Snillisme-politikerne har helt og fullt tatt kontrollen

Norges ve og vel har forrang fremfor internasjonale plikter:

Snillisme-politikerne har helt og fullt tatt kontrollen

Det vil være bra for det norske samfunnet om vi bruker 10 milliarder kroner av oljefondet og tilbyr hver enkelt familie fra et muslimsk land 100.000 kroner – mot at de frivillig flytter hjem til Allah, «Profeten» og det islamske Ummah. Derved vil man kunne halvere antallet islamister her i landet – mens de på sin side kan reise hjem som rike krøsuser – og de vil kunne forbli kapitalister hele sitt liv. Norge må på sin side iverksette absolutt innvandringsstopp fra islamske land – samtidig som det opprettes en samfunnsskole for muslimer. Med det rette opplysningsopplegg vil man kunne assimilere de gjenværende muhammedanerne inn i det norske samfunnet. Landet vil ved dette opplegget kanskje kunne reddes for kommende generasjoner.

Fordi politikerne har bestemt at det skal være forbudt å registrere innvandrere så vel som etniske norske etter religionstilhørighet, vet ingen hvor mange muslimer som oppholder seg i landet. På grunn av Arbeiderpartiets snillistiske innvandringspolitikk og mangelfulle nasjonale skjermingsregler – har dessuten ti tusener sluppet inn i landet –  etter at de har revet i stykker sine identifikasjonspapirer. De skulle naturligvis ikke fått satt foten på norsk jord, men blitt returnert med samme fly.

Fra asylmottak rømmer i tusentall de som har fått avslag på varig opphold. Norge hadde løst dette problemet dersom myndighetene hadde gjort som i andre land – plassert denne gruppen i lukket mottak inntil hjemreisedagen. De problemene Norge har på dette området kan vi først og fremst takke Arbeiderpartiet og de andre venstreorienterte politikerne for. De har gjort seg selv rene og ranke ved å herse med bl. a. islam-kritikere – som angivelig har et «uakseptabelt menneskesyn». Det må imidlertid også sies – de borgerlige partiene – minus FrP – har  hovedsaklig den samme uansvarlige holdningen på dette området som «Det nye Norge-sosialistene».

Hver gang det er tale om innskjerping av innvandrings- og asylpolitikken kommer de multikulturelle med sitt kronargument: «Vi må forholde oss til internasjonale konvensjoner som Norge har underskrevet». Men dersom vi ved å overholde slike konvensjoner destabiliserer landet vårt med påfølgende sosial uro, må konvensjonene enten sies opp eller tolkes ut fra landets sikkerhetsmessige situasjon. Nasjonens ve og vel har forrang også i denne kontekst.

Hvis vi spør de folkevalgte: Hva er regningen som Ola og Kari Nordmann må betale for «våre nye landsmenn» – så avslår politikerne å svare. De vet det ikke – og de vil ikke vite det. Grunnen er at den politikken de har ført over flere tiår har resultert i at beløpet har steget til astronomiske høyder. Det dreier seg om kanskje 30 – 40 milliarder kr. pr. år – altså det rene vanvidd. Fremtidens velferdsstat er i faresonen. Imidlertid er det langt verre at vår generasjons politikere ikke oppfyller kravene som nasjonens ansvarlige forvaltere – med plikt til å sikre landets egenart og kvalitet for kommende generasjoner. Det kan vi muligens klare med «bare» 100.000 muhammedanere,  som etter samfunnsskoleeksamen må akseptere de grunnleggende norske og vestlige verdier.

I løpet av to år har 500 utviste utlendinger vendt tilbake og tatt for nye straffbare handlinger. I år vil politiet bruke 250 millioner for å tvangsreturnere 4700 utlendiger, men de vil komme tilbake - mange av dem – grunnen er at blir de tatt får de et kort luksusopphold i et norsk fengsel der «lønnen» er 57 kroner dagen.

 Snillisme-politikerne her i landet har fullstendig tatt kontrollen.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
Leder