Oslopolitiet rekvirerer brennende engasjement i tiden som kommer

Oslopolitiet rekvirerer brennende engasjement i tiden som kommer

Oslo politikammer skjerper sin krig mot demokratiet og mot SIAN. Den statlige antivirksomhet når nye høyder. Idet man trodde det ikke kunne bli mer ekstremt i det bedervede rottereiret på Grønland, trår politiinspektør Martin Strand til med nye vedtak.

Marxistiske politiske aktivister som grovt misbruker sin stilling, besitter ledende stillinger i Oslo politidistrikt. Disse er i ferd med å rive ned siste rest av tillit til politietaten, med sine notoriske kriminelle overgrep mot patrioter.

SIAN har varslet politiet om politiske markeringer på Holmlia 26. mai og Tøyen 2. juni.

Markeringene tillates ikke gjennomført. Politiet hjemler ikke vedtakene. Dette skyldes at det ikke eksisterer lovhjemler som berettiger disse angrepene på demokratiet. Legalitetsprinsippet er tilsidesatt av den dysfunksjonelle rettsstaten.

Politiet har pekt på NATOs utenriksministermøte 31. mai – 1. juni som begrunnelse for å nekte vår demokratiutøvelse hhv fem dager før og dagen etter nevnte møte.

Avslagene må sees i sammenheng med rekken av tidligere ulovlige angrep mot vår demokratiutøvelse. Nesten alle våre arrangementer i Oslo i 2022 ble angrepet med forskjellige typer ulovlige ytringsfrihetsbegrensende vedtak. Fire av arrangementene ble avlyst pga ulovlig forbud. 

Ved en rekke tidligere anledninger har politiet nedlagt lovstridige forbud mot vår lovlige politiske virksomhet. I disse tidligere vedtakene har politiet i det minste forsøkt å skape et ferniss av lovlighet, dog uten hell. Denne gangen har de tatt den helt ut, og angitt en begrunnelse som på alle måter er komplett åndsforlatt. Driver de gjøn med oss eller er de blitt likegyldige til at du og jeg ser råttenskapen deres?

At SIAN historisk sett ikke har brukt ressurser på å påklage alle lovstridige vedtak skyldes at politiet besitter mer ressurser enn vi gjør. Vi prioriterer å bedrive politisk aktivisme fremfor å skrive lange brev som vi på forhånd vet at myndighetene vil ignorere. Etter at politivesenet ble politisert har jus og faktum ikke lenger noen verdi i en saksbehandlingsprosess. Rettsstaten har vært død i flere år.

At vi nå likevel påklager til politidirektoratet er ikke i stedet for - men i tillegg til - aktivisme. De kriminelle overgrepene fra statsmakten har blitt så omfattende at vi må reagere.

SIAN har de siste årene orientert politiet om at når de begår kriminelle overgrep mot demokratiet og SIAN, vil vi svare med lovlige ytringer i form av koranskjending. Mer enn 95% av koranbrenningene de siste to årene er gjennomført som protest mot kriminell Norgesfiendtlig atferd fra offentlige tjenestemenn, i all hovedsak politifolk som misbruker stillingen til politisk aktivisme.

Vi vil derfor befinne oss i Oslo og vi vil bedrive lovlig politisk virksomhet. Spenningsmomentet består i om det bare er de muslimske voldsapene som angriper oss, eller om også politifolk kommer til å begå fysiske overgrep mot vår fredelige lovlige demokratiutøvelse.

Når man ser på politiets begrunnelse for de ulovlige vedtakene, er det en interessant observasjon at ex-norske konvertitter i Norsk Dawah og Ummah Norway flere ganger i uken kan spre muslimløgn, hat mot nordmenn og intoleranse for vestlige frihetsverdier på byens torg – helt uten politinærvær.

Når norske patrioter derimot agiterer mot den menneskefiendtlige dødskulten, mener politiet at det behøves så store ressurser at vi må nektes å ytre oss. Klarere kan det ikke sies at Norge har et islamproblem.

Politiet erkjenner ved sine vedtak at det er muslimers hemningsløse voldsvilje som får etaten til å gå ned på kne og kapitulere. Politiet er pissredde. De stupide marxistene i politiledelsen tror faktisk at muslimene vil avstå fra islamsk atferd dersom politietaten lykkes med å kvele SIAN sin politiske virksomhet. Politiets strategi med gang på gang å angripe demokratiet fremfor å forsvare det, er ikke bærekraftig, og den utgjør objektivt sett landsforræderi.

Svensk politi bryter notorisk svensk lov idet de nekter patrioten Rasmus Paludan å praktisere demokrati. Mye tyde på at Oslopolitiets intensiverte angrep mot demokratiet er del av en trend der politilakeiene i totalitære regimer lojalt etterkommer FN og EU sine pålegg om å avskaffe de europeiske demokratiene og omgjøre dem til islamske drittland.

Når politiet styrker sin kriminelle innsats til tross for etatens hyppig uttalte erkjennelse av at koranbrenning får muslimer til å oppføre seg islamsk mot sitt norske vertskap, gir det grunn til å spekulere på om politiledelsen faktisk ønsker at vi skal utsettes for personskade og/eller død.

Statsmakten er infisert av bedervet menneskemateriale med vilje og potensiale til å ødelegge samfunnet vårt. Alt som behøves for at ondskapen skal lykkes, er at gode mennesker ikke gjør noe. SIAN vil gjøre noe. Det bør du også.

Den pågående krigen vinnes ikke bak tastaturet. Tenn en varde for Norge du også. Og meld deg inn i SIAN.