Islam Net og islams barbari

Tar Fahad Qureshi avstand fra islam eller er han en muslimløgner?

Islam Net og islams barbari

Er det troverdig når sjefsjihadist Fahad Qureshi svarer Thee Yezen Al Obaide om islams syn på homofili i Oslodebatten 17.12.21? Her hevder Qureshi at det ikke er teologisk grunnlag i islam, for å oppføre seg islamsk mot det teologien definerer som seksuelle avvikere.

Thee Yezen er en pussig plante. Han har i årevis forsvart islam, samtidig som han vet godt at islam pålegger de som koranen kaller muslimer en hellig plikt til å ta livet av ham. Heldigvis er ikke alle homoer like stupide som Thee Yezen. Jeg kjenner flere som har sunne holdninger til islam, det vil si at de vil deportere de shariatilbøyelige.

Islam Net har lansert en sjarmoffensiv etter kjøpet av Oslo Jihadsenter på Haugenstua. Nå skal allmenheten overbevises om at islamsk segregering er positivt for integreringen, og at Islam Net ikke lenger forfekter Muhammeds islam.  Systemmediene står med våte truser og åpen sendeflate. Islam er eksotisk og spennende.

Islam byr på en spenning vi kan klare oss uten. Islam er et komplett system for samfunnsstyring, som insisterer på å bytte ut norske verdier og lover med islamske verdier og lover. Samt å bytte ut nordmenn med muslimer.

Derfor er det et problem at dette eksotiske giftige slimsløret tillates å kvele landet vårt.

I prosessen med å omgjøre Norge til et shariahøl tilbyr eksotiske ubudne gjester landets sårbare uskyldige ikkemuslimer den berikelsen det innebærer å bli ranet, mishandlet, ydmyket, voldtatt og drept. Fordi islam.

Realiteten er at all islamsk atferd – herunder herrefolkatferd og dominanskrim – utføres på ordre fra – og med hjemmel i – det islam som Muhammed designet, og som jihadyngel indoktrineres i på muslimske jihadsentre over hele verden.

Fahad Qureshi gir inntrykk av å ta avstand fra islam, og akseptere homofil praksis med følgende utsagn:

«Jeg har lest og innsett at det ikke er enighet om dette blant de lærde, noe jeg før feilaktig trodde at det var. Det er dermed ingen ijma (konsensus) om straffen. Blant annet mente flere lærde fra hanafi-lovskolen at hadith-beretningene om dødsstraff ikke er autentiske. For min del er det naturlig å forholde meg til de tolkningene som best samsvarer med det moderne samfunnet vi lever i».

Den teologiske uenighet som eksisterer mellom lovskolene om straff for homofili, består i om hvor vidt den homofile skal kastes ut fra en klippe, eller steines. Der det ikke finnes klipper, improviserer muslimene, og hiver homoen fra et høyt hus. For å helgardere med hensyn til den teologiske uenighet, blir offeret steinet etter at han har landet. Alhamdulillah.

Det er for øvrig også en viss teologisk uenighet om behandlingen av apostater. For eksempel menerHanafi at kvinnelige apostater ikke skal slaktes. «They should not be killed but locked up and harshly treated until they recanted». De kvinner som begår apostasi skal altså settes i husarrest og behandles brutalt, om nødvendig inntil døden. Hanafi angir jo ikke noen tidsbegrensning på straffen for de som ikke gjør avbikt og underkaster seg islam pånytt.

Hanafi har med andre ord ikke en mer moderat holdning enn de tre andre lovskolene, de er bare litt mer utspekulerte i retorikken, og de liker seigpining av sine torturofre, slik også profeten gjorde.

Legg for øvrig merke til at den tilsynelatende medmenneskelighet sitert ovenfor kun tilgodeses kvinner, ikke menn. Kvinner er jo intellektuelle undermålere ifølge profeten, og derfor er det ifølge Hanafi rimelig at de i likhet med regulære åndssvake ikke holdes rettslig ansvarlig for «fasád» i samme grad som åndsfriske menn.

Sharia er et konsentrat av islams ondskap; Koran, sunna og konsensus. Reliance of the Traveller P.17 omtaler homofili;

p17.1 In more than one place in the Holy Koran, Allah recounts to us the story of Lot's people, and how He destroyed them for their wicked practice. There is consensus among both Muslims and the followers of all other religions that sodomy is an enormity. It is even viler and uglier than adultery.

p17.2 Allah Most High says: "Do you approach the males of humanity, leaving the wives Allah has created for you? But you are a people who transgress" (Koran 26:165-66).

p17.3 The Prophet (…) said:

(1) "Kill the one who sodomizes and the one who lets it be done to him."

(2) "May Allah curse him who does what Lot's people did."

(3) "Lesbianism by women is adultery between them."

Det er ikke bare Muhammed men også Allah, som har et horn i siden til slike mennesker. Allah sier klart at homofili er forbudt og han drepte derfor de homofile.

Hadithene Al Tirmidhi og Abu Dawud dokumenterer at Muhammed selv befalte drap på homofile. 

Som teologien og sharia tydelig slår fast, er ikke spørsmålet om straff for homofili et spørsmål Qureshi eller noen andre har adgang til å lage sine egne konklusjoner om i vår samtid. Allah og Muhammed er helt enige, og konsensus likeså. Islam er en lovreligion. Islam er ikke et anarkistisk konsept der den troendes synsing har teologisk vekt. Muslimen skal adlyde islam, hvis ikke er han ikke muslim, ifølge koranen.

Qureshi vet godt at hans påstand om at det finnes en lærd som avviser teologi og konsensus, er irrelevant.

Realiteten er at alle lovskolene er enige i den fremstillingen jeg har referert fra Reliance of the Traveller. Det er konsensus. Det Qureshi prøver på er å få deg til å tro, er at muslimer står fritt til å velge hva slags islam de vil følge. Det er en løgn, og Qureshi vet det.

Islam tillater ikke Qureshi å ignorere hadithene der Muhammed befaler menneskeslakt av homoer. De er sahih. Ekte. Sanne. Den muslimen som fornekter Muhammeds sunna er ifølge sharia selv en frafallen og skal drepes. Unntatt når han fornekter sunna som ledd i en muslimløgn som fremmer islams sak.

Mener Qureshi at han tolker islam bedre enn Allah og Muhammed som fant opp faenskapet?  Eller er han en sleip taqiyyaakrobat fi sabilillah? Tiden vil vise. Basert på teologien kan vi konkludere med at dersom Qureshi ikke utsettes for en muslimsk dødsskvadron, så vet vi at han er en muslimløgner.

Om vi ser bort fra de ovenstående teologiske bevis på at Qureshi ikke har rett når han hevder å ha adgang til å forfekte fri adgang til homofil praksis, så er argumentet hans veldig interessant med tanke på Qureshi sin status som muslim eller frafallen.

Islam Net sier selv at «Alt fra hvordan han spiste, var med sin familie, handlet med andre, tilba Gud, styrte samfunnet og til den minste lille detalj om alt og ingenting, er Muhammed (fred være med ham) det perfekte eksempel å etterfølge». Men nå sier Qureshi at han likevel ikke aksepterer sunna, og ikke vil følge profetens befaling.

Dersom Qureshi avviser godheten i to sahih hadither, da har han samtidig avvist sunna generelt som rettesnor for sin livsførsel. Sahih hadither er allerede blitt «vasket» og funnet korrekte, av lærde. De er sunna.

Du kan ikke fornekte sunna uten å selv bli frafallen jamfør Reliance of the Traveller O.8.7 nr 7.

Koranen befaler muslimer å kopiere Muhammed. For å kopiere Muhammed må du vite hvordan han oppførte seg. De eneste kilder til den kunnskapen er sunna. Som sunnimuslimen Qureshi nå sier han vil forkaste. Er det troverdig?

Man skal være særdeles stupid for å kjøpe denne argumentasjonen fra Qureshi. Omtrent så stupid som norske politikere og systemmedier.

Islam definerer muslimer. Muslimer definerer ikke islam. En muslim som sier noe om islam som strider mot hva islams oppfinner og koranens forfatter sier, tar feil. Det innebærer frafall. Unntatt når vedkommende er en taqiyyaakrobat. En muslimløgner som lyver til de skitne vantro for å fremme islams sak.

Koranen 4:59 sier at definisjonsretten på hva som er og ikke er islam, tilhører Allah, Muhammed og konsensus blant de lærde. I den rekkefølgen. Qureshi er ikke nevnt. Norges menneskeskapte grunnlov er ikke nevnt. Den gyldige konsensus er ferdig definert. Konsensus kan ikke videreutvikles av «moderne» muslimer. Tolkningsrommet ble lukket da Hanbal døde. En lærd i dag, som hevder noe i strid med rettskildehierarkiet i koranen 4:59, han representerer ikke islams syn på saken, ifølge koranen. De gyldige tolkningene muslimer har som en slags kommentarutgave til teologien, er nedtegnet i tafsirer. I andre sammenhenger viser muslimer til tafsir i anledning tolkning men her prøver Qureshi å innbille deg at islam er et koldtbord du kan velge fritt fra.

Nei.

Allah sier at muslimen må ta hele menyen. Islam er en lovreligion som var ferdig definert da tafsirer og sharia var nedtegnet. Islam har vært spikret i hundrevis av år. «Progressive muslimer» som Qureshi tidligere har uttrykt sterk forakt for, har ingen adgang teologisk sett, til å definere islam. Men de kan i praksis konstruere sin personlige piratutgave av islam i dagens Norge, fordi de her og nå bor i et vestlig demokrati som beskytter dem fra å bli slaktet av blasfemiintolerante Muhammedtro gode muslimer. Progressive muslimer i for eksempel Qureshi sitt tilbakestående hjemland - drittlandet Pakistan - lynsjes derimot på løpende bånd uten at statsmakten griper inn. Fordi islam.

Når Qureshi avslutter med å underbygge sin påståtte toleranse med frasen «det moderne samfunnet vi lever i», bekrefter han at han fremdeles står på islamsk grunn. Når muslimer er militært svake og bor i et moderne ikkemuslimsk samfunn – Qureshi er jo en ubuden gjest i landet vårt – da er deres religiøse plikt til å utføre voldelig jihad satt på pause – inntil de er sterke nok til å okkupere landet. Det moderne samfunnet vi lever i, har et ikkemuslimsk styre som Muhammeds invasjonsstyrke på nåværende tidspunkt ikke har makt til å styrte. I en slik situasjon har muslimer anledning til å innfinne seg med det skitne vantro styret som en midlertidig tilstand, inntil Qureshi sin umma blir sterk nok til å avskaffe det moderne samfunnet vi lever i, og omgjøre det til et tilbakestående umoderne shariabasert drittsamfunn. Jamfør Muhammeds eksempel.

I forbindelse med Islam Net sitt siste utspill i sjarmoffensiven er det relevant å se hen til hvordan Europageneralen til Det Onde Muslimske Brorskap Tariq Ramadan uttrykte seg om homofili:

Da Tariq Ramadan forsvarte dødsdom ved steining i debatt på France 2 med Nicolas Sarcozy i 2003, foreslo han tilsynelatende sympatisk og menneskevennlig, å innføre et midlertidig amnesti - et moratorium - for innføring av sharia - herunder homodrap - i Europa.

Tariq Ramadan sa i Berlingske Tidene 6.2.2004: «Det kan i fremtiden bety at visse lovers innhold må tas opp til fornyet overveielse [når muslimene har tilranet seg makten her]. Vestlig lovgivning er ikke absolutt, tidløs eller evig. Derfor må muslimer som nå er vestlige borgere og hjemmehørende i Vesten, engasjere seg i juridiske spørsmål og fremsette forslag som gjør det mulig for dem å utvikle en avbalansert vestlig identitet».

Legg nøye merke til at det er muslimens vestlige identitet som trenger balansering, ikke hans muslimske identitet. Den er nemlig evig og uforanderlig, fordi islam er evig og uforanderlig.

Ramadans utlegninger er relevante her, fordi de baserer seg på Muhammeds islam, og de viser verbaljihadistenes ormtungestrategi. Det Onde Muslimske Brorskap er en politisk konkurrent av sekten til Qureshi, men de deler metode og politiske visjoner, de deler teologi og har tidligere hatt nært samarbeide. Blant annet har Brorskapsbarbarer vært lærere for saudisk jihadyngel, da Nasser gjorde livet deres utrivelig i Egypt.

De som er godtroende nok til å ha tillit til Qureshi i dag, må lese min artikkel om hans syn på homofili og ymist anna, i 2016.   

Qureshi utnytter med sin taqiyyaakrobatikk i homospørsmålet en mental svakhet hos de fleste mennesker. Man vil heller bli fortalt søte løgner enn brutale sannheter. 

Dersom Fahad Qureshi anno 2021 ikke er en muslimløgner, da har han henfalt til å bli alt det som han selv kritiserer og fordømmer til helvetes evige pinsler, i hans video fra 2016.

Til slutt kan det være grunn til å reflektere over en annen begivenhet fra 2016. Under «Den store apedebatten» på Litteraturhuset refererte Thomas Knarvik fra et innringerprogram der usikre muslimer kunne spørre imamer om hva som var rett og galt. Ett av spørsmålene var om homosex var tillatt i islam. Dette ble besvart av den lærde med at dersom formålet var å utvide anus for å få plass til mer sprengstoff så var homosex tillatt.  

Kan det være dette som er Qureshi sin egentlige personlige begrunnelse for hans anførte nyervervede toleranse for homoer?