Oslo brenner for islam

Oslo brenner for islam

Oslo politikammer har gått fra konseptene. Da må man velge; Underkaste seg  eller stå opp for vestlige frihetsverdier.

Med mindre politiet velger å begå statlig antivirksomhet ved å fysisk angripe våre politiske aktivister, vil vi gjennomføre koranbrenningsturné i Oslo fredag 11.mars.

Den utløsende årsak til dette meget drastiske tiltaket er politiets massive kampanje mot demokratiet og SIAN, ved tiltaler basert på noe annet enn faktum og jus.

Det er nå blitt en fast praksis at Oslo politikammer oppretter siktelser mot menneskerettighetsforkjempere hver gang de blir offer for fysiske angrep fra det Muhammed definerer som gode muslimer.

I tillegg til politisk forfølgelse ved misbruk av rettsapparatet fortsetter politiet med tidligere påtalte lovbrudd i forbindelse med våre arrangementer, idet de uten lovhjemmel og i strid med menneskerettighetene jager vekk publikum som er på vei til vårt arrangement. Dette skjedde tosifret antall ganger i 2021, og det skjedde 27. februar. Alle politidistrikter der vi blir kjent med slike lovbrudd risikerer koranbrenning.

At politiet til stadighet bortviser godtfolk fra offentlig sted uten lovhjemmel og på den måten signaliserer til voldskommunister og voldsmuslimer at statsmakten har underkastet seg voldsmannens veto, hjelper ikke på min respekt for en etat der lederskap og jurister har sporet fullstendig av.

Ulovligheter forekommer i flere politidistrikter men Oslo er i særstilling mht alvorlighetsgrad og hyppighet. 

Koranbrenning 11. mars vil foregå på følgende steder:

Tawfiiq Åkebergveien klokken 13, Central Jamaat-E Ahl-E-Sunnat Motzfeldts gt klokken 13.30, Tøyen senter klokken 14.00, Mortensrud moské klokken 15 og Grønland politistasjon klokken 15.30. Avvik kan forekomme dersom det forekommer unorsk atferd fra muslimer eller politi.

Det vil som tidligere meddelt også bli gjennomført ytterligere koranbrenninger i Oslo politidistrikt frem til hovedforhandlinger i Oslo tingrett.

I hvilken grad våre senere koranbrenninger vil bli kunngjort på forhånd beror på statsmaktens fremferd 11. mars.

Koranbrenning er ikke min prefererte agitasjonsmetode. Det er en kommunikasjonsform som er påtvunget oss av regressive krefter i statsapparatet. Når loven ikke respekteres av de som er satt til å forvalte den, gjenstår ingen andre lovlige kommunikasjonsformer for vår del. Situasjonen er 100% skapt av politiet.

Personlig ville jeg satt pris på om det var mulig å kommunisere med politiet basert på fakta og jus, der mine argumenter og hjemler faktisk imøtegås med bedre argumenter og hjemler (i den grad slike finnes).

Dessverre er dette et spor politiledelse og politijurister gjentatte ganger dokumenterer at de ikke ønsker å følge. De er politiske aktivister, fra Riksadvokaten og nedover. Da gjenstår bare lovlig fysisk politisk aktivisme fra vår side, som svar på statsmaktens ensidige og tidvis aggressive krigføring mot sitt eget folk.

Jeg ønsker meg en politietat som respekterer de rammer lovgiver har satt for deres virksomhet. Som gjør det de skal og ikke gjør ting som er ulovlig.

De nedennevnte er noen av tjenestemennene i Oslo som er personlig involvert i statlig antidemokratisk virksomhet:  

Oslo politikammer

Monica Lillebakken, Marianne Aune, Espen Kolsrud Overen, Ingvild Nordhaug, Erlend Heggelund, Vilde Humlegård, Hanne Røsbjørgen, Hanna Torvinen Kaplon, Kjetil Jansen, Line Fornebo, Eldar Snilstveit, Andreas Kruszewski, Hanne Nilsson, Sandra Bjelde, Sigrid Marie Tybring-Gjedde Morseth.

Oslo statsadvokatembeter

Johan Øverberg, Kristin Røhne.

De som misliker koranbrenning som politisk virkemiddel oppfordres til å henvende seg til Oslo politikammer og be deres politiske aktivister i politiuniform om å heretter innrette sitt arbeide etter norsk lov.

Det er skremmende å observere graden av statlig akselerasjonisme som blant annet kommer til uttrykk ved utallige tilfeller av kriminell antidemokratisk atferd fra tjenestemenn i etater under justisdepartementet og riksadvokatembetet.

Politiet har etter politidirektørens mye omtalte lovbrudd i november 2019, erkjent at koranbrenning er en lovlig politisk handling. Grunnloven §100 sjette ledd pålegger politiet å tilrettelegge for koranbrenning. En politijurist har uttalt at politiet plikter å la koranen brenne helt ut.

Koranbrenningene i Oslo denne våren er ikke bare en helt nødvendig protest mot tjenestefeil, misbruk av stilling/embete og/eller forsettlig kriminell atferd fra de ovennevnte tjenestemenn.

Det er en nyttig syretest på om det finnes noen tjenestemenn i etaten som setter Norge og norsk lov foran lojalitet til de onde globalistene som har infisert etaten.