FrP foran særdeles harde forhandlinger om den nye «islam-politikken»

Statsministerkandidat, trolig også vår nye statsminister, Erna Solberg, her i en TV-situasjonsduell under valgkampen

Blir muslimen Abid Q. Raja (V) ny justisminister?

FrP foran særdeles harde forhandlinger om den nye «islam-politikken»

Det er justis- og beredskapsdepartementet som styrer innvandringspolitikken. Islamske miljøer presser nå Venstres leder, Trine Skei Grande, for at Venstre-politikeren og muhammedaneren Abid Q. Raja, må bli justisminister i den nye regjeringen, noe som trolig vil resultere i opprør innen Fremskrittspartiets forhandlingsdelegasjon. (For tre år siden beskyldte Raja SIAN-medlemmer for å være rasister.) Ved forhandlingsbordet sitter også KrF-forhandlerne som har «asylbarna» som en av sine fanesaker. Spørsmålet om utvisning av mulla Krekar vil bli et politisk gnagsår for de fleste, men ikke for FrP-folket, som mener at å gi opphold i Norge til Krekar er i strid med Flyktningekonvensjonen. Alt tyder på at FrP i utgangspunktet kommer til å møte – mer eller mindre – veggen hos sine regjeringspartnere når innvandrings- asyl- og flyktningepolitikken skal utformes.
På forhandlingsbordet kommer en diger skål med nøtter som vanskelig lar seg knekke. Her blir det tautrekking der kampen gjelder å unngå å sitte igjen med svarteper. Det er også duket for den mulighet at man får en gruppering som velger å bryte ut av regjeringsforhandlingene - med den formening at det er bedre å drive maktpolitikken i Stortinget.

Sannheten om «profeten» Muhammed, «menneskehetens mest høyverdige etiske menneske» - må for all del forties i skoleundervisningen. Islamsk Råd Norge har sørget for det.

.

Kaster
FrP ut
Krekar
Den første prøve-saken for den nye regjeringen innen asyl-politikken, blir spørsmålet om å kaste ut mulla Krekar. FrP har vært alene om kravet - at denne terroristen skal utleveres til Irak, men vil Siv Jensen og Per Sandberg få den nødvendige makt til å kunne gå fra ord til handling?

Dramatiske forhandlinger
Alt mens disse dramatiske begivenhetene finner sted - i lukket rom - går landet langsomt mot stupet.
Alt mens politikerne prater øker innvandringsstrømmen.
Hittil i år har det kommet 29 prosent flere asylsøkere til Norge enn i samme periode i fjor.
Finansavisen har publisert et regnskap som viser blodrøde tall knyttet til innvandring.
Det går også heftig for seg i København der en ny stormoské, finansiert av Qatar med 150 millioner kroner, skal bygges. Her skal også bygges et eget TV-studio som skal produsere programmer til Hamas-kontrollerte AL Aqsa.
Danske brannmenn i likhet med svenske, tyske og franske kolleger, blir møtt av steinkasting, bakholdsangrep og bensinbomber når de rykker ut til innvandrergettoer. «Det er en skremmende og katastrofal utvikling,» sier lederen av den nasjonale brannforeningen.
I Göteborgs gater har i løpet av tre år skuddløsninger funnet sted. Onsdag kveld i siste uke ble to unge menn drept. I gettoen Husby i Stockholm settes det fyr på biler.

Hva skjer?
Det store spørsmålet er hva FrP får til med nasjonens største problem - destabilisering av landet – som følge av at de politiske myndigheter de siste 30 - 40 år har åpnet for en masseinnvandring av ideologisk skakkjørte muhammedanere. Disse menneskene har i det alt vesentlige kommer hit for å nyte godt av velferdsstatens økonomiske og sosiale ytelser. Her kan de leve et liv i luksus uten å arbeide, samtidig som de med statsmidler kan dyrke Allah og Profeten – og de kan i full åpenhet propagandere for sharialovgivningen.

Radikal omlegging

FrP gikk til valg på et program der partiet krever en radikal omlegging av innvandrings- asyl og flyktningepolitikken. Strenge vilkår for familiegjenforening og strengere fortolkning av FN's konvensjoner hører med til de politiske ingredienser. Det er uten videre klart at FrPs program for neste stortingsperiode legger opp til en kraftig innstramming av asyl og innvandringspolitikken – som i særlig grad rammer innvandringen fra islamske områder. Partiet har blant annet vedtatt krav om 24-årsgrense for familiegjenforening, innføring av en språk- og kunnskapstest som må bestås og kommunal vetorett mot etablering av asylmottak.

- Vi må sørge for en bærekraftig innvandringspolitikk, slik at både det økonomiske aspektet og integreringsmulighetene ivaretas. Det nye programmet legger til rette for en
nødvendig innstramming, slår Per Sandberg fast. Vi ser at tempoet i innvandringen er alt for høyt. Da må vi fatte grep, og det har FrP gjort, sier Sandberg.
Men så er spørsmålet: Hvor mye av dette får FrP gjennomført i praksis?
VG har gått gjennom hva vi kan vente oss av endringer - betegnende nok har avisen ikke med ett ord tatt for seg endringer i «islam-politikken».
Her er noe av det avisen har funnet fram til:

Skatt
Skatten din skal kuttes på flere måter: Innslagspunktet for toppskatten, som nå er på 509.600 kroner, settes opp, slik at færre blir toppskattytere. Forrige gang Høyre satt i regjering ble det 250.000 færre toppskatteytere.
I tillegg vil bunnfradraget økes, i alle fall for arbeidsinntekter, slik at de med lav inntekt skattes mindre.
Formueskatten skal i tillegg kuttes kraftig, men blir ikke helt fjernet.
Arveavgiften fjernes helt i løpet av to år.

Eldreomsorg
Eldre loves flere sykehjemsplasser, og økte rettigheter til fritt å velge blant ulike tilbud.
Dersom legen din mener at du trenger en sykehjemsplass, så vil dette trolig bli en rettighet du får. Men finansieringsansvaret vil trolig fortsatt ligge hos kommunene.

Sykehus
Helsekøene skal bli kortere ved at staten kjøper opp den ledige kapasiteten i det private helsevesenet.
Private sykehus vil få lov til å gjøre flere behandlinger betalt av det offentlige, men Høyres løfter om at du som pasient fritt skal få velge hvor du skal få behandling vil ta flere år å innføre.

Søndagsåpne butikker / alkoholutsalg:
Allerede fra neste år vil du trolig kunne handle i større, søndagsåpne butikker.
Det blir neppe åpnet for vin- og spritsalg i butikkhyllene, men i grisgrendte strøk blir det flere små vinmonopol i dagligvarebutikkene.

Kollektivtrafikk
Folk rundt de store byene skal få raskere jobbreiser, blant annet har borgerlige partier gitt løfter om statlige penger til Fornebubanen, T-banetunnel i Oslo og forlenget bybane i Bergen hvor staten tar halvparten av regningen.

Veier og bompenger
Planlegging og bygging av veier skal skje raskere og færre statlige instanser skal ha innsigelsesrett.
Et av de store slagene i regjeringsforhandlingene står om bompenger. Et sannsynlig kompromiss er at flere nye veier blir bygget uten bompenger, men at dagens bomstasjoner i hovedsak blir stående.

Arbeidsliv
Det skal fortsatt gis full lønn under sykdom. Men det blir trolig innført faste lengder for sykmeldinger, som gjør at folk må komme raskere tilbake i jobb.
Arbeidsmiljøloven blir endret slik at det blir mulig å jobbe turnus med lengre skift, såkalt nordsjøturnus. Lovendringen skal også gjøre det mulig å jobbe mer i perioder, uten overtidsbetaling, men kompensert av lengre friperioder etterpå.

Trygd/Pensjon
Gifte og samboende pensjonister kan få økt pensjon. I dag er «fradraget» for samordning på 15 prosent.
Det kan bli mer lønnsomt å spare til egen pensjon.
Sosialhjelpsmottakere vil bli møtt med strengere krav om å være i aktivitet, dersom de skal motta sosialhjelp fra Nav.

Skolene
Det blir fortsatt frukt i skolene, men den skal nå betales av foreldrene, slik de fleste i barneskolen gjør allerede.
Elever i barneskolen vil fortsatt ikke få karakterer, selv om det kan komme som forsøk på noen skoler.
Du vil få større mulighet til å sende barna dine på en privatskole i stor grad betalt av det offentlige, men skolene vil ikke kunne ta ut utbytte.
For dem som velger yrkesfag, blir det mer praksis og mindre teori.

Kulturtilbud
Du må fortsatt betale NRK-lisens, men de årlige økningene vil trolig bli færre og mindre, slik at NRK må kutte i utgiftene.

Gir du pengegaver til frivillige organisasjoner, så skal du kunne trekke fra deler av dette på skatten.
Flere aviser vil trolig få kutt i pressestøtten, mens nettaviser kan få lavere moms.

Boliger
Dersom du investerer i varmepumpe, energieffektive vinduer eller lignende energisparende tiltak vil du trolig kunne få trekke deler av utgiftene av på skatten.
Du skal slippe å spare like lenge til kjøp av din første bolig, ved at kravet til egenkapital igjen senkes fra 15 til 10 prosent.
Har du BSU vil du trolig raskt få muligheten til å spare 25 000 i året, totalt opptil 300 000 kroner.
Skattefradraget ved Boligsparing for ungdom kan også bli økt fra 20 til 28 prosent.

Barn og familie
Foreldrepermisjonen blir to uker kortere. Fedrekvoten beholdes, men ligger an til å bli kuttet fra 14 uker til 10 eller 12 uker.
Det kan bli dyrere barnehager, for de borgerlige åpner for å øke maksprisen. Betalingen kan i større grad bli gradert etter inntekten din.

Politi/beredskap
Det skal bli flere politifolk i jobb ved at alle som består Politihøgskolen skal sikres jobb.
Det blir trolig en større satsing på beredskap, blant annet koordineres nasjonal beredskap på Statsministerens kontor.
Forsvaret kan få flere oppgaver knyttet til å bistå politiet.

Forvaltning
Bor du i en liten kommune, blir den trolig slått sammen med en eller flere nabokommuner. Erna vil ned til bare rundt 100 kommuner, men sammenslåingen vil ta tid.
Bygge- og reguleringssaker skal avgjøres raskere, og det kan bli enklere å få bygge i strandsonen.
Så langt VG.

Nytt departement?
FrP bør opprette et nytt departement som styrer innvandringspolitikken, herunder asyl, flyktninge- og integrering av innvandrere. Her må det snarest komme et midlertidig forbud mot innvandring fra islamske områder – fordi muhammedanismen som er kommet til Norge med 200.000 muslimer – har allerede forårsaket store problemer for landet. Opprettholdes denne folkestrømmen med tilhørende islamisering – da er løpet kjørt for landets egne fremtidige generasjoner.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
Leder