Islam – menneskehetens fiende

Hilali og Muhsin Khan sin arabisk-engelske oversettelse av Koranen. Dette er den utgaven som blir distribuert av saudiske myndigheter i stort globalt omfang, og som ikke minst blir delt ut til hajjis (pilegrimsreisende) når de ankommer saudisk jord. Her eksemplifisert med bl.a. surah Muhammad 47:4 som befaler alle «rettroende» til å hogge hodet av oss vantro i sin jihad.

Islam – menneskehetens fiende

Koranen er Allahs direkte befalinger til menneskeheten, formidlet via Muhammed. I motsetning til Bibelen som er forfattet av mennesker, kan ikke Koranen tolkes eller endres. Dens innhold er for evig og må tas bokstavelig. Stiller du spørsmål ved innholdet er du en frafallen og vantro. Straffen er døden.

Omslaget til Hilali og Muhsin Khan sin arabisk-englske oversettelse av Koranen. Denne utgaven leses motsatt vei av dét vi er vant til her i Vesten (startes fra dét som for oss blir baksiden).

Omslaget til Marmaduke Pickthall sin engelskoversettelse av Koranen fra 1930 (første utgave).

Dette er innsiden av Pickthalls koranoversettelse. Merk at de første utgavene av denne oversettelsen ikke inneholdt den arabiske originalteksten.

64 prosent av Koranen handler om de vantro (kafir), ikke om hvordan en skal være en god muslim.

Koranen inneholder minst 109 vers som befaler muslimer å gå til krig mot ikkemuslimer. Muslimer som ikke følger befalingen betegnes som hyklere og advares om at Allah vil sende dem til helvete dersom de ikke deltar i slaktingen av vantro.

Noen vers fra Koranen:

• 40:35 – konstaterer at både Allah og muslimer avskyr kafir (ikkemuslimer)
• 65.4 – Du skal voldta, ekte og skille deg fra førpubertale jenter
• 4:3, 4:24, 5:89, 33:50, 58:3, 70:30 – Du skal ha slaver og sexslaver
• 4:34 – Du skal slå dine slaver og dine koner
• 24:13 – Det kreves fire mannlige muslimske vitner for å bevise voldtekt
• 33:57 – Du skal drepe de som fornærmer islam og Muhammed
• 8:12, 47:4 – Du skal korsfeste og kappe lemmene av kafir (ikkemuslimer)
• 9:111 – Du skal drepe kafir (ikkemuslimer) for å garantere belønning og tilgang til paradis
• 2:217, 4:89 – Du skal drepe enhver som forlater islam
• 8:12, 47:4 – Du skal kappe hodet av kafir (ikkemuslimer)
• 9:5 – Du skal drepe og bli drept for Allah
• 8:12, 8:60 – Du skal terrorisere kafir (ikkemuslimer)
• 3:28, 16:106 – Du skal lyve for å styrke islam

Den store nedturen for muslimene er at Koranen i realiteten ikke er skrevet av Allah. I realiteten er Koranen verket til en politiker med ambisjon om å tiltrekke seg størst mulig antall tilhengere. Det fremgår av vers 4:82 at dersom Koranen stammet fra andre enn Allah, ville det vært mange motsigelser i den. Er det noe som preger Koranen bortsett fra de ekstreme mengdene voldelige vers, så er det nettopp det store antallet selvmotsigelser mellom versene i Koranen. Koranens tekst beviser således at den ikke er skrevet av Allah, men bare er et produkt av en ambisiøs krigsherres dileriske anfall.  

Vers 6:114, 68:37 og 77:50 sier oss at Koranen er den ultimate kilden der alt er forklart i detalj slik at en ikke skal tvile på Koranens opprinnelse og aldri søke veiledning i andre bøker. Vers 114:6 sier at Allah har åpenbart oss Koranen, forklart i detalj slik at ingen skal tvile. Likevel inneholder Koranen intet om begravelsesritualer (som er essensielle for muslimer), intet om omskjæring, intet om feiring av Eid, og den oppgir ikke antall daglige bønner eller navnet på bønnene til tross for at disse er blant islams pillarer. Koranens mangelfullhet, trass dens egen påstand om det motsatte, har tvunget muslimer til å samle leveregler i hadither.  

Muslimer hevder at ikkemuslimer feiltolker Koranens onde budskap, idet kafir ikke ser hen til konteksten som et ondt koranvers er uttalt i. Poenget til muslimen er at et vers uttalt i en krigssituasjon nødvendigvis må være krigersk, at Muhammed handlet i selvforsvar og at verset ikke kan brukes til å karakterisere Muhammed i fredstid. Dette er vås. Islam har vært i krig med sine omgivelser uten opphold siden Muhammeds tid. Det er en mager trøst for siviliserte mennesker at de onde koranvers er ment for krig, når vi vet at krigen vil pågå inntil alle vantro er beseiret og hele verden ligger under det islamske kalifatet.

Muslimer som fremsetter påstand om feil kontekst er oftest folk som ikke har lest Koranen mer enn det jeg selv har gjort. De har ikke peiling på i hvilken kontekst verset faktisk er ment, de vet for eksempel neppe i forbindelse med hvilket slag, og dermed hvilket år verset har sin opprinnelse, de vet med andre ord ikke om verset opphever andre vers eller er opphevet av andre vers. Begrepet «feil kontekst» er et hyppig benyttet – men grunnløst – argument for å stilne enhver kritikk. Forøvrig er muslimer svært ofte frampå med falsk fremføring av Koranens budskap der de siterer tilsynelatende fredelige koranvers. Det de faktisk gjør er å utelate viktige deler av verset, som sammen med verset før eller etter viser at verset egentlig er like ondt som resten av Koranen. Muslimske rikspolitikere og «samfunnsdebattanter» er like delaktige i disse løgnene som sinnamuslimene.

Koranen 22:39 rettferdiggjør angrep på jøder og hedenske araberstammer som nektet å underkaste seg Muhammeds kult ved å konstatere at jødene hadde hånet Muhammed og at han derfor handlet i selvforsvar. 

Det sier mye om muslimenes definisjon av begrepet selvforsvar at de opptrer voldelig som respons på hån. Dette forklarer godt hvorfor muslimer med direkte hjemmel i Koranen finner det legitimt å drepe kunstnere og avisfolk etter muhammedkarikaturene, til tross for at vedkommende aldri hadde begått noen fiendlig handling mot muslimer. At muslimen føler seg eller sitt univers hånet eller latterliggjort er god nok grunn til å drepe. Barbaren Muhammed sitt tankegods lever altså den dag i dag.

Med en slik definisjon av begrepet selvforsvar er det lett for muslimer å påstå at de onde koranversene er ment for «selvforsvar». Muhammeds imperium ekspanderte imponerende mye tatt i betraktning at han bare bedrev selvforsvar.

Den eneste grunnen til at muslimer får slippe unna med slik syltynn argumentasjon er redselen for rasiststempelet som rir alle siviliserte mennesker.

Det er tre typer motsigelser i Koranen. Interne selvmotsigelser i Koranen, eksterne motsigelser som ikke passer med videnskaplige faktum, samt motstrid med jødiske og kristne skrifter som Koranen anerkjenner som ekte åpenbaringer. Det er hundrevis av motsigelser som viser at Koranen ikke kan stamme fra Allah jamfør vers 4:82. Det er for omfattende å liste opp dette her, en kunne skrevet bøker om alle bevisene på at Koranen ikke er fra Gud. Bruk internett, google «contradictions koran» og les.  

Her er en skriftlærds stakkarslige forsøk på å bevise for oss at Koranen er fra Allah: http://islamqa.info/en/13804. Logikk er dessverre et fraværende fenomen i muslimens utlegninger. I skriftstedene referert til nedenfor er det redegjort for hvordan menneskeheten (representert ved arabiske poeter) ikke var i stand til å gjenskape noe tilsvarende som Koranen, bare ti vers eller bare ett eneste vers. Ingen har visstnok klart dette til dags dato, hvilket beviser at Koranen er fra Allah [al-Israa 17:88] [Hood 11:13 fortolkning] [al-Baqarah 2:23 fortolkning]. Sett hen til at Koranens vers 2:1 inneholder de udefinerbare tegnene «Alif, Lam, Meem» bør det være enkelt å peke på en større litterær prestasjon. Jeg se for meg opptil flere litterære verker med tilsvarende eller bedre kvaliteter. Jeg er derfor redd argumentet til den skriftlærde ikke beviser at Allah er Koranens opphavsmann.

Videre kan den skriftlærde fortelle at enhver som mener at det er motsigelser i Koranen har en syk tankegang og misforstår betydningen. Vi leser altså Koranen feil, alle gangene den avviker fra dokumenterbare fakta. Igjen opplever vi at Koranens forsvarere bringer absolutt intet konkret til torgs. Hvordan argumentere mot slik ignoranse? Hundrevis av motsigelser i de tre kategorier nevnt ovenfor lyser mot ethvert tenkende mennenske. Alt er kort og greit nullifisert med at vantro ikke har vidd til å forstå. Ingen forsøk på forklaring av åpenbare skrikende logiske brister. Patetisk. En må være muslim for å kjøpe en slik latterlig argumentasjon. Les og vurder dette selv! Også muslimer burde engasjere hjernen sin i vurdering av realitetene. Det kan hjelpe dem å bli fri fra åket de lever under, og verden blir et bedre sted. 

At Koranen stammer fra Allah og er uendret siden profetens tid er altså en løgn og stemmer heller ikke med realitetene slik de er gjengitt i islams hellige skrifter. Under regjeringstiden til Khalif Uthman (den tredje kalifen) fikk han rapporter om at muslimene i Syria, Armenia og Irak resiterte Koranen forskjellig fra den måten den ble resitert av arabiske muslimer. Uthman sendte øyeblikkelig noen som hentet manuskriptet som var i Hafsas eie, og kommanderte Zaid IbnThabit og tre andre, Abdullah Ibn Zubair, Said Ibn Al-As og Abdullah Al-Rahman Ibn Harith B. Hisham til å lage kopier av teksten og gjøre nødvendige korreksjoner. Da dette var fullført gikk Uthman voldsomt til angrep på andre eksisterende koranske manuskripter (Sahih al-Bukhari Vol. 6, side 479). Alle avvikende koranversjoner ble brent, og de som kunne resitere dem utenatt ble drept. Koranen har følgelig eksistert i forskjellige versjoner.

Det er en kjent sak at kristendommen på et tidspunkt disponerte uheldig mange evangelier, og at man derfor valgte ut de evangelier man skulle satse offisielt på, og forkastet de øvrige. Dette er en helt normal affære tatt i betraktning at historiene var nedskrevet av mennesker over lang tid. Enhver som har praktisert meldingstjeneste i det militære vet hvor lett et budskap endres ved gjenfortelling.

Realitetene forteller oss at Koranen ikke er mer guddommelig enn Bibelen. Begge er skrevet av mennesker og har vært redigert i tidens løp.

Den dagen muslimer tør å ta denne virkeligheten inn over seg vil det kanskje være grunnlag for en reformasjon av den uendelig onde Koranen, slik at den kan desimeres til en liten pamflett som bare inneholder de fredelige og anstendige versene fra dagens Koran.  

«Islam betyr fred»

Muslimer hevder tidvis at ordet islam stammer fra roten «al-Salaam», som betyr fred på arabisk.

Et arabisk ord har bare en rot. Roten for «islam» er «al-Silm», som betyr underkastelse eller overgivelse. Al-Silm og al-Salaam er to forskjellige ord og betyr ikke det samme, for da ville ikke begge ord eksistert.

Jeg har opplevd muslimer som ikke direkte hevder at islam betyr fred, men derimot at islam innebærer, eller fører til fred. Dette er en mildt sagt tendensiøs påstand. Fra ankomsten i Medina i 622 til sin død i 632 har biografer konstatert at Muhammed iverksatte 82 plyndringsekspedisjoner, hvorav 26 ledet av ham selv. Det er derfor vanskelig å se for seg at «islam» kan ha betydd «fred» i Muhammeds tid. Det er heller intet fredelig ved islams erobringstokter mot øst og vest de siste 1400 år som kan underbygge at islam fortjener å uttales i samme åndedrag som fred.

For å vurdere påstanden om at islam betyr fred må en først definere hva som ligger i begrepet «fred». Islam fører ikke til fred i den forstand at muslimer og ikkemuslimer nyter samme rettigheter i det islamdominerte området. Islams fred innebærer shariabestemt diskriminering og undertrykkelse av ikkemuslimer samt muslimske kvinner.

Koranen pålegger muslimer å underkaste seg Allah. Den pålegger dem også å undertrykke alle ikkemuslimer inntil det er full underkastelse, slik historien har utallige eksempler på fra Muhammeds tid frem til dags dato.

Islam betyr underkastelse og overgivelse. En fred basert på underkastelse er ingen god fred. Fred i frihet er den eneste akseptable fred. Frihet i ordets rette betydning, ytringsfrihet, religionsfrihet, personlig frihet, med andre ord alle de frihetene som ikke eksisterer under islam og sharia.

Underkastelse og fred er to veldig forskjellige konsepter. Underkastelse innebærer en form for fredelig tilstand, men dette har ingenting til felles med det som siviliserte mennesker legger i begrepet fred.

Hvis islam er fredens religion, hvorfor er ikke muslimer i stand til å holde fred med hverandre engang? De aller fleste ofte for islams terror er muslimer med «feil» trosretning. Hvorfor dreper de hverandre i Syria, Irak, Pakistan og Afghanistan? Har ikke begge sider i konflikten imamer som kan minne de stridende på at islam er fredens og ikke krigens religion?

Islams mål er å etablere fred, gjennom å slakte alle vantro som nekter å underkaste seg islam og sharia. En kan derfor konkludere med at islam ikke er kompatibelt med begrepene fred og frihet.

Ordene «drep» og «bekjemp» er nevnt mer enn 35.000 ganger i Koranen og Hadith.

Muhammed – det store forbildet

Koranen 33:21 «I Allahs sendebud har dere hatt et godt eksempel, for den som setter sitt håp til Allah og den ytterste dag, og stadig kommer Allah i hu».

Det fremgår 91 ganger i Koranen at muslimer må følge Muhammeds eksempel i ett og alt. Han er det perfekte menneske og den perfekte rollemodell. 

Muslimer uttaler ikke navnet Muhammed uten å tilføye «fred være med ham». Har han fortjent dette?

Muhammed var kanskje ikke så annerledes enn andre krigsherrer i det syvende århundre. Ikke dermed sagt at han er et verdig forbilde i moderne tid. Muhammed bygget sitt imperie på karavanerøveri, ved angrep og massedrap på landsbyer med både jøder, hedenske arabere og sågar medlemmer av hans egen klan som ikke godtok hans guddommelige kall.

Muhammed var en pervertert hallik som likte å ha seksuell omgang med små barn av begge kjønn. For å tilfredsstille de homofile muslimene lovte han dem førpubertale smågutter i Paradis «vakre som perler» (52:24, 56:17, 76:19). Flere hadither dokumenterer at Muhammed hadde seksuell omgang med små gutter. Han giftet seg med Aisha da hun var seks år og fullbyrdet ekteskapet da hun var ni år gammel. Dette er årsaken til de seksuelle overgrep mot barn som begås av muslimer over hele verden. De følger simpelthen Muhammeds forbilde.

Muhammed henga seg til nekrofili med avdøde Fatima bint Asad for å lette hennes vei til Paradis. Hun luktet vel ikke verre enn geitene beduinene normalt hadde omgang med.

Muslimske menn får ha fire koner. Muhammed var så heldig å få lov av Allah til å ha flere, han hadde elleve koner. I tillegg feide han over et utall slavinner og andre, deriblant sin tante Khaula bint Hakim al Salmiya.

Dersom Muhammed hadde levd i dag i et ikkemuslimsk land ville han vært låst inne på asyl for kriminelle sinnsyke eller vært henrettet for sine forbrytelser mot menneskeheten.

Andre Servier oppsummerer den falske profeten slik: «En egoist, hans sosiale horisont stopper ved stammen. Bortenfor den kjenner han verken venn eller nabo. En realist, han har ingen andre idealer enn tilfredsstillelse av sine basale behov, mat drikke og søvn. Uten tid for ettertanke har hans hjerne svunnet hen. Han handler nærmest på refleks, blottet for forestillingsevne og kreative evner. En enkel skapning ikke langt fra primitiv dyriskhet – en barbar. Slik er mannen som unnfanget islam og som med sverdet bygget sitt muslimske imperium.»

«En religion, i likhet med en mann, må bedømmes utifra fruktene av hans eksistens. Hva har islam gitt til vår verden foruten folkemord, slaveri og sverting av den mennesklige ånd.» – M.J. Haipur, 1998. 

«The evil that men do lives after them.» – William Shakespeare

Sharia

Sharia er lovverket til det politiske systemet islam. Det er fundament for alle særkrav muslimer fremsetter i vårt samfunn. Sharia har bestemmelser for alle aspekter av muslimens liv. Eksempelvis er det en 16 punkts beskrivelse av hvordan man skal gå på do. Mer kjent er tilbøyeligheten til å drepe folk for forseelser som i siviliserte samfunn ikke engang er straffbare.

Sharia er en lovsamling, en komprimert versjon av innholdet i de hellige islamske skrifter, Koranen og Sunna (Sira og Hadith). «The reliance of the traveller» er en anerkjent klassisk shariatekst som kan lastes ned gratis her http://suchanek.name/texts/poor/sharia.pdf

I over tusen år har sharia vært den offisielle og normative tolkning av islam. Når muslimer i Vesten roper på shariadomstoler, som Erna Solberg var tilbøyelig til å godta i 2003, er det ikke et begrenset stykke lovverk de ber om. Sharia er Koranen, Sira og Hadith tolket av de beste skriftlærde. Sharia er den endelige og evige universelle moralske kodeks for menneskeheten, Allahs vilje i fortid nåtid og fremtid. Siviliserte nasjoner bør derfor ikke ta lett på krav om innføring av sharia. Storbritannia har her tabbet seg grovt ut ved å tillate ondskapen innenfor sine landegrenser.

Sharia er absolutt og kan aldri endres. Under sharia er det dødsstraff for å kritisere eller benekte noen del av Koranen, at Allah er Gud eller at Muhammed er Allahs profet. Dødsstraff for frafall fra religionen, dødsstraff for homofili. Det er ingen religionsfrihet, ingen ytringsfrihet, ingen tankefrihet, ingen kunstnerisk frihet, ingen pressefrihet. Ikkemuslimer er underlegne muslimer i alt. Det er ett sett lover for muslimske menn, og et annet for kvinner og vantro. Demokrati eksisterer ikke, idet det forutsetter at muslimer og vantro er likeverdige. Opplistingen er ikke uttømmende.

En kort oppsummering av sharia fra en norsk muslim:

01. Alle borgere må be fem ganger hver dag. Hvis det er tid for bønn, og du blir tatt mens du gjør noe annet, vil du bli pisket.
02. Alle menn skal ha skjegg. Den riktige lengde er minst en knytteneve under haken. Hvis du ikke overholder dette, vil du bli pisket.
03. Alle gutter skal gå med turban. Gutter fra første til sjette klasse skal ha svarte turbaner, gutter over sjette klasse skal gå med hvite turbaner. Alle gutter skal være kledd i islamske klær. Skjortekrager skal kneppes.
04. Sang er forbudt.
05. Dans er forbudt.
06. Kortspill, sjakk, hasardspill og drageflyging er forbudt.
07. Å skrive bøker, se film og male bilder er forbudt.
08. Hvis du holder parakitter, vil du bli pisket. Fuglene dine vil bli drept.
09. Hvis du stjeler, vil hånden din bli hugget av ved håndleddet. Hvis du stjeler en gang til, vil foten din bli hugget av.
10. Hvis du ikke er muslim, gis følgende tillatelser i en overgangsfase: Du skal ikke utøve din religion der du kan sees av muslimer. Hvis du gjør det, vil du bli pisket og fengslet. Hvis du blir tatt i å forsøke å konvertere en muslim til din tro, vil du bli henrettet.
11. Om du ikke kan følge islam, må du flytte til et annet land.

Hvis du er kvinne:

12. Du skal alltid holde deg inne i ditt hjem. Det sømmer seg ikke for kvinner å gå formålsløst ute.
13. Hvis du går ut, skal du være i følge med en mahram, en mannlig slektning.
14. Hvis du blir tatt alene på gaten, vil du bli pisket og sendt hjem.
15. Du skal ikke under noen omstendigheter vise ansiktet ditt. Du skal dekke deg med burka når du går ute. Hvis du ikke gjør det, vil du bli alvorlig straffet.
16. Kosmetikk er forbudt.
17. Smykker er forbudt.
18. Du skal ikke kle deg i iøynefallende klær.
19. Du skal ikke snakke uten å være snakket til.
20. Du skal ikke ha øyekontakt med menn.
21. Du skal ikke le på offentlige steder. Hvis du gjør det, vil du bli pisket.
22. Du skal ikke lakkere neglene dine. Hvis du gjør det, vil du miste en finger.
23. Det er forbudt for piker å gå på skole.
24. Det er forbudt for kvinner å arbeide.
25. Hvis du blir funnet skyldig i ekteskapsbrudd, vil du bli drept ved steining
26. Lytt. Lytt nøye. Adlyd.

Eksempler på sharia fra dagliglivet:

• Krav om hijab i det offentlige rom
• Krav om bønnerom i skoler og sykehus
• Når svømmeundervisning segregeres etter kjønn
• Når bildet av Nasse Nøff ble fjernet fra barneavdelingen på et sykehus
• Når borettslagstyret vedtar å kutte ut juletre, men støtter Eid feiring med store summer
• Når offentlige skoler og barnehager døper om julefeiring til vinterfest
• Halalmat i skoler og fengsler

«Demokrati er jeg imot. Jeg vil ha sharia. Det er en obligatorisk del av islam at man vil ha sharia og å jobbe for det.» – André Farid Bendriss, tiltalt for terrorfinansiering.

«Demokrati er skyld i voldtekt og seksuelle overfall på kvinner.» (www.need4khilafah.com)