Seier til islam i Kristiansand bystyre

Et historisk bilde fra Kristiansand bystyre den 15. oktober 2008 som besluttet at motstand mot islamiseringen aksepteres ikke. (Foto: SIAN)

Trist nederlag for ytringsfriheten:

Seier til islam i Kristiansand bystyre

Med 40 mot 13 stemmer besluttet Kristiansand bystyre 15. oktober 2008 ikke å komme med noen innsigelser til beslutningen som var tatt og som innebærer at åpne debattmøter med islamkritikk tillates ikke i Byhallen – som i prinsippet er åpne for alle typer organisasjoner og arrangementer. Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN), Agder avd. fikk avslag på sin søknad om å leie hallen da organisasjonen ville ta for seg temaet ”Nei til islam” med etterfølgende debatt. Vidar Kleppe fra Demokratene fremmet en interpellasjon der han kritiserte avgjørelsen. Han fremmet et forslag der bystyret skulle erklære at SIAN var velkommen til å avholde åpne møter i Byhallen, men bare 15 av de 53 representantene støttet interpellanten.

Kleppe pekte innledningsvis på utleiereglementet for Byhallen. Den skal være åpen for alle byens organisasjoner som ønsker å avholde offentlige møter. ”Det skal legges vekt på at arrangementet skal fremme debatt i det offentlige rom og stimulere til åpenhet og demokrati.” Han fortsatte: SIAN er en organisasjon som bygger på demokratiet, rettsstatens prinsipper og FNs universelle menneskerettighetserklæring. Tidligere har SIAN fått leie Byhallen tre ganger til ulike arrangementer – blant annet et åpent debattmøte med tittelen: ”Mine anklager mot islam”. Hvordan kan det ha seg at det som tidligere ble akseptert nå ikke tillates? SIAN har som formål å spre opplysning om islam og arrangerer i den sammenheng, blant annet offentlige debattmøter. Denne saken er prinsipiell viktig fordi den handler om ytringsfrihet, sa Kleppe.

Vasket sine hender

Ordfører Per Sigurd Sørensen (H) forsøkte å distansere seg fra avslaget, ved å peke på at det er kommunens administrasjon som behandler utleie av Byhallen, hvortil Kleppe repliserte at ordføreren både til NRK og på sin egen blogg klart hadde støttet avslaget. Til NRK hadde ordføreren uttalt: ”Å ha et arrangement som til de grader går til angrep på en av de store religionene i vår by, og dermed vår bys innbyggere, ønsker vi ikke å bruke Byhallen til. Dette må skje utenfor kommunens bygninger.”

Desinformasjon

Kommunens øverste administrasjonssjef, rådmann Tor Sommerseth, refererte til reglementet for utleie av Byhallen. Det var to punkter her som man hadde vektlagt da søknaden ble avslått. For det første at ensidige propagandamøter ikke skulle tillates avholdt i hallen, og heller ikke skulle man ha et opplegg for møtene som er i strid med kommunens offisielle politikk i forhold til innvandrerbefolkningen. Sommerseth understreket at det var ikke SIAN som organisasjon man hadde utelukket, men innholdet i arrangementet. Dermed desinformerte rådmannen de folkevalgte, for SIAN hadde lagt opp til et åpent debattmøte der hvem som helst kunne ytre seg for eller imot islam. På ett punkt var imidlertid rådmannen klar: Når søknaden om leie ble avslått, var det på grunn av ”innholdet i arrangementet”.

Innholdet var rimelig klart: Islamkritikk på saklig grunnlag.

Hamret løs

Demokratenes Vidar Kleppe, Olaf Messel og FrP-representanter hamret løs på det forhold at her var ytringsfriheten kneblet.

Halvor Hulaas (FrP): Ytringsfriheten er selve grunnpilaren i demokratiet. I dag rammer fraværet av ytringsfriheten Tumyr – i morgen kan det være meg selv det gjelder. Vi må forholde oss til Voltaire: ”Jeg er uenig i hva du sier, men jeg vil inntil døden forsvare din rett til å si det.”

Hulaas sin partifelle, Bjarte Vestøl, sa blant annet: Det var helt feil å nekte SIAN å avholde dette møtet som i beste fall må skyldes kunnskapsløshet. Islam er på mange måter en trussel for vår frihet. Få tør i dag å kritisere islam.

FrPs gruppeleder, Tor Sigbjørn Utsogn, uttalte i bystyredebatten: Smak på dette at arrangementer ikke tillates som ”er i strid med kommunens offisielle politikk”. Vi må ta opp til vurdering dette reglementet. Ved å si nei til SIAN settes en standard. Ytringsfriheten er helt sentral i et demokrati. Hvorfor har SIAN tre ganger tidligere fått lov til å leie hallen, mens det nå ble nei? 

Ufyselig innlegg

Odd-Bjørnar Knapstad fra Arbeiderpartiet sto for debattens mest ufyselige innlegg. Han ga sin tilslutning til avslaget og pekte på leiereglementets bestemmelse at Byhallen ikke kan leies ut til formål som målbærer nazistiske eller rasistiske ytringer. Han fortsatte: Vi husker Arne Tumyr fra hans prosess der han ble ekskludert fra Human-Etisk forbund (en feilaktig opplysning, vår anm.) Han skrev at ”islam ikke er en religion men en totalitær ideologi som representerer en dødskultus”.

Ordføreren ble kritisert både av Olaf Messel og Vidar Kleppe at han ikke klubbet når slike sjikaner fremsettes i Kristiansand bystyre.

Hans Petter Horve fra Miljøpartiet De Grønne: ”Vi mener budskapet til SIAN er usmakelig og umoralsk, men det er galt å nekte dem å benytte Byhallen.”

Vidar Kleppe fremsatte forslag som gikk ut på at bystyret skulle erklære at SIAN får leie Byhallen i Kristiansand. 

Majoritetens taushet

Det var påfallende taushet fra de toneangivende representantene fra Høyre, Arbeiderpartiet og KrF. Ingen av dem ytret seg om sakens realitet. Etter at Kleppe hadde fremsatt sitt forslag til uttalelse, var de nødt til å ta ordet. Det var patetisk å høre gruppeleder Jørgen Kristiansen fra KrF som ville gå imot å realitetsbehandle Kleppes forslag, men han anmodet om ”størst mulig romslighet” ved utleie av Byhallen. Dag Vige (V) som ellers har klare standpunkter, var holdningsløs. Han refererte til en kronikk Vidar Kleppe hadde skrevet på SIANs nettside! Harald Hageland (SV) mente det var helt feil å ta stilling til Kleppes forslag, mens Arbeiderpartiets Trond Blattmann støttet avgjørelsen til rådmannen fullt ut. Det samme gjorde gruppelederen i Høyre, Inger Skeie Hansen. 

Avstemningsresultatet

Dermed var det klart for avstemning. Voteringsgrunnlaget var om forslaget fra Kleppe skulle realitetsbehandles. 40 stemte imot, 13 var for. De som var for fordelte seg slik på partiene: 7 fra FrP, 1 fra Pensjonistpartiet, 1 fra Sp, 1 fra Miljøpartiet De Grønne, 2 fra Demokratene og Magne Losnegård fra KrF som brøt ut fra sin gruppe.

Islam kan altså notere seg for en seier i Kristiansand bystyre den 15. oktober 2008. De som hadde samlet seg under ytringsfrihetens fane ble feiet til side av bystyrets majoritet.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Leder