I Kristiansand ønskes en stor moské med kuppel og islamske minareter

Fritt fram i moskeene i Norge for islams ulovlige lære

I Kristiansand ønskes en stor moské med kuppel og islamske minareter

Med ujevne mellomrom dukker det opp debatter om islam. islamisering, moské-utbygging o. l. i lokalpressen. I Fædrelandsvennen i Kristiansand pågår en slik debatt etter at Ahmadiyya-muslimene har søkt kommunen om å få bygge en prangende «Furuset-moské» som blir den første i sitt slag utenfor Oslo. Her skal det etter planen bli en ruvende sak med kuppel og minareter. I Larvik ville Islamsk Kulturforening kjøpe Larvik bedehus fra Normisjon, men fikk nei.

Metaforisk hører Sverdet og Koranen til islams bastioner - moskeene.

- - - Muhammed sendte da en mann som het Kurz ibn Jabir etter mennene. De ble tatt til fange og deretter ble de ført til Muhammed. Han hogde av hendene og føttene deres og stakk øynene ut på dem. I sannhet - Muhammed var og er menneskehetens mest høyverdige etiske menneske - bare spør «de gode muslimer»!

Det pågår nå en debatt om moskéetablering både i Kristiansand og Larvik. Varaordfører Hallstein Bast (V) i Larvik støtter varmt planen om etablering av en moské der i byen. I Kristiansand er det avtroppende stortingsrepresentant Alf Holmelid (SV) som er muslimenes gode samarbeidspartner.

Etter at planen ble lagt fram i Kristiansand ga stortingsrepresentant Alf Holmelid fra SV planen sin fulle støtte. Undertegnede hadde et innlegg i Fædrelandsvennen  8. oktober som her gjengis:

Spørsmål til Alf Holmelid

Stortingsrepresentant for SV, Alf Holmelid, har i Fædrelandsvennen for 5. oktober et innlegg der han gir sin fulle støtte til en moské med minaret(er) i Kristiansand. Han konkluderer med at «i eit land med religionsfridom må det vere rom for og like rettar for alle som følgjer norsk lov.» Holmelid vil muligens da ikke tillate religionsutøvelse som ikke følger norsk lov.

1. Menneskerettighetene sier at alle mennesker er født frie og like i verdighet og rettigheter. Nei, sier islam, ikke-muslimer er undermennesker som skal undertrykkes og ydmykes hvis de ikke går over til islam (Koranen9:29)

2.Nosk lov og menneskerettighetene sier at mennesker bør handle mot hverandre «i brorskapets ånd». Islam oppfordrer til et uforsonlig fiendskap overfor jøder og kristne. (Koranen 5:56)

3.Norsk lov sier at borgerne har rett til religionstilhørighet og til å forlate et religionsfellesskap. Nei, sier islam - en muslim som faller fra sin tro skal i henhold til sharialoven drepes.

4. Norsk lov og menneskerettighetene tillater ekteskap på tvers av religioner. Muslimske kvinner har forbud mot å gifte seg med ikke-muslimer. (Koranen 2:220)

5. I strid med norsk lov lærer islam at utroskap skal straffes med dødsstraff ved steining.

6. «Deres lønn som bekjemper Allah og hans sendebud, skal være at de drepes eller korsfestes, at hender og føtter avhugges kryssvis» (Koranen 5:37)

7.Troende muslimer pålegges å delta i en hensynsløs krigføring mot alle som ikke underkaster seg islams lære. (Koranen 2:187, 5:37, 8:12, 9:47, 17:16, 47:4 med flere)

8. I strid med arveloven krever sharialoven at kvinner skal arve bare halvparten av det en mann arver. (Koranen 4:12)

9. I strid med norsk ekteskapslovgivning lærer islam at det er tillatt å ha inntil 4 koner (Koranen 4:3)

10. I strid med lov og rett lærer islam: «Troende, bekjemp de vantro som bor i nærheten, la dem finne hårdhet i dere!» (Koranen 9:124) Allah gjorde jøder til aper og svin (Koranen 5:65)

Mener Alf Holmelid at muslimer er velkommen til å bedrive denne sin religionsutøvelse i sine moskeer – ovenikjøpet med norsk statstøtte – eller vil han ha forbud mot denne lære – nettopp fordi den åpenbart er i strid med lov og rett?

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
Leder

Alf Holmelid hadde dette svaret i avisen 10. oktober:

Svar til Tumyr

Mi støtte til planane om ein moske i Kristiansand har som venta skapt mange reaksjonar.

Arne Tumyr lurer i eit innlegg her i avisa (tirsdag 8. oktober) på om eg meiner muslimar skal få lov å praktisere sin religion her i landet. Svaret er ja.

Tumyr dreg fram sitat frå  Koranen til støtte for sitt syn om at islam bryt med norsk lov. Eg er ingen spesialist på Koranen. Men også Bibelen har formuleringar som ikkje er i samsvar med dagens rettsoppfatning om vi skal tolka dei bokstaveleg. Heldig vis er det slik her i landet at det ikkje er Tumyr eller eg som bestemmer  kva som er brot på norsk lov. Det har vi eit rettssystem til. Tumyr får venda seg dit med sine påstandar om han meiner alvor.

Eg sluttar meg til biskop Stein Reinertsen som støttar planane om ein moske, og som peikar på at religionsfridom og religionsutøving er ein menneskerett. Det som overraskar meg er at dei som sit med makta i Kristiansand, ikkje har kome tydelegare ut med støtte til dette synet. Så er det mange av oss som kan love at vi skal drive aktiv religionskritikk overfor alle religionar når det er nødvendig. Det er også ein viktig menneskerett.

Alf Holmelid
SV

Den 12. oktober hadde undertegnede dette tilsvaret:

Holmelid på villspor

Alf Holmelid har rett i (Fvn 10.10.13) at politikere kan ikke og skal ikke gå inn i religiøse lovbøker og  vurdere hva som der kan aksepteres, men når en «hellig bok» også har en politisk-religiøs samfunnsnedbrytende agenda – der en politisk ideologi doseres i strid med «rett og moral» – da er det politikeres plikt å sette foten ned. Norske politikere hyller ikke bare religionsfrihetsprinsippet, men også prinsippet om organisasjonsfrihet, men ville Alf Holmelid solgt SV-huset i Kristiansand til en nazistisk gruppering som ville ha flaggstang med hakekorsflagg?

Den avtroppende stortingsrepresentanten skriver at også Bibelen har formuleringer som ikke er i samsvar med dagens rettsoppfatninger – så sant så sant – men det er ingen kristne politikere som krever at deres land skal styres i samsvar med Moseloven. Organisasjonen av islamske stater derimot (OIC) krever at Menneskerettighetene skal underkastes sharialovene (Kairo-erklæringen fra 1990).

Lederen av det europeiske islamske Fatwarådet, Yusef al- Qaradawi, sa i et av sine programmer på den arabiske TV-kanalen Al Jazeera: «I vår tid skal islam erobre Europa ikke ved sverdet, men ved et samarbeid med myndighetene!» Er SV-nestoren i Kristiansand en av samarbeidspartnerne?

Alf Holmelid unnskylder seg med at han ikke er noen spesialist på Koranen – nei, men han er spesialist på samfunnsspørsmål – og da må han vel kunne se hva «religionen» islam fører med seg i Syria, Egypt og i hele Midtøsten – og etter hvert også i Europa – der islamister skaper konflikter og splid folkegrupper imellom.

Bør vi ikke om mulig hindre en slik utvikling her i landet? Vi kan kanskje ennå klare det uten blodsutgydelse. Skal vi bygge moskeer og minareter med tilhørende bønnerop –  hvor tyranniet doseres uhemmet for barn og ungdom?

Alf Holmelid, du er på villspor!

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
Leder

11. oktober hadde imam Yasir Fawzi dette innlegget i Fædrelandsvennen:

Fordommer om islam

Arne Tumyr vil i sitt siste innlegg fra mandag åpenbart ha sine lesere til å tro at islamsk religionsutøvelse strider med norsk lov.

Dette er helt feil, noe en lesning av Koranen vil vise.

Tumyr bedriver klassisk propaganda og trekker vers ut av sin kontekst. Islam er den eneste religionen som beskytter religionsfriheten for andre religioner, og sier at krig kun kan kjempes i selvforsvar (22:40–41). Hvis man skulle satt Tumyrs ideer i praksis, så burde heller ikke kristne få lov til å preke og bygge Gudshus, fordi alle religiøse tekster kan misbrukes. Det er jo nettopp dette ekstremister gjør!

Islam sier man må følge landets lover, eller flytte. Koranen sier: «Troende! Adlyd Allah og adlyd sendebudet og de som har myndighet blant dere (…)» (4:60). Med andre ord, den muslimen som ikke adlyder myndighetene, adlyder heller ikke Gud og Muhammad. Islamsk religionsutøvelse er faktisk å følge landets lover. Kan Tumyr nevne andre religioner som lærer sine troende det samme?

Muslimer er pliktig til å forlate stedet som ikke lar ham utføre hans grunnleggende religiøse lover (4:98). Da muslimene ble undertrykt i Mekka, ba Muhammad ba dem flykte til Abysinnia, der en kristen konge ga alle religionsfrihet. En del av hans etterfølgere flyktet til dette landet, og levde der i fred i flere år. Muhammad selv, og de fleste av hans etterfølgere flyktet til Medina, etter 13 års undertrykkelse.

Ahmadiyya-muslimer flytter til land som Norge, i håp om å få utøve religionen sin i fred. Vi lever ikke her som hyklere, verken mot islam eller mot Norge. Om det i framtiden skulle bli vedtatt lover som hindrer oss fra våre grunnleggende befalinger, så vil vi bare flytte videre. Men dette er usannsynlig, da menneskerettighetene og islam aldri kan kollidere med hverandre.

Som sagt så har alle de ti punktene til Tumyr ingen meningsbærende betydning. Islam benekter ikke andre former for lovverk og de islamske lovene er kun mulig å sette i praksis i et samfunn som selv ønsker det. De islamske lovene kan aldri påtvinges noen, hvilket strider imot Koranens lære om at det ikke skal være tvang i religionen (2:257).

Muslimer som håper på å påtvinge sin shariatolkning i Norge, må komme ut av sin fantasiverden. Hvilken sharia vil de innføre? Det finnes jo drøssevis av grupperingen innenfor islam. Det finnes ingen shariabok, ei heller en tolkning av denne som alle muslimer er enige i. Nei, Tumyr har ikke sine islamkunnskaper i orden. Han sprer fordommer om islam, fordommer som ekstremistene er enige i.

Yasir Fawzi

Imam Ahmadiyya muslimmenighet,
Kristiansand og student i religion og etikk v/ UiA

Debatt i Larvik

I Larvik har det pågått en heftig debatt etter at Islamsk Kulturforening ikke fikk kjøpe Larvik bedehus som Normisjon måtte selge. Det var delte meninger blant medlemmene som islam-foreningen skulle få kjøpe, men resultatet ble at Normisjon ikke solgte til Islamsk kulturforening.

Byens varaordfører, Hallstein Bast fra Venstre, hadde et ironisk innlegg i Østlands-Posten. Undertegnede har skrevet et motinnlegg til Bast. Innlegget har denne ordlyd:

Hallstein Bast, som endte opp med å feige unna vårt debattmøte i Larvik 30. august, der han først sa ja til å forsvare islamsk moské-bygging, retter i Ø-P 7. oktober kryptiske spark mot medlemmene i Normisjon som nødig hadde solgt Larvik bedehus til Islamsk kulturforening. Bast anklager bedehusfolket for manglende toleranse og menneskekjærlighet. Det er vanskelig å forstå at Hallstein Bast ser for seg dette islamske verdisynet kan realiseres i Larvik bedehus:

1. Menneskerettighetene sier at alle mennesker er født frie og like i verdighet og rettigheter. Nei, sier islam, ikke-muslimer er undermennesker som skal undertrykkes og ydmykes hvis de ikke går over til islam. (Koranen 9:29)

2.Nosk lov og menneskerettighetene sier at mennesker bør handle mot hverandre «i brorskapets ånd». Islam oppfordrer til et uforsonlig fiendskap overfor jøder og kristne. (Koranen 5:56)

3.Norsk lov sier at borgerne har rett til religionstilhørighet og til å forlate et religionsfellesskap. Nei, sier islam - en muslim som faller fra sin tro skal i henhold til sharialoven drepes.

4. Norsk lov og menneskerettighetene tillater ekteskap på tvers av religioner. Muslimske kvinner har forbud mot å gifte seg med ikke-muslimer. (Koranen 2:220)

5. I strid med norsk lov lærer islam at utroskap skal straffes med dødsstraff ved steining.

6. «Deres lønn som bekjemper Allah og hans sendebud, skal være at de drepes eller korsfestes, at hender og føtter avhugges kryssvis» (Koranen 5:37)

7.Troende muslimer pålegges å delta i en hensynsløs krigføring mot alle som ikke underkaster seg islams lære. (Koranen 2:187, 5:37, 8:12, 9:47, 17:16, 47:4 med flere)

8. I strid med arveloven krever sharialoven at kvinner skal arve bare halvparten av det en mann arver. (Koranen 4:12)

9. I strid med norsk ekteskapslovgivning lærer islam at det er tillatt å ha inntil 4 koner (Koranen 4:3)

10. I strid med lov og rett lærer islam: «Troende, bekjemp de vantro som bor i nærheten, la dem finne hårdhet i dere!» Koranen 9:124) Allah gjorde jøder til aper og svin (Koranen 5:65)

Mener Bast at i toleransens navn må denne islamske forkynnelse kunne realiseres? Er ikke Koranens lære i strid med lov og rett? Har du ingen forståelse for at bedehusfolket i Norge vegrer seg?

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
Leder