Omfattende, økonomisk mislighold i Pakistan velferdsorganisasjon

Omfattende, økonomisk mislighold i Pakistan velferdsorganisasjon

Foreningen Pakistan velferdsorganisasjon har siden 1974 bygget seg opp en anselig posisjon i det pakistanske miljøet i Norge, og er per i dag landets største innvandrerforening. Foreningen ledes av Fazal Hussain, og stortingskandidat for Arbeiderpartiet Khalid Mahmood har vært en sentral skikkelse med flere styreverv i foreningen siden 1970-tallet. TV 2 har avslørt tre graverende saker om økonomisk mislighold i foreningen, for hvilke norske skattebetalere har båret utgiftene.

22. mai avslørte TV 2 at Pakistan velferdsorganisasjon trolig hadde drevet omfattende fusk med sine medlemstall og på bakgrunn av dette mottatt betydelige, offentlige tilskudd fra Oslo kommune. TV 2 tok stikkprøver fra foreningens medlemsregister, og resultatene viste at hele 80 % av påståtte medlemmer benektet sitt medlemskap i foreningen. Fazal Hussain forklarte denne uoverensstemmelsen med at medlemmene lyver. Han uttalte til TV 2:

Du vet hvor mange gærninger det er i foreningen. En dag er de mot deg og en annen dag er de mot meg. Det er ikke lett å lede foreningen.

Dernest avslørte TV 2 kun tre dager senere – 25. mai – at Pakistan velferdsorganisasjon også hadde sendt falske bilag til Utenriksdepartementet etter å ha mottatt kr. 265 000 i offentlig tilskudd. Foreningen hadde forfalsket signaturene til en statsråd og en høyesterettsdommer – begge fra Pakistan, som angivelig skulle ha mottatt i underkant av kr. 30 000 i honorar for å holde foredrag på et seminar i Oslo med tema ”Islam og demokrati”. TV 2 konfronterte Fazal Hussain med bevisene, og hans svar var:

Jeg hadde dårlig tid og jeg hadde spurt dem. Dette er en frivillig organisasjon, og det er ikke lett å gå til slike folk og be dem om å underskrive eller kvittere.

TV 2 hadde imidlertid forhørt seg med både statsråden og høyesterettsdommeren, som begge benektet å ha mottatt noen som helst godtgjørelse for sin deltagelse på seminaret.

Senest 5. juli kunne TV 2 tilføye en ny sak til Pakistan velferdsorganisasjons tvilsomme merittliste: Foreningen hadde brukt kr. 120 000 på å frakte foredragsholdernes ektefeller til Norge for Utenriksdepartementets regning – uten at Utenriksdepartementet hadde samtykket til dette. Ovenikjøpet var én foredragsholder som aldri kom til Norge, oppført med full billettpris i regnskapet.

Underdirektør Ragnhild Imerslund i Utenriksdepartementet uttaler til TV 2 at en ekstern revisor er oppnevnt for å granske regnskapet til Pakistan velferdsforening, samt at Riksadvokaten er bedt om å vurdere om det foreligger noe straffbart forhold.

Utgiftene for Pakistan velferdsorganisasjons økonomiske mislighold har vært båret av norske skattebetalere. Det er interessant å bemerke at Utenriksdepartementet forutfor TV 2s avsløringer åpenbart ikke har vært interessert i å føre oppsyn med at deres økonomiske bevilgninger til denne foreningen ble brukt til rette formål. Visse tegn tyder imidlertid på at nettopp Utenriksdepartementet er blant de ivrigste institusjonelle pådriverne for islamiseringen av Norge. I tildelingsbrevet til Pakistan velferdsorganisasjon forutfor seminaret i Oslo heter det blant annet:

Dette initiativet er meget bra. Norge trenger mer dialog rundt islam og demokrati.

Utenriksdepartementet bør vite at begreper som demokrati og menneskerettigheter er fraværende i islamsk terminologi. For rettroende muslimer gjelder kun islamsk sharialov. Når fremtredende, muslimske talsmenn som Fazal Hussain og Khalid Mahmood inviterer til et seminar om ”islam og demokrati”, er det underforstått at seminarets anliggende er en drøfting av demokratiets tilnærming til islamske prinsipper og premisser – ikke motsatt.

Les artikkel hos TV 2 Nyhetene (1).
Les artikkel hos TV 2 Nyhetene (2).
Les artikkel hos TV 2 Nyhetene (3).

Morten Andersen
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Representant