Islam er terroristenes motivasjon og koranen er deres hatmanual.

muslimene har dynket hele verden i blod med sin islamske oppførsel

Mens muslimterroristene trapper opp krigen mot menneskeheten, trapper svikerklassen opp krigen mot de av oss som tør å si sannheten om islam.

Islam er terroristenes motivasjon og koranen er deres hatmanual.

Islam befaler muslimene å bli terrorister – koranen etterlater ingen tvil om det.
Islam er en ideologi av krig og hat.

Muhammed, den gale despoten som motiverer gode muslimer til massedrap

Geert Wilders. Hel ved.

 

Ingressen ovenfor er ikke tilfeldig valgt. Å uttale disse ordene er av noen definert å være straffbart. Disse «noen» er krapyler som fasiliterer islams overtagelse av sine egne hjemland. Saken er at Geert Wilders i en tale i Østerrike i 2015 sa at «Islam befaler muslimene å bli terrorister – koranen etterlater ingen tvil om det. Islam er en ideologi av krig og hat». Nå er det fremkommet at Wilders etterforskes for å ha sagt sannheten om islam.

Mens meldinger om gode muslimer sine muslimske terrorhandlinger blir stadig hyppigere i europeisk hverdag, lever elitene fremdeles i total fornektelse, og insisterer innbitt på at de selv ikke forstår hva som skjer rundt dem. Jeg sikter til feige svikefulle folkevalgte i styre og stell, i innland som utland. Men også til andre deler av statsapparatet, der drømmer om fremtidig karriere hindrer ryggradsløse offentlige ansatte i å si sannheten om den farlige virkeligheten de observerer i sin tjenesteutøvelse.

For alle som kjenner sannheten om islam – slik Allah og Muhammed formidler det – så er Wilders sin anførsel helt uproblematiske – og udiskutabelt sanne –  påstander. For alle som medvirker på islam sin side i islams krig mot menneskeheten, er imidlertid dette en farlig sannhet. En sannhet som må undertrykkes. En sannhet som nå gjør at Wilders etterforskes, for å dele av sin forbudte kunnskap om islams evige ondskap. To ganger tidligere har Wilders vært tiltalt for sin folkeopplysning. Det er beskrivende for den krigen vestlige eliter fører mot sitt eget folk, at Østerrike, der talen ble holdt, ikke tiltalte ham, men overlot forfølgelsen av Wilders til nederlandske myndigheter «av praktiske grunner». De mente altså i likhet med nederlenderne, at det kunne være straffbart å uttale selvfølgeligheter, så lenge selvfølgelighetene beskriver erobrerideologien islam. Jeg trodde et lovbrudd skulle utredes og eventuelt straffeforfølges der det fant sted. For krigsforbrytelser og enkelte andre forbrytelser finnes det regler om straffeforfølgelse uavhengig av åsted for forbrytelsen. Nå er altså folkeopplysning om islams ondskap blitt en forbrytelse på linje med krigsforbrytelser. Og det er kanskje ikke så uventet. Muslimene erklærte nemlig krig mot resten av menneskeheten i 622. Det fremgår tydelig av Muhammeds biografi (Ibn Ishaq). Muslimene har siden den gang ført denne krigen etter beste evne. Det er likevel oppsiktsvekkende at myndighetene i ikkemuslimske land stiller seg på islams side i islams krig mot oss selv. Et stockholmsyndrom, eller mer presist, medinasyndrom?  

Vi tar for oss Wilders påstand, for å se om den er sann eller ikke, og serverer deg islams egne teologiske begrunnelse for godheten i Wilders påstand; «Islam befaler muslimene å bli terrorister – koranen etterlater ingen tvil om det. Islam er en ideologi av krig og hat».

En terrorist er etter vestlig begrepsforståelse en person som tyr til vold i hensikt å oppnå et politisk mål. Etter islamsk logikk og muslimsk mindset derimot, vil en terrorist være et hvert menneske som motsetter seg Allahs erobringsprosjekt, verdenskalifatet. Vi holder oss til sivilisert vestlig terminologi her, siden det sannsynligvis er dette Wilders har hatt i tankene. Definisjoner på muslimterror og ikkemuslimsk terror har jeg tidligere redegjort for i [denne artikkelen].  

Islam befaler muslimene å bli terrorister

I koranen 3:151 sier Allah «We shall cast terror into the hearts of those who disbelieve».

I koranen 8:12 sier Allah «I will cast terror into the hearts of those who have disbelieved, so strike them over the necks, and smite over all their fingers and toes».

For meg fremstår dette som klare terrorbefalinger. Husk at Allah sine befalinger er evig gyldige. De er perfekte (vers 5:3). Intet menneske kan utfordre Allahs perfeksjon (se vers 5:48).   

Muhammed selv sa at han var blitt gjort seierrik ved bruk av terror. Som kjent var det Muhammeds gjennomførte barbari og skruppelløse drapstilbøyelighet, som ga ham plyndringsutbyttet som la grunnlaget for islams ekspansjon som krigerideologi. Koranen fastslår at Muhammed er muslimenes evige perfekte forbilde. Muslimene er forpliktet til å etterligne Muhammeds adferd. Alle muslimske mordere og terrorister er derfor gode muslimer.

Basert på vestlig definisjon av terrorbegrepet må nødvendigvis muslimsk erobringskrig karakteriseres som terror. Islam er som kjent primært politikk, sekundært religion. Politisk motivert vold er synonymt med terror etter vestlig sivilisert begrepsapparat.

Islam er en ideologi av krig og hat

Allah er ikke begeistret for oss. I koranen 98:6 konstaterer han at vi er de verste skapninger på jorden. Å si at Allah hater oss er ingen overdrivelse. Fordi vi ikke underkaster oss islam, må nødvendigvis Allah befale muslimene å bekjempe oss gjennom ymse former for krigføring. Jihad er for alle praktiske formål synonymt med hellig krig. Denne krigen kan ha forskjellige former. Noen antyder annerledes, og de vet som oftest selv at de ikke snakker sant. Jihad er motoren i spredningen av islam. Det er (sammen med dødsstraffen for apostasi) årsaken til at islam ikke er en utdødd ideologi. Jihad er tidligere redegjort for i [denne artikkelen].

I koranen er ordet qital – militær krigføring -  enda hyppigere forekommende enn ordet jihad. Qital betyr blant annet å slakte motparten. Ordet kan ikke bortforklares av muslimløgnere. For alle gode muslimer er krigføring først og fremst synonymt med å slakte motparten. Allah har sågar slått fast at selv om motparten overgir seg, så får ikke muslimene lov til å unnlate å slakte dem. Se koranen 8:67 der antiguden Allah krever blodsoffer på samme måte som de gammeltestamentlige avgudene gjorde.    

I koranen 2:244 sier Allah «And fight in the Way of Allah and know that Allah is All-Hearer, All-Knower».

I koranen 9:123 befaler Allah; «O you who believe! Fight those of the disbelievers who are close to you, and let them find harshness in you, and know that Allah is with those who are the Al-Muttaqoon». I følge kommentaren til dette verset i  boken «A word for word meaning of the quran» er ordet «fight» en engelsk hvitvasking av det arabiske «qatilu», som nettopp betyr å engasjere seg i krigføring, å slakte/drepe.  

Koranen 9:5 er det mest kjente sverdverset. «Then when the Sacred Months have passed, then kill the Mushrikoon wherever you find them, and capture them and besiege them, and prepare for them each and every ambush». Jeg har tidligere kranglet med Shoaib Sultan om vers 9:5 i [denne artikkelen].

Koranen 9:73: «O Prophet Strive hard against the disbelievers and the hypocrites, and be harsh against them, their abode is Hell, - and worst indeed is that destination». I arabisk koran brukes her ordet «jahid» som oversettes til «fight, wage war, struggle hard». Den mest anerkjente sunnimuslimske tafsiren, Ibn Kathir, sier om dette verset: «Allah commanded the Prophet to fight the disbelievers with the sword, to strive against the hypocrites with the tongue and annulled lenient treatment of them».

I koranen 4:74 sier Allah «Let those (believers) who sell the life of this world for the Hereafter fight in the Cause of Allah, and whoso fights in the Cause of Allah, and is killed or gets victory, We shall bestow on him a great reward». Dette verset - sammen med vers 9:111 - er forklaringen på at muslimene er så oppsatt på å myrde uskyldige vantro. Muslimen får belønning av Allah, uansett om muslimen overlever eller blir drept mens han myrder normale mennesker.  

I koranen 2:216 sier Allah at muslimene ikke har lov til selv å velge hvor vidt de skal delta i islams krig mot menneskeheten.Verset lyder:  «Jihad (holy fighting in Allahs Cause) is ordained for you (Muslims) though you dislike it, and it may be that you dislike a thing which is good for you and that you like a thing which is bad for you. Allah knows but you do not know». Muslimterror er med andre ord obligatorisk. Ibn Kathir understreker at denne ensidige muslimske voldelige aggresjonen er fine saker, fordi muslimenes barbari forutsettes å føre til seier over de vantro, hvorpå muslimene kan ta de vantro sitt land, våre eiendeler og våre barn (som slaver). Samme budskap fremgår av tafsirene Al-Jalalayn og Ibn Abbas.  

Dette er bare et veldig lite utvalg. Koranen inneholder 527 vers med intoleranse mot ikkemuslimer. Koranen inneholder 109 vers om vold mot ikkemuslimer. Koranen inneholder 164 vers om hellig krigføring (jihad) mot ikkemuslimer. Koranen inneholder ingen vers som befaler muslimer å være vennlige mot ikkemuslimer.

«You may not be in a religious war with me, but I’m in a religious war with you». Khalid Sheikh Mohammed. God muslim.  

Dersom terror ikke hadde vært islamsk, så hadde presteskapet og den anført «fredelige» majoriteten i den muslimske verden lært terroristene dette for hundrevis av år siden. At muslimene fortsetter å drepe oss som om de selv var rabiesbefengte bikkjer, bekrefter bare at terror i høyeste grad er grunnleggende islamsk. Denne doktrinen har vært uendret i 1400 år, og vil fortsette å være det i fremtiden. Ingen muslim kan korrigere en ideologi som er fastsatt av en gudeskikkelse som forbyr menneskelig overstyring.

Spørsmålet blir imidlertid; Betyr det noe for utfallet av etterforskningen, hvorvidt Wilders snakker sant når han beskriver islam? Er islamkritikk uansett straffbart? Sharialoven forbyr jo slik kritikk, av islam og muslimer. Hvor langt har vestlige rettsregler og rettspraksis beveget seg mot fullblods sharia i dag, allerede før muslimene har fullført sin okkupasjon av kontinentet? De facto underkastelsen hos politikere, statsapparat og andre deler av «eliten» har i årevis visualisert at islam ikke behøver å anstrenge seg særlig hardt for å okkupere Vesten. Ikkemuslimer som får sin lønn fra våre skattepenger, bedriver tungegymnastikk, mentalgymnastikk og regelrett løgn, for å tåkelegge teologiens hovedrolle i islams krig mot den menneskeheten som de nevnte svikerne selv tilhører. I Oslo har politiet til og med en egen avdeling, med ansvar for å feilinformere befolkningen. Nyttige og farlige idioter finnes i hopetall overalt. De vil ikke bli tilgitt.

Jo mer muslimterror vi ser, jo viktigere blir det for luremuslimene og svikerklassen å hindre at folk får kunnskap om islam og terror. For å sette Wilders sine anførsler inn i en dagsaktuell kontekst, så er det ikke bare muslimenes høytid for massedrap på vantro – også kjent som ramadan – som setter islam på dagsorden. Stadig muslimterror i Storbritannia kan ha sammenheng med det forestående valget der. Da spanjolene sto foran valget i 2004, sprengte muslimmorderne bombene i Madrid. I de 72 timene mellom muslimterroren og valget, lovte Aznar å trekke spanjolene ut av Irak, og underkaste seg muslimterroristene. Spanjolene syntes det var en god idè å kapitulere via folkeavstemning, til tross for at de har 800 års erfaring med å være okkupert av onde muslimer. Kanskje er det denne suksesshistorien som setter griller i hodet på gode muslimske mordere i disse dagene forut for valget i UK. Selvhatet og begjæret etter å utslette sin egen identitet, kultur, seg selv og ens etterkommere, er jo observerbart over hele Europa, og er tilstrekkelig til å sette griller i hodet på gode muslimer.

Vår sivilisasjon har to bærende prinsipper. Den gylne regel og den kritiske tanke. Herfra utleder vi vårt viktigste politiske prinsipp; Frihet. Islam er den eneste verdensreligionen som ikke har en gylden regel. Islam forbyr også kritisk tenkning. Herfra utledes at islam er diametralt motsatt av våre verdisett. Islam innebærer total og ukritisk underkastelse for Allahs befalinger. Vår sivilisasjon bygger på at mennesker er frie. Islam baserer seg på at mennesker er slaver. Muslimene er slaver av Allah, Vi er slaver av muslimene. Islamske verdier stinker kamelballe. De onde koranversene kan man debattere til sola går ned. Men disse lett påviselige, udiskutable og  uoverkommelige forskjellene på islam og vestlig sivilisasjon er kort og godt det ene faktum som alene parkerer alle muslimløgner. Islam har ingenting i Europa å gjøre. Det må det være lov å si.