Målet er å utrydde alle religioner og nedkjempe motstandere av Allah!

Ikke med ord og argumenter, men med sverdet har muslimer frontet islams lære.

Islam er en ideologi som forbyr kunnskap

Målet er å utrydde alle religioner og nedkjempe motstandere av Allah!

Av Lars Thorsen
Immigrasjon - den mest vellykkede jihad
Islam er en ideologi som forbyr kunnskap om annet enn korankompatible temaer, som forbyr kritisk tenkning og forbyr kritiske spørsmål. Denne stramme linja fra Allahs og presteskapets side er helt nødvendig for å hindre at muslimene skal forstå hva for en søpleideologi som styrer livene deres. En uheldig bivirkning av disse forbudene er at islam på denne måten setter en effektiv stopper for forskning og utvikling. Islam er som en følge av dette ute av stand til å kunne beseire sivilisasjoner som er basert på frihet og demokrati gjennom konvensjonell krigføring.

Islamisme

Yusuf Al-Qaradawi - generalen for islamiseringen av Europa

Allau Akbar!

Norske konvertitter hyller islam som fredens religion.

Det er kun Koranens budskap som teller,

Lars Gule er ikke bekymret for muslimene - de tilpasser seg storsamfunnet, mener han.

Mulla Krekar: Det er vi som kommer til å endre dere.

Redaktør i Dagsavisen og talsperson for Arbeiderpartiet skrev i avisen 27.7.04: «Islam er en fredelig religion.»

Islamistenes manglende evne til å etablere islam på fremmed jord med militær makt gjør det påkrevet at muslimene utvandrer til sivilisert territorium, for på den måten å oppfylle Allah sin evig gyldige ordre om å utrydde alle andre religioner, og drepe eller undertrykke alle mennesker som står i opposisjon til islam. Derfor fører islamistene sin krig mot sivilisasjonen gjennom massiv forflytning av uintegrerbart menneskemateriale fra dysfunksjonelle islamske stater, til den siviliserte Vesten.

<b>Islamsk invasjon</b>
I 1960 var det 600 000 muslimer i Europa. Nå er antallet muslimer blitt hele hundre ganger så høyt, og antallet øker med svimlende hastighet. Dette er for alle praktiske formål en regelrett islamistisk krigføring mot Vesten. Den islamistiske invasjonen følger av koranske befalinger samt av profetens dårlige eksempel, noe enhver god muslim er forpliktet til å følge. Koranen 2:218, 8:72, 74, 75, 16:41 og 16:110 nevner alle «de som emigrerte og kjempet hardt for Allahs sak (Al-Jihad). Innvandring til ikkemuslimske områder er for gode muslimer et springbrett for den hellige krigføring, jihad. Muslimenes migrasjon fra Mekka til Medina i 622 endret totalt det eksisterende samfunnet der, og det var ikke til det bedre. Da muslimene kom dit i 622 var denne rike byen dominert av tre jødiske stammer.

Jødene ble drept
Ti år senere, da Muhammed kreperte, var jødene drept eller fordrevet, og rikdommene som de gode muslimene hadde tatt fra jødene finansierte islams erobringskrig på den arabiske halvøy. Islams fiendtlighet mot resten av verden har pågått mer eller mindre uavbrutt siden den tid. Muslimene okkuperte eksempelvis Egypt, Palestina, Afghanistan og Persia med konvensjonell krigføring, mens land som Indonesia og Malaysia ble besatt gjennom innvandring.

«Jeg er norsk men
ikke nordmann»
Gode muslimer ser ikke seg selv som borgere av et ikkemuslimsk land. De er alltid «først muslim, deretter norsk». Kurderen som dro fra Veitvet for å krige mot ISIL i Irak sa det slik; «Jeg er norsk, men jeg er ikke nordmann». Dette har sammenheng med at ekte muslimer aldri kan akseptere å bli styrt av ikkemuslimer. Koranen 9:23 sier; «Dere som tror, slutt dere ikke i avhengighet til deres fedre og brødre om de foretrekker vantro fremfor tro. De av dere som slutter seg til dem, handler urett».
Når migrasjonen tar til må de gode muslimene skape vekstvilkår for den islamistiske okkupasjonsmakten. Den viktigste faktoren i denne infrastrukturen er moskéene.

Moskeene er brohoder
Det første Muhammed gjorde da han kom til Medina var å bygge moské. Det aller viktigste for nyankomne okkupasjonsstyrker er å etablere brohoder. Moskéene er slike brohoder. De sørger for forsyninger av penger og materiell til islamiseringsprosessen. De kamuflerer sitt virke som ungdomsarbeid. Slik får de også støtte fra den norske stat til sitt destruktive foretagende. Ett eksempel på gode muslimers mørke gjerninger på norsk jord ser du her; http://www.rights.no/2015/04/svaere-moskeer-til-bekymringsfullt-lite-bes.... Moskéer spretter opp som paddehatter, og de bygges rutinemessig for å huse minst dobbelt så mange mennesker som den nåværende medlemsmassen i den muslimske menigheten. Dette gir oss et meget tydelig signal om okkupantenes ambisjoner.

A er fornøyd
NRK melder at fra og med fredag 26.6.2015 startet moskéen i Sandnessjøen med bønnerop over høyttalere utendørs. Dette er en milepæl i den islamske okkupasjonen av Norge, og stedets arbeiderpartiordfører er selvfølgelig såre fornøyd. Lite forstår han åpenbart av at dette er en meget kostbar måte å kjøpe stemmer på. Begivenheten har fått internasjonal medieoppmerksomhet, men nevnes knapt her på bjerget. Før 1963 var det 13 er moskéer i Storbritannia. I dag er det mer enn 1500. Totalt er det mer enn 2500 moskéer og bønnehus i Tyskland. Over hele Europa og USA er antallet av slike jihadistbuler i eksplosiv vekst. I moskéene får gode muslimer åndelig påfyll fra sine hatefulle antivestlige imamer. I USA viser en undersøkelse at kun 3,5 % av muslimene går til en moské som forkynner en fredelig utgave av islam. Praktisk talt alle muslimene frekventerer moskéer som fremfører islams ekte og opprinnelige hatefulle budskap.

Henteekteskap viktig
Etter innvandringens første fase er neste skritt er å vokse i antall. Ved ytterligere import, henteekteskap, ekstremt høye fødselstall og ved konvertering av innfødte avvikere fra den opprinnelige befolkningen. Det er viktig å ha klart for seg at islamsk overtagelse av nye landområder gjennom innvandring og hemningsløs formering er et enda farligere og mer effektivt fenomen enn den væpnede formen for jihad. Muslimene brukte i tidligere tider slavekvinner som fødemaskiner i den hensikt å øke antallet muslimer i området. Det muslimske flerkoneriet og den massive kvinneundertrykkelsen i islam er bevisste verktøy for å sikre ekstremt høy reproduksjonsrate i islamistiske samfunn der mannlige muslimer ofte blir forfremmet til Paradis i kamp for Allahs sak. Redusert barnedødelighet i vår tid gjør at det nå er tilstrekkelig bare å sette unger på de fire konene for å utradere ikkemuslimene ved demografisk krigføring.

Islam tar Europa?
Hallgrim Berg skriver i «Amerikabrevet Europa i fare» s 61; «Med historie og samtidspolitikk som ballast er det ikkje moro å sjå korleis nokre av dei mest beinharde av alle, The Muslim Brotherhood, veks i Europa. Leiaren Muhammad Mahdi Othman Akef uttalte nyleg; ”Eg har full tru på at islam vil invadere Europa og Amerika, fordi islam har ein logikk og eit oppdrag (mission). Videre skriver Berg; «Ifølgje eit dokument, - The Muslim manifesto of Britain – som sirkulerte i korridorane i Strasbourg så tidleg som i 1995, var den eksplisitte konklusjonen at Storbritannia skulle overtakast innan år 2030. Eg las det med eigne augo».
MUltikulturen ønsketenkning
Multikultur er en doktrine som baserer seg på antagelsen om at forskjellige kulturer kan eksistere side om side som likeverdige innen en stat. Denne antagelsen baserer seg ikke på empiri, det er regelrett ønsketenkning. Det er halsløs gambling med egne etterkommeres fremtid. I stater som inviterer islam innenfor dørstokken, oppdager man fort at likeverdigheten bare eksisterer i festtaler, og at originalbefolkningen raskt må oppgi sin egen kultur og gi avkall på tradisjoner og normer. Dette gjøres gjennom talløse innrømmelser overfor de fremmede, endringer som hver for seg kan sees som bagateller, men som i sum innebærer en massiv islamisering, og som gradvis venner folket til å leve i ufrihet under islams åk. Det som før ble betegnet «snikislamisering» er blitt til helt åpenlys islamisering. Overgivelse av Europas kulturelle identitet er en konsekvens av importen av den i hovedsak uintegrerbare muslimske befolkning. Europas selvdestruktive og komplett idiotiske tilbøyelighet til å dyrke multikulturalisme er den beste måte å hindre integrering av feilkulturelle innvandrergrupper. Multikultur stimulerer til opprettelse av parallellsamfunn. Multikultur er den beste måte å motarbeide assimilering. Ingen folkegruppe er mindre multikulturell enn muslimer. Gjennom å tillate islam oppnår man ikke multikultur. Man utrydder sin egen kultur og erstatter den med en menneskefiendtlig islamistisk kultur. En effekt av denne befolkningsutskiftningen ser man i Storbritannia. Landet vil miste sin sjel og sin fremtid allerede i 2070, da muslimene blir i flertall i følge Migrationwatch, 2013. Allerede i dag er Londons ikkemuslimske befolkning i mindretall. I Bradford er det kunngjort adgang forbudt for israelske turister. Dette er en klar indikasjon på hvilken ufrihet ikkemuslimer vil få oppleve når erobringen av Europa er fullført. Overproduksjonen av muslimer dyttes på de vestlige landene, og muslimene tar med seg den skadelige ideologien på flyttelasset. De ignorerer sin moralske forpliktelse til å respektere kulturen der de kommer. I alle land der muslimer er i mindretall er de besatt av minoritetsrettigheter. I alle land der muslimer er i flertall finnes det ingen minoritetsrettigheter.

Det islamske virus
Den gang Muhammed selv foresto spredning av det islamske virus på jorden finansierte han aktiviteten sin gjennom plyndring og drap på rike naboer. I dag er det hovedsaklig Saudiske oljepenger kombinert med narkotikasmugling, kidnapping og menneskehandel som finansierer islams utbredelse i ikkemuslimske områder. Ironisk nok støttes også okkupasjonsstyrkene ved statsstøtte fra staten som er under angrep. I tillegg til finanser er propaganda og løgn viktige virkemidler i islamiseringsprosessen. Jihadister utgir ebøker og manualer på internett der gode muslimer (dvs dårlige mennesker) oppfordres til å skjule sin religiøse tilbøyelighet så godt som mulig, slik at innfødte innbyggere og styresmakter i vertslandet ikke skal forstå at de er under invasjon. Islamister er i krig med den vestlige verden både inne i og utenfor Vesten, men de færreste her har forstått det. Islamistenes målsetting er å styrte de eksisterende demokratier og pålegge dem sharialoven. Alle muslimer er forpliktet til å gjøre dette fordi Vestens friheter krenker Allah og slik også krenker de muslimene som er bosatt i Vesten.

Islams hus et galehus
Islam har allerede ødelagt 56 muslimskdominerte stater pluss de palestinske selvstyreområdene. Islams hus er et galehus der terror og barbari råder. Islamske stater er ubeboelige for ikkemuslimer, og for sekulære muslimer.
«An Explanatory Memorandum on the general strategic goal for the group in North America» er utgitt av Det muslimske Brorskapet i USA. På side 16 ser man at Det Muslimske Brorskapet ikke legger skjul på formålet med muslimsk bosetting i siviliserte land; «Understanding the role of the Muslim Brother in North America: The process of settlement is a ‘Civilization-Jihadist Process’ with all the word means. The Ikhwan [Muslim Brotherhood] must understand that their work in America is a kind of grand jihad in eliminating and destroying the Western civilization from within and “sabotaging” its miserable house by their hands and the hands of the believers so that it is eliminated and God’s religion is made victorious over all other religions.» Det Muslimske Brorskap har altså en klart uttalt målsetting om å ødelegge Vestlig sivilisasjon gjennom innvandring. Dette er et beviselig faktum. Representanter for statsstøttede Brorskap-tilknyttede moskéer i Norge som hevder det motsatte er derfor enten veldig dårlig orientert, eller de er løgnere.

Ikke med sverd
Sheikh Yousef Al-Qaradawi har i en fatwa postet på islamonline.net konstaterte at islam vil vende tilbake til Europa, og denne gang vil Europa ikke bli erobret ved sverd. Qaradawi har gitt uttrykk det for samme i en tale i 1995 til «the Muslim Arab Youth Association». Selv en ihuga islamist som Qaradawi er i stand til å se at muslimene er udugelige på krigføring og at det er enklere måter å overvinne de naive europeerne på, når vi ikke engang forstår at vi er under angrep. Masseinnvandring, tåkeprat og muslimske lurendreierier er alt som skal til for å sikre undergangen til den Europeiske sivilisasjon.
«Bare se på utviklingen i Europa, der antallet muslimer øker som mygg» sa Mulla Krekar til Dagbladet i 2006. Det er altså ikke bare Hans Rotmo som er i stand til å se at «asylsøkeran kryr som lopp og lus». Forskjellen er at Krekar får lov til å konstatere det, han er jo ikke norsk.
Muammar Ghadaffi konstaterte at folkeforflytning er nøkkelen til å ødelegge vår sivilisasjon; «Vi har 50 millioner muslimer i Europa. Det er tegn på at Allah vil gi islam seier i Europa – uten sverd, uten skytevåpen, uten erobring. De femti millioner muslimer i Europa vil bli til et muslimsk kontinent i løpet av få tiår».
De eksemplariske muslimene Krekar og Ghadaffi har støtte hos sjefen sjøl. Den selvoppnevnte apostelen Muhammed sier i Bukhari Vol 4 Bok 53 nr 392; «Så, hvis noen blant dere eier eiendom, er han tillatt å selge den, ellers skal dere vite at jorden tilhører Allah og hans apostel».

Gi bort landet
At det ikke er verken klokt eller anstendig overfor sine etterkommere å gi bort det landet man er satt til å forvalte på vegne av kommende slekter er åpenbart. Andre Servier viser i «Mind of the Musulman» til «Histoire Romaine» av Michelet, der den romerske sivilisasjonens fall blir beskrevet; «The same mistake had been committed by the Romans in former days, when they had granted the citizenship to barbarians. Italy sent her sons to die in distant lands and received in compensation millions of slaves. Of these, some were (…) often freed and became citizens. Little by little the sons of freed men came to be in sole possession of the city, composed the Roman people, and under this name gave laws to the world. From the time of the Gracchi, they alone nearly filled the Forum. Thus, a new people succeeded to the Roman people». Fjordman har konstatert at «Samlet sett er det ingen tvil om at dagens innvandringsbølger i antall og tempo langt overgår alt som tidligere har forekommet i menneskehetens historie. De er mye større enn folkevandringene vi forbinder med Romerrikets fall i Europa». Det er kort og godt uanstendig å ikke ta grep for å snu utviklingen. De politikerne som har lagt opp til og gjennomfører befolkningsutskiftingen i Vesten er utvilsomt forrædere.

Gule tar feil
En herre som ikke er det minste bekymret for at ekte nordmenn skal forsvinne fra det norske landskapet er Lars Gule. Han har levert følgende svært oppsiktsvekkende budskap; «Og i det lange løp er vi alle døde. Det må jo også være noen grenser for hva vi i dag skal gjøre for å hindre at etniske nordmenn forsvinner fra jordens overflate. Det er ikke slik at vi eller noen annen ”rase” eller etnisk gruppe kan ha noen garanti for at ”vi” alltid vil eksistere. Det er faktisk en kjempeforskjell på å skulle hindre en etnisk gruppe i å bli assimilert/homogenisert inn i den større menneskeheten, og å skulle hindre klimaendringer – som vitterlig kan true hele menneskehetens livsgrunnlag. Jeg synes Anfindsen burde bekymre seg mer om klimaendringene enn om den ”norske rases” overlevelse». Dette er et sitat av Lars Gule på Verdidebatt, 28.2.2012. Flertallet av det norske folk er ikke enige med Lars Gule i dette åndsforlatte budskapet. En undersøkelse nylig viser nemlig at den norske befolkning har erkjent det faktum at islams «global swarming» er en større trussel mot vår sivilisasjon enn den mer omtalte «global warming». For øvrig må nevnes at Anfindsen har skrevet boken «Selvmordsparadigmet» som burde være pensum i samfunnsfag på videregående skole. Denne boken må leses av alle gode nordmenn. Boken er så god at det vil overraske meg dersom norske biblioteker har kjøpt den inn.

Lars Gule sa i Klassekampen 27.5.2006 at; «Jeg er ikke bekymret for at [muslimene] skal bli majoritet i løpet av 50 år, for folk tilpasser seg storsamfunnet.» Med storsamfunnet må forstås «majoriteten». Gules uttalelse innebærer at det er nordmennene selv som plikter å tilpasse seg til muslimenes regler og normer den dagen muslimene utgjør 51 % av befolkningen. Dette vil skje i løpet av det inneværende århundret. Hvordan synes Gule at muslimene sin tilpasning til det norske storsamfunnet har gått siden disse ordene falt i 2006? Har det blitt færre muslimske drap, voldtekt, familievold, tvangsgiftemål, kjønnslemlestelse og snylting på velferdsstaten? Synes Gule fortsatt at det ikke er grunn til å være redd for at nordmenn skal bli en minoritet i eget land? Svaret er formodentlig nei, siden Gule synes å være komfortabel ved tanken på at det norske folk opphører å eksistere. Lars Gule er helt på linje med Mulla Krekar, som i Aftenposten 22.6.2006 ga klar beskjed om at; «Det er vi som kommer til å endre dere».

Sahlins «mangfold»
Sosialisten Mona Sahlin konstaterte i 2001 at svenskene måtte la seg integrere inn i det nye Sverige, det gamle Sverige kommer aldri tilbake. Hun får sannsynligvis rett i det. De kaller det mangfold og multikultur, men det er i realiteten en ren utskifting av kultur og befolkning.
Historiker professor Bent Jensen sa i en kronikk i Jyllandsposten; «Våre foreldre og besteforeldre og tallrike generasjoner før dem skapte disse enestående frie, velordnede og velstående samfunn. Men din og min generasjon har satt alt over styr. Og skaden vi har forvoldt er irreversibel, som samfunnsforskerne sier. Vi har passert det punkt hvor avviklingen av Europas nasjoner kan stanses. Nå kan vi bare beskrive og forsøke å forklare hvordan bare en generasjon av europeere bar seg ad for å forspille tusen års kultur»
Algeries leder Houari Boumédiennes leverte rene ord for penga i sin tale i FN i 1974; «En dag vil millioner av menn forlate den sørlige halvkule for å dra til den nordlige halvkule. Og de vil ikke komme som venner. Fordi de vil dra dit med det formål å erobre den. Og de vil erobre den med deres sønner. Våre kvinners livmor vil gi oss seieren»

Må muslimer ha krig?
«Hvor enn man ser at islam forekommer, har muslimer problemer med å leve fredelig med sine naboer. Muslimer utgjør en femdel av verdens befolkning men på 1990-tallet har de vært betydelig overrepresentert i vold mellom folkegrupper enn noe folk fra noen annen sivilisasjon. Bevisene er overveldende». Samuel Huntington, Clash of Civilizations side 256.
«Islam er ingen religion, men en pervers dødskultus - hvis ideologiske målsetting er verdensherredømmet og sharialovgivning.» Arne Tumyr.
«Muslimer er ikke i Vesten for å integreres, assimileres og bli en del av smeltedigelen. Deres mål er å erobre, underkue, drepe og ødelegge. Dette er sannheten om alle muslimer, gamle som unge, kvinner og menn, i den utstrekning de følger sin profet». Ali Sina.
«Du kan forsøke å unngå realitetene, men du kan ikke unngå konsekvensene av å unngå realitetene». Pamela Geller
Lars Thorsen