Når dommeren heier på bortelaget

Når dommeren heier på bortelaget

Det norske demokratiet trues fra to kanter. Shariafolket fra én side og marxistkrapylene i Rødt/Blitz/Oslopolitiet fra den andre siden.

Sammen utgjør disse onde kreftene en eksistensiell trussel mot det norske demokratiet og det norske folk.  

Hjemmelaget stiller lørdag 14.10.23 på plassen bak Nationaltheatret.

Både shariafolket og politiet vil utvilsomt begå kriminelle handlinger, slik de har gjort ved de fleste av SIAN sine politiske markeringer i år.

Vi minner om hvordan bortelaget oppførte seg mot SIAN lørdag 7/10 og fredag 29/9.

Det var islamske tilstander. Med politiets velsignelse.

Muslimske morderzombier i Midt Østen gjør nå det som muslimske morderzombier liker best – å slakte Kuffar for allahs sak, slik koranen befaler alle verdens muslimer å gjøre.

De jihadistene allah har utstasjonert i Norge har samme terrormanual, samme islamske tankesett og samme ønske om å adlyde koranen – som sine brødre i Midt Østen og alle andre land der shariafolket har trengt seg inn og skapt tilbakestående voldelige drittsamfunn.

Menneskematerialet med et bedervet tankesett som politiet tillater å angripe og hindre SIAN sin lovlig fredelige demokratiutøvelse, sier selv at koranen er deres grunnlov. Det sier koranen også, derfor er det sant.

Realiteten er at koranen også har blitt de marxistiske globalistlakeiene i ledelsen på Oslo politikammer sin grunnlov. Dette vil utvilsomt medføre et unødvendig stort antall døde operative politifolk - nedslaktet av shariafolket - uten at dette affiserer hverken shariafolket (som i økende grad infiltrerer politistyrken), eller marxistene bak skrivebordene. Fjolsene som hjernevaskes på politihøyskolen vil ikke forstå hva som traff dem.

Inntrengerne i Norge har overtalt marxistkjerringene på politihuset til å avskaffe demokratiet. Det var ikke vanskelig, fordi marxister deler shariafolkets hat mot demokrati. Marxistene har jo en tradisjon for å opptre som shariafolkets nyttige idioter, derav den tunge infiltrasjonen av shariafolk i de marxistiske/sosialistiske partiene.

De hyppig gjentatte multikriminelle overgrep og angrep på SIAN og norsk demokrati fra Oslopolitiet, kan bare sammenlignes med tilstanden i Norge forrige gang landet var okkupert.  

Statsmaktens tyranniske kriminelle statlige antivirksomhet er et mer alvorlig samfunnsproblem på kort sikt enn shariafolket og deres dødskult, fordi statsmaktens forræderi gir morderzombiene en frimodighet og voldsvilje som er større enn det kjøttvekta deres per dags dato tilsier. Statsmakten fremskynder islams voldelige maktovertagelse.

Denne tydelige statlige akselerasjonismen har som formål å skape kaos. Statsmaktens målsetning er å kunne øke graden av tyranni i det norske samfunnet. Dessverre tok ikke globalistene islams voldspotensiale på alvor da de introduserte muhammedanske morderzombier blant spillets brikker.

At historiekunnskap og religionskunnskap forsettlig har vært ignorert og tildekket av marxistene helt siden Edvard Bulls utgytelser om kommunisme og religion i 1923, kan forklare hvorfor den jevne mann og kvinne ennå ikke har reist seg, avsatt Stortingspartiet og deportert shariafolket.

Men i dag finnes ingen unnskyldning for å ikke ta opp kampen. Alle har tilgang til SIAN sin faktabaserte folkeopplysning om islamproblemet.

Mens vi venter på at shariafolket deporteres og globalistlakeiene avsettes og straffes innenfor rettsstatens rammer – insisterer SIAN på vår rett til lovlig politisk agitasjon i samsvar med grunnloven, UHRD, SP og EMK.

Politiet har i likhet med de foregående lovlige politiske markeringene våre, også nå varslet at de vil angripe SIAN dersom vi har den frekkhet å følge norsk lov. Dette løftet har politiet holdt hver gang, og vi regner med at nye politifolk vil begå straffbare overgrep hver lørdag denne høsten.

Ved de foregående markeringene har det vært veldig tydelig – slik det er dokumentert på videoer – at politiet har fått ordre om å la shariafolket ødelegge markeringene våre, skade oss og om mulig drepe oss slik at statsmakten blir kvitt brysomme nordmenn som insisterer på at norsk lov skal gjelde i Norge.

Når demokratiet er truet av så vel egen statsmakt som av shariafolket, forventer jeg at gode nordmenn tar turen og støtter hjemmelaget.

Det vil bli forsøk på verbal politisk agitasjon. Når politiet gjennomfører sitt angrep på demokratiet, går vi over til ikkeverbal kommunikasjon. Denne vil inkludere griseblodskjending av koran og andre former for ikkeverbal agitasjon.