Porsgrunn kommune anmelder SIAN

Politiet var til stede til lands og til vanns og i luften med, for å hindre de uintegrerbare barbarene fra å oppføre seg islamsk.

Porsgrunn kommune anmelder SIAN

Etter SIAN sin menneskerettighetsaktivisme i Porsgrunn har det vært et engasjement hos balleløse godfjottpolitikere som savner sidestykke. I tillegg savner det enhver forankring i norsk lovverk, uten at det synes å affisere selvhatende politikere.

Nettavisen melder at politikerne nå anmelder SIAN for innholdet i det markedsføringsmaterialet SIAN hengte opp i Skien og Porsgrunn før arrangementet den 9.10.21.

I tillegg anmelder de ifølge Varden også selve arrangementet. Med det menes formodentlig innholdet i talene.

Talene kan sees her.

For talenes del er anmeldelsen helt overflødig. De siste to årene har politiet på eget initiativ gjort videoopptak av alle taler SIAN har holdt, og vurdert straffbarheten av hvert ord vi ytrer. Fordi frihetselskende nordmenn er en plage som den globalistiske statsmakten ønsker å kneble.

Det samme har også andre antinorske sammenslutninger som for eksempel Antirasistisk Senter gjort. Rune Berglund Steen har i den forbindelse erklært at han har fått sår på sjelen av å høre gjennom talene våre.

Det er derfor veldig hyggelig å vite at hjernevaskede og/eller marxistiske etterforskere og jurister i statspolitiet tvinges til å motta og prosessere innholdet i vår folkeopplysning. Kanskje kan dette gjøre noen av dem til bedre nordmenn.

Formannskapet i kommunen har 28.10.21 vedtatt å anmelde SIAN. Vedtaket kom i stedet for et foreslått vedtak der ordfører og rådmannen blant annet ønsket at SIAN skulle nektes å holde arrangementer i kommunen i fremtiden.

Sistnevnte tankespinn har blitt totalslaktet av Jon Wessel-Aas, Anine Kierulf og samtlige edrue norske jurister.

Av rådmannens innstilling fremgår at «Ordførerens vurdering er at rådhusplassen skal være et sted for fri meningsutveksling, ikke en møteplass for spredning av hatefulle og rasistiske ytringer».

At sannhetssøken og fri meningsbrytning er demokratiets fundament ignorerer ordføreren. Han definisjon av fri meningsutveksling begrenses til de meninger han selv bifaller.

Dersom faktum var at SIAN ikke fremmer sannheten burde det vært lett for ordfører å påpeke dette, og bidra til at allmennheten avskriver SIAN som løgnere og tøysekopper.

Dessverre for ordføreren er SIAN faktabaserte. Fakta hverken han eller hans muslimske gjester aksepterer at blir ytret i shariaenklaven Porsgrunn. Derfor vil han bryte loven for å hindre at slike ytringer finner sted i Porsgrunn.

Bakgrunnen for det intense engasjementet er at kommunen helt frivillig og på eget initiativ hadde pådratt seg 172.000 kroner i kostnader knyttet til de avledningsmanøvere kommunen iverksatte for å hindre byens voldsparate barbarer fra å oppholde seg i byen den dagen SIAN skulle opplyse befolkningen om islamproblemets forferdeligheter.

Disse kostnader vil kommunen nå fakturere SIAN.

Redaktøren i lokalavisen Varden skrev på lederplass før formannskapsmøtet at Porsgrunn kommune er i ferd med å stryke på SIAN testen.  Ikke fordi redaktøren på noen måte tør å erkjenne godheten i SIAN sin faktabaserte virkelighetsbeskrivelse, men fordi han erkjenner at ytringsfrihet inkluderer en rett til å si ting andre ikke liker å høre.  

En av lokalavisens lesere kommenterte redaktørens innlegg slik:

«SIAN´s besøk i Porsgrunn har først og fremst vist oss hvilket alvorlig voldspotensiale som politiet mener kan befinne seg i våre nærområder. Så alvorlig ble dette åpenbart vurdert at også våre politikere slo alarm, og iverksatte offentlige kampanjer med gratis kino, konserter, adgang til fritidsparken, boller og brus for å forhindre at voldstilbøyelige elementer med udemokratisk sinnelag skulle dukke opp. Det disse naive politikerne ikke synes å forstå er at de ved å utvise sin forståelse for denne voldstilbøyeligheten indirekte er med på å legitimere den, og at dette ansporer til en farlig samfunnsutvikling».

I følge Varden fremkom følgende i formannskapsmøtet:  

«Når vi anmelder noe, så sier vi ikke at det er straffbart. Det må domstolene avgjøre, sa ordfører Robin Kåss (Ap). Han minnet formannskapet om at det SIAN formidler har vi hørt tidligere i Europas historie. Skal ytringsfriheten til fire mennesker trumfe friheten til resten av befolkningen? spurte han. Kåss mente de hadde en plikt til å si ifra når folk viftet med norske flagg og krevde deportasjon av mennesker som aldri har gjort noe galt».

Her tar Kåss feil. Deporteringsanførselen vår var knyttet til adidasridderne sin herrefolkatferd og dominanskrim. Dette er handlinger som etter norske lover og normer er definert som «galt».

Plakatteksten er som følger:

«Avskaff islamproblemet før det avskaffer deg. SIAN har informasjonsstand på Rådhusplassen i Porsgrunn lørdag 9. oktober kl 13-15. Adidasriddernes herrefolkatferd og dominanskrim må opphøre. Kom og hør hvorfor de må deporteres til opprinnelsesland. [tegning] Muhammed var en seksualpredator».

Den andre plakaten var Lars Vilks sin rondellhund med teksten:

«HUND MISTET. Skabbete kjøter med ustabil psyke og tilbøyelighet til å ri på førpubertale jentebarn bortkommet. Lyder navnet Muhammed. Hvis funnet, vennligst lenk ham ved nærmeste moské. Dusør utbetales ikke».

Vår rettsstat er basert på idealet om at ett enkelt menneske har den samme ytringsfrihet som flertallet. At SIAN faktisk representerer flertallet av nordmenn hindrer oss ikke i å anerkjenne ordfører Kåss sin rett til å dumme seg ut hver gang han kommenterer SIAN og hans eget importerte islamproblem.

Forslaget ble vedtatt mot Frp sin stemme. FRP representanten understreket dog at hun i likhet med resten av formannskapet ikke likte SIAN. Når dydsposering blir en nødvendighet for å unngå politisk lynsjing, dokumenterer det sykdommen i samfunnet vårt.

Her er det vedtatte forslaget:

«Porsgrunn kommune anmelder at det ble hengt opp plakater med hatefullt innhold før sians arrangement i Porsgrunn. Formannskapet ber sian betale for kommunens kostnader knyttet til deres arrangement i Porsgrunn. Formannskapet erklærer at denne type arrangementer er uønsket i Porsgrunn kommune og oppfordrer innbyggerne til å holde seg unna. Formannskapet mener at denne type arrangementer faller utenfor det kommunen skal tilrettelegge for, og ønsker ikke å benytte kommunal grunn til å skape frykt og utrygghet for innbyggere og økonomiske tap for næringsdrivende. Hvis statlige myndigheter gir tillatelse til slike arrangement i Porsgrunn, så skal kommunen jobbe for at det velges et sted som ikke hindrer øvrige innbyggere og aktiviteter».

Kommunen åpenbarer her sin manglende innsikt i eller respekt for norske lover og regler, herunder menneskerettighetene.

Det er overhodet ingen hjemmel for å kreve at SIAN dekker de kostnadene Kåss i panikk har påført kommunen for å hindre at byens muslimer skulle oppføre seg islamsk. Når formannskapet «ber» SIAN dekke kostnaden, viser de at de også erkjenner dette. De «krever» ikke noe.

Kommunen legger til grunn at den har anledning til å velge lokasjon for våre arrangementer slik de selv ønsker. Det er ikke korrekt.

Grunnloven § 98 gir oss rett til å stå på rådhusplassen også i fremtiden. Dersom politikerne fortsetter å pisse på lovverket og sine egne velgere, tilsier empiri at politiet uansett vil forholde seg til lovverket, og beskytte vårt arrangement på rådhusplassen likegyldig av om politikerne er umedgjørlige og uansvarlige.

Når det gjelder anmeldelsen av plakatene, tar vi den med fatning. Det er åpenbart at politikerne i Porsgrunn er rammet av en epidemi av intellektuell kollaps.

All PR er god PR, og Porsgrunn har bidratt med så mye oppmerksomhet omkring vår opplysningsvirksomhet at det minste vi kan gjøre for å gjengjelde innsatsen, er å avlegge dem et besøk også i 2022.