Har Kirken ingen mening om islam?

Har Kirken ingen mening om islam?

I et 2 siders intervju i avisen Klassekampen i januar i år uttalte biskopen i Sør-Hålogaland, Tor B. Jørgensen, at innen islam er det mange gode verdier som vi må kunne stå samlet om. Dette sto i strid med det Den norske kirkes preses, biskop Olav Skjevesland, ga uttrykk for i 2006: ”Vi må ta opp de vanskelige sidene ved islam og ikke unnvike konfrontasjon. Vi må også ta opp det manglende skillet i islam mellom religion og politikk, som er høyst problematisk.” SIAN har bedt biskop Jørgensen flere ganger om en konkretisering av ”islams gode sider” uten å få svar. Vi tillater oss også nå i dette åpne brev, fire år etter at Kirkens preses proklamerte at man ville ta opp ”de vanskelige sidene ved islam”, hvorfor det ikke har skjedd. Er Den norske kirkes biskoper fullstendig meningslammet i denne sak? Bedriver også biskopene – ikke bare redaktørene selvsensur – av frykt for represalier fra islamistene? SIAN prøver igjen: Hva kan biskopene Skjevesland og Jørgensen si oss om ”de vanskelige sidene ved islam” – og om  ”de mange gode verdiene”?      
 

 

 
 
Den 9. februar i år sendte undertegnede følgende e-post til biskop Tor B. Jørgensen:
Hallo, hallo!
For å gå rett på sak: I et intervju med avisen Klassekampen 30. Januar d.å. uttaler biskopen. ”For også i islam finnes det veldig mange gode ansatser til verdier som vi må kunne stå samlet om.”
Hvilke verdier i islam er det biskopen sikter til?
Svaret har vi tenkt å bruke i vår nettavis.
Mvh.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
leder
 
Den 1. mars fikk vi dette svaret:
Til
Stopp islamiseringen av Norge SIAM v/Arne Tumyr
 
Biskop Tor B Jørgensen har studiepermisjon fra 15.desember til 15.mars, og har i den anledning endel reisevirksomhet - han er i Japan nå. Som fungerende biskop (vanligvis domprost i Bodø) har jeg selvsagt sendt deres spørsmål videre til biskop Jørgensen da det kom. Siden undertegnede ikke var involvert i intervjuet i Klassekampen, finner jeg det mest naturlig at det er biskop Jørgensen som svarer.
Han er normalt rask til å gi respons - men situasjonen nå er altså spesiell.
Jeg vil oppfordre dere til å avvente situasjonen til biskop Tor B Jørgensen er tilbake i tjeneste 15.mars.
 
Mvh, Elin Vangen
fung, biskop
 
Samme dato ble det sendt følgende svar:
 
Takk for tilbakemelding – vi venter.
Mvh
Arne Tumyr
Det kom imidlertid ikke noe svar fra biskop Jørgensen da han igjen var på plass i bispestolen 15. mars. Den 25. mars ble det sendt følgende e-post:
 
God dag,  biskop!
Som det fremgår av denne e-post sendte undertegnede et lite spørsmål til biskopen for snart to måneder siden – uten å ha fått svar – til tross for purring med hyggelig svar fra fungerende biskop, Elin Vangen, under biskopens reisefravær.  Nå har det imidlertid gått såpass lang tid at ut fra en rimelighetsbetraktning burde vi etter min mening ha fått tilbakemelding om hva det er biskop Jørgensen anser for å være verdifullt knyttet til islam.
Nå er det vel slik at vi ikke kan kreve svar. Det kan jo også meget vel tenkes at biskopen av en eller flere grunner ikke ønsker å svare.
Det er en ”positiv nysgjerrighet”  som ligger til grunn for henvendelsen, idet  vi ikke har funnet noe positivt ved islams lære.  Men uttalelsen fra biskopen i avisen Klassekampen viser jo at De anser Islam å være i besittelse av mange verdier som ”vi må kunne samles om”. Det tolker vi dit hen at biskopen muligens  har funnet noe som har gått oss hus forbi. Derfor kommer vi tilbake med spørsmålet og purrer nok en gang.
Nå kan vi selvfølgelig heller ikke se bort fra at biskop Tor B. Jørgensen ved nærmere studier og ettertanke, har kommet til den samme konklusjon som oss – da kan det muligens oppleves som noe ukomfortabelt å svare.
Før  vi går ut i vår nettavis (www.sian.no) med en artikkel om denne saken, anmoder vi nok en gang å få svar på vår henvendelse.
Av praktiske grunner meddeles:  Har vi ikke mottatt svar innen 31. mars kl. 24.00 konkluderer vi med at biskopen ikke ønsker å svare på vårt spørsmål.
Mvh
Arne Tumyr
Leder
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
 
Men biskop Jørgensen var taus – tydeligvis ville han ikke svare – eller var situasjonen den at han faktisk ikke var i stand til å påvise noen gode sider ved islam?
Vi ga imidlertid ikke opp og sendte 3. april e-post til tidligere fungerende biskop, Elin Vangen:
 
Til
domprost, tidl. fungerende biskop Elin Vangen
 
Det vises til nedenstående svar fra Dem i egenskap av fungerende biskop i Sør-Hålogaland bispedømme, vedrørende spørsmål knyttet til biskop Tor B. Jørgensens intervju i avisen Klassekampen. Videre vises til e-post sendt herfra til biskop Jørgensen som er datert 25. mars.
Dessverre har vi ikke fått svar på vårt spørsmål, som kan ha spesielle årsaker (meldingen er ikke mottatt, sykdom eller andre spesielle forhold kan ha kommet inn i bildet.)  Siden De var så vennlig å gi oss et foreløpig svar, tillater vi oss å spørre om det kan bekreftes at biskopen har mottatt vår henvendelse av 25. mars.
Dersom vi da får bekreftet at biskopen ikke ønsker å svare, tillater vi oss å spørre domprosten (tidl. fugerende biskop) om hun deler den oppfatning at ”islam er i besittelse av mange verdier som vi må kunne samles om”. Spørsmålet er altså: Hvilke verdier er det?
Håper på svar.
 
Med vennlig hilsen
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
Leder
 
 
Tydeligvis hadde også Elin Vangen fått kalde føtter – i hvert fall svarte hun ikke.
Nå henvender vi oss altså til biskop Skjevesland, Den norske kirkes preses, med spørsmål om han vil gi oss svar knyttet til de spørsmål som her er berørt.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
Leder.