SIAN innklager avisen til Norsk Redaktørforening

Arne Strand (Foto Harry Wad)

Dagsavisen har overtrådt Redaktørplakatens krav

SIAN innklager avisen til Norsk Redaktørforening

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) har innklaget sjefredaktør Arne Strand i Dagsavisen til Norsk Redaktørforening - for å ha overtrådt den såkalte Redaktørplakaten - som krever at en redaktør skal fremme saklig informasjonsformidling. Dagsavisen avslo å ta inn en kunngjøringsannonse fra SIAN om organisasjonens arrangement på Eidsvollsplass i Oslo 26. oktober. I klagen hevder SIAN at Dagsavisen nektet å ta inn annonsen fordi den impliserte et politisk innhold Strand ikke likte. SIAN ber Redaktørforeningen påtale forholdet overfor Strand - da det forutsettes at norske redaktører etterlever Redaktørplakaten.

Klagen ble drøftet på SIAN's medlemsmøte 13. november. Det ble her gitt uttrykk for forferdelse og skuffelse over - at mens redaktørene priser ytringsfriheten i festtalenes svulstige erklæringer - får pipen en annen lyd på det konkrete plan.
Klagen som ble vedtatt sendt til Norsk Redaktørforening har denne ordlyd:

Klage mot Dagsavisen – brudd på Redaktørplakatens bestemmelser
I anledning av vårt arrangement på Eidsvollsplass i Oslo den 26. oktober i år, nektet Dagsavisens ansvarshavende redaktør å ta inn i avisen en vanlig kunngjøringsannonse om arrangementet (bilag 01). Etter vår oppfatning var dette et brudd på Redaktørplakatens bestemmelser – der det bl. a. heter at redaktøren skal «ivareta ytringsfriheten» og «fremme en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling.» Vi mener at Dagsavisen ved sjefsredaktør Arne Strand, på denne bakgrunn, har opptrådt i strid med Redaktørplakaten – og ber Norsk Redaktørforening om på prinsipielt grunnlag påtale avisens handlemåte.
Den samme annonsen ble – uten innsigelser – tatt inn i Aftenposten 24. oktober.

De nærmere omstendigheter
Den 17. oktober avtalte undertegnede med Dagsavisens annonseavdeling v/konsulent Irene Nyborg at møteannonsen skulle tas inn på tekstplass (politisk side) til en pris av kr. 8.000. Da konsulenten var i tvil om annonsen kunne oppfattes som kontroversiell, ville hun kontakte redaktøren før endelig godkjennelse ble gitt. Etter en tid fikk vi beskjed om at redaktøren hadde bestemt at annonsen ikke ville bli tatt inn i avisen. Hans begrunnelse var, ifølge konsulenten, at avisens muslimske abonnenter kunne reagere negativt og si opp avisen.
Sjefsredaktør Arne Strand skulle imidlertid ha antydet at dersom vi omredigerte annonsen - at vi endret tittelen i annonsen «Islam – en trussel?» – og organisasjonens navn «Stopp islamiseringen av Norge» – ville det kunne bli foretatt en ny vurdering. Annonsekonsulenten og undertegnede ble imidlertid enige om at ved en slik omredigering ville annonsen ha mistet enhver mening.
Etter dette ble kontakten med Dagsavisens annonseavdeling avsluttet.

Sakens prinsipielle karakter
Vel er det så at ansvarshavende redaktør bestemmer og har full rett til å si ja eller nei til annonser i sin avis, noe flere avgjørelser i PFU vitner om. Det er også slik at ytringsfrihet og trykkefrihet ikke er ensbetydende med at avisen har trykkeplikt.
Denne saken dreier seg imidlertid om det helt grunnleggende for enhver redaktør – selve demokratiets verdiforanking – at minoriteter – selv om man ikke liker meningene – skal få komme til orde og fremme sine budskap. I denne saken satte Arne Strand opp et stengsel for «fri flyt av informasjon».
EMK artikkel 10 verner ytringer generelt, uavhengig av innhold og form. Det kan ikke herske tvil om at Redaktørplakaten har det samme verdigrunnlag.

Den norske mediepolitikken ble inngående vurdert i Stortingsmelding nr. 32 (1992-93 Media i tida) hvor ytringsfriheten for minoriteter i særlig grad ble omtalt. Her ble det slått fast: «Retten til å annonsere er en del av ytringsfriheten...». Det spesielle i vår sak er at annonsens innhold i realiteten omhandlet en politisk ytring.
I nevnte stortingsmelding (3.3 Redaksjonell frihet) heter det: «Redaktørplakaten ble første gang underskrevet i 1953 og revidert i 1973. Plakaten gir redaktøren det personlige og fulle ansvar for avisens innhold. Dette ansvaret innebærer at redaktøren skal ivareta ytringsfriheten og forme avisen etter de regler som er gitt i plakaten.»

Var redaktøren i sin fulle rett?
Man kan spørre – hvorfor avslår redaktør Arne Strand å ta inn i avisen en annonse fra SIAN? Oppfatter redaktøren organisasjonen som rasistisk? Ser redaktøren på SIAN og de verdier vi står for som samfunnsnedbrytende – som Dagsavisen derfor ikke vil medvirke til å fremme?
Det vises her til våre vedtekter (bilag 02) der det går fram at SIAN er en organisasjon som vil verne om demokratiet og rettsstatens prinsipper. SIAN er registrert i Brønnøysunds enhetsregister. Formålet er å bekjempe islamiseringen av Norge. SIAN bygger på ikke-vold – rasister og nazister kan ikke bli medlemmer av organisasjonen (se vedtektene).
Etter som det vil komme flere annonser fra oss til norske aviser, anmoder vi Norsk Redaktørforening om å strekke en rettesnor i form av å gi denne klagen medhold. Derved vil foreningens medlemmer bli informert om at Dagsavisen i denne sak har opptrådt på en kritikkverdig måte i strid med Redaktørplakaten.
Oslo, den 13. november 2013
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Styret
Arne Tumyr
Leder