Islam er i krig med Vesten

Sannheten erkjennes av stadig flere i takt med de muslimske drapsorgier.

Islam er i krig med Vesten

En undersøkelse viser at seks av ti ungdommer i Oslo har forstått det som SIAN har ropt ut om i årevis; Islam er i krig med Vesten. Dette har alle muslimer visst i 1400 år. Nå begynner også siviliserte mennesker å forstå det.

Portugisisk minne etter frigjøringen fra muslimsk okkupasjon

I krig er sannheten det første offer. Her læreboka fra RLE faget.

Uten jihad hadde ikke islam eksistert i dag

 

Alle muslimer vet at islam befaler muslimene å føre krig mot de vantro, inntil de vantros land (krigens hus) er erobret, og okkupert av islam. Det er ikke uten grunn at muslimene kaller de ikkemuslimske områdene for «krigens hus» mens islamskokkupert område betegnes «fredens hus». På islamsk språk betyr nemlig «fred» noe helt annet enn det vi forbinder med ordet. Islamsk fred innebærer en tilstand av fravær av krig fordi den ikkemuslimske opposisjonen er utryddet.

Muhammed, islams oppfinner, erklærte krig mot menneskeheten i 622. Muhammed har aldri vært nøye med å erklære krig mot enkeltnasjoner. Han har ordnet seg med en falsk gud som – dersom man skal tro koranen – befaler muslimene å føre krig mot alle som ikke er muslimer. 

Muhammeds generelle og evige krigserklæring fremkommer av biografen Ibn Ishaq og historikeren Al-Tabaris gjengivelse av hvordan muslimene rottet seg sammen mot resten av menneskeheten. Muslimenes krig mot menneskeheten er etter beste evne blitt ført i Østen, Afrika og Europa siden 600-tallet etter at Muhammeds hærskarer var ferdige med å underlegge seg Arabia.

Ibn Ishaq:208 «When Allah gave permission to his Apostle to fight, the second Aqabah contained conditions involving war which were not in the first act of submission. Now we bound ourselves to war against all mankind for Allah and His Apostle. He promised us a reward in Paradise for faithful service. We pledged ourselves to war in complete obedience to Muhammad no matter how evil the circumstances».  

Al-Tabari VI:138 «Those present at the oath of Aqabah had sworn an allegiance to Muhammad. It was a pledge of war against all men. Allah had ordered fighting».

Islams uttalte forsett om krig mot menneskeheten materialiserte seg også i de koranvers som Muhammed fant opp. Enkelte av versene er tidløse befalinger om å bekjempe ikkemuslimene inntil hele verden regjeres av muslimer. Det arabiske ordet i koranen der du i engelske oversettelser leser «fight» og i norske oversettelser leser «bekjemp», er «qatala». Dette betyr å drepe, som er mer oppklarende og forteller oss at det er ikke via politiske debatter at muslimene har blitt befalt å tilrive seg verdensherredømme.

Koranens befaling i vers 9:29 om å slakte ikkemuslimer inntil all religion er for Allah støttes av andre hellige skrifter. Hadith Bukhari Bok 8 vol 1 nr 387: Narrated Anas bin Malik: Allah's Apostle said, «I have been ordered to fight the people till they say: 'None has the right to be worshipped but Allah.' And if they say so (…) then their blood and property will be sacred to us (…) ». Det er viktig å merke seg at denne befalingen om å drepe og undertrykke alle ikkemuslimer er tidløs, og den er ikke defensiv. Følgelig har gode muslimer engasjert seg i offensiv erobringskrig for Allahs sak i 1400 år.

Muslimenes erobringskriger har ført dem fra Arabia, østover innenfor Kinas grense, vestover til Atlanterhavet. Det er østover på det indiske subkontinent og i Afrika at islam har høstet flest dødsofre, godt over 200 millioner. Vi fokuserer her likevel på islams krig mot Vesten, siden den er tema i undersøkelsen.

Spania, Portugal, Frankrike, Italia, Malta, Romania, Bulgaria, Albania, Serbia, Kroatia, Hellas, Slovenia, Østerrike, Ungarn,  Polen, Litauen, Russland, Ukraina, Hviterussland, Armenia, Georgia er alle europeiske land som er blitt forsøkt invadert eller blitt invadert og okkupert av gode muslimer. I fall jeg har glemt noen så illustrerer likevel opplistingen at islam har vært i krig mot Vesten i svært mange år. Rene terrorhandlinger er holdt utenfor selv om feks 7/7 bombingen i London var en del av muslimenes krigføring mot Vesten. Jeg har kun medregnet regulære krigshandlinger. Bill Warner har vist 548 muslimske krigshandlinger mot Vesten [her].

Islams krigføring kommer også til uttrykk i deres strategier, [eksempelvis denne], Det Muslimske Brorskaps memorandum. Muslimene bruker selv betegnelsen «The Project» om prosessen med å overta Vesten. Brorskapet har også sine styrker utplassert og i aktiv tjeneste i Norge, feks i den terrorlistede Rabitamoskeen. Det onde Brorskapet er tydelige på sine ambisjoner om å ødelegge Vesten. Allerede for 15 år siden slo de fast hva som var muslimenes formål med å utvandre til Vesten;

«The process of settlement is a ‘Civilization-Jihadist Process’ with all the word means. The Ikhwan [Muslim Brotherhood] must understand that their work in America is a kind of grand jihad in eliminating and destroying the Western civilization from within and “sabotaging” its miserable house by their hands and the hands of the believers so that it is eliminated and God’s religion is made victorious over all other religions».

At islam er i krig med Vesten er et ubestridelig faktum. Moskeene er deres forlegninger, slo Erdogan fast en gang. Rabitamoskeen til Basim Ghozlan beviser dette, ved å fostre flere gode muslimske terrorister.

Slike fakta har vestlige eliter gjort sitt ytterste for å skjule for sine borgere i flere generasjoner. Land som tidligere kjempet blodige slag for å holde islams barbariske horder fra livet, legger nå ut velkommendørmatta foran byporten for de samme barbarene. Det er surrealistisk.

Islams krigføring mot sivilisasjonen består i vår tid ikke bare i terror og drap. Innvandring er blitt vår tids form for invasjon. Den mest vellykkede form for jihad er i dag migrasjon. Dette er omtalt [her].

Som nevnt er det seks av ti unge som erkjenner den rådende krigstilstanden. Dersom vi ser på befolkningssammensetningen i Oslo, kan vi anta at tre av de seks informerte respondentene er muslimer. Dette fordi tre av ti barn i Oslo har utenlandskfødt mor fra muslimske deler av verden. Dersom muslimungene svarer sannferdig, vil med andre ord de muslimske tre av ti ungdommene ha bekreftet at religionen deres er i krig med oss. Dette er ikke så oppsiktsvekkende. Det er mer overraskende at det iht nevnte forutsetning, faktisk finnes etnisk norsk ungdom som har kunnskap om islams krig mot Vesten. Denne kunnskapen har nemlig politikere, skoleverk, medier og muslimer gjort sitt ytterste for å skjule for den etniske norske befolkning gjennom de siste førti år.

Sannheten om islam er fraværende i skoleverket. Tvert om bedrives det regelrett løgnkampanje i norsk skole for å villede og feilinformere norske skolebarn, slik at de ikke skal forstå at deres fremtid – ja sågar liv og helse -  er sterkt truet av islam. Ett eksempel på dette er fra en lærebok i RLE fra grunnskolen [tilgjengelig her], hvor de etnisk norske forfatterne feilaktig hevder at vers 2:279 er islams gylne regel. Som kjent har ikke islam noen gylden regel, noe jeg tidligere har omtalt [her]. Det er uhyrlig at man slipper slike grove usannheter inn i pensum i norske skoler.

At ungdommen på tross av fraværet av relevant og sannferdig historieundervisning samt grov feilinformasjon fra skoleverket, likevel er i stand til å orientere seg tilstrekkelig til å forstå sammenhengen mellom nærværet av islam og trusselen om krig, er oppløftende.

Dersom Norge skal bestå er det avgjørende at våre oppvoksende slekter har følgende klart for seg; Målet med islams krig mot Vesten er klart angitt i koranen. Krigen skal pågå inntil kun Allah tilbes på jorden (2:193, 8:39). For å oppnå dette er muslimene kommandert til å ødelegge, drepe og/eller slavebinde alle ikkemuslimer som nekter å konvertere til islam. Bokens folk (kristne/jøder) kan gis valget å leve som dhimmislaver og betale jizya (muslimsk mafiaskatt) i ydmykhet (9:29). Dette er ikke hvilende bestemmelser eller passifiserte koranvers kun for historisk interesserte. Allahs befalinger er evig gyldige, og gode muslimer har gjort sitt ytterste for å ødelegge Vesten helt siden den dagen det ikke var mer gods og gull igjen å plyndre i Midt Østen.

Allah lover de gode lojale muslimene at de skal få plyndre oss når de har overtatt landet vårt. (48:20). Denne plyndringen kan man på mange måter si at har startet allerede, via den ekstremt lave muslimske deltagelsen i arbeidslivet. Den gode muslimen Anjem Choudary beskriver konseptet med islam sin parasittaktige økonomiske utnytting av ikkemuslimske samfunn slik; «We take the Jizya, which is ours anyway. The normal situation is to take money from the kuffar [ikkemuslimer]. They give us the money. You work, give us the money, Allahu Akhbar. We take the money». Slik har muslimer i Vesten allerede i nåtid forskuttert de økonomiske fordeler som Allah lover dem etter at Vesten er erobret, gjennom NAV-ing på høyt nivå mens våre vestlige velferdsstater fortsatt eksisterer. Etter at islam har overtatt styringen her, vil vestlig sivilisasjon forvitre og dø på samme måte som alle tidligere sivilisasjoner før oss, som er blitt erobret av islam. Velferdsstat vil da være et begrep for historiebøkene.

Islam hadde ikke eksistert i dag uten den aggresive krigføringen mot høyerestående sivilisasjoner. Islams krig mot vesten er uproposjonal. De kriger, vi smiler, klapper dem på skulderen og regner med at ting «går seg til». Det går seg ikke til, det går til helvete!

Forskerne er overrasket over at så mange ungdommer har forstått faren fra islam. På en måte kan man forstå forskerne. De fleste av dem har jo vært medvirkende i tåkeleggingen, og trodde vel at den skulle være vellykket. NOVA-forsker Viggo Vestel fremholder at Barack Hussein Obama og Erna Solberg hevder at det ikke er en krig mellom Vesten og islam. Akkurat det er dessverre ikke noe vektig argument, herr forsker. Løgn er politikernes fremste verktøy. Obama er født som muslim, oppdratt som muslim, og har aldri avsverget sin muslimske tro. Teknisk og reelt er han en muslim. Det har han vist gjennom hele sin presidenttid, ved å arbeide for islams sak. «Fremtiden må ikke tilhøre dem som spotter islam» er et berømt Obama-sitat, som er i overenstemmelse med sharialovgivningen. Det er også i strid med vår ytringsfrihet, som ikke gir ideer og tankesett noen beskyttelse mot kritikk. Obama har bevist at han er en fiende av vestlige verdier.  Erna Solberg har ettertrykkelig dokumentert at hun i beste fall er fullstendig inkompetent om islam [her] [her] og [her]. Erna Solberg sa i 2003 til NRK at «Vi må få de muslimske miljøene til å konstatere at de lever i Europa (…) Det finnes ingen annen vei enn å modernisere islam i Europa (…) Islam må fungere annerledes i Europa enn i muslimske land, og der ligger spesielt Norge langt bak». Solbergs episke vås skytes enkelt ned av en god muslim [her]; «Countries cannot have their own version of Islam. Islam is universal and its sources are clear (…) Efforts taken by state leaders to create a version of Islam that is particular to their own countries are futile». Mehmet Görmez, Head of Turkey's Religious Affairs Directorate. Når jeg nøyer meg med å hevde at Solberg bare er inkompetent, skyldes det at jeg lar tvilen komme henne til gode, og derfor unnlater å konkludere med at hun er en landssviker. Vi kan derimot trygt konstatere at begge de to statslederne utgjør en fare for sine lands innbyggere, ved at de ikke opptrer med den påkrevede besluttsomhet mot den islamske invasjon av Vesten, men i praksis medvirker hertil.

«The persecution of Christians by Muslims has become a taboo subject in Western circles. Over thirteen centuries of religious discrimination and persecutions, causing the suffering, oppression, murder, and enslavement of countless millions has been buried under a thick whitewash of myths of Islamic tolerance» (…) «In the first five centuries of Islam, Muslim forces killed Christians, kidnapped their children to raise them as Muslims, or compelled people at the point of the sword to convert to Islam. Up to 50% of all the Christians in the world were wiped out during the first three centuries of Islam». Peter Hammond, Slavery, Terrorism and Islam. side 210/197.