Islamapologetenes krystallnatt

De gode muslimene er de nye nazistene

Islamapologetenes krystallnatt

Hyklerne tenner fakler mot jødeforfølgelse, samtidig som de medvirker til invasjon av jødehatere.

Framtidig krystallnattaktivist

Jødenes hverdag

Muslimenes hverdag, ikke helt sammenlignbart.

 

Antirasistisk Senter var medarrangør for markering av Krystallnatten i går.  Tema for seminaret: «Krystallnatten var en forløper til Holocaust, og et av stadiene fram mot folkemordet. Hvilke lærdommer kan vi trekke ut av denne prosessen med umenneskeliggjøring som kan ha relevans for i dag, herunder for andre grupper som møter fordommer og hat?»

Basert på hvilke organisasjoner som medvirket under arrangementet, synes det åpenbart at arrangørenes omsorg primært retter seg mot de nevnte «andre grupper», snarere enn jødenes ve og vel.

Jødehatet som Hitler bragte til Norge er gjenoppstått etter at Hitlers partners in crime, de gode muslimene, er ankommet Norge i horder større enn de tyske okkupasjonsstyrker. Nåtidens islamske okkupasjonsstyrker er tilstedeværende i vår vestlige sivilisasjon med en befaling fra høyeste hold om å ødelegge vår sivilisasjon for Allahs sak. Disse menneskene bærer på en ideologi som foreskriver hat mot oss alle. Gode muslimer hater kristne, de hater ateister enda mer, og de hater jøder mest av alle. Dette – som alt annet i den islamske doktrine – er basert på Muhammeds eksempel, og hjemlet i trilogien.

En god muslim er en som etterligner Muhammeds adferd. Muhammed var ikke kjent for noe sterkt engasjement for jødenes ve og vel. Tvert om, kan man vel trygt si. Da Muhammed kom til Medina som flyktning i 622 var det tre jødiske stammer der. Da han døde ti år senere, hadde han plyndret og fordrevet eller drept samtlige jøder. Kvinner og barn i den siste stammen ble slavebundet. Kort etter hans død ble den siste jøde fordrevet fra Arabia, etter Muhammeds befaling på dødsleiet.

Muhammed er muslimenes evige forbilde – den beste rollemodell. Følgelig kan ingen god muslim engasjere seg i noe tiltak som  kan anses å gavne jødenes sak. Det ville være brudd på både koranvers og sunnaens rettledning. Det ville kvalifisere til frafall, hvilket oftest resulterer i at vedkommende frafalne utsettes for ekte muslimsk gladvold med døden til følge, akkompagnert av påstander om at Allah er akhbar.  

Som nevnt misbrukte Muhammed medinajødenes gjestfrihet da han kom som flyktning, og han betalte for vennligheten med død og fordervelse. Tidligere hadde Muhammed sendt sine følgere i asyl hos kongen av Etiopia. Muslimenes takk for gjestfriheten var at de senere raidet og plyndret landet.  I det kristne Libanon begikk man samme feil, og slapp inn muslimske flyktninger. Muslimene betalte for gjestfriheten med død og fordervelse. I dag er Libanon tilnærmelsesvis et like stort islamsk høl som sine naboland. Er det noen som kan nevne ett eneste eksempel fra nær eller fjern historie på at det har vært gunstig for en sivilisasjon å la seg utvanne av islam, hører jeg gjerne fra deg.

Europa har vært under invasjon av islamske okkupasjonsstyrker siden Saudi Arabias oljejihad i 1973. De kvitterer for vår ignoranse og gjestfrihet med død og fordervelse, i rater tilpasset den islamske tilstedeværelse i de respektive europeiske områdene, nøyaktig slik det er beskrevet i Peter Hammonds bok «Slavery, Terrorism and Islam – The historical Roots and Contemporary Threat». Graden av islamistisk adferd kan altså forutsees på grunnlag av prosentvis tilstedeværelse av muslimer i et område. Dette er ikke fordommer. Det er vitenskap, analyse, fakta.

Den påviselige trusselen som nærværet av gode muslimer utgjør for et samfunn hindrer ikke islamister og deres nyttige idioter i å stadig forsøke å stigmatisere gode mennesker som hever en advarende røst, ved å definere denne røsten som «hatefull».  Dette fremgår tydelig av agendaen for arrangementet i Oslo, referert innledningsvis. Formålet med fakkelbrenningen var ikke noen rørende omsorg for jøders historiske lidelser i Europa, men å stigmatisere de som ytrer bekymring for «andre grupper som møter fordommer og hat». Her forsøkes det å stilne islamkritikk ved en høyst ufortjent sammenligning av jødenes kår under krigen med muslimenes kår i Vesten i dag.

Men muslimene er definitivt ikke de nye jødene. Kritikk av islam er ikke kritikk av muslimer. Muslimer utsettes ikke for fordommer. Men de føler det trolig ubehagelig at stadig flere vantro får en for muslimen ubehagelig faktakunnskap om deres onde ideologi. Kanskje de forveksler dette med fordommer?

Jødene som ble herjet med av nazistene hadde ikke undertrykket noen. Gode muslimer har invadert, okkupert og undertrykket fremmede folk i 1400 år.

Ingen agiterer for folkemord på muslimer i vår samtid, slik det ble gjort mot jøder under krigen.

Jødene var ikke verdensmestre i kvinnehat. Muhammed var det, og derfor er islam og gode muslimer kvinnefiendtlige.  

Jødene var ikke verdensmestre i krenkelse og offermentalitet, de har verken demonstrert eller drept medmennesker i protest mot karikaturtegninger.

Jøder har ikke 164 vers i sin hellige bok om en ideologisk forpliktelse til å forsøke å utslette og/eller undertrykke resten av verdens befolkning, slik muslimene har. Jødene har ikke et eget kapittel i grunnloven sin som omhandler den nevnte plikten til hellig krigføring mot ikkejøder, slik muslimene har i sin sharialov.

Muslimer gjennomfører fem dødelige hellige terrorhandlinger hver eneste dag. Det gjorde/gjør ikke jødene.

Et klart bilde på at muslimene ikke er europas nye jøder er simpelthen den folkeforflytningen som kan observere av alle. Jødene rømmer i tusentalls fra Frankrike og Sverige, som er blant de landene som er kommet lengst hva islamistisk erobring og okkupasjon angår. At jødene flytter skyldes ikke at de lider av fremmedfrykt eller islamofobi. Det skyldes at de kjenner sin historie, de kjenner islams teologi, og de trakasseres av de nyankomne erobrerne. Jødene har lidd under – og flyktet fra – muslimsk adferd i MidtØsten. Nå innhenter den islamske ondskapen jødene i Europa, og de flykter – kloke av skade – videre vekk fra områder som er under islamsk invasjon. Muslimene derimot, flykter ikke fra Europa. Hadde muslimer vært forfulgt, ville de jo ha flyktet – eller? Var det ikke derfor de anførselsvis ankom vårt kontinent ? På flukt fra undertrykkende slemme (islamske) regimer?

Det er ikke bare en tankefeil, det er grovt umoralsk å antyde at det jødene ble utsatt for skulle begrunne en ekstraordinær varsomhet i evaluering og omtale av islams ideologi. Slik undertrykkes en systemkritikk som er av avgjørende viktighet for vår sivilisasjons  overlevelse.

I sin tale fremholdt Erna Solberg at «Ordet jøde brukes fortsatt som skjellsord i norske skolegårder.» Ikke med ett  ord nevner hun at det i all hovedsak er muslimer som står bak samtidens jødehat.

Erna sier at;  «Hatefulle ytringer er ikke bare ord. De bidrar til å forme holdninger i samfunnet, enten det handler om kjønn, etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering. De skaper avstand og fremmedgjøring, og de legitimerer hatefulle handlinger». Slik benytter Erna anledningen til å innføre enda litt sharialov i Norge, og undergrave den ytringsfriheten som hun selv er satt til å forvalte. For hva er hatefullt? Realiteten er at det kan være en dyd å hate de menneskefiendtlige sidene ved islamsk ideologi. Erna Solberg er begeistret for sharialov. Hun misbruker Krystallnatten ved å bre sine vinger over en ideologi med en destruktiv agenda.

Erna sier videre: «Holdningsskapende arbeid må gjøres igjen og igjen, for hver generasjon.». Dette er åpenbart en svært mangelfull analyse. Problemet er ikke at nye generasjoner kommer til. Problemet er menneskesynet til de individene som fyller stadig økende andeler av våre nye generasjoner. Problemet er islam, som hjernevasker gode muslimer til å hate blant annet jøder. Dette er et helt åpenbart faktum. Hvorfor unnlater statsministeren å kommunisere dette? Ved å unnlate å nevne den åpenbare og altoverskyggende årsak til problemet, begår Erna et svik mot de hun skulle markere støtte for, så vel som alle oss andre, som står på islams hatliste. Hvordan skal vi få stoppet gode muslimske handlinger som rammer jøder og andre «vantro» så lenge statsministeren nekter å ta ord som islamsk terror og islamsk hat i sin munn?

Ordet «islam» forekommer ikke i regjeringens handlingsplan mot antisemittisme. Hvor godt kan man lykkes med holdningsskapende arbeid når man ignorerer årsaken til problemet?

Heinrich Himmler sa at «Der islam is unserer weltanschauung sehr ähnlich». Islam er svært lik vår verdensanskuelse. Det er vanskelig å si seg uenig i det. Et stort flertall av verdens muslimer ønsker å leve etter en «hellig» lov som innebærer forfølgelse, undertrykking og drap på annerledes tenkende.

En organisasjon som  i k k e  medvirker i årets arrangement, er Islamsk Råd Norge. Aktiviteter som gir inntrykk av støtte til jødenes sak er jo ikke videre islamsk, for å si det diplomatisk. Skal vi ta IRN sitt fravær som et tegn på at det  nyutnevnte styret  er bedre muslimer enn det forrige? Det er forfriskende med en  islamistisk interesseorganisasjon som innimellom velger å  avstå fra falskhet, og faktisk viser oss sitt sanne ansikt. Takk til IRN for deres tydelige standpunkt i forbindelse med Krystallnatta i år.

Et godt eksempel på hvordan venstreekstremister, islamvenner og andre jødehatere har kuppet krystallnattmarkeringen, ser du [her]. En markering av krystallnatten uten nærvær av jøder sier alt om hvordan begivenheten er blitt kuppet av mørke krefter. Arrangørene misbruker jødenes tragedie for å stigmatisere oss som arbeider for å hinde at en høyst herværende fascistisk menneskefiendtlig ideologi får anledning til å begå folkemord på europeisk jord. 

Destruktive elementer som hater vestlige frihetsverdier har som kjent ingen skrupler med å gå i kompaniskap med sine meningsfeller islamistene, i sitt felles forsett om å ødelegge vår sivilisasjon. Slik gjør de sitt ytterste for å underkaste oss en enda verre ideologi enn nazismen. Det er ganske enkelt frastøtende å observere at offentlig finansierte norske NGOer – som feks Antirasistisk Senter – bruker minnet om denne begivenheten for å skape ufortjent sympati for bærerne av en ond erobrerideologi som går nazistene en høy gang hva angår både erobringsevne, antall dødsofre og ikke minst politisk potens i vår samtid. Skam dere!