Kampen mot islam er en kamp for friheten!

Kampen mot islam er en kamp for friheten!

I et innlegg her på SIANs nettavis tar Rolf Eriksen avstand fra en dom i Strasbourg – som pålegger italienske myndigheter å fjerne krusifikser fra skolene. Slike katolske symboler finnes angivelig i alle italienske skoler. Eriksen mener at ikke bare kristne, men også agnostikere og ateister må protestere – fordi dommen i Strasbourg er et ledd i islamiseringen. Skal da ikke-troende som anser religionene som menneskehetens svøpe, begrave egne holdninger og kreve at den katolske kirke må få beholde krusifiksene i skolene? Den katolske kirke har jo i århundrer stått for overtro og umenneskelig, religiøs fanatisme!

I norske skoler har det i nyere tid ikke vært verken krusifikser eller andre spesielle kristne symboler – de har vært henvist til kirke og bedehus. I det offentlige rom, har vi her i landet i rimelig grad klart å holde på nøytralitetslinjen, hva angår religion og livssyn. Men med islambølgen, som med voldsom kraft velter innover oss får vi en helt ny situasjon.

Kompaniskap med paven?

Kristendommen representerer et potensiale i kampen mot islamiseringen av Europa – derfor må alle som vil bekjempe islam verne om kristendommen, herunder den katolske kirkes ønske om å bevare de religiøse ikoner i skolene, mener Eriksen. Med andre ord: Situasjonen er nå så alvorlig at ikke-troende islammotstandere må være villig til å gå i kompaniskap med selveste pavekirken! Underforstått: SIAN må bygge broer og alliere seg med alt og alle som er en motpol til islam. Det er ikke vanskelig å være enig i dette standpunktet.

Spørsmålet er imidlertid om Rolf Eriksen har oversett at praktisk talt hele kristenheten avviser kamp mot islam, tvert imot vil de kristne samarbeide med islamistene.

Islam vil dominere

Alle som har tilegnet seg korrekte historiske kunnskaper, har innsett at islam over tid dominerer og nedkjemper enhver ikke-muslimsk samarbeidspartner. Likevel vil de kristne gå i ledtog med Muhammeds menn, som de vet, eller burde vite, vil resultere i fornedrelse og undertrykking. Skal da SIAN inngå et samarbeid med defaitister og pasifister som ikke vil kjempe mot ondskapen?

Pave Benedikt XVl er selve frontfiguren på kirkeledere som underkaster seg det islamske overherredømmet. Under en forelesning i september 2006 siterte han den bysantinske keiser Manuell ll Palaeologus som regjerte på 1300-tallet: Keiseren sa: ”Vis meg hva Muhammed har brakt av nye ting, og der vil du finne ting som bare er onde og umenneskelige, slik som å spre troen med sverd.” Muslimene svarte – som de pleier – med vold. I Somalia ble de oppfordret til å drepe katolikker. En nonne og hennes sjåfør ble drept. På Gazastripen ble flere kirker satt i brann. Paven selv ble utsatt for drapstrusler.

Enda en muslimsk seier

Pavekirkens øverste leder ble tydeligvis skremt. Han la seg flat og ba den islamske verden om unnskyldning for sitt sitatbruk. Muslimene var fornøyde – de hadde vunnet enda en seier – denne gang ved at paven ble ydmyket. Til overmål har presidenten for det pavelige råd for interreligiøs dialog, kardinal Francis Arinze, manet til et nærmere samarbeid mellom kristne og muslimer.

Den norske kirke har et kontinuerlig samarbeid med Islamsk Råd Norge. Teologiprofessor Oddbjørn Leirvik uttalte i mars 2008 at han anså en allianse mellom kristne og muslimer som realistisk. Man vil forsvare felles familieverdier i kampen mot et mer ”ugudelig samfunn”.

Innen FN er det et utstrakt samarbeid i gang om ”felles verdier” mellom muslimer og kristne.

Den norske kirkes preses, biskop Olav Skjevesland, kunne ikke stille opp til en debatt om islam fordi en innledning fra hans side måtte være ”meget, meget avslepent”. Det krevde tid til forberedelse, noe biskopen ikke hadde.

Kirkens ledere har dels imøtekommet islam ideologisk – dels har prestene unnlatt å motsette seg den konkrete islamiseringen. Hovedtyngden av kristenfolket er imidlertid i villrede – de vet ikke hva de skal mene.

Selv ”Ropet fra øst” som gang på gang beretter om de mest groteske kristendomsforfølgelser i islamske stater, går stille i dørene vis á vis islam.

Må si nei til islam

Rolf Eriksen skriver at ”kristne og ateister må slutte rekkene og bygge opp fronten mot islamiseringen”, men dessverre er også de kristne fraværende. De vil ikke fronte – de vil samarbeide med de onde kreftene! Dette viser jo egentlig hvor krevende SIANs opplysningsambisjoner egentlig er. Vi må drive vår informasjonsvirksomhet overfor pavekirkens medlemmer så vel som de troende innen den protestantiske kirke. Vi når dem neppe i kraft av at de tilhører et religiøst trossamfunn – vi når dem fordi de vil verne om ytringsfrihet, religionsfrihet, menneskerettighetene og demokratiet.

Men skal ikke også islam nyte godt av demokratiet? Skal vi tillate at kristenfolkets kirkeklokker larmer tidlig søndag morgen, men nekte muslimske bønnerop? Skal vi tillate kristne privatskoler, men nekte statsstøtte til muslimske koranskoler? Muslimske trossamfunn anerkjennes som berettiget til statsstøtte på lik linje med andre tros- og livsynssamfunn utenfor Den norske kirke. I det hele tatt: Islam blir godtatt som enhver annen religion på en rekke områder – er det ikke da på tide å anerkjenne islam helt og fullt på linje med kristendommen? Norske myndigheter har jo allerede langt på vei lagt veien åpen for denne religionen her i landet – i tråd med religionsfriheten!

Dessverre må vi si nei og atter nei til islam i enhver sammenheng, fordi en innrømmelse er et lite skritt i retning av vår sivilisasjons undergang.

Det norske samfunn er påført uopprettelig skade av politikere som har sagt velkommen til islamister som invaderer landet i en ”evig” strøm – med ”den hellige bok” på bunnen i kofferten. For muslimene er Koranen den egentlige lovboken – hvis lovverk de plikter å forholde seg til.

Koranen har straffbart innhold

Dersom de folkevalgte hadde stilt kritiske spørsmål om koranens innhold, ville konklusjonen ha vært at ”den hellige bok” er i strid med norsk lovgivning. En nærmere vurdering av budskapet fra karavanrøveren, sexovergriperen, morderen og krigsforbryteren Muhammed, ville ha resultert i at innholdet hadde blitt karakterisert som straffbart.

Koranens befalinger om drap, plyndring, utpressing, rasisme og tvangskonvertering er også i strid med menneskerettighetene. Side opp og side ned er denne boken fullpakket med oppfordringer om vold, tortur og drap mot alle andre enn muslimene.

Koranen pålegger de troende muslimer å delta i en hensynsløs krigføring mot alle mennesker som ikke bekjenner seg til Koranens lære, (jfr. kap. 2:187, 5:37, 8:12, 9:74, 17:16 og 47:4-5 m. fl.).

Kap. 5:37: ”Deres lønn som bekjemper Allah og hans sendebud og farter omkring og stifter ufred på jorden, skal være at de drepes eller korsfestes, at hender og føtter avhugges kryssvis, eller at de forvises fra landet. Dette vil være en skam i denne verden. I den kommende verden venter en svær straff.”

Kap. 8:12: ”I de vantros hjerter vil jeg (Allah) kaste skrekk! Halshugg dem og skjær av dem alle fingrene!”

Kap. 7:16: ”Når dere møter de vantro i kamp, så gå løs på dem, til de er helt nedkjempet, og bind stramme bånd.”

”Dere som tror, det er foreskrevet dere gjengjeldelse for drap, fri for fri, slave for slave, kvinne for kvinne. Men om noen ettergis av sin bror, så skal det følges opp på sømmelig vis, og betaling skal skje på tilbørlig måte.” (Kap. 2:173).

”Dere som tror, slutt dere ikke til jøder og kristne! De henger sammen. Den som slutter seg til dem, blir en av dem. Allah leder ikke urettferdige! (Kap. 5:56).

”Drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, – pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem over alt.” (Kap. 9:5)

Koranen står i strid med straffelovens § 135a, § 227 og § 231 ved at den oppfordrer til rasisme, blodhevn og krig mellom folkegrupper – den er også uforenlig med Grunnloven, FNs menneskerettighetserklæring og til hele den vestlige sivilisasjon. Dermed kan koranen og islam ikke inkorporeres i noen sammenheng i det norske samfunn.

Den islamske autoritet Sayyid Qutb, Muslimbrødrenes fremste talsmann, sier i boken ”Milepæler”: ”Islam inngår ikke fredsavtaler med mindre fienden underlegger seg islams autoritet. Samfunnssystemer som ikke aksepterer Allahs lov må islam fjerne med makt.”

En kamp for fred og frihet

Islam, som er en barbarisk religion og som ideologisk hører hjemme i kommunismens og nazismens sfærer, må bekjempes, ikke bare i Norge, men over hele Europa. I denne situasjonen blir det kosmetikk å stemme mot statsstøtte til koranskoler, nei til hijab i politiet og revisjon av de muslimske trossamfunns svindellister.

Ingen ”god muslim” kan bli en god nordmann. Hvis vi ikke klarer å fristille muslimene fra hjernevasking og islams slaveri, vil nordmenn om 100 år eller så, når muslimene kommer i flertall, også være slaver under islam.

Rolf Eriksen har rett i at islam ønsker å overta og utradere alle andre religioner, kulturer og politiske systemer som ikke underkaster seg Allah og sendebudet.

Islams destruktive og menneskefiendtlige samfunn vil imidlertid aldri få innpass her i landet dersom tilstrekkelig mange nordmenn i dagens situasjon setter foten ned.

Ikke gråt mitt elskede land, bli heller med i motstandskampen – som er en kamp for fred og frihet.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
leder