Satte Redaktørplakaten til side - Aftenposten sa ja

Dagsavisen som sjefredaktør Arne Strand har ansvaret for. Avisens kostnader beales nesten i sin helhet av skattebetalerne via pressestøtten.

Arne Strand nektet SIAN å annonsere i Dagsavisen

Satte Redaktørplakaten til side - Aftenposten sa ja

Redaktør Arne Strand i Dagsavisen, avisen som bekostes av norske skattebetalere, inklusive SIAN-medlemmer, nektet å ta inn en kunngjøringsannonse for arrangementet SIAN skal ha lørdag på Eidsvolls plass i Oslo. Annonsen hadde tittelen: «Islam - en trussel?» I teksten ble det nærmere omtalt hva som skulle skje. Konsulenten i avisen oppfattet annonsen kontroversiell og forela den for sjefredaktør Arne Strand - som bestemte at avisen ikke ville ta inn kunngjøringen fra SIAN. Begrunnelsen var at det kunne medføre at avisen mistet abonnenter - som for noens vedkommende var muslimer. Dermed opptrådte Arne Strand i strid med Redaktørplakaten - som pålegger en redaktør å «fremme en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling». Det heter også at «redaktøren skal ivareta ytringsfriheten».

Sjefredaktør Hilde Haugsgjerd i Aftenposten respekterte Redaktørplakaten og sa ja til SIAN-annonsen

Arne Strand priser ytringsfrihet og fri informasjonsflyt - i sine festtaler.

Det er få andre redaktører som snakker så velbegrunnet som Arne Strand når det gjelder nødvendigheten av å bevare ytringsfriheten - men det er i festtalene - og der det ellers høver seg å bruke de store honnørordene uten at det koster noe. I denne saken «kostet det noe» - og Arne Strand la seg flat for de krefter som nettopp tar sikte på å kvele det frie ord.

Å fremme en klagesak til Pressens faglige utvalg er etter alt å dømme spilt arbeid, for i flere avgjørelser som behandler denne type saker har PFU slått fast at det er ansvarshavende redaktør som bestemmer om en annonse skal tas inn i avisen eller ikke.
Det er ikke alle redaktører som vurderer på samme måte som Dagsavisen et ja eller nei til en SIAN-annonse. Den samme annonsen ble forelagt Aftenposten. Sjefredaktør Hilde Haugsgjerd sa ja. Hun la åpenbart vekt på avisens moralske plikt knyttet til å fremme en fri opinionsformidling. Annonsen fra SIAN står i dagens nr. av Aftenposten under «Kunngjøringer».
Sjefredaktøren i Aftenposten tok åpenbart på alvor utsagnet om at reell ytringsfrihet handler om ikke å hindre meninger som du ikke liker å komme fram.
Arne Strand og Dagsavisen allierer seg med de som ventelig også møter fram til SIANs markering lørdag - de brøler og opptrer så truende at et stort politioppbud er påkrevd. Deres mål er å hindre frie ytringer. Synspunktene til SIAN skal folket ikke få kjennskap til. Indirekte fremmer de islamiseringen i vårt samfunn.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
Leder