Politiet og SIAN deltar ved koranbrenning i Porsgrunn

Politiet og SIAN deltar ved koranbrenning i Porsgrunn

SIAN har i et par år tydelig kommunisert til politiet at lovbrudd fra statsmakten risikerer å bli besvart med lovlig protest, koranbrenning.

PST sin uttalte bekymring for at vår demokratiutøvelse skal få medlemmer av dødskulten islam til å oppføre seg islamsk, deles åpenbart ikke av alle bak politiskrivebord i det ganske land.

Politiet driver akselerasjonisme. Statsmakten er tydelig radikalisert, og den begår stadig mer drastiske overgrep mot norske patrioter. Arrogansen for lovens bokstav er utbredt.

Oslo politidistrikt er i særklasse den mest ivrige lovbryteren, og begunstiges derfor med hyppige koranbrenninger. Sør-Øst melder seg på som en god nummer to.

Etter fjorårets politiske markering i Porsgrunn har kommunen begått ymse krumspring i fire måneder, før tillatelse ble gitt. Kommunen har tilbudt SIAN å benytte rådhusplassen den 25.6.22 klokken 12.30 – 14.30. Innsendt søknad gjaldt tidsrommet 15.00-17.00.  Kommunen manglet vedtaksmyndighet, og eget vedtak om tidsinngrepet er derfor fattet av politiet 30.5.22. At politiet har vedtaksmyndighet innebærer ikke at de har rett til å bryte loven i sine vedtak.

Noen i kommunen – og nå også i politiet – mener åpenbart at når arrangementer går parallelt i samme by, er det alltid SIAN som skal skyves ut. Faktum er at det aldri er et gyldig argument, at politiet har flere parallelle tjenesteoppgaver.

Politiets vedtak om angrep på vår virksomhet er begrunnet med at det medfører behov for avsperring, noe som er felles for alle våre arrangementer uansett tid og sted. Dette er derfor intet argument for tidsforskyvningen.

Politiet anfører at det antas å befinne seg folk i byen denne dagen. Dette er ikke et argument for å nekte en konkret gruppering å være der, med mindre gruppen er notorisk voldelig, og for eksempel kan mistenkes for å ville oppføre seg islamsk.

Politiet anfører at tidsforskyving vil gjøre det lettere å sørge for ro og orden. Empiri dokumenterer at påstanden ikke holder vann. Islamske tilstander kan beviselig like gjerne oppstå klokken 13.01 som 16.59. En begrunnelse som ikke har fundament i virkeligheten er ikke en gyldig begrunnelse.

Å argumentere for at politiet skal få en mindre slitsom dag på jobben, kan lett føre til at politiet i stedet får en travlere arbeidsdag enn de hadde behøvd hvis de hadde fulgt spillereglene.

Politiet har en tilretteleggingsplikt etter grunnloven § 100, sjette ledd. Politiet velger å gjøre det motsatte.

Myndighetene har klart begrensede muligheter til å blande seg inn i når, hvor og hvor lenge noen har rett til å praktisere sine menneskerettigheter. Menneskerettsloven står over politiloven i rettskildehierarkiet. Etter politiloven § 11 kan politiet «iverksette nødvendige tiltak».

SIAN driver publikumsrettet virksomhet. Å tvinge oss ut av det offentlige rom når det er publikum der, til et tidspunkt da vårt publikum ikke befinner seg i området, er et angrep på formidlingsfriheten.

EMD har slått fast at politiets angrep på demokratiet må oppfylle klare krav for å være lovlig. Tiltaket må oppfylle et tvingende samfunnsmessig behov (pressing social need).

Politiet har ikke gitt noen begrunnelse eller dokumentasjon som kan tilsi at en flytting av arrangementet fra 15.00-17.00 til 12.30-14.30 er egnet til å løse noe tvingende samfunnsmessig behov. Det er ikke engang anført hva et slikt konkret behov skulle bestå i, i denne konkrete saken.  Dette alene gjør at politiets vedtak er lovstridig.

Det er ikke noe reelt grunnlag for å hevde at en eventuell voldsmuslim som misliker vår virksomhet vil oppføre seg mindre islamsk på formiddagen enn på ettermiddagen. Shariatilbøyelighet er som kjent en tilstand som påvirker hjernen hele døgnet, året rundt.   

Dersom lokalt politi har ressursutfordringer knyttet til gjennomføring av sine tjenesteplikter må de løse det på andre måter enn å begå fiendtlige handlinger mot vår politiske virksomhet. I flere deler av landet har politiet lånt mannskap fra andre distrikter. Når trøndere klarer å hente politifolk fra Oslo klarer Porsgrunn det også.

Politiets vedtak er åpenbart ulovlig – ikke bare fordi EMD sier det – men også fordi det bryter med lovgivers klart uttalte intensjon.

Lovgiver har tydelig slått fast at tiltaket må være egnet til å løse det anførte behovet, der hvor politiet kan dokumentere et tvingende samfunnsmessig behov jamfør ovenfor.

Ot.prp. nr.22 (1994-1995) s 23 slår fast at «Adgangen til å sette vilkår er tatt inn for å gi politiet et virkemiddel til å få arrangøren til å endre opplegget der hvor dette kan løse de ordensmessige problemene». 

Tiltaket må ha en rasjonell og saklig begrunnelse som også har hjemmel i lov. Tiltaket må objektivt sett være egnet til å oppfylle den målsetning det anføres å ha, og anført målsetning må være relevant.  Politiet har ikke anført noen begrunnelse eller hjemmelsgrunnlag som gir dem anledning til å angripe vårt arrangement slik de har valgt å gjøre.

Fordi det ytringsfrihetsbegrensende tiltaket hverken teoretisk eller faktisk er egnet til å oppnå det man hevder å ville oppnå, vil tiltaket være ulovlig.

Politiets inngripen i individets lovfestede rettigheter er begrenset av politiinstruksen § 3-1 jamfør legalitetsprinsippet i grunnloven § 98. Det vedtak politiet her har fattet mangler hjemmel og er derfor uten rettskraft.

Som en lovlig protest mot politiets angrep mot demokratiet vil det bli brent koraner i Porsgrunn.

Da vi brant koran i Sandefjord i april, utløste det islamske tilstander. Dette syntes åpenbart politiledelsen i Tønsberg var så morsomt at de nå har bestemt seg for at de gjerne vil ha slike tilstander også i Porsgrunn.

Vi har en generell målsetning om å komme tilbake til kommuner der offentlige tjenestemenn har utmerket seg som antidemokratiske lovbrytere. Dette prinsippet er ikke alltid lett å leve opp til, grunnet stort antall ubrukelige apparatsjiker som tror de kan drive politisk aktivisme på jobben. Vi bestreber oss imidlertid på å vie Sør-Øst politidistrikt vel fortjent oppmerksomhet.

Som en direkte følge av politiets kriminelle atferd i Sandefjord den 23. april, har vi søkt Sandefjord kommune om nytt arrangement der i september. I Porsgrunn har kommunen vist en viss evne til realitetsorientering og motvillig tilpasning til lovverket. Det er politiet alene som bærer skyld og ansvar for det kriminelle overgrepet mot vår politiske virksomhet i Porsgrunn 25. juni.

Derfor er det nabokommunen Skien som får besøk av oss i september. Dette også av hensyn til utallige oppfordringer fra nynorske adidasriddere på Gulset, som vi håper at orker å busse ned til sentrum denne dagen, og delta i vertslandets demokratiske prosesser.

Innbyggere i Porsgrunn som misliker at folk brenner sine egne bøker, og innbyggere i Skien som ikke liker å bli utsatt for vår demokratiutøvelse - kan klage til Dag Størksen som er ansvarlig for Sør-Øst politidistrikt sin lite ærerike omgang med lovverket.