Rettferdighetspartiet er et shariaparti

Gode muslimer mobiliserer mot integrering og mot inkludering. En milepæl på Norges politiske motorvei til Helvete.

Rettferdighetspartiet er et shariaparti

Rettferdighetspartiets Ihab Timraz arrangerer for tiden foredrag om shariaøkonomi. Som eneste ikkemuslimske innslag var SIAN til stede på møtet 31.12.17 på Tøyen. Tilsvarende arrangementer holdes i høyt tempo, i hensikt å samle de nødvendige 5000 signaturer til partiregistrering. 

Jihad mot vestlig pengepolitikk

Shariabank i sharialand

Jorda går under hvis alle kinesere hopper samtidig. Eller...

Rettferdighetspartiet kom til Tøyen for å promotere sharia. Ord for dagen var: «Vi presenterer den optimale økonomiske modellen for et hvert samfunn (...) Ønsker du å posisjonere deg økonomisk for fremtiden bør du ikke gå glipp av dette».  Ikke overraskende viste det seg raskt under møtet at den bebudede «optimale modellen for et hvert samfunn» heter «islam». Så vi benket oss for å posisjonere oss for fremtiden; Det Nye Norske Vi, der nordmenn må innordne seg sharia, for at multikulturhelvetet skal kunne rulle videre.

Som seg hør og bør ble to godt tilslørte muslimaer henvist til å entre møterommet via den bakerste døra, og sitte på bakerste benk. Her var vi åpenbart i sharialand. Men foredraget som sådan, ga i overraskende liten grad uttrykk for dette. Kun mot slutten var vi innom de koranske hjemler for shariafinans. Forøvrig var det et interessant opplegg der hovedfokus var påstanden om at at dagens rentebaserte gjeldsvesen har skylden for det meste som har gått galt i verdenshistorien.

Om shariafinans

Shariafinans baserer seg på en annen modell for avkastning til kapitaleieren enn vårt siviliserte rentebaserte gjeldsvesen. Renter og profitt ved handel er drøftet bla i koranen 2:275-276 og 2:278-279. Shariasamlingen Reliance of the Traveller k3.0 og k10.5 regulerer også dette.  

Det er delte meninger om i hvilken grad Allah faktisk helt eller delvis forbyr renter, ågerrenter og handel med finansielle produkter. I hvilken grad de finansielle løsninger som halalfinans innebærer, i realiteten byr på en «renere» eller sunnere form for økonomi er ikke så viktig å drøfte. I den grad vi trenger å forbedre vår pengepolitikk, så kan nok det gjøres uten å blande inn islam. Shariafinans er ikke noe fenomen som i seg selv fyller en fraværende funksjon i våre siviliserte samfunn. Shariafinans bidrar derimot til at muslimene oppnår den av islam påkrevde segregering mellom gode muslimer og gode medmennesker. Muslimer må for Allahs skyld aldri la seg integrere, normalisere og avislamisere. Til og med den ekstremt islamofile Torkel Brekke erkjenner at denne segregeringen er selvvalgt av muslimene. Til tross for at Torkel Brekke mener at segregeringen er muslimenes eget valg, så er apologeten Brekke fast i sin overbevisning om at det er vi siviliserte mennesker som må tilpasse oss og endre på vår samfunnsorden, i den hensikt å tilfredsstille kravene fra de hitreiste islamske okkupanter.

Jeg er ikke enig med Torkel Brekke i det. Shariafinans er ikke annet enn en omgåelse av rentebegrepet, for å gi kapitaleieren avkastning på en måte som bidrar til å opprettholde det evige skille mellom muslimer og «vantro». Shariafinans er en fiffig liten detalj som er egnet til å bidra til at de gode muslimene får implementere ondskapen sin også her i siviliserte samfunn. En finansiell hijab. En brekkstang. Dette synes Brekke og gode muslimer at er en god idé. Jeg synes det derimot er ønskelig å bevare – ikke rive ned – de sivilisasjoner Vesten har bygget i de århundrer som islam har syslet med å rive i filler et hvert tilløp til sivilisasjon som har vært ignorant nok til å slippe islams ondskap innenfor dørstokken. Selv om shariafinans isolert sett bare er en bitteliten del av sharia, så må vi aldri tillate islams ondskap i noen form, å få fotfeste her.

Om argumentene som tilbys

I følge Timraz har det rentebaserte gjeldsvesenet skylden for 1. verdenskrig, 2. verdenskrig, og det vil ha skylden for 3. verdenskrig. Videre har det skylden for depresjonen på 30-tallet, jappekrisa, finanskrisa fra 2007, det Ottomanske rikets fall med mer.  

Timraz bruker et selektivt utvalg av  fragmenter av historiske begivenheter som sannhetsbevis for at det rentebaserte pengeveldet er skyld i alt ondt, og han sier han vil levere oppskriften på løsningen.  En ting er at hans argumenter ikke er konsistente med historiske fakta. Han ignorerer feks Versaillestraktatens betingelser og den politiske utviklingen som førte Hitler til makten. Han ignorerer også at det tyrkiske kalifatets dødskramper skyldtes at muslimene ikke lenger var i stand til å plyndre vantro, slik muslimer i all tid hadde finansiert sin vekst og velstand. Det var i mangel av plyndringsutbytte at tyrkerne tok opp gjeld og kjørte seg selv bankerott. Vestens teknologiske fremskritt hadde gjort oss overlegne de hedenske sverdsvingende kamelryttere. Vi desimerte marinen deres, vi fant opp effektive våpen. Muslimenes kalifat var pga sin teknologiske tilbakeståenhet dømt til å gå under. At tyrkerne valgte å låne seg til fant i sine siste år, endrer ikke på dette faktum.

For individer som ikke har nevneverdig innsikt i verken verdenshistorie, skatterett eller rentepolitikk, så er sikkert Timraz sine enkle forklaringer og enda enklere løsninger på komplekse problemstillinger forlokkende. De blir ikke noe riktigere av den grunn.

At Timraz faktisk ikke klarer å overbevise når han stilles overfor praktiske problemstillinger ved hans modell, endrer ikke på at han i utgangspunktet gjør hevd på å besitte alle løsningers Mor. Timraz hevder at «rettferdighet» er å snu skattemodellen, å skatte passiv formue, å frita arbeidsinntekt, hus og bil fra beskatning. Også andre (høyrekrefter) har uttalt støtte til en modell der investert arbeidende kapital ikke formuesskattes, men ingen har gått så langt som Timraz, å i tillegg unnlate beskatning av arbeidsinntekt. Hvordan skatteinngangen da blir sett i forhold til statens økonomiske forpliktelser sier han intet om. Jeg stilte spørsmål ved hull i hans modell. Det kunne han ikke gi svar på. Realiteten er jo at Norge er bundet av internasjonale skatteavtaler, som hindrer oss i å forfølge skattesubjektet ut over landegrensen. Vi kan ikke velge å ensidig innføre et skatteregime som det han foreskriver. Da vil kapitaleierne ta med den skattepliktige overskuddsformuen Timraz vil skattlegge, til utlandet. De fleste former for passiv formue som Timraz vil beskatte er nemlig skattepliktig etter domisilprinsippet. Når rikingen melder flytting til Monaco, er det intet Timraz kan gjøre for å hente skatteinntekt fra det utflaggede skattefundamentet. Det er dessuten et faktum at kapitaleierne til alle tider har vist evne til å tilpasse seg et hvert skattesystem, finne og utnytte hullene. Gjentatte skattereformer - finurlig finpusset i departementet - har aldri lyktes i å forebygge eller tette slike hull. Det vil heller ikke Timraz klare, med mindre han er glupere enn de samlede krefter i Finansdepartementets lovavdeling opp gjennom tidene. Han har ingen oppskrift på hvordan han skal lykkes i å tvinge rikingene til å betale skatt her. Selv ikke den islamske standardløsningen - sverdet - er egnet til å løse problemet, idet skattesubjektet befinner seg utenfor sverdets aksjonsradius.  

Timraz slo fast at muslimer som holder opp døra til banken eller tar opp banklån, gjør seg delaktige i det vantros rentebaserte gjeldsvesen og derfor er rammet av Allahs hat. Han hevdet at dersom du deltar i rentebasert virksomhet, så hjelper ikke verken gode gjerninger eller jihad - du havner i Helvete uansett. Det er bedre å leve usselt i leiemarkedet i dette livet enn å tilbringe evigheten i Helvete, var logikken hans. Men Timraz tar feil mht jihad. Uansett hvor mye galt du har gjort i ditt jordiske liv, så vil du alltid kunne sikre deg billett til Paradis ved å drepe oss, og dø for Allahs sak. Det er jo en trøst, for muslimer med boliglån i DnB.

Timraz trakk fram blant annet vers 3:130 som hjemmel for renteforbud. Han påpekte også at dette verset inngår i en rekke vers som omhandler noe helt annet enn renter. Timraz forklarer at versets malplassering i koranen bekrefter en «sannhet», nemlig at vi mennesker har kognitive begrensninger og begår feil handlinger. Timraz nevnte at muslimene på det tidspunkt – i  følge siraen – var gitt ordre om å bli på fjellet ved Uhud. I stedet valgte de å gå ned på slagmarken fordi de trodde fienden var overvunnet og alle muslimene ville være førstemann ned for å plyndre. Det gikk dårlig. Muslimene tok ikke det rette valget, pga deres manglende kognitive evner. Versene før og tildels de etter 3:130 omhandler slagene ved Uhud og Badr. 3:130 omhandler renter. Timraz slutning er ikke god. Allah understreker nemlig i vers 3:126-129 at beslutning om seier eller tap faktisk ligger hos Allah selv, og er upåvirket av menneskets beslutninger og kognitive evner. Ibn Ishaq (394) refererer fra begivenheten slik «Allah said; I let them get the better of you to test you. So fear Me and obey Me. If you had believed in what My Prophet brought from Me you would not have received a shock from the Meccan army». Det at muslimene begikk en strategisk feil ved Uhud skyldtes altså Allahs vilje og ikke menneskelige feil, om vi skal tro på hva Allah og muslimenes fremste muhammedbiograf sier om saken. Faktum er jo dessuten at versene i koranen stadig hopper hit og dit uten en rød tråd. Koranen er også påviselig full av feil og selvmotsigelser stablet i sanseløs uorden. Følgelig har ikke Timraz dekning for sin påstand.  Han har rett i at mennesker har sine begrensninger. Han har rett i at islam krever blind og ubetinget lydighet av den troende. Men at renteversets plassering innimellom Badr- og Uhudversene bekrefter disse realitetene har han intet belegg for å hevde.

Timraz tar ikkemuslimske abrahamittiske tekster til støtte for et forbud mot rentebærende gjeld. 5. mosebok 23.19 skal inneholde renteforbud, som senere ble omtolket i Talmud av de lærde jøder slik at de kunne ta renter av ikkejøder. Han nevner at Esekiel 18.13 og 18.18 har dødsstraff for å ta renter. Som muslim er Timraz ute av stand til å ta inn over seg at jødedom og kristendom faktisk har utviklet seg, og at det er derfor tilhengerne av disse religioner ikke sitter fast i 600-tallets ørkensand, slik islam gjør.

Interessant nok nevner Timraz at Thomas Aquinas skal ha tatt avstand fra rentebasert økonomi. Timraz sitt ufrivillige sannhetsvitne Thomas Aquinas har sagt følgende om Muhammed:

«Muhammad said that he was sent in the power of his arms - which are signs not lacking even to robbers and tyrants. What is more, no wise men, men trained in things divine and human, believed in him from the beginning. Those who believed in him were brutal men and desert wanderers, utterly ignorant of all divine teaching, through whose numbers Muhammad forced others to become his followers by the violence of his arms». Videre; «As for proofs of the truth of his doctrine, he brought forward only such as could be grasped by the natural ability of anyone with a very modest wisdom» Litt som Timraz sin egen forkynning med andre ord. Deretter; « Nor do divine pronouncements on the part of preceding prophets offer him [Muhammad] any witness. On the contrary, he perverts almost all the testimonies of the Old and New Testaments by making them into fabrications of his own, as can be. seen by anyone who examines his law. It was, therefore, a shrewd decision on his part to forbid his followers to read the Old and New Testaments, lest these books convict him of falsity. It is thus clear that those who place any faith in his words believe foolishly» (Contra Gentiles, Book One, Chapter 6, Paragraph 4).

Thomas Aquinas kan godt ha vært motstander av rentebærende gjeld for alt jeg vet, men han var definitivt ikke noen fan av sharia og islam!

Som vi har sett, er det ikke bare rentepolitikken Rettferdighetspartiet vil gjøre noe med. Også formuesskatten vil de synkronisere med den islamske zakat, som jo er en av de islamske finansieringskildene til muslimterror mot normale mennesker. Har du lyst til å betale islamsk formuesskatt slik at oddsen for å møter en ekte god muslim på Karl Johan kan økes? I så fall, stem på Rettferdighetspartiet.

Om dagens skatte- og rentesystem er feil, så innebærer ikke det at shariafinans er riktig. Uansett hvem som har skyldes for begivenheter i verdenshistorien som Timraz knytter til pengesystemet han motarbeider, eller hvem som profitterer på dagens pengevelde, så betyr heller ikke det at islam er å foretrekke fremfor det bestående i vestlig sivilisasjon.

Shariafinans – en integrert del av den pågående snikislamisering.

Snikislamisering innebærer i motsetning til tradisjonell bloddryppende muhammedansk jihadisme, at de gode muslimene begynner pent og pyntelig når de koloniserer en ny sivilisasjon. Med halalbarbari for eksempel. Det tillater vi, for det er jo ikke vi som lider, og i toleransens navn må vi godta muslimenes eksotiske slaktemetoder. De gode muslimene slakter da også bare dyrene på nøyaktig samme måte som Allah befaler muslimene å slakte deg og meg. Da er det nok sikkert veldig humant. For alle Guder er vel gode? Det er nok bare vi som har fordommer, rasistiske og fremmedfiendtlige som vi er. Siden vi villig lar oss utrydde av de gode muslimene på en slik måte, så er det jo ingen grunn til å påklage at muslimene også dreper husdyr på den samme måten. Såpass må vi tolerere i multimonokulturens navn.  Det Nye Norske De.

Dreg du den, så dreg du den og, sa kjerringa som skulle kjøre staur. Dette prinsippet er bærende for muslimenes shariaimplementering i siviliserte himmelstrøk. Når halalslakt er vel etablert, og når moskeer og shariadomstoler som sikrer muslimske kvinners rettsløshet også her i Vesten er på plass, så er shariafinans bare enda ett av de uendelige mengder islamske særkrav om shariatilpasning av velfungerende rettstater, fra sivilisasjonens lys til islamsk barbari og mørke.

Med vår egen medvirkning og velvilje, skal vestlig sivilisasjon forvandles til stinkende pøler av islamsk tilbakestående ondskap. Vi posisjonerer oss for fremtiden, med huet på høggestabben.

Om arrangøren

Islamisten Ihab Timraz er mannen som nå jobber for å samle de nødvendige signaturer for å registrere Rettferdighetspartiet. Han hevdet i møtet at han er forsker og foreleser ved Handelshøyskolen. Hvilken handelshøyskole glemte han å nevne. Han bruker logoen til BI nederst på powerpointene sine. BI har tidligere presisert at han ikke er forsker der, til tross for at hans offentlige opptreden kan være egnet til å skape det inntrykket. Videre har han hevdet å være forsker ved den ikke-eksisterende institusjonen Strategisk Institutt.

Jeg har selv forsket på sånne som Timraz i mange år. Det er åpenbart at islamister må holdes øye med. Gode muslimer oppstår ikke i et vakuum. Det er sivilisasjonsskadelige individer og tankesett bak hver busk der hvor moskeene får sette dagsorden.

Skal du selge et budskap må du ha greie på det du snakker om. Hvor vidt Timraz har greie på politikk har jeg ikke grunnlag for å mene noe om. Det vil vise seg når partiregistreringen er i boks, og valget står for døren. Han har imidlertid tilstrekkelig greie på økonomi til å holde gående et foredrag godt nok til å overbevise alle dem som ikke har greie på økonomi. Det er en god begynnelse. Kanskje er det tilstrekkelig, gitt at tilhørerne/velgerne er muslimer.

Timraz klargjorde sin egen kompetanse i det han konstaterte at dersom alle kineserne hoppet opp og ned samtidig, så ville jordkloden sannsynligvis gå ut av bane, og menneskeheten gå under.  Alternativt kan vi anta at han med dette tøvete utsagnet bekreftet sine egne små forventninger til publikums kompetanse, jamfør hans gjentatte anførsler om at mennesker har begrensede kognitive evner.

Det er aldri godt å definere om islamister er bløffmakere eller bare tullinger. Gitt hans tilsynelatende kompetanse på finans, antar jeg at han er en bløffmaker. Uansett er dette intet hinder for en strålende politisk karriere. Stortinget er fullt av bløffmakere, og jeg vil anta at Timraz faktisk er mer intelligent enn gjennomsnittet av norske stortingsrepresentanter. Uten at akkurat det gjør meg mer beroliget.

Timraz ville ikke betegne Erdogan som islamist (!!!) Erdogan har visstnok slettet statsgjelda i Tyrkia. Det er jo fint. Timraz vil gjøre det samme i Oslo. Vi ønsker lykke til. Ting kan neppe bli verre i Oslo under Timraz enn det allerede er med det nåværende byrådet. Hvordan Timraz skal klare å tilbakebetale gjelda uten å beskatte arbeidsinntekt og bolig er en hemmelighet. Det farligste med Timraz er ikke hva han sier, det er alt han ikke sier.

For å understreke hva han er for en fyr, skal Timraz om en uke være en av talerne på Ung Tawfiiq konferansen. Hos Tawfiiq har gode muslimer som Ubaydullah Hussein og Arfan Bhatti varmet opp bønneteppene for Timraz. Blant de øvrige talerne er Said Rageah, som hater kvinnfolk, homoer, apostater, julefeiring med mer.  Han vil  islamisere og ødelegge Vesten innenfra. Det er for så vidt en helt normal muslimsk holdning, helt på linje med Allahs befalinger og i tråd med hva som prekes i de største moskeene i Norge. En annen av talerne, er sjefen sjøl i Tawfiiq, Ali M Salah. Han har naturlig nok ekte gode muslimske holdninger, og frekventerer Islam Nets fredskonferanse (Du vet, der hvor alle er enige om at hududstraffer er flotte greier).

Rettferdighetspartiet bør volde Arbeiderpartiet større hodepine enn Giskesaken. AP har jo bedrevet feilkulturell import av stemmekveg i 40 år. De utakknemlige muslimene er nå frekke nok til å takke sosialistene for innsatsen ved å etablere egne partier. Trenden er tydelig i hele Europa. De gode muslimene takker sine sosialistiske hjelpere med svik. Og hvem andre enn de ignorante sosialistene hadde trodd noe annet?

Islamisering skjer gjerne ved infiltrering av hoveddsaklig sosialistiske, kommunistiske og «grønne» partier. Men dette er selvfølgelig overgangsfenomener. Koranen forbyr muslimene å styres av vantro. I koranen 9:33 sier Allah at han har sendt Muhammed til jorden med det eneoppdrag å sørge for at islam overvinner og hersker over alle andre livssyn.  Koranen konstaterer at all makt tilhører Allah (2:165, 35:10, 35:13, 64:1). Koranen 4:59 befaler muslimer å adlyde Allah, Muhammed og de av muslimene med autoritet. I den rekkefølgen. Vantro ugudelige lover er ikke nevnt - og skal derfor heller ikke adlydes, ifølge islam.  Koranen 5:51 og 9:23 sier at muslimer ikke har lov til å la seg styre av oss «vantro».

Det er følgelig et stort potensiale for det nystiftede Rettferdighetspartiet. Her kan muslimene endelig få et shariasertifisert islamsk politisk alternativ i stedet for å måtte infiltrere de vantro sine partier. Rettferdighetspartiet tilbyr halal politikk uten den slitsomme taqiyyavirksomheten man vanligvis må bedrive når de infiltrerer etablerte partier.

Rettferdighetspartiet er stiftet for å skape en økonomisk revolusjon i Norge. Dessverre er det intet som indikerer at denne islamske revolusjonen vil stoppe ved økonomi,  jamfør den islamske revolusjon i 1979. Timraz avviser at Rettferdighetspartiet er et muslimsk parti. Han sier at «Nei, vi er ikke et muslimsk parti (...) og understreker at det er forskjell på islam og en muslim».  Dette er en prisverdig presisering fra islamisten Timraz, av at Rettferdighetspartiet faktisk er et hardcore islamistparti. Timraz er åpenbart redd for at den i norsk offentlighet utbredte utvanning av muslimbegrepet (sekulær muslim, progressiv muslim etc) skal gi godtfolk et feilaktig inntrykk av at partiets profil på noe vis er moderat. «Muslim» er et så hyppig misbrukt ord at det ikke er ønskelig for gode islamister å bli assosiert med et såpass misoppfattet og utvannet begrep.

I følge Timraz er mottoet til partiet «Sammen for verdiskapning». Hvor vidt verdiskapningen skal skje på islamsk vis - ved å plyndre og utnytte de vantro feks via jizya og annen islamsk uhumskhet - presiseres ikke. Men det er jo dette koranen foreskriver, så det er all grunn til å være skeptisk til et hvert parti som markedsfører seg som islamister. Vi har jo 1400 års islamsk verdenshistorie å se hen til, som dokumenterer at nettopp migrasjon/invasjon, okkupasjon, plyndring, terror, undertrykking, drap, slaveri, og andre islamske aktiviteter er hele grunnlaget for at islam har lyktes i å ødelegge så store deler av jorden, siden de spredte seg som bibelens åttende landeplage fra Arabia etter Muhammeds død. Den gang var nemlig Arabia tomt for «vantro» som muslimene kunne herje med og plyndre. Derav ekspansjonen. Islam har aldri noensinne bragt noe positivt – fred, fremgang, innovasjon og verdiskapning – til noen sivilisasjon. Aldri. Islam er synonymt med ødeleggelse og død. Dette faenskapet vil Timraz tre ned over hodet på oss, og han kaller det for en optimal modell. Sharia er kun optimalt for muslimske menn. Det er derfor den europeiske menneskerettighetsdomstol har fastslått at shariaen til Rettferdighetspartiet er uforenlig med demokrati og menneskerettigheter.    

Det er ikke bare shariafinans som står Timraz hjerte nær.  «Usaklig uredlig & forvrengt».  Dette er Timraz sin dom over norske myndigheters i realiteten alt for sene og alt for svake respons på muslimsk barnemishandling og hjernevask av muslimske barn i koranskoler i foreldrenes hjemland. Timraz reagerer på at Norge blander seg inn i interne muslimske anliggende. Dette har ikke vi vantro noe med. Men selv vil han gjerne blande seg inn i hvordan ikkemuslimske nordmenn administrerer det ikkemuslimske Norge.  Er ikke det usaklig, uredelig, forvrengt og ikke minst hyklersk av deg da, Timraz?

Timraz er en ekte Allahs kriger. Han påpeker i en facebookpostering at norske soldater i Afghanistan, Sudan, Somalia, Irak og Syria ikke lærer seg arabisk og ikke integrerer seg i det islamske landet som de er utstasjonert. At vestlige soldater på oppdrag i muslimske land ikke integrerer seg der, er med hans glitrende muslimske logikk gyldig grunn til at han og alle de andre islamske soldatene i Norge ikke integrerer seg her i Norge, men heller gjør sitt ytterste for å shariatilpasse vårt samfunn, slik at Norge også blir et tilbakestående islamsk møkkaland.  Man må være muslim for å være tiltalt av en slik logikk.

Rettferdighet – hva er det?

Ordet Rettferdighetspartiet innbyr til refleksjoner over ordenes betydning i islams ordbok, versus ordets betydning i siviliserte språk.  Det er et faktum at koranen får muslimer til å tro at galt er rett. Oppnedlogikken i islam er livsfarlig, særlig for de som er ignorante nok til å fornekte den. Hva Rettferdighetspartiet legger i ordet «rettferdighet» er derfor av stor betydning. Gitt det faktum at islamsk definisjon av rett og galt er motsatt av sivilisert terminologi, og at gode muslimers etiske kompass peker motsatt vei av siviliserte normale menneskers etiske kompass – så er det god grunn til å presisere meningsinnholdet i  de islamske ord og uttrykk for almennheten.

Hva man legger i begrepet «rettferdighet» er en subjektiv sak, avhengig av hvem du er og hvilke mål du har. «Rettferdighet» betyr på muslimsk en tilstand der sharia er overordnet lovverk for landet, og alle juridiske avgjørelser fattes i samsvar med bestemmelsene i sharia. Dette innebærer blant annet ikkemuslimers underordnede rettsløse tilværelse, slik denne defineres av sharia. Et «rettferdig» samfunn er ett som er styrt etter sharia. Muslimers tro på at Muhammed var en ekte profet og at islam er den eneste rette vei, gjør at islam definerer konkurrerende livssyn som feil, urett, urettferdige, noe folk må advares mot, og som ikke kan gis like rettigheter i det islamskstyrte samfunnet. Mener du noe annet, så er du ikke muslim. Rettferdighet på muslimsk har følgelig intet med reell rettferdighet, likeverdighet og like rettigheter å gjøre.

Ayatollah Khomeini skrev om rettferdighet i «Governance of the Jurist» s 27 at «The wisdom of the creator has decreed that men should live in accordance with justice and act within the limits set by divine law». Med andre ord; Dersom Rettferdighetspartiet skal opptre rettferdig, må de følge sharia. Punktum. Eller anser du Khomeini som en kjetter, Timraz?

Koranen er en av de klareste kildene på at rettferdighet muslim-style er noe fordømt svineri vi ikke kan tillate i Norge. Vers 9:111 slår fast at de eneste som er sikre på en billett til Paradis, er de som dreper og blir drept i Muhammeds onde erobringsprosjekt. Jihad. Muslimterror. Det er også et faktum at koranen i vers 12:101, 16:122, 26:83, 27:19 og 29;27 slår fast at de som etter islamsk målestokk skal defineres som «rettferdige» - har gjort seg fortjent til opphold i Paradis etter sin død. Hvis du ikke skjønner at dette er skremmende, kan det være en ide å se litt mindre på mainstreammedia, og lese mer islamsk teologi.

Ibn Taymiyyah skriver i «Book of Faith» s 70 at «The righteous one is he who fulfils the rights of Allah and his Servants». Som koranen slår fast, tilhører hele verden Allah. Ibn Taimyyah slår da også fast om den rettferdige, at «he is one whose inward works and sayings corresponds exactly to his outwards obedience to Allah». Muslimavguden og hans rettferdige barbarer har i følge koranen rett til å drepe alle oss som står i veien for Allahs verdensherredømme. Det er rettferdig. Det er muslimsk logikk.

Ibn Taymiyyah slår fast (s94) at det islamske begrepet rettferdighet (al-saláh) er motsatsen til korrupsjon (al-fasád). Rettferdighet i sin absolutte betydning refererer til alt som er «godt» i følge islam. Korrupsjon er alt som er ondt i følge islam. Her er det interessant at når koranen 5:32 gir muslimene adgang til å korsfeste og drepe oss jamfør det påfølgende vers, så er  «fasad» det begrepet Allah anvender i koranverset. På engelsk oversettes det til corruption in the land, eller mischief. Ibn Kathir, som er den mest anerkjente lærde i sunni islam, har slått fast at vår «fasad» i denne sammenheng, er at vi ikke adlyder Allah. Det er altså iht vers 5:32-33 dødsstraff for å ikke være muslim. Og det er rettferdig i følge islam. Det er derfor åpenbart suicidalt av oss å tillate eksistensen av et islamsk «rettferdighetsparti» i Norge.

I sharia finner vi naturlig nok samme sinnsyke muslimske definisjoner på rett og galt, som det man kan trekke ut av islams trilogi. Reliance of the Traveller reflekterer de forkvaklede muslimske holdninger til moralske konsepter som god og ond, rett og galt, rettferdig og urettferdig. Derfor kan vi i artikkel A1.4: Meaning of Good and Bad, lese følgende om muslimsk rettferdighet:

«The basic premise of this school of thought is that the good of the acts of those morally responsible is what the Lawgiver (syn. Allah or His messenger (..) has indicated is good by permitting it or asking it be done. And the bad is what the Lawgiver has indicated is bad by asking it not be done. The good is not what reason considers good, nor the bad what reason considers bad. The measure of good and bad, according to this school of thought, is the sacred Law, not reason».

Rettferdighetspartiet er med andre ord her for å påse at vi ikke bruker huet, at vi ikke anvender medmenneskelighet, logikk og andre forkastelige uislamske tankebaner. Alt som betyr noe for Rettferdighetspartiet er at du følger islam og kun gjør det som tjener islams sak. Eller er du kjetter, Timraz? Når man vet litt om islam, er det all mulig grunn til å bli vettskremt over eksistensen av et islamistisk Rettferdighetsparti i Norge. 

Konklusjon

Våre åndelige og verdslige ledere fremstår som blinde i møtet med representanter for og konsekvensene av islams ondskap i vår egen sivilisasjon. Blant møtedeltagerne på Tøyen var det heller ikke mulig å få øye på folk som ga uttrykk for at de hadde betenkeligheter med det budskapet Rettferdighetspartiet vil selge.

Når MDG kan selge klorofyllkommunismen sin med hjelp fra en bøling lattedrikkende fjominger på Grünerløkka, er det bare fantasien som setter grenser for hvor høyt Timraz kan stige ved hjelp av muslimenes stemmer.

Når SIAN påpeker islams ondskap, får vi ofte til svar at det er helt ok å ha muslimer her, for det hevdes at muslimer har plikt til å forholde seg til våre lover når de er gjester her. Spørsmålet blir da; Hvorfor prøver muslimene å shariatilpasse Norge? Kan de ikke innfinne seg med vår politikk og våre normer? Svaret ligger i de koranvers jeg har nevnt ovenfor. Muslimer har plikt til å la seg styre av Allahs befalinger, ikke av sekulær lovgivning. Det er den korte forklaring på hvorfor det islamske Rettferdighetspartiet ser dagens lys.

Timraz selger en økonomisk revolusjon som også noen ikkemuslimer kan nikke positivt til, men det betyr ikke at modellen hans er gjennomførbar. At han riktignok peker på ikkeoptimale forhold ved moderne pengepolitikk, betyr ikke at han selv besitter den beste løsningen. Det viktigste at the end of the day, er hvilke andre shariaregler han vil innføre med dette islamistpartiet sitt. Som vi vet, så forbyr koranen 2:85 cherrypicking av koranvers. Det er ulovlig for en muslim å være hekta kun på shariafinans, uten å samtidig jobbe for innføring av et komplett shariaregime. En god muslim som argumenterer med koranvers på pengepolitikk, vil derfor nødvendigvis måtte være like ivrig etter å implementere øvrige koranske befalinger. Det er en adskillig mer interessant debatt, enn om finansnorge skal være rentefritt.

 

Rettferdighetspartiet peker på sider ved vårt moderne penge- og kredittsystem som islamistene ikke er alene om å problematisere. Dette betyr ikke nødvendigvis at Timraz har rett, men det utelukker heller ikke at han har noen gode poenger i sin kritikk av dagens pengesystem, der verdiene er mer eller mindre luftpenger. Også ikkemuslimer sysler med slike tanker. Jeg mistenker at Timraz har hengt seg på en observert trend, i håp om å profittere på den og bruke den som brekkstang for sin shariaimplementering. Det er mye man kan diskutere, problematisere og kritisere ved vår vestlige siviliserte samfunnsorden, herunder pengepolitikken. Men sharia vil  a l d r i  kunne gi oss en bedre løsning på noe samfunnsområde i noen del av verden, simpelthen fordi sharia er kvinnefiendtlig, apartheid, rasisme, supremasi, religionsfiendtlig, individfiendtlig kølsvart ondskap.