Folket som beseiret eliten

Byggingen av denne minareten var begynnelsen på det sveitiske forbudet mot bygging av minareter.

Folket som beseiret eliten

Pnyx - forsamlings stedet for demokratiet i Athen i antikken

De vestlige land ynder å omtale seg selv som «demokratier». Men ordet «demokrati» kommer fra antikkens Hellas. Og der inne bar «demokrati» at alle frie menn kunne delta i avstemninger om viktige spørsmål. Denne opprinnelige formen for demokrati eksister i dag hovedsakelig i Sveits.

Spiller grunnloven noen rolle?

Spiller det noen rolle for islamiseringen om et land har ekte demokrati der folket faktisk har makt, eller et representativt demokrati der folket har en illusjon om makt, men der makten i virkeligheten er samlet på svært få hender? Svaret på dette finner man i Sveits....

I 2005 oppsto det en uenighet vedrørende bygging av en minaret i kommunen Wangen ved Olten da en menighet ønsket å bygge en minaret. Lokale innbyggere mot satte seg byggingen. Den tyrkiske kultuforeningen, som sto bak søknaden, hevdet at lokale myndigheter nektet å gi tillatelse til byggingen uten saklig grunn. Avslaget ble anket til høyere instanser og om gjort. Den omstridte minareten ble således oppført i juli 2009.

Det sveitsiske folkepartiet, og et annet parti, tok initiativer til folkeavstemninger om spørsmålet i flere «cantoner» (regionale administrative enheter i Sveits). Men alle forslagene til avstemninger på regionalt nivå ble avvist av delstatsparlamentene under henvisning til at slike avstemninger var grunnlovsstridige.

Som følge av at folket ble nektet å ta stilling til spørsmålet på delstatsnivå ble det tatt initiativ til en folkeavstemning på føderalt nivå. Forslaget gikk ut på å føye et forbud mot bygging av minareter til artikkel 72 i grunnloven. I de aller fleste land, her under Norge, er det parlamentene som fatter vedtak om folkeavstemninger. Og flertallet i parlamentene velger sjelden å utlyse slike avstemninger. Spesielt i saker der det er fare for at folket kan ha en annen oppfatning enn parlamentet. Sveits er imidlertid styrt etter et helt annet prinsipp. I Sveits er det ikke parlamentet som er den øverste myndigheten, men folket. Dersom det samles inn minst 100 000 underskrifter for å sette et forsalg til lovendring opp til folkeavstemning i løpet av en 18 måneders periode, så blir det avstemning – enten parlamentet liker det eller ei. Dette betyr at det er en helt avgjørende forskjell mellom Norge og Sveits. I Sveits finnes det en lovlig mekanisme en gruppering som har folket i ryggen, kan ta i bruk for å tvinge sin vilje på politikerne. I Norge finnes ingen slik mekanisme. Ordet «demokrati» betyr egentlig folkemakt. Og i Sveits er det faktisk folket som har makta...

Egerkinger-komiteen

Egerkinger-komiteen består av folk fra to sveitsiske partier. Komiteen hevder at minareter ikke er nødvendige av religiøse grunner. Det står ikke noe i Koranen om bygging av minareter. Etter komiteens oppfatning er de kun symboler på politisk islam. For å underbygge dette siterte komiteen en tale av Recep Erdogan fra 1997. I talen uttalte Erdogan blant annet følgende: «Moskeene er våre kaserner, kuplene våre hjelmer, minaretene våre bajonetter og de troende våre soldater. Denne hellige hæren vokter min religion.»

Ulrich Schuler som er en av komiteens mest fremtredende medlemmer, har uttalt: «En minaret har ikke noe med religion å gjøre. Den symboliserer kun at islams lov er etablert på et sted.»

Støtte til forslaget om forbud

Den kjente politikeren og feministen Ayan Hisi Ali støttet forslaget om forbud. Meningsmålinger tilsa at støtten til forbudet var større hos kvinner enn hos men.

Motstand mot forslaget om forbud

Også i Sveits finnes det en politisk korrekt elite.

Den sveitsiske regjeringen kritiserte lovforslaget. Det ble argumentert med at det skulle være i stid med menneskerettighetene og de grunnleggende verdiene i Den sveitsiske grunnloven.

«Den føderale kommisjonen mot rasisme» kritiserte også forslaget.

Samfunnet for minoriteter i Sveis, Amnesty International, Economiesuisse og «Den sveitsiske journal for religiøs frihet» advarte mot forslaget til grunnlovsendring.

Katolske biskoper, foreningen for protestantiske kirker, den sveitsiske komiteen for jødiske samfunn samt en rekke andre religiøse foreninger valgte alle å advare mot forslaget.

I demokratiet Sveits kunne imidlertid ikke parlamentet behandle forslaget til endring i grunnloven ettersom folket står over parlamentene i dette landet... Men parlamentet vedtok å råde folket til å stemme mot forslaget til forbud. 132 parlamentarikere var mot forslaget til grunnlovs-endring. 51 var for, og 11 unnlot å stemme. Hele 73% av stemmene som ble avgitt i parlamentet, var dermed mot forslaget til byggeforbud for minareter.

Folket vant

Den 29. november 2009 sto slaget. 57,5% av de avgitte stemmene stemte for forslaget om å forby bygging av minareter. Det tilsvarende tallet i parlamentet var kun 27%. Tallene viser med all mulig tydelighet at et såkalt «representativt demokrati» der parlamentarikerne stemmer på vegne av folket ikke fungerer. Det sveitsiske parlamentet er rett og slett ikke representativ for folket det er ment å representere! Og det er ingen ting som tilsier at Det norske stortinget skulle være mer representativt enn Det sveitsiske parlamentet. Over hele Europa påtvinges befolkningene islamiserng. Etter min mening er en avgjørende forutsetningen for denne utviklingen at landene i Europa ikke styres av befolkningene, men av en en politisk elite som styrer etter eget for godt befinnende.

 

Mangel på fungerende demokrati er det som gjør islamiseringen av Europa mulig.  

Les mer på Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_minaret_referendum,_2009