Har mordene i Frankrike noe med islam å gjøre?

Said og Cherit Kouachi.

Har mordene i Frankrike noe med islam å gjøre?

Christen Krogvig forsøker å resonere seg frem til hva profeten Muhammed ville ha ment om drapene i Frankrike.

Når det gjelder muslimenes reaksjoner på terroren i Frankrike tror jeg muslimene kan deles i tre grupper. En gruppe er forferdet over det som har skjedd. En annen gruppe er de som gleder seg over angrepene, men av taktiske grunner unnlater å støtte dem. Den tredje gruppen er de som er henrykt uten å legge skjul på det. Hvor store de forskjellige gruppene er er det antagelig for tidlig å si noe sikkert om.

En muslim som er spesielt viktig er den første av alle muslimer, Muhammed ibn Abdullah. Hva mente så denne profeten at burde skje med de som hånet ham selv?

Dette vet man ettersom det alle rede i profetens levetid fantes mennesker som hånet Allahs sendebud til menneskene. En av disse var 'Asma' bint Marwan. Hun var en kvine av Ummayd klanen som bodde i Medina på profetens tid. Hun skrev hånlige dikt om profeten og oppfordret til angrep på ham. Dette falt profeten tungt for brystet, og han skal ha uttalt: «Hvem vil hjelpe oss med Marwans datter?». En blind mann, Umayr bin Adiy al-Khatmi, skal ha respondert. Han skal ha krøpet inn til henne om natten der hun sov med sine fem barn og stukket et sverd gjennom henne.
Da profeten ble orientert om drapet skal han ha uttalt at morderen hadde hjulpet Allah og hans apostel. Og noen grunn til bekymring for at drapet skulle slå til bake på morderen selv var det ikke. Profeten uttalte: «Ikke en gang to værer vil stange hverandre på grunn av henne.»
Det skal nevnes at de skriftlærde strides om autentisiteten til denne og andre fortellinger fra profetens liv ettersom alle historiene om profeten ble nedtegnet lenge etter hans død. Men hvis man forutsetter at denne og / eller andre historier som er bevart for ettertiden, om Muhammeds liv er sanne, så er det åpenbart at profeten selv ville være henrykt over drapene på de satiriske tegnerne i Paris.

Spørsmålet om drapene har noe med islam å gjøre kan derfor omformuleres til et spørsmål om korrekt islam er: «Hva profeten ville ha ment om ulike spørsmål?» Hvis svaret på dette spørsmålet er ja, er det åpenbart at disse drapene var manifestasjoner av islam.