Er alle muslimer ekstreme?

Islamister i Myanmar som ikke parfymerer sin tale.

Er alle muslimer ekstreme?

Artikkelforfatteren reiser spørsmålet om alle muslimer er ekstreme.

Moderat muslim?

Christen Krogvig reiser spørsmålet om alle muslimer er ekstreme?

Hvis man leser Koranen, kjente haditer (dvs. og historier om det profeten Muhammed sa og gjorde) er det åpenbart at den opprinnelige formen for islam var en ideologi som var både undertrykkende og imperialistisk. Det vi ser islamist-gruppen IS gjøre i dag, som å ta kvinner til fange og bruke dem som sex-slaver, eller å drepe til fange-tagne soldater, er handlinger som profeten i følge muslimenes egne historikere også begikk.

Men betyr det at alle nålevende muslimer er tilhengere av denne type forbrytelser? Hva mener muslimene selv om den opprinnelige formen for islam?

Jeg har forsøkt å danne meg et bilde av dette ved å snakke med muslimer og orientere meg i andre kilder.

En gruppe muslimer mangler kort og godt kunnskaper om profetens liv og lære. De har latt seg fortelle at «islam betyr fred» og andre skrøner. Denne gruppen støtter heller de undertrykkende og imperialistiske delene av profetens lære ettersom de rett og slett ikke er kjent med hva profeten faktisk sto for.

En annen gruppe muslimer er de som i og for seg kjenner Koranen og profetens historie. Men de mener Koranen må tolkes i lys av tiden den ble nedtegnet. Slaveri og massemord var ikke noe profeten fant opp. Tvert i mot var slaveriet en viktig institusjon i Romerriket og andre oldtidsriker. Og romerne og andre begikk en rekke folkemord med langt flere ofre enn Muhammeds massemord på en av de jødiske stammene i Medina. Våre hjemlige vikinger holdt også slaver og for brutalt frem i Europa.

Dessverre er det også en tredje gruppe muslimer. Denne gruppen tror fult og fast på Koranen, at Allah faktisk finnes, at Koranen er en ordrett nedtegning av hans vilje, og at profeten Muhammeds gjerninger er perfekte eksempler på den type adferd som Allah liker.

Det å støtte islamisme er en logisk konsekvens av det å være innenfor den sistnevnte gruppen muslimer.

I likhet med Koranen er det en rekke beretninger om gudommelig sanksjonert vold også i det gamle testamentet. Hvorfor bare bekymre seg over de muslimene som ønsker å kopiere Muhammed, men ikke de kristne som ønsker å følge eksemplet til for eksempel hærføreren Joshva i Det gamle testamentet?

Svaret ligger i at det meg bekjent ikke finnes noen kristen politisk bevegelse med et slikt program i Europa i dag. (Det er en grunn til at religionen heter «Kristendom». Det er Kristus som er ledestjernen, ikke Joshva.)

Når det gjelder islam er det derimot slik at det i dag finnes en stadig sterkere politisk bevegelse med en ideologi basert profetens Muhammeds lære.

Hvor stor støtte har denne type islam blant verdens muslimer?
Lars Gule, en av yppersteprestene i den norske PK-menigheten, har skrevet følgende: "The Pew Global Attitudes Projec... er intressant i denne sammenhengen. Den viser at i Indonesia har 58 prosent tillit til at bin Laden gjør det riktige", i Jordan er tallet 55 prosent, i Marokko og Pakistan 49 prosent og i Palestina hele 71 prosent! Det blir ganske mange millioner av dette! Dette er ikke noen marginal bevegelse!" («Hvorfor jeg ikke er muslim». Humanist forlag, 2003)

I et oppslag i Dutch News svarer 80 % av en gruppe på 300 unge muslimer i Nederland at «det ikke er noe galt med jihad mot ikke-muslimer».

Wikipedia gjengir en rekke undersøkelser der muslimer har blitt spurt om deres syn på terror.
I følge nettstedet skal det finnes en undersøkelse fra NOP Reserch der det viste seg at nesten en av fire muslimer fra Storbritania støttet 7. juli 2005 i London. Dette til tross for at en skulle tro at mennesker ville være varsomme med å svare bekreftende på et slikt spørsmål... Men undersøkelsene det refereres til på dette nettstedet viser at støtten til for eksempel selvmordbombere er begrenset. Men støtten er alt for stor til å ikke ta fenomenet på alvor.

Når det gjelder kravet om å innføre sharia-lover så har slike krav langt bredere utbredelse enn støtten til ren terror. Denne videoen viser en stor forsamling av unge muslimer bosatt i Norge. Nesten alle rekker opp hånden for å vise sin støtte til innføring av sharia. Opptaket er fra et arrangement i regi av ungdomsorganisasjonen Islam.net. Det er grunn til å tro at ønket om sharia er mer utbredt i dette miljøet enn blant muslimer generelt. Ikke desto mindre viser videoen at det er langt flere muslimer bosatt i Norge som ønsker sharia, enn det PK-eliten erkjenner.

Alle rede på profeten Muhammeds tid fantes det muslimer som ikke var tilhengere av grusomheter.
Profeten Muhammed vant sitt første viktige slag ved al Bader i 624. Den muslimske historikeren al Tabari påpeker at jødene oppførte seg dårlig overfor Allahs sendebud etter slaget. De skal ha sagt at han ikke hadde møtt en verdig motstander på slagmarken. Muhammed gav derfor en av de tre jødiske stammene, Banu Qaynuqa, ordre om at de måtte konvertere til islam. Da jødene nektet, beleiret Muhammed jødene. Etter 15 dager overgav jødene seg.

Halvor Tjønn skriver i sin Muhammed-biografi: «Muhammed ønsket å drepe dem alle, men Abdullah ibn Ubayy talte deres sak. .... I forsøket på å overtale Muhammed la Ibn Ubayy sin hånd under hans krage. Muhammed ble så sint at han mørknet i ansiktet.» Enden på visa ble et kompromiss der jødene bla fratatt det de eide og sendt ut i ørkenen, men de fikk beholde livet.

Abdullah ibn Ubayy var en moderat muslim, og han ble derfor sett på som en hykler. Allah har latt åpenbare en rekke vers der han hudfletter hyklerne. Sure 63 heter endog «Hyklerne».
Sure 63 vers fire lyder for eksempel slik: «Men når du ser dem, behager deres fremtoning deg, og om de taler, lytter du til deres tale, der de står stive som stokker, og tror at hvert utrop gjelder dem. De er fienden, så pass opp for dem. Måtte Gud gjøre det av med dem! Hvor forvridde de er!»

I sure 3 vers 167 heter det: «Da det ble sagt til dem: «Kom, kjemp for Guds sak, eller i forsvaret,» svarte de: «Hadde vi bare visst noe om å kjempe, skulle vi nok blitt med dere.» Denne dagen var de nærmere vantro enn tro. De sa med sine lepper det som ikke var i deres hjerter. Men Gud vet hva de skjuler.»

Sure 9 er den siste åpenbarte sure (dvs. Kapittel) i Koranen og derfor den viktigste. I vers 73 heter det: «Hør, profet! Strid mot de vantro og hyklerne! Vær hard mot dem! Helvete blir deres herberge. Et sørgelig endelikt!»

Både Allahs ord og profeten Muhammeds eksempel gjør det vanskelig for de moderate muslimene å vinne frem med sitt syn på hva islam bør være.

Historisk har derfor de moderate muslimene hatt begrenset hell i sin kamp for et tolerant og menneskevennlig islam. Dog finnes det også eksempler på steder og epoker der muslimene har behandlet de vantro godt.

Nettstedet http://www.thereligionofpeace.com fører regnskap over antallet terrorangrep med islamsk inspirasjon. I skrivende stund er det registrert ikke mindre enn 24 466 dødelige angrep på de 13 årene som har gått etter 11. september 2001. Vi bombarderes av nyheter om forferdelige jihad-angrep fra Syria. Vårt naboland Sverige ikke lengre det trygge «Folkhemnmet», men det landet i verden der det anmeldes nest flest voldtekter, og svenskenes biler har blitt satt i brann i by etter by.... Norske politifolk skal nå bære våpen ettersom PST mener at sannsynligheten for terror på norsk jord er svært høy.

Svaret på det innledende spørsmålet «Er alle muslimer ekstreme?» er definitivt nei.

Men den moderate muslimen Abdulla ibn Ubayy klarte ikke å hindre at urbefolkningen i Medina ble fordrevet fra sin by og fratatt det de eide. I de 1390 årene som har gått fra den første gangen en moderat muslim forsøkte å skåne vantro, og frem til våre dager, har de moderate muslimene kommet til kort mot de ekstreme muslimene bare så alt for mange ganger.

Å basere norsk innvandrings-politikk på at de moderate muslimene i Europa skal lykkes bedre enn de moderate muslimene har gjort de siste 1400 årene er det samme som å spille russisk rulett med skjebnen til Det norske folk.

Sitatene fra Koranen er hentet fra en elektronisk versjon av Einar Bergs oversettelse til norsk.