Politiet initierer koranbrenninger

Situasjonsrapport fra den Norgesvennlige siden.

Politiet initierer koranbrenninger

Statspolitiet i Oslo er det politidistriktet som hyppigst – nærmest rutinemessig – bryter det lovverket de er satt til å håndheve. Dette har to klare utrykk:

1) Politiet driver politisk forfølgelse og forsøk på kansellering av vår politiske virksomhet.

2) Politiet har erklært at visse enklaver er så islaminfiserte at statsmakten har oppgitt sitt voldsmonopol. Myndighetene har erklært enklavene som shariasoner der norsk lovgivning ikke gjelder.

Staten tillater ikke at patrioter driver politisk virksomhet som irriterer de hitreiste inntrengerne i de enklaver inntrengerne pr i dag har okkupert.  

Som et ledd i Oslo politikammer sin mangefasetterte kriminelle krigføring mot SIAN og norsk demokrati, har de nå nektet SIAN å avholde arrangement med taler og koranbrenning på Mortensrud, som var avtalt å skulle foregå 4. juni.  

Politiet har tidligere nektet koranbrenning på Stovner 22. april.

Videre har politiet nektet gjennomført taler og koranbrenning på Jernbanetorget 28. mai.

Forbudet mot demokratiutøvelse på Mortensrud 4. juni er dermed det tredje tilfellet på kort tid der importert voldskultur kan notere seg ett poeng i sin krig mot Norge.  

Enhver som forstår seg på hva som foregår inni hodet til de hitreiste uintegrerbare, vet at denne patetiske ettergivenheten vil gjøre arbeidsdagen for operativt politipersonell mye farligere på permanent basis.  

SIAN har tidligere brent koran på Mortensrud. Julen 2020 brant vi koran i protest mot voldsapene som angrep vårt arrangement der 20.6.20.

Den 4.3.22 brant vi koran på Mortensrud i protest mot den kriminelle antidemokratiske og antinorske akselerasjonismen fra Oslopolitiet, som har pågått siden høsten 2021.

Etter at vi 4. mars ble angrepet av voldsmuslim og forsøkt drept av kjøretøyjihadist på Mortensrud, har politiet siktet SIAN aktivistene - voldsofrene -  for selvforsvar mot voldelige uintegrerbare inntrengerne. Våre anmeldelser av barbarene er henlagt tross uomtvistelig videobevis.

De muslimske jihadistene kan straffritt begå vold og drapsforsøk mot oss, fordi Oslo politikammer betrakter alle voldelige angrep mot SIAN personell sitt liv og helse som noe positivt og derfor straffritt. Dette har politiet og statsadvokaten erklært skriftlig.

Vi liker ikke forskjellsbehandling – ulikhet for loven. Vi liker ikke voldelige inntrenger. Vi liker ikke landsforrædere i uniform.

Av den grunn brant vi koran på Mortensrud også den 15.4.22.  

Arrangementet lørdag 28. mai er som følge av politiets kapitulasjon, flyttet fra Jernbanetorget til Eidsvolls plass. Vi brenner koran i umiddelbar nærhet av Eidsvolls plass etter at markeringen der er ferdig klokken 19.01.

Koranbålet dedikeres til politijurist Sigrid Marie Tybring-Gjedde Morseth som denne uken har brukt to arbeidsdager på å pisse stående på rettsstaten i sine bestrebelser for å få voldsofferet Marius Rasmussen dømt for vold mot to personer som i henhold til videobevis uomtvistelig angriper ham.  Hun er også skyldig i å ved prosedering basert på trippelløgn forsøke å frata meg førerkortet for dermed å ramme vår politiske virksomhet.

Hertil kommer flere andre saker av samme kaliber, som vi skal komme tilbake til senere. Oslo Marxistkammer ved Sigrid Marie Tybring-Gjedde Morseth og hennes medsammensvorne jobber i disse dager iherdig for å få fengslet SIAN aktivister. Hun har dokumentert at hun betrakter løgn som gyldig metode for å oppnå sine politisk motiverte målsetninger. Justismord forsøkes glatt gjennomført uten å fortrekke en mine.

Hun er en av mange som fører skam over sitt embete, ved å fornekte juss og faktum som fundament for drøfting av rett og galt. Hun viser et vedvarende kriminelt forsett. Det må anses straffeskjerpende.

Jeg vil på et senere tidspunkt offentliggjøre en lengre artikkel der jeg redegjør for alle de nidingstjenestemenn som man basert på foreliggende bevismateriale objektivt sett etter norsk etisk kompass og norsk lovverk kan definere som onde politiforrædere.

Vi har et tosifret antall saker der vi anmelder kjente voldsmenn for dokumentert vold – alt henlegges. Samtidig tiltaler politiet voldsofre fra SIAN når vi på mest moderate og passive vis nøytraliserer aggressive angripende voldsmenn, og dermed hindrer situasjoner fra å utarte og medføre grov kroppsskade eller død.

Dokumentasjonen i disse sakene etterlater ikke tvil. Politiet ønsker SIAN sin virksomhet død, og de har ingen skrupler med om dette også medfører at mennesker dør. Politiet er villige til å la kommunister og/eller muslimer drepe oss for å oppnå sitt mål, og de «hjelper til» i prosessen ved å ville frata oss all rett til å beskytte oss mot morderzombiene.  

Vi vil fortsette å brenne koraner i alle enklaver som er okkupert av fiendtlige voldelige invasjonsstyrker, og vi vil brenne koraner så lenge politiet fører krig med svik og løgn, og forsettlig notorisk tilsidesetter juss og faktum som beslutningsgrunnlag i vurdering av politianmeldelser.

På kort sikt innebærer dette: Arrangementet 28. mai på Eidsvolls plass avsluttes med koranbrenning. Arrangementet 4. juni på Mortensrud er avlyst av politiet. Det utgår derfor, og erstattes med et antall uvarslede koranbrenninger i Oslo politidistrikt i perioden 3 – 5 juni.

Jeg beklager at politiet fratar oss muligheten til å drive verbal kommunikasjon 4. juni. Politiet tvinger SIAN til visuell kommunikasjon – koranbrenning. De tvinger oss til å gjennomføre lovlig koranbrenning uvarslet – fordi forhåndsvarsling erfaringsmessig medfører enda mer kriminell politiatferd – i beste fall bare ulovlig bortvisning fra byen.

Jeg møter tidvis stupide mennesker som benekter at det finnes noen form for islamisering av Norge. Det faktum at Statspolitiet opphever lovverket og nekter meg å ferdes og utføre lovlig aktivitet i min egen by fordi dette irriterer inntrengerne – det er islamisering.

Vi må stoppe islamiseringen av Norge før islamiseringen stopper Norge. Vi må deportere de shariatilbøyelige og internere kollaboratørene.