SIAN konferanse om islams vederstyggeligheter

Hedegaard og Jensen. Uredde forkjempere for frihet og menneskeverd

Kan Norge reddes fra islamiseringen?

SIAN konferanse om islams vederstyggeligheter

SIAN avholdt 21.5.2016 en konferanse med Lars Hedegaard og Hans Erling Jensen på Eldorado Bokkafe i Oslo.
Her fikk de oppmøtte innsyn i våre broderfolks syn på status i kampen mot islamisering av våre land.
Vi fikk også et gripende innsyn i de muslimske forferdeligheter som vederfares ikkemuslimske kvinner der hvor den islamske pesten tillates å spre seg.

Basil Hassan, muslimsk møkkamann

Hedegaard og Jensen leverer usminket virkelighet

 

Lars Hedegaard er den gode danske som den gode muslimen Basil Hassan i 2013 gjorde sitt muslimske beste (hvilket var temmelig dårlig) for å ta livet av. I kjølvannet av attentatforsøket rømte den muslimske basillen til Tyrkia der han tilbragte noen dager i spjellet. Etter de gode tyrkiske muslimers bok hadde ikke basillen gjort noe nevneverdig galt. Han hadde jo forsøkt å drepe en vantro. Som vi vet er drap på ikkemuslimer unntatt fra straffeforfølgelse iht sharialoven «Reliance of the Traveller» §o2.0 (2).  Hedegaard må ledsages av livvakter til en hver tid på grunn av de gode muslimers misnøye med hans folkeopplysning. Det totalt absurde i historien er at Hedegaard i ettertid er straffeforfulgt for å ha nevnt attentatmannens navn offentlig. En hver som synes ytringsfriheten har dårlige kår i Norge; Ikke flytt til Danmark!

Hedegaard pekte på at islam har mange likheter med nazismen, men det er også en meget viktig forskjell; Islam kan ikke utslettes. Islam har ingen sentralkommando. Intet hovedkvarter. Islam kan ikke beseires militært. Den sørgelige sannheten er at dersom vi hugger ett hode av islamtrollet vokser det ut et nytt.

Hedegaard påpekte videre at drap og terror bare er en liten del av det muslimske jihad konseptet. Han nevner sløret – den kvinnelige shariauniformeringen – som et annet eksempel på jihad. Sløret markerer skillet mellom dem og oss. Sløret er et våpen. Sløret markerer hvilke kvinner den vantro mannen ikke får lov å nærme seg. Sløret signaliserer også til de muslimske predatorene at denne kvinnen få de   i k k e  lov til å voldta. Kun vantro kvinner er fritt vilt som kan voldtas etter muslimens ønske.  

Hedegaard spår et best case scenario for en europeisk fremtid etter den pågående muslimske invasjon, der vi europeere sitter i våre egne enklaver, mens muslimene styrer «sine» okkuperte deler av vårt land. Da er det et tankekors at muslimenes ideologi er den mest voldsbejaende i verden, og at vold er gode muslimers foretrukne problemløsningsmetodikk.

En naturlig konsekvens av dette er at vi må forberede oss på må forsvare oss selv. Som kjent fra 1400 års verdenshistorie, så tar muslimene det de vil ha med makt, dersom de vantro ikke gir det fra seg frivillig. Det er en lite hyggelig fremtidsutsikt, men den erkjennes av stadig flere (her) og (her).  Hedegaard påpekte det triste faktum at Staten ikke kan beskytte borgerne. Det har også Staten signalisert allerede, her og her.

Hedegaard definerer grensen for når det er «Game Over» til 5 % muslimsk befolkning. Denne anførslen finner støtte i litteraturen. Peter Hammonds bok «Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat» omtales her.

Hallgrim Berg omtaler det samme fenomenet  i «Demokrati eller Islamisme» side 144; ; «Så lenge den muslimske delen av folket held seg på rundt 1 % i eit gitt land, vil han bli sett på som eksotisk og fredsæl (…) Islam vert ikkje opplevt som trugsmål av noko slag. Når nivået passerer 2 og 3 % tek islamistane til å ville omvende andre folk frå misnøgde grupper, som ofte rekrutterer frå gategjengar og fengselsmiljø. (Dette er den fasen vi nå opplever i Norge). Frå om lag 5 % og oppover tek muslimane for alvor til å utøve større påverknad i samfunnet enn det andelen av folket skulle tilseia, med til dels uproposjonal stor innverknad på enkelte sivile område. Alt på dette nivået kjem klagemål om elendige levekår, krav til styresmaktene om å få styre seg sjølve under Shari’ah. (…) Når andelen kjem opp mot 10 % av folket aukar lovløysa, (…) og spreidde hendingar som ”krenkar islam” resulterer i (…) bilbrenning, plyndring, opprør og regulære gateslag. Når 20 % er passert er det lett å danne militante jihadgrupper, skape opprør, brenne kyrkjer og synagoger, og utføre sporadiske drap. Ved 40 % og 50 % går situasjonen over i stadige terroråtak, massakrar og pågåande krigføring (..). Frå 60 % kan ein rekne med open forfølging av menneske som er ikkje-truande eller som tilhører andre religionar, bruk av sharialov (…) og innføring av jizya. Etter 80 % kan ein risikere etnisk reinsing og folkemord (…) støtta av styresmaktene. 100 % er sjølve garantien for fred. Dar-es-Islam, det islamske fredshuset. Der er det blitt fred eller burde vere det, fordi alle er muslimar».

Bakgrunnen for denne dystre visjon er at vi har en sivilisert samfunnsstruktur som simpelthen avskjærer oss fra å handle adekvat i møte med den islamske trusselen. Vår medmennesklighet og humanisme er blitt en trussel mot vår egen eksistens.

Hertil kommer at europas menn er feminisert i stykker gjennom de siste førti år. Dette så vi eksempler på under de muslimske predatorenes masseangrep på vestlige kvinner i en rekke europeiske byer 31.12.2015. At politiet ikke gjorde stort for å forsvare sine borgere var som forventet, men at de innfødte europeiske menn unnlot å forsvare sine kvinner mot de muslimske predatorene, indikerer for både oss og muslimene at europas folk ikke har vilje til å overleve som frie folk.

Det ble ikke nevnt under konferansen, men Sveriges demokratiminister (!) har sagt at svenskene må være tolerante overfor islam og muslimer for at disse skal være tolerante overfor svenskene når muslimene har tatt over Sverige. Dette beviser at den vanvittige venstresiden faktisk ønsker å være dhimmislaver under et islamsk kalifat, befridd for den i deres øyne illegitime posisjon som vestens dominerende hvite majoritet. I dette faktum ligger en viktig årsak til at vår sivilisasjon er dårlig rustet til å forsvare seg mot det islamske barbari. Vi har femtekolonnister i vår midte.

Hans Erling Jensen arbeider med ofre for islamsk forfølgelse i hele verden. Han har sett og hørt ting vi andre helst skrur av TV-en for å slippe å konfronteres med. Jensen har førstehånds kjennskap til islams ondskap. Han er dypt engasjert i Hatune Foundation. Han er bla engasjert i skjebnen til jazidiene som er utsatt for folkemord og sexslaveri i den Islamske Statens lykkeland i Syria. Som han sier, alle organisasjonens ressurser går med på å samle opp restene etter muslimenes herjinger. Det er særdeles fortjenestefullt at det finnes mennesker som våger å trosse de politisk korrekte elitene, og engasjere seg for de virkelige ofrene; ikkemuslimer i nærkontakt med gode muslimer. Hvor lenge er det før vi får behov for innsats fra Hatune Foundation i Europa?   

Jensen påpeker  at 99 % av alle æresdrap utføres av muslimer. Islam er så gjennomført ond at den tillater foreldre å drepe sine egne barn. Slik terroriseres og tvinges muslimene til ikke å forlate denne bedervede ideologien. Når de blir eldre sikrer den muslimske hjernevasken og mannens rett til å denge kjerringa, at terrortilstanden opprettholdes. Dette islamske barbariet hjemles i Reliance of the Traveller § o2.0 (4) for sunnier. Iransk straffelov § 220 speiler denne paragrafen. Følgelig er dette god juss for 99 % av verdens muslimer.

Jensen forteller om en mann som ble linet opp for henrettelse av de gode muslimer, og som overlevde tross syv kulehull i kroppen. Hans budskap til Europa er; Dere er ikke kloke. Dere slipper disse menneskene inn, selv om dere har sett hva de har gjort mot oss i hundrevis av år».  Anførselen fra offeret som Jensen møtte er lik den i  Vårt Land 20.12.2014 av erkebiskop Abdulahad Gallo Shabo i Södertälje; «– Europa er naive. De tek i mot mange muslimar. Vi som har levd saman med muslimar i århundre veit kva det inneber. Sjå berre på kva som skjer i Irak, i Syria.» De har begge rett. Våre eliter er klin gærne. De begår selvmord og drar hele befolkningen med seg på reisen til helvete. Det var ikke derfor vi stemte på dem.

Islam er en erobrerkult. Islams ofre i Midt Østen sier rett ut at vi er idioter som slipper okkupantene inn i europa. Det er ikke mulig å finne en muslim som tar avstand fra koranens bestemmelser om erobringskrig mot ikkemuslimer. I utgangspunktet er derfor alle muslimer en trussel mot rikets sikkerhet. Som svar på dette faktum har vi valgt å satse på noe som  a l d r i  har vist seg å fungere ; integrering av muslimer som har medbragt kulturell bagasje og moskeer til dyrking av medbragt islamsk ondskap. Det finnes ikke eksempler fra verdenshistorien på vellykket fredelig likeverdig sameksistens mellom gode muslimer og normale mennesker. Likevel velger våre kunnskapsløse hodeløse politikere å inportere den islamske giften til Norge. Islam lærer muslimene å hate oss, ha mistillit til oss og å tilby oss falske vennskap for å fremme islams sak. Av en slik doktrine kan det aldri komme vellykket integrasjon. Konferansen (herunder interessant spørsmålsrunde) har på en god måte visualisert at det er spennende tider vi lever i.  

Stopp islamiseringen av Norge

Lars Thorsen