Europa brenner. Pyromanene er opptatt av å redde seg selv

Har mediehyklerne ingen nedre grense? Bekjempe muslimterror med blomster?

Folkets tålmodighet settes på prøve av De Uintegrerbares barbari og de herskende klassers uansvarlighet

Europa brenner. Pyromanene er opptatt av å redde seg selv

En artikkel i hjemlige nyhetsmedier om det tyske folks motstand mot den islamske invasjon, rører borti et sakskompleks som er langt alvorligere enn journalistene ønsket å belyse da de publiserte hykleriet sitt. De agendastyrte medier satser på å dyrke vår skyldfølelse enda litt til, slik at vi skal sitte stille og se på at kontinentet oversvømmes av uintegrerbare barbarer med en ond erobrerideologi tatovert på innsiden av skallen.

Nasse - et større problem enn muslimterrorister i følge media

Misfornøyde borgere lufter redskapen sin

Vår vestlige sivilisasjon –  som kulturmarxistene i mediene og de invaderende islamister hater like mye – er bygget på opplysningstid, humanisme og skyldkultur. Islamske tilbakestående samfunn er tilbakestående nettopp fordi de er bygget på en grenseløs empatiløshet og umenneskelighet satt i system. Derfor er islam og vestlig sivilisasjon to konsepter som ikke lar seg blande. Med mindre hensikten er å utslette den svakeste kulturen. Man må ikke forveksle islams tilbakeståenhet med svakhet. Islams styrke er dens hensynsløse brutalitet. Et smart hode og et godt hjerte lar seg enkelt adskille med et skarpt sverd.

I Tyskland sees klare tendenser til slitasje og oppløsning av den tidligere så sterke sammenhengskraft, som følge av Merkels millionimport av Uintegrerbare. De av tyskerne som ikke er hjernevaskede zombier, reagerer negativt på å bli utsatt for folkemordorkestrert av sine folkevalgte. Når folkets reaksjoner omtales i mediene, ser vi som vanlig at løsningsorienterte partier på høyresiden gis skylden for effektene av den hodeløse politikk utøvet av «Gutmenschen» i de herskende klasser. Etniske europeere er ikke barbarer. Det er De Uintegrerbare som er barbarer. Når etniske europeere først tyr til håndfast handling, da er situasjonen alvorlig! Jeg savner objektiv og faktabasert kunnskapsformidling fra gammelmedia om årsaken til Folkets raseri i dagens Europa.  

En ting er at det faktiske innholdet i nyhetssaken som brukes for å drukne oss i skyldfølelse for vårt «høyreekstreme tankegods»  ikke er særlig dramatisk. Medregnet i atikkelens oversikt over angivelige «angrep» mot muslimske interesser er rene politiske markeringer, som for eksempel griseblod på invasjonsstyrkenes kaserner. Vi vet at Europols terrordefinisjoner favner vidt, og inkluderer blant annet vandalisme og  kidnapping. Slik sett er det ikke overraskende at venstreekstreme journalister lager en sak av 900 «angrep» på ett år til tross for at disse hendelsene kun resulterte i 33 personskader. Dette er for ordens skyld en svært blodfattig måloppnåelse, dersom en legger til grunn at høyresiden er så slemme som media vil ha det til. De slemme tyskerne skader altså like mange i løpet av ett år, som det muslimterroristene skader i løpet av en eneste dag. Uten at jeg har sett vestlige pk-medier skrike over seg om det reelle omfang av muslimterrorisme av den grunn.

Ett annet fenomen som forbigås i stillhet er det faktum at høyreekstreme er den minst voldelige politiske grupperingen i følge de rapportene som alle og en hver kan laste ned fra hjemmesiden til Europol. En kan undres over motivene til journalister som problematiserer eksistensen av et lite symptom, men fortier den store årsaken; Den islamske invasjon.

Det er et faktum at den islamske invasjon medførte en 650 % økning i terrorrelatert død i Europa.  Hvorfor problematiseres ikke dette av løgnmedia? Hva slags samfunn vil pk-godfjotter ha? Forstår de hva de gjør mot land og folk? Er det vanskelig å forstå at virkeligheten bekymrer de av europeerne som ikke lever bak høye murer med personlig livvakt?

Du som ennå lever i den villfarelse at terror er noe som bedrives av alle og en hver, kan ta en titt på denne grafikken. Og da har vi ikke berørt det store antallet avvergede tilfeller av muslimterror.

En annen ting er at de nyhetene som løgnmedia ikke gir informasjon om, gir et helt annet bilde av situasjonen på bakken i Tyskland, enn at de stakkars forfulgte muslimene lider under tyskernes islamofobi. Det foreligger rikelig med informasjon som forklarer tyskernes misnøye både med invasjonen og med myndighetenes krisehåndtering. (Alle utenom myndighetene synes å ha erkjent at invasjonen faktisk er en krise).

På tidlig 80-tall var det 56 000 muslimer i Tyskland. Hovedsaklig tyrkere, en gruppe der 80 %  lever på trygd.  (Hvis du synes det er ille, er sysselsettingsgraden enda verre for nåtidens velferdsturister). I dag er det om lag 8 millioner Uintegrerbare der. Og landet har for lengst begynt å få kjennetegnene på en muhammedansk krigssone.

I Tyskland 2015 var dømte «utlendinger» 4,2 ganger overrepresentert som seksualpredatorer. Det er et tall som ligger lavere enn andre europeiske land pr i dag. Trolig fordi det siden den gang har ankommet ytterligere en million potensielle predatorer til Tyskland. Etter en oppsummering av islamiseringsåret 2016 ble det konstatert at Tyskland ikke lenger var trygt. Ikke dermed sagt at det var trygt før 2016...

Polarisering er en helt naturlig effekt av de motsetninger som kommer opp i dagen når et folk invaderes og okkuperes. Den kan gi seg utslag i demonstrasjoner, som i Kandel og Cottbus.  Eller mer voldelige utslag. Begge deler er helt naturlig.

For de av oss som er mer interessert i årsaker enn deres påfølgende virkninger, kan man kikke på [denne detaljoversikten], over muslimsk predatoradferd i Tyskland 2016. Et lite snapshot av en virkelighet som blir dramatisk verre år for år, i hele Vesteuropa. De skyldige er dem som nekter å se den islamske invasjon som årsak til barbarenes islamske adferd.  I lys av dette er det interesssant å konstatere at de dårlige menneskene blant oss synes å mislike virkningen (tysk reaksjon) mer enn selve årsaken (invasjon).

Ja visst finnes det hitreiste folk som ikke er et problem. Ekte flyktninger med assimileringsevne og -vilje er uproblematisk i et fornuftig omfang. Hitreiste barbarer med intensjon om å omgjøre Vesten til en kopi av det islamske møkkhøl de reiste fra, er derimot et problem. For de som interesserer seg av årsak, i den hensikt å faktisk gjøre noe annet med problemene enn å legge seg ned for å dø, kan det være hensiktsmessig å se nærmere på realitetene. Av de som ankom Tyskland i 2017, var 0,6 (nullkommaseks!) % anerkjent som asylberettigede. De øvrige 99,4 % har med andre ord diskutable årsaker til sitt opphold..

Det bør ikke være noe stigma knyttet til det å konstatere at noe mer enn et bagatellmessig antall gode muslimer i en populasjon, vil føre til helvetesskap og samfunnets sammenbrudd. Det er nok å kikke på verdens 57 islamske land.

Den tyske rikskansler Merkel sin forgjenger Helmut Kohl sa allerede i 1982 at «over de neste fire år er det nødvendig å halvere antallet tyrkere i Tyskland. Det er umulig å assimilere tyrkerne i deres nåværende antall». Siden den gang er antallet muslimer – og dertil hørende problemer – blitt hundre ganger større. For de av oss som velger å forholde oss til virkeligheten er det ikke vanskelig å se at Kohl hadde en mer jordnær tilnærming til islamproblemet enn Merkel. Realiteten er at 94% av muslimene er mot integrering. Halvparten av dem ser frem til at muslimene skal okkupere sitt europeiske vertsland. Personlig mener jeg at dette er et problem. Og at massedeportering er den eneste løsning – slik Kohl selv tok til orde for. I motsetning til Kohl vil jeg nøye meg med å deportere de av dem som insisterer på å leve etter sharia. Sånn sett er jeg moderat.   

Det er aldeles ikke noe rart ved at etniske europeere tar til gatene. Her er et lite glimt inn i den tyske virkelighet, siden det er Tyskland som er utgangspunktet for godfjottenes negative fokus på tyskernes adferd:  Lokalsamfunn gjøres til minoritet i eget land. I likhet med folkefienden Jonas Gahr Støre, beordrer tyske myndigheter borgerne til å integrere seg inn i islam. Mediene lyver på oppdrag fra myndighetene. Tyskere kan feks ikke lenger jogge alene. Det pågår en voldtektsepidemi.  Tyske leger må ha væpnet eskorte inn i barbar-enklaver. Tyskere kan ikke lenger stole på politiet, som er en del av problemet. På flere måter.  Men politiets manglende evne til å ivareta sikkerheten til borgerne er også dels en funksjon av at  muslimenes overgrep er så massive at ressursene simpelthen ikke strekker til.  Begivenheten i Köln, som vekket mange sovende europeere, vil bli den nye normalen. Det er islam i praksis. Onde kulturmarxister i skole og forvaltning har lyktes i å ødelegge våre unge i en slik grad at de ikke evner å besvare muslimvolden. Resultatet er at både gode tyskere og moralsk bedervede «Gutmenschen» utsettes for Berikelsen. Enkelte muslimgrupper består hovedsaklig av seksualpredatorer. Muslimene lagrer våpen i moskeene. Allah er klar på hvorfor.  Barbarene tar også med sine sekteriske konflikter hit.  Myndighetene erkjenner at de ikke kan beskytte borgerne. Derfor bes folk forberede seg på samfunnskollaps. Myndighetene kapitulerer for predatorene. Slik har muslimske seksualpredatorer gitt marked for nye produkter og innovasjon, for å beskytte våre kvinner fra barbarene. Vi ser at tyske myndigheter lyver og manipulerer om invasjonsstyrkenes volds- og voldtektstilbøyelighet, slik man også gjør i Sverige , i Norge og andre islaminfiserte europeiske stater styrt av politikere som på mange måter opptrer som folkefiender. I Tysklands parlament er det allerede foreslått å innføre plikttjeneste for tyskere slik at borgerne skal venne seg til sin nye status som dhimmislaver for det nye muslimske herrefolket. Sistnevnte er i det minste klare på sine hensikter.

Derfor marsjerer gode tyskere i gatene. Derfor er gode tyskere forbanna på folkeforrædere i medier, politikk og forvaltning.

Hvordan kan man forvente at folket ikke protesterer, når myndighetene opptrer som okkupantenes medsammensvorne? Folkets økende grad av uttrykt mishag med tingenes tilstand, og med de som er ansvarlige for tingenes tilstand, har nå avstedkommet en interessant erkjennelse i Sverige: Myndighetene erkjenner at Folket kan tenkes å straffe svikerne på egen hånd, når statsmakten selv bryter samfunnskontrakten – og slutter å levere trygghet, stabilitet og rettferdighet. Derfor har sikkerhetspolitiet (Säpo) laget en interessant brosjyre:

Den observerbare virkeligheten overstyrer sensur og meningsterror fra venstresiden. Dette har svenske Säpo erkjent i det de nylig har utstedt en brosjyre distribuert til landets politikere og journalister. Mon tro hvorfor sikkerhetspolitiet gir uttrykk for sin omsorg for disse konkrete yrkesgruppene? Kan det ha noe å gjøre med disses forsettlige medvirkning i dekonstruksjonen av den europeiske sivilisasjon? Med folkets oppvåkning og derav naturlig følgende negative respons på svik?

Hvorfor distribuerte ikke myndighetene denne brosjyren til folket i det invasjonen tok til? Tenk på alle de drap, voldtekter og ødelagte liv som kunne vært spart, dersom myndighetene hadde hatt like stor omsorg for sin egen befolkning, som den Säpo nå viser overfor dem som sviktet?

Som Fjordman så passende siterer Cicero i «Defeating Eurabia»; En nasjon kan overleve sine tåper men den kan ikke overleve den indre fienden. Fienden ved porten er mindre formidabel, for han er kjent og bærer sitt banner åpent. Men forræderen beveger seg fritt i folkemengden (…) han fremstår ikke som en forræder. Han bederver nasjonens sjel, underminerer byens pilarer og infiserer politikken slik at den ikke lenger kan stå i mot. En morder er mindre fryktinngytende. Forræderen er selve pesten.

I dagens Europa er tåpene og forræderne gått i kompaniskap med invasjonsstyrkene for å ødelegge vår sivilisasjon. Disse kanaljene arbeider ofte i media og politikk. Det er derfor disse gruppene nå har fått sin håndbok i hvordan overleve folkets vrede. Elitene erkjenner at det går feil vei. Og at de har skylden. Og at noen kan tenkes å gjøre noe med saken. Vi ønsker dem lykke til.