PEGIDAs manifest

PEGIDAs manifest

PEGIDA fremstilles som en "høyre-ekstrem" organisasjon. Men PEGIDA har publisert et 19 punkts manifest. Manifestet er så moderat at store deler av Det tyske folk er enige i inneholdet.

SIAN har oversatt manifestet til norsk:

1. PEGIDA er FOR mottak av mottak av krigsflyktninger og politisk eller religiøst forfulgte. Det er en moralsk menneskeplikt!

2. PEGIDA er FOR å inkludere rett og plikt til integrasjon i Forbundsrepublikken Tysklands grunnlov. (Per i dag er kun en rett til asyl nedfelt i grunnloven)!

3. PEGIDA er FOR desentralisert bosetting av krigsflyktninger og forfulgte, i stedet for tidvis uverdige bosteder!

4. PEGIDA er FOR en felles-europeisk fordelingsnøkkel for flyktninger og en rettferdig fordeling av byrdene mellom EUs medlemsstater. (Et sentralt flyktningemottak skal fordele flyktningene mellom EUs medlemsstater på samme måte som den innenlandske fordelingsnøkkelen for Tyskland.)

5. PEGIDA er FOR å senke fordelingsnøkkelenfor kostnader vedrørende asylsøkere. (Antall flyktninger pr. sosialarbeider er for tiden ca. 200:1. Dette er i virkeligheten tilnærmet ingen støtte til traumatiserte mennesker).

6. PEGIDA er FOR en asylsøkerprosess som følger den hollandske eller den sveitsiske modellen, og inntil dette blir innført, FOR en økning av midlene til BAMF (Den nasjonale immigrasjons- og flyktningeetaten) slik at behandlingstiden reduseres og en raskere integrering blir mulig.

7. PEGIDA er FOR å øke bevilgningene til politiet og i mot å kutte stillinger hos disse.

8. PEGIDA er FOR utnyttelse og implementering av de eksisterende lovene som regulerer asyl og utvisning!

9. PEGIDA er FOR en null-toleranse-politikk ovenfor asylsøkere og innvandrere som begår straffbare handlinger.

10. PEGIDA er FOR motstand mot en kvinneundertrykkende og voldelig politisk ideologi, men ikke i mot muslimer som bor her og som integrerer seg i vårt samfunn!

11. PEGIDA er FOR en innvandring etter mønster fra Sveits, Australia, Kanada eller Sør-Afrika!

12. PEGIDA er FOR seksuell selvbestemmelse!

13. PEGIDA er FOR videreføring og vern av den vestlige judo-kristne kulturen!

14. PEGIDA er FOR innføring av beslutninger fattet i folkeavstemninger etter sveitsisk modell.

15. PEGIDA er MOT våpenleveranser til grunnlovsstridige, forbudte organisasjoner som for eksempel PKK.

16. PEGIDA er MOT å tillate opprettelse av parallellsamfunn / parallell-lovgivning i vårt samfunn, slik som sharia-domstoler, sharia-politi, islamsk lov, osv.

17. PEGIDA er MOT de vanvittige «kjønns-nøytraliserende», ofte kalt «Gender Mainstreaming», politisk korrekte endringene som tvinges på språket vårt!

18. PEGIDA er MOT ekstremisme enten den er religiøst eller politisk motivert!

19. PEGIDA er MOT hat-predikanter, uavhengig av hvilken religion de tilhører!