Regelrett innvandringsfalskneri i Aftenposten!

Regelrett innvandringsfalskneri i Aftenposten!

Om de 95 pst. av asylsøkerne som kommer til Norge uten identitetspapirer, skriver Aftenpostens kommentator, Inger Anne Olsen, i avisen 8. mai blant annet følgende: ”Det er ikke noe nytt. Slik har det vært i alle år, og slik var det også den gang da nordmenn søkte tilflukt i Sverige.” Det er tankevekkende at Aftenposten for å mildne, rettferdiggjøre og legitimere asylsøkeres kriminelle atferd, bruker en fullstendig forfalsket fremstilling av svensketrafikken som et ”bevis” for at nordmenn var jo ikke et hår bedre da de måtte rømme landet!

Ikke nok med det – for Aftenposten har vært på seminar – der direktør Ida Børresen i UDI fortalte om sin egen far at det siste han gjorde da han krysset grensen til Sverige var å rive i stykker passet og grave ned bitene i skogen.

Med denne manipulerende sammenligning føres det norske folk føres bak lyset om innvandrings- og asylpolitikken – basert på uredelig venstrepolitisk propaganda. En sammenligning av svensketrafikken under krigen med den ukontrollerte strøm av asylanter uten identitetspapirer, er nemlig forfalskning av historien og uredelig journalistikk.

Sannheten er at de ca. 50.000 nordmenn som flyktet til Sverige under krigen oppga alle sine personalia – navn, adresse, hvilket land de kom fra osv. Riktig nok var det noen, for å verne familie, motstandsgruppe eller lignende mot represalier, som ved første mottak oppga falsk navn. Men når disse så kom i kontakt med norske myndighetspersoner som de stolte på, ble det korrekte navnet alltid oppgitt.

Selv Ragnar Ulstein, som kan mer om svensketrafikken enn noen andre her i landet, sier på min henvendelse at han er forferdet over den sammenligning som Aftenposten her har foretatt. Han anslår at av de 50.000 som flyktet oppga ca. 45.000 korrekt navn med videre allerede ved første mottak, mens ca. 5.000 først oppga falsk navn – for så senere å oppgi korrekte personalia da de var hundre prosent trygge. Her må legges til at de som dro til Sverige reiste hjem igjen til Norge da deres liv ikke lenger var i fare.

På spørsmål til Ulstein om hva som kan tenkes å være forklaringen på at UDI-direktørens far angivelig rev i stykker sitt pass før han passerte grensen, svarer Ulstein: ”Det kan være mange forklaringer – kanskje var mannen overnervøs.”

Med denne artikkelen har Aftenposten gitt nok et godt bidrag i retning av at det norske folk skal avfinne seg med strømmen av alle som ødelegger sine identitetspapirer og som således begår en kriminell handling. Dette er personer som, når norske myndigheter har lagt de økonomiske og sosiale forhold til rette for dem, i neste omgang gir sine bidrag til islamiseringen av vårt land.

Stopp islamiseringen Av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
Leder