Jihadsenter nei takk

Islam og sivilisasjon er motpoler

Jihadsenter nei takk

Islam Net sin virksomhet i Norge må termineres før de terminerer Norge.

Islam Net sitt omtalte kjøp av eiendommen på Haugenstua kamufleres som «aktivitetssenter». Hvorfor må muslimer ha eget aktivitetssenter? Hvis alle anførsler om  integrering er noe mer enn bare taqiyya-akrobatikk, må jo muslimene være mer enn villige til å omgås ikkemuslimske barn på vertskapets tallrike allerede eksisterende fritidstilbud.

Qureshi hevdet  i forbindelse med kjøpet av nytt jihadsenter at hans sekt har borgerrettigheter i Norge på linje med vertskapet.

Det er en frekk anførsel, gitt at hele hans eksistens som gjest i Norge går ut på å fremme en ideologi som har som uttalt målsetning å ødelegge vertslandet, bygge et tilbakestående islamsk diktatur på asken, og bedrive utstrakt menneskeslaktskitne vantro som motsetter seg islamsk herredømme.

Realiteten er at medlemmene av Islam Net slett ikke er borgere. De er motborgere. Qureshi bruker demokratiet for å ødelegge demokratiet.  

Spørsmålet om hvor vidt Islam Net er - eller ikke er - et springbrett for voldelig jihadisme, er en total avsporing. Hvor vidt Norge islamiseres med bønnelue eller Kalashnikov er uvesentlig for fremtidens nordmenn.

Målsetningen til Islam Net, IS, al-Qaida, Det Onde Muslimske Brorskap (Rabita), Islamsk Råd Norge og Muslimsk Dialognettverk er den samme. Islamsk styre, islamsk lov, avskaffing av rettsstatens prinsipper (maktfordeling), sekulært demokrati med mindretallsbeskyttelse og menneskerettigheter.

En organisasjon som ikke har dette grunnleggende formål, er ikke islamsk. At formålet oftest bare fremkommer i interne dokumenter, indikerer at gjestene er smarte nok til å forstå at det vantro vertskapet kaster dem ut av landet dersom de flagger hensikten med sitt nærvær her.

Islam Net har i likhet med alle andre som Muhammed kaller «gode muslimer», en politisk målsetning om å gjøre alle ikkemuslimske borgere til undermenneskerjizyaslaver, og slakte de av oss som protesterer.

Fordi islams drapsmanual sier at de skal gjøre det.

Den eneste forskjellen på Islam Net og IS, al-Qaida og de andre gode muslimene, er metoden de benytter, og hvor travelt de har det med å ødelegge landet de oppholder seg i.

Sluttresultatet er alltid det samme uansett om muslimen bruker væpnet eller verbal jihad. Islam har produsert dysfunksjonelle stater i 1400 år.

Jihad betyr enhver bestrebelse for å fremme islams sak. Islam Net har primært drevet verbaljihad. Etter kjøpet av Oslo Jihadsenter har de adoptert taktikken til brorskapet, der de prøver å pumpe de skitne vantro fulle av søte og sleipe løgner, halvsannheter, avsporinger og andre distraksjonsteknikker. Dette ormtungeforsøket endrer ikke på det faktum at Islam Net er en fundamentalistisk Muhammedtro sekt.

Jeg har mottatt en rekke eposter fra hinduer i India som er sjokkerte over at Zakir Naik annonserer for pengeinnsamlingen til Islam Net. Dersom sekten til Qureshi virkelig hadde blitt mer menneskevennlig enn de fremsto på fredskonferansene sine, ville Naik tatt offentlig avstand fra dem. Hans velsignelse er et udiskutabelt bevis på hva Islam Net er den dag i dag.

Du hører ikke at Qureshi og hans våpendragere tar avstand fra ekte islam. De går rundt grøten og påberoper seg at de ikke kan diskutere teologi. Selvfølgelig kan de diskutere teologi. Selvfølgelig behersker de teologien. Islam er skapt av en analfabet ørkenaraber og er så enkel at analfabete ørkenarabere forstår den. Dette sludderet kjøper ikke oppegående nordmenn.

Fordi islams teologi er en religionsrasistisk folkemorddoktrine som beviselig medfører tilstander som omfattes av FN sin definisjon på begrepet «folkemord», er det åpenbart at muslimer ikke kan påberope seg menneskerettigheter for å praktisere islams ondskap i siviliserte land.

Det er ille nok at islam er tillatt i alle de tilbakestående statene som er okkupert av islam, medlemmer av OIC og tilsluttet den islamske umenneskelighetserklæringen; Kairotraktaten.

Realiteten er at både FNs universelle menneskerettserklæring og den europeiske menneskerettsdeklarasjonen gir Norge adgang til å terminere det som kalles «islamister» sitt opphold på norsk jord, eller i det minste sperre dem inne slik at de avskjæres fra å oppføre seg islamsk mot uskyldige sårbare ikkemuslimer i Norge.

Islam er en udemokratisk menneskefiendtlig voldsideologi som ikke kan gis noen plass i et sivilisert samfunn.

Islam og sivilisasjon er motpoler.

Den europeiske menneskerettighetsdomstol sier at islam ikke er forenlig med demokrati og menneskerettigheter. En muslim som følger islam, vil nekte oss alle menneskerettigheter.

Etter Frostatingloven skulle denne muslimen da selv nektes beskyttelse av menneskerettighetene. Det eneste fornuftige er å fjerne slike folk fra vårt område. Relokalisere dem til sine islamske opprinnelsesland.

En libanesisk minister ga et godt råd for noen år siden; Permitter menneskerettighetene en tid, mens vi rydder i eget hus. Han vet hva han snakker om. Libanon er et ødelagt land, etter at de slapp inn palestinaarabiske muslimer. 

Realiteten er at vi behøver ikke å permittere menneskerettighetene for å kvitte oss med islamproblemet.

FNs universelle menneskerettigheter artikkel 30 sier at de som Muhammed kaller gode muslimer ikke kan påberope seg beskyttelse av menneskerettighetene, når de motarbeider vertsamfunnet i den hensikt å frata ikkemuslimer sine menneskerettigheter.

Også den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 17 forbyr misbruk av rettigheter.

Å nekte de som Muhammed kaller gode muslimer å oppføre seg islamsk, er ikke et inngrep i religionsfriheten. Det skyldes ikke bare det faktum at islam hovedsakelig er en politisk doktrine, og i liten grad religion.

Det er i henhold til EMK artikkel 9-2 lovlig å nekte gode muslimer å islamisere Norge fordi deres atferd truer offentlig orden, helse og moral.

Orden - fordi islam beviselig skaper krigstilstander over alt der den får trenge seg inn.

Helse - fordi islam destruerer velfungerende velferdsstater og erstatter dem med tilbakestående dysfunksjonelt tankesett som er ute av stand til å generere inntekter og velferd. Dessuten er rutinemessige halshugginger og hengninger etter fredagsbønnen skadelig for den utkåredes helse.

Moral - fordi koran og sharia sier at islams moral er stikk motsatt av vår – den er med andre ord grovt umoralsk.

Artikkel 9-2 sier videre at det er tillatt å nekte folk å oppføre seg islamsk, for å beskytte andres rettigheter og friheter. Islam tilbyr ingen frihet, og den tilbyr kun muslimske menn rettigheter. Muslimske kvinner og ikkemuslimer er andre- og tredjeklasses innbyggere, i den grad de tillates å leve.

Konklusjonen er at det foreligger tilstrekkelig med hjemler både for å stenge moskéer og deportere de som Muhammed kaller gode muslimer.

Islam skal ikke bare hindres i å etablere moskéer, kulturhus, aktivitetssentre eller hva de måtte velge å kalle sine militære og politiske installasjoner i Norge.

De eksisterende fiendtlige installasjoner skal vekk. Islams politiske gren i Norge skal kappes av.

Jihadister er jihadister, uansett valg av jihad metode. Uansettom de har lært seg ordene demokrati og menneskerettigheter. Det er ikke tilfeldig at arabisk språk ikke hadde noe ord for det ugudelige konseptet «demokrati».

 

Mitt krav om at Islam Net sin virksomhet må termineres før organisasjonen terminerer Norge er ikke uforholdsmessig. Islamsk Råd Norge vil forby SIAN. I et islamsk land er det naturlig å forby SIAN. I et sekulært demokrati er det naturlig å forby både Islam Net og Islamsk Råd. Islamske organisasjoner er beviselig  her for å fremme islam, hvilket ifølge koran og sunna innebærer å avskaffe Norge og landets ikkemuslimske befolkning.