Erna slutter seg til FNs planer om folkemord i Europa

Coexistence islam style

Vil Stortinget akseptere at regjeringen trapper opp krigføringen mot eget folk ?

Erna slutter seg til FNs planer om folkemord i Europa

Trangt om plassen etter fullført invasjon

Det Nye Sverige. Vi vl ikke dø slik en død (fritt etter Nordahl Grieg 17. mai 1940)

Feilkultur gjør oss ikke sterkere, den dreper.

Erna skal møte sin medsammensvorne i Berlin denne uka. Vi vet hva de pønsker på.

FN er skamløst ærlige på at de ønsker å skifte ut Europas befolkning med importerte feilkulturelle uintegrerbare mennesker. FN kaller dette ”Replacement Migration”. FN skal ha kred for ærlighet, men trekk for sin grenseløse ondskap, hensynsløshet og stupiditet. Dette er altså Erna Solbergs medsammensvorne. Saken er prisverdig opplyst av Document, og av Resett [her], [her] og [her].

 

Regjeringens velvilje overfor en FN avtale som legger til rette for en invasjon som verden aldri tidligere har sett maken til vekker oppsikt, men har foreløpig ikke fått den oppmerksomhet den fortjener i gammelmedia.  UN Global Compact for Migrationer alle gode muslimers våte drøm. Og vår undergang, dersom avtalens intensjoner settes ut i livet. Hva er Erna Solberg sin motivasjon for å medvirke til dette destruktive prosjektet? 

 

Avtalen skal signeres i Marokko 10-11. desember. Det er trolig Utenriksdepartementet som utfører nidingsdåden på Ernas vegne. Likevel er det ikke mulig å finne informasjon på regjeringen.no eller stortinget.no. Ingen proposisjoner, meldinger eller høringer. Nå var det jo ikke Erna som lovte Folket ”mer demokrati, mer åpenhet” i 2011, men fraværet av tilgjengelig informasjon for oss vanlige dødelige, indikerer at Erna vet at denne avtalen stinker kamelballe. Dette ønsker hun ikke at du skal vite noe om.

 

Til grunn for våre folkevalgtes realitetsorientering, må ligge erkjennelsen av at FN er en organisasjon som har beveget seg langt vekk fra hva den var ment å være. I dag er FN et spyd for den islamske kamporganisasjonen OIC som med hjelp fra primært afrikanske korrupte failed states ofte oppnår flertall for sine menneskefiendtlige vedtak som ikke har annet formål enn å oppfylle Allahs befaling om verdensherredømme.  FN er et vesen som har blitt et farlig uhyre, i lomma på mørke krefter. Å bedømme FN etter dets opprinnelige intensjoner, og dets i varierende grad vellykkede forsøk på å ivareta menneskeverd og trygghet i krisesituasjoner etter WWII, blir feil. For vi vet at FN i flere år er blitt infisert av globalistiske krefter som hater vestlig sivilisasjon. 

 

For Norge er det uvesentlig om fienden i FN er kulturmarxister eller islamister eller begge deler. Effekten for samfunnet er den samme. Islam er mest potent, og vil selvfølgelig utnytte de kulturmarxistiske slaskene til egen fordel, slik de gode muslimene også tidligere har vist at de gjerne bruker kommunister til å hjelpe til med å invadere, okkupere og ødelegge samfunn som er mer siviliserte enn dem selv.  

 

Hele universet –unntatt de islamske landene på jordkloden – er gjennom FN sine universelle menneskerettigheter enige om at alle mennesker har samme verdighet (dignity). Dette kalles i Norge for menneskeverd, og gir uttrykk for en idé som står stikk i strid med det eneste tillatte tankesettet i de landene som regjeringen ønsker at skal befolke fremtidens Norge.  Løgnen om at alle mennesker er like og ønsker hverandre vel, er i ferd med å ta livet av den vestlige sivilisasjonen – den samme sivilisasjon som har skapt all velstand, velferd og vekst i verden de siste århundrer. Folkemordet på Vestens befolkning skjer med våre folkevalgtes aktive medvirkning. 

 

Menneskerettighetene er et rammeverk som angir hvilke plikter de statene som har ratifisert UNHR og ymse andre resolusjoner i samme gate, har som formål å påse at egne borgere kan nyte disse rettighetene i eget land. Menneskerettighetene gir intet menneske rett til å bosette seg i et fremmed land, med mindre han er en ekte flyktning. Det er det tilnærmelsesvis ingen av migrantene som er. Dersom en afghaner eller senegaleser er misfornøyd med tilstanden i eget land, ville en konstruktiv løsning være å få egne myndigheter til å ratifisere UNHR, og følge dem. Men intet islamsk shithole country vil noen sinne anerkjenne menneskerettigheter som strider mot sharia. (Derfor har jo muslimene sin egen umenneskelighetserklæring, Kairotraktaten). Det vil forøvrig heller ikke uintegrerbare hitreiste feilkulturelle gjøre, dersom vi gir dem anledning til å diktere samfunnsordenen her i Vesten. Dersom vi velger å følge FN avtalen, vil vi med dette importere mennesker som vil avskaffe blant annet UNHR og oppheve menneskerettsloven. Erna får endelig shariauvesenet hun promoterte i 2003. 

 

Idéen om at vi kan importere feilkulturelle fra tilbakestående møkkaland, og tro at de vil omfavne vestlige uislamske og i deres øyne avskyelige skikker, beror på vårt eget oppblåste ego og generell kompetansebrist om islams vesen. Muslimer i Norge har selv erklært at «det norske» er roten til alt ondt, noe også Allahs sharialov er tydelig på. En moskéleder sa det slik til VG i 1995:

 

«Normoppløsningen i det norske samfunnet skyldes [nordmenns] vantro. Å leve her representerer en motpol til det vi selv står for. Derfor er det veldig viktig for oss at våre barn gifter seg med pakistanere. Det er viktig å tilpasse seg det norske samfunnet, men det betyr ikke at vi skal bli som nordmenn. Vi må få lov til å beholde våre verdier, vår kultur. Islam er en politisert religion, et fullstendig system, som omhandler alle aspekter ved livet. Koranen er grunnloven  for oss, og setter rammer for vår utfoldelse».  

 

Som muslimen her slo fast, er Det Norske en motpol til islamske verdier. I denne kulturkollisjonen har statsministeren tatt parti for islam - mot Norge. Moskélederen er helt på linje med koran og sunna. Men vi protesterer. Konemishandlere, barnemishandlere, notoriske seksualpredatorer, hemningsløse voldsmenn, morderzombier, undertrykkende apartheidtilhengere, sutrete krenkelseshysterikere og generelt lett oppfarende intolerante drittsekker med herrefolksadferd har ikke noe her å gjøre. Vi vil ikke ha gode muslimer. 

 

Det er helt åpenbart ikke et intelligent trekk å importere feilkulturelle lykkejegere som reproduserer seg i en takt som langt overgår vår egen. FN har selv løftet frem tallet 258 millioner uintegrerbare på flyttefot - for øyeblikket. Med familiegjenforeninger og hyperreproduksjon blir det raskt milliarder av dem, her i Europa. SSB er blant dem som har slått fast at de fleste migrantene er yrkesmessige analfabeter. Sysselsettingsgraden forblir svært lav i generasjoner. Det beviser pakistanerne i Storbritannia og tyrkerne i Tyskland. Resultatet er åpenbart. Vestlige velferdssamfunn kollapser. Muslimvolden i Sverige er ett av symptomene på at nettopp det er i ferd med å skje der. De Uintegrerbare får ikke alle de godene de krever. Da blir de voldelige.  Noen har forstått at dette vil bety sammenbrudd og krig.  FN har heller ikke antydet at den europeiske selvutslettelsesplikten i henhold til Global Compact for Migration har noen øvre grense for menneskeimport til Europa. På den måten vil importen i løpet av relativt kort tid innebære opphør av europeisk sivilisasjon, og utsletting av kontinentets befolkning. FN er i ferd med å regissere det folkemordet som muslimske arméer selv aldri har klart å gjennomføre, på grunn av islams fundamentale tilbakeståenhet i forhold til vestlige sivilisasjoner. Folkemordet synes nå muliggjort gjennom sammensvergelsen i FN mellom de onde globalistene og de gode muslimene.

 

En fagmann som har varslet om farene ved våre politikere sin demografiske krigføring mot eget folk, er Sigurd Skirbekk. Her i Aftenposten. Skirbekk byr på faktabaserte argumenter som går mot elitenes destruksjonsprosjekt. Sett i lys av de dokumenterte realiteter er det umulig å forstå at det ligger noen gjennomtenkt og forsvarlig logikk bak den tilnærming regjeringen har til de åpenbart fatale konsekvenser av sin egen politikk. Hvilken personlig premiering er høy nok til å vedta å utslette sitt eget folk, Erna?

 

Tanken om at vi trenger uintegrerbare feilkulturelle «arbeidere» i Vesten beror på en katastrofal mangel på innsikt i hva islam er, og hva tankesettet gjør med samfunn som blir infisert av islam. Vi trenger ikke islamimport.  Men islam trenger vantro land. Ekspansjon er nemlig en forutsetning for at islam skal overleve. Som en åttende landeplage spredte muslimene seg fra Arabia da de hadde tømt halvøya for ikkemuslimer (folkemord). Forbudet mot å plyndre, voldta og drepe muslimer, gjorde at muslimene måtte oppsøke ikkemuslimske land for å skaffe seg næring (mer folkemord). Islam har jo aldri produsert noe av verdi, ei heller bragt noen form for innovasjon, utvikling, velstand og vekst til verden. Islam er fullt og helt basert på parasittisk utnyttelse av ikkemuslimer, rett og slett fordi dette var konseptet som de barbariske ørkenaraberne kjente og levde etter også i tiden før Muhammed fant opp islam. Dette bevises gjennom sira og Medina traktaten, samt islamsk invasjons- og herrefolksmentalitet fra 600-tallet og frem til dags dato (enda mer folkemord). 

 

Vi vil ikke ha det islam tilbyr. Islam fører aldri til noe positivt. Å importere uintegrerbare som svar på en midlertidig intern europeisk demografisk utfordring er meningsløst, siden empirien beviser at islamimport utelukkende innebærer ytterligere og langt mer alvorlige problemer enn det man i utgangspunktet hadde. Det er adskillig flere og mer alvorlige ulemper knyttet til islamimport, enn de ulemper som følger av fall i barnefødsler og aldrende befolkning. Intet land har gått til grunne av å føde færre barn en periode. Europa reiste seg etter svartedauden og verdenskriger. Det er adskillig vanskeligere å reise seg etter en vellykket islamsk invasjon. 

Politikerne må, slik som østeuropeerne har forstått, bøte på årsakene til at våre unge velger å ikke føde nye barn. Det er de onde globalistiske og kulturmarxistiske krefter, som i dag søker å utligne fallet i formeringen med islamimport, som bærer mye av skylden for at samfunnet vårt nå er blitt slik at det ikke er attraktivt for unge siviliserte mennesker å føre slektene videre. Det er ingen naturlov at vi stadig trenger nye og høyere ungdomskull, eller at det å opprettholde vekst i BNP er en forutsetning for liv. Det som historisk sett har drept sivilisasjoner er ikke fallende BNP, men invasjon av barbarer. I stedet for å se hen til historien og lære av den, er Erna i ferd med å selge sjel og land til en ondskap som søker å utslette vår sivilisasjon. 

 

UN Global Compact for Migration fremstår som en naturlig videreføring av tidligere tiders svik: Velferdsturistene skal opp og frem, motstand mot ødeleggelsen av vestlig sivilisasjon skal knuses. Forsettet om å begå folkemord på europeerne er åpent kommunisert i avtaleteksten som er publisert. Sensur av medier og kritikere er blant verktøyene som avtalepartene forplikter seg til. 

Det er påfallende hvor mye det meningsterrorregimet som FN nå legger opp til, ligner på hvordan landsmorderen Gro Harlem Brundtland selv foreskrev å bruke pressen til Arbeiderpartiets folkefiendtlige propaganda allerede i stm 74/1979-80;  

«De sentrale myndigheter og de politisk ansvarlige må til enhver tid påvirke massemedia som fjernsyn og radio til å drive opplysning og holdningsskapende virksomhet. Dette kan gjøres på mange måter, men det er ikke sannsynlig at oppslag og programmer om hvor mange problemer innvandrerne har osv. er det gunstigste utgangspunktet for forståelse». 

 

Den norske regjering er altså i disse dager i ferd med å fullføre det svik mot eget land og folk, som vi har sett hos alle norske regjeringer helt siden Gro ødela Folkets tillit til politikerstanden. De river ned alt det som tidligere slekter har bygget opp, både materielt og mellommenneskelig. Sammenhengskraft, velferd og tillit svinner like raskt som hopen av ofre for den nye spennende importerte volds- og voldtektsukultur vokser.  

Ikke derved sagt at det ikke fantes slasker også blant tidligere tiders politikere. Det er nok å peke på Nygaardsvold, som i 1937 slo fast at Arbeiderpartiet var et marxistisk revolusjonært parti, og som godt hjulpet av Venstre-overløperen og undermåleren Koht sørget for at veien lå åpen for datidens invasjonsstyrker. 

 

I dag er det Erna Solberg som i realiteten administrerer en revolusjon som har potensiale til å påføre land og folk vesentlig mer skade enn hva den selverklærte kommunistiske revolusjonære Nygaardsvold klarte fram til 1940. Erna Solberg er farlig nær å gjennomføre et svik som langt overgår Vidkun Quislings. Realiteten er jo at dersom Quisling hadde lyktes i sitt forsett, ville vi vært okkupert av folk med en totalitær fascistisk ideologi i bagasjen. Men uten en hensikt om å begå folkemord på oss.  Dersom Erna og hennes regjering får gjennomslag for sitt forsett i desember, vil Norge bli okkupert av feilkulturelle velferdsturister fra tilbakestående og i all hovedsak islamske stater. Disse bærer med seg en ideologi i bagasjen som er totalitær, fascistisk - og som foreskriver folkemord på oss. Quisling blir med andre ord en speidergutt, målt opp mot de politikerne som siden 70-tallet har tilrettelagt for befolkningsutskiftingen i Norge.

 

Men ikke alle land deler globalistene og kulturmarxistenes tvangsmessige «forståelse» for de fremmede sin rett til å utslette oss. Det er klart at Australia, Ungarn og USA sier nei takk til FN avtalen. Per dags dato er det grunn til å anta at også Polen,Danmark og Østerrike tar til fornuft. Flere europeiske stater vil formodentlig følge etter, i det minste de østeuropeiske som har bevart sitt kollektive minne om hva en fascistisk totalitær menneskefiendtlig ideologi som islam tidligere har gjort mot dem.  

 

Hvorfor er det viktig å sette opp trygge ruter for velferdsturisme, dersom det ikke er i den hensikt nettopp å tilrettelegge for import av velferdsturister? Fra regjeringspartiene har vi sett patetiske avledende anførsler om at Global Compact for Migration ikke er bindende. Det politikerne slik prøver å få oss til å tro, er at de bare leker politikk. "Ikke noe å se her, bare fortsett med deres uvesentlige liv, simple arbeidsmaur". Vel, da er det heller ikke noen grunn til å svi av reisepenger for at noen skal dra til Marokko og signere avtalen. Det virker ikke som at regjeringen tar Folket på alvor. De tror eller håper at vi er idioter. Vi får håpe det koster regjeringen dyrt, dersom de nå ikke tar til vettet.

 

At de hitreiste uintegrerbare allerede for tre år siden av SSB ble konstatert å være yrkesmessige analfabeter, og at landene som nå står for tur til å eksportere overflødig menneskemateriale til Europa heller ikke er kjent for å eksportere rakettforskere, er i seg selv god nok grunn til å bygge en høy mur mot svenskegrensa og bygge sluser på OSL.  De landene som avsender migranter til Vesten er tilfeldigvis de samme landene som ligger høyt på indeksen over volds- og voldtektstilbøyelighet, og lavt på alle positive statistikker.

 

Hver gang noen gode nordmenn fremsetter krav om at nå må politikerne sette eget land og folk først fremfor hitreiste velferdsturister med mer eller mindre parasittisk adferd, får vi til svar at politikerne er bundet av internasjonale avtaler. Willoch er vel den som tydeligst har vasket sine meget skitne hender med dette tøvete argumentet. I så måte fremstår det som en dårlig idé at regjeringen nå vil signere ennå en avtale som fungerer som kvernstein rundt den norske hals, dersom politikernes hensikt faktisk er å ivareta interessene til norske borgere. For også norske borgere har menneskerettigheter! 

 

Fremfor å flagge høyt med menneskerettighetene til kreti og pleti som ikke har noe i Norge å gjøre, burde de folkevalgte fokusere på sitt mandat: Å ivareta rettighetene og trygge tilværelsen for landets befolkning. En libanesisk minister har anbefalt svenskene å midlertidig permittere rettssikkerhet og menneskerettigheter mens de rydder landet;  Deporterer De Uintegrerbare. Det vil ikke svenskene gjøre. Derfor kommer de til å dø ut. Men idéen er god, og den kommer fra en fyr som utvilsomt vet hva han snakker om. De Uintegrerbare må UT - ikke inn - i Europa. Balkan og Libanon er blitt svært utrivelige steder å være som følge av at de er infisert av islam. Men de blir likevel idylliske lykkeland målt opp mot et Vest Europa invadert etter intensjonene i avtalen som Erna nå vil implementere. 

 

All empiri tilsier at islamimport medfører sosial og materiell nød, fravær av velferdsstat, vold, voldtekt, drap, krigslignende tilstander, deretter mer regulær krigføring. Alt som ledd i folkemord på ikkemuslimene. Det har aldri i verdenshistorien skjedd at blanding av sivilisasjon og islam har gavnet land og folk der islam har trengt seg inn. Nå vil regjeringen ta ennå et skritt for å bidra til at ondskapen skal få et sterkere grep om Europa. 

Ingen løfter om fete stillinger i EU, FN og andre overnasjonale NGOer, kan unnskylde korrupte politikere for det de er i ferd med å gjøre. Dersom du er uenig i det slaskene foretar seg, må du si klart i fra til dem, at Folket vil holde dem ansvarlige.   

Uansett om svik er motivert av onde hensikter eller monumental dumskap og inkompetanse, er effekten for land og folk den samme. 

 

Vi vet at Arbeiderpartiet på den 22. sosialistiske internasjonalen stemte for global governance, overnasjonal styring. Partiene til venstre for AP er enda mer oppsatt på å avskaffe Norge. Også Høyre er nidkjære globalister, dog med en annen begrunnelse enn sosialistene. Det stortingspartiet med høyest reelle forventninger om å stå opp for Norge, er FrP. Dette er deres gylne mulighet til å flerdoble oppslutningen. Men det krever innsats. Erna ser helst at Utenriksdepartementets representanter sin reise til Marokko for signering av avtalen går under radaren til gode nordmenn. Velger politikerne å gjøre ingen ting, vil byråkratene ture frem som Erna befaler, og vår skjebne er beseglet. 

Når regjeringen nå har kommunisert sitt forsett, er det kun velgerne som kan få dem til å snu. Dersom du er medlem av et parti representert på Stortinget, så engasjer deg internt i partiet. Krev at partiet begynner å opptre i samsvar med velgernes interesser. Uansett hvilket parti du tilhører; Dersom du ikke ønsker at din slekt skal utgå fra genpoolen, må du nå komme deg ut av sofaen. Stadig flere vestlige nasjoner betakker seg for denne selvdestruksjonen. Det er ingen grunn til at Norge skal la seg utslette. Det deles ikke ut andrepremier i islams krig mot menneskeheten. Ei heller angrefrist. 

 

Samfunnseksperimentet som politikerne har påført oss uten å spørre om vi ønsket det,  har klart potensiale til å utslette oss. Dersom våre politikere skulle få et anfall av anstendighet og omsorg for land og folk, finnes det neppe bedre tidsfordriv her og nå, enn å lese Christopher Caldwells «Betraktninger over revolusjonen i Europa». Jeg runder av med et par utdrag fra boken: 

 

«Det finnes grunner til at innvandrere til Europa fra den tredje verden, i særdeleshet muslimer, kanskje ikke vil gå igjennom den samme demografiske transisjonen som deres vestlige vertskap gjorde. Den muslimske kulturen er uvanlig spekket med budskap som forklarer de praktiske fordelene ved fruktbarhet. Som et ordspråk fra hadith sier: «Gift deg, for jeg vil overgå andre folk tallmessig med din hjelp» (Ibn Majah, 1:599). Da den nå avdøde Yassir Arafat snakket om syvdoblingen av den palestinske befolkningen i løpet av en generasjon (fra 450.000 i 1967 til 3,3 millioner i 2002), kalte han de palestinske kvinnenes livmødre det hemmelige våpenet for sin sak».

 

«Selv om det er mange som påstår at innvandringen kan redde velferden, er det ingen informerte personer som tror det. FNs befolkningsdivisjon har regnet ut at en gjenoppretting av aldersstrukturen og velferdens bæreevne i Europa ville kreve 701 millioner innvandrere innen midten av århundret, altså betraktelig mer enn hele verdensdelens befolkning i øyeblikket».

FN vet. Erna vet. Og de synes fremdeles det er en god idé. Nå er det opp til deg.