Muslimene må kapitulere betingelsesløst – fronter kriger, terror og tyranni!

Fra Iran blir det meldt at en person er henrettet etter at den domfelte hadde drukket alkohol flere ganger. Offentlig hengning er praksis i dette islamske landet.

Ikke grunnlag for noen «dialog» – kun konfrontasjon med imamer og andre muslimer som forfekter den frastøtende, barbariske og kriminelle islamske lære:

Muslimene må kapitulere betingelsesløst – fronter kriger, terror og tyranni!

Den tidligere muslimske varaordføreren i Drammen, Yosuf Gilani, har invitert Sian til et «dialogmøte». Dette møtet skal angivelig finne sted utpå høsten. Her skal «forkvaklede SIAN-medlemmer –som misforstår islam og som fremmer hatefylte ytinger mot muslimer» – av imamer og andre hjernevaskede muhammedanere få «rettvist belæring om den vidunderlige religionen, islam». Rikskansler Dønitz som i mai 1945 overtok arven etter Hitlers selvmord, sa i en tale til det tyske folk: «Grunnlaget som Det tyske riket var bygd opp på, er forsvunnet.» Den dag vil forhåpentligvis komme da muslimske ledere må si det samme: Det grunnlaget islam var bygd opp på, er forsvunnet.

Hvis det gode seirer mor det onde, vil ikke verdens frie nasjoner i det lange løp akseptere det tyranni og den terror som dominerer samtlige land der islam og muslimer har makten. For tiden har vi over 50 av disse kriminelle islamske statene. Winston Churchill skriver i sine memoarer: «Så forferdelige de er, forbannelsene som muhammedanisme pålegger sine tilhengere.» Som menneskesamfunn er alle muslimske tilbakestående land i ferd med å kollapse, etter å ha spilt fullstendig fallitt kulturelt og økonomisk.
Muhammeds bandehær kan ikke lenger med sverdet og Koranen foreta erobringstokter og tilrane seg nye maktområder. Islams makthavere fortsetter imidlertid med å bygge
samme type barbariske samfunn – som gjennomsyres av en fiendtlig holdning til verdigrunnlaget i den vestlige verden.
Det de islamske ledere produserer er overgrep, grusomheter og kriger i hopetall, alt mens millioner av muslimske trosbrødre, med livet som innsats, forsøker å flykte til Europa fordi der er det godt å være.
De heldige som får vinnerloddet og som klarer å bite seg fast i Norge, tar utrolig nok straks frem Koranen – som de krever skal være verdigrunnlaget også i det norske samfunn. Dermed blir de ca. 300.000 muslimer i Norge mer eller mindre en tikkende bombe – i form av en femtekolonne.
På det forberedende møtet med SIAN fortalte Hatice og Nasir hvordan de opplever og hvilken følelser som settes i sving når SIAN brenner Koranen. De ga derimot ikke uttrykk for følelser i forbindelse med at far og brødre i muslimske familier steiner til døde den datter og søster som har et uønsket kjærlighetsforhold. De var også tause om islams dødskultus – knyttet f. eks. til moren i Midt-Østen som takker Allah – etter at to av hennes sønner har sprengt seg selv og andre i biter. Den Allah-frelste moren bønnfaller terroristorganisasjonen Hizbolla om at også hennes tredje og siste sønn må få bli martyr.
Yousef, Hatice og Nasier var åpenbart også tause om de mange trosfeller som sitter i fengsel i islamske land – og som er dømt til døden etter blasfemi-anklager. De hadde heller ingen kommentarer til at en samstemt Profetens Ummah-forsamling i Oslo gir sin tilslutning til at muslimer som bryter med islam er hjemfallen til dødsstraff slik sharialoven foreskriver.
Etter referatet fra møtet å dømme hørte SIAN-forhandlerne heller ikke noen beklagelse over at kristne i muslimske områder, der de har bodd i uminnelige tider, fordrives med vold. Det virker som om også disse «norske muslimene» underkaster seg «Profeten» – og at de i likhet med andre «gode muslimer» – avviser menneskeskapte lover. Kanskje de gleder seg over at en ny islamsk leder lover å gjøre IS sterkt igjen.
Nei, dette forberedende møtet var nok ikke tid og sted for slike refleksjoner. Det disse muslimene var opptatt av var det samme som mange trosbrødre før dem har hatt som anliggende: Hvordan organisere en dialog med islams motstandere i Vesten der de vantro diskrediteres ettertrykkelig og hvor islam skinner som verdens lys?
Selv om den tidligere Ap-politikeren, Yosuf Gilani, kan skilte seg med «tidligere ordfører i Drammen», hører han ikke med til de rene og ranke samfunnsbyggerne . Han er dømt for svindel med e-postadresse, politi-etterforskning knyttet til korrupsjon og hussalg har rystet Drammen. Gilani har innrømmet at han har et troverdighetsproblem. Han har vært med både i Arbeiderpartiet og Venstre.
Mens noen muslimer ser på Gilani som en fredsmekler, er det andre som tar avstand med den begrunnelse at derved får Sian en arena der de kan fremme sine angivelige hatefylte ytringer.
Mens Sian representerer religionsfrihet, demokratiet og menneskerettighetene, er det muslimenes ultimatum at slike holdninger skal ties ihjel. Sian skal forbys som organisasjon. Det å propagandere for islams diktatur kreves det at nordmenn respekterer. Dessverre: Med Stortinget i spissen etterkommer det norske samfunn dette kravet.
Muslimer hegner om en ideologi som er frastøtende, ufyselig og kriminell. Egentlig bør de ikke ha noen plass ved konferansebordet – de burde ha vært satt på tiltalebenken med harde dommer hengende over seg – som følge av islams misgjerninger gjennom 1400 år.
Sian-folket og alle andre rettenkende mennesker, må bare ta til etterretning at islamske ledere – uansett i hvilket land og på hvilket nivå de befinner seg – aldri vil innse at de tar feil. Derfor må de islamske «verdier» nedkjempes – om nødvendig med makt. Vår sivilisasjon må tilintetgjøre islamisme på samme måte som vi nedkjempet middelalderens religiøse fanatisme, nazismen og kommunismen.
Tyske naziledere kom i mai 1945 til forhandlingsbordet med de allierte – nazistene ville kapitulere, men de stilte spesielle betingelser. De demokratiske lederne ga den tyske delegasjonen løpepass med beskjeden: Her godtas kun betingelsesløs kapitulasjon.
Slik ble det – og slik må det bli også for islam. Muslimene må ta til seg den humanistiske sivilisasjon og ta farvel med Allah og hans sendebud – etter samme prinsipp som tyskerne måtte ta farvel med Hitler og nazismen.
Arne Tumyr