sender ut en «advarsel».
Videoen viser at han har peiling på islam. Straffedømte islamisten Arfan Bhatti kom med en «advarsel» til det norske folk. Hvis ikke våre soldater ble trukket ut fra Afghanistan ville det få konsekvenser.
Osama bin Laden kom med en advarsel til USA. Denne advarsel-politikken går helt tilbake til Muhammed - som alltid før han gikk til krig mot en stamme sendte ut en advarsel. Dersom de underkastet seg ville de få fred, hvis ikke ble det krig.
Det er liten tvil om at både referater og rapporter fra helsevesen, samt annet bevismateriale, sammen med funn på bopel og vitneopplysninger, vil til fulle bevise at man har med en person å gjøre som har konvertert til islam.
Muslimske drapsmenn melder seg til tjeneste for «fredens religion - over alt i verden – enten det er i Kabul, London eller Kongsberg.
Det gikk frem av prekenen til biskop Jan Otto Myrseth under minnegudstjenesten i Kongsberg søndag, at hans allmektige og kjærlige Gud kunne ikke ( eller ville ikke?) hindre den grufulle hendelsen på Kongsberg. Den allmektige Gud brydde seg ikke – han lot ugjerningen skje og valgte å lide sammen med ofrene, gikk det frem av biskopens belæring. Han gikk til angrep på kommentarfeltene i sosiale medier som er hatefulle – og sa i den sammenheng at man må stå sammen om de destruktive kreftene som har rammet Kongsberg. Hadde biskopen sagt – som sant er - «de islamske destruktive kreftene» - er det et spørsmål hvor mange kirker som muslimer rundt om i verden hadde satt i brann.
Det er ufattelige mengder av lidelse og tragedier islamistene med sine drap og terroraksjoner påfører menneskeheten, men alt dette er satt inn i en større sammenheng som handler om å oppnå «fredens hus» - den dag da hele verden har underkastet seg islam.
Det er ikke bare de islamske barbariske selvmordsbomberne eller de utspekulerte terroristene fra Muhammeds hær, som krever større rom for islam. Det er ikke mindre skremmende at her i landet har ca. 3000 mennesker konvertert til islam – mange konvertitter og noen profilerte finner man ved universitetene og ellers i akademiske yrker. Denne gruppen opptrer på et høyere intellektuelt nivå,. De jobber for islam som lærde, men sannheten er at denne gruppen er, sammen med Muhammeds soldater, en alvorlig trussel mot vårt demokrati. Nettopp fordi de er velutdannet har de høy troverdighet i befolkningen, Like fullt er deres egentlige budskap primitivt, men tåkelagt ved hjelp av akademisk retorikk.
Et godt eksempel er konvertitten Nora Eggen, ung katolikk fra Larvik, som etter konverteringen til Islam heter Nora Sunniva Eggen.
Nora Sunniva Eggen er universitetslektor, sakprosaforfatter, oversetter og filolog, med hovedfag og doktorgrad i arabisk. Hun arbeider som førstelektor ved Det teologiske fakultetet, Universitetet i Oslo.
Eggen skrev på Debattsentralen, Aftenposten: «Men at jeg skulle forplikte meg moralsk overfor Norges lover fremfor Koranen, eller følge en ideologisk lojalitet overfor Norge fremfor islam, det vil aldri skje. Jeg finner meg ikke i å bli presset til å anta FNs erklæring om menneskerettighetene som en slags kvasi-religiøs overbevisning, eller å sette Norges lover over det som er min dypeste tro».
Religionshistorikeren Anne Sofie Roald «beviser»i en av sine bøker at kvinner i islam på ingen måte er undertrykt. I den troende, muslimske arabiske kulturen er man redd for å sette spørsmålstegn, sier hun.
Lena Larsen er religionshistoriker og har forsket på islam. Hun er prosjektlederved universitetet i Oslo. Hun har tidligere vært leder av Islamsk Råd Norge og er gift med Basim Ghozlan som er forstander av Det Islamske Forbundet. Hun konverterte fra kristendommen til islam i ung alder.
Lena Larsen er cand.philol i religionshistorie fra Universitetet i Oslo. Hun har doktorgrad om fatwaer. Lena Larsen har skrevet i boken «Islamsk humanisme» at «det er feil å hevde at menneskerettighetene et vestlig anliggende, for også muslimske land deltok i utformingen av disse normene.» Hun underslår at de samme muslimske land nektet å underskrive erklæringen.
Norske politikere og det norske akademia priser og lønner høyt disse konvertittene som åpenbart undergraver grunnleggende norske samfunnsverdier. Gjennom undervisningsvirksomhet tilfører de unge studenter sine positive holdninger til det islamske barbariet.
Man kan spørre og undres over: Hvordan er det mulig at innen akademia – der man skulle finne mennesker med toppen av kunnskap og klokskap kan promotere ensrettede ideologier og diktaturiske politiske holdninger?
Praktisk talt hele den tyske kunnskapseliten – enten det nå var medisinere, jurister eller fra andre vitenskapelige disipliner, forsvarte nazismen og hyllet Hitler. Hitler selv hadde alltid flere doktorander i sin innerste krets.
Når skal akademia her hjemme ta hånd i hanke og ta et oppgjør med de islamske destruktive kreftene?
Arne Tumyr