Støtt SIANs politiske arbeid

Statsmakten forsøker å knuse demokratiets fundament

Støtt SIANs politiske arbeid

Demokratiet bygger på sannhetssøken og fri meningsbrytning. Overgrep mot dissidenter er overgrep mot demokratiet. Norge er kommet til en milepæl der statsmakten ikke lenger nøyer seg med aktiv motarbeiding, trenering, maktmisbruk og fysisk vold i sine bestrebelser på å kneble politisk opposisjon. Nå begynner norske myndigheter å fengsle dissidenter, slik man tidligere har sett i andre islaminfiserte europeiske stater.

Oslo tingrett dømte i vinter Lars Thorsen til å betale statsmakten 25.000 kroner i bot og omkostninger pluss en betinget fengselsstraff på 30 dager. Nå har statsmakten ved lagmannsretten nektet å realitetsbehandle anken. Slik begår statsmakten justismord mot en politisk dissident.  

Statsmakten hevder at Thorsen har skrevet noe som i realiteten er oppstått i hodet til dommerne. Dette er avskaffelsen av demokrati og rettsstat. Det er i beste fall innføring av idiokrati. Trolig er det forsettlig. Statsmakten sine konklusjoner om meningsinnholdet i informasjonsmateriellet er stikk i strid med hva sharia, koranens forfatter, islams oppfinner, islamske lærde og exmuslimer hevder at er en korrekt islamforståelse. Statsmakten har skapt sin eget «sannhet» om islamske begreper, fullstendig løsrevet fra islams teologi, og hovedsaklig forankret i kulturmarxistisk tankegods.

I tingrettssaken ble Anna Bråten frikjent. Statsmakten v/ hatkrimgruppa anket frifinnelsen. Statsmakten v/ lagmannretten har i den samme kjennelsen der de nekter å behandle Thorsen sin anke, åpnet opp for behandling av anken fra hatkrimgruppa over frifinnelsen av Bråten.

Det er neppe mulig å gi en klarere bekreftelse på politisk styrt rettsprosess.

Statsmaktens krigføring mot eget folk intensiveres nå kraftig fordi effektene av islamproblemet er umulige å skjule lenger. De fleste ser Dyret som dreper nasjonen. SIAN gjør noe aktivt for å bekjempe det. Derfor forsøker statsmakten å knuse SIAN.

Basert på adferden fra statsmakten vil hvem som helst heretter kunne dømmes for et hvilket som helst utsagn. Statsmakten bestemmer selv hva det var du skrev eller sa. Fakta er ansett som irrelevant. Dette justismordet er en materialisering av Norges forpliktelser som følger av statsministerens aksept av vilkårene i Global Compact for Migration. Erna instruerer riksadvokaten, statsadvokaten, dommerstanden og politiet. Dissidenter skal knuses.

Straffeutmålingen som sådan – dersom Thorsen hadde skrevet det retten hevder – er ikke vårt fokus nå. Hovedpoenget er at statsmakten påstår at Thorsen har skrevet noe som beviselig ikke er skrevet. En rettsstat må ha sanksjoner – straff –  mot de som bryter den til en hver tid gjeldende lov. I en situasjon der stortingsflertallet mener at majoritetsbefolkningen skal undertrykkes, knebles og knuses med det formål å fremme det som foreløpig er en minoritet sin okkupasjon av Norge, så er selve straffeutmålingen vanskelig å bestride. Vi har selv valgt våre politikere, og ved lov skal landet bygges. Dessverre beveger norsk lovgivning og rettspraksis seg raskt i retning sharia.

Vil du snu den utviklingen må du støtte SIAN – nå!

Demokratifiendtlige «antifascister» samlet nylig inn 300 000 til voldskommunistenes bøter etter at de ble tauet inn av politiet på Sinsen i vinter. Kommunistpartiet Rødt samlet inn 200 000 i trøstepenger til seg selv etter at de ble utsatt for norsk demokrati av Stortingets administrasjon. De som ikke vil Norge vel har med andre ord på kort tid samlet inn en halv million kroner til sine samfunnsnedbrytende politiske aktivister.

Du som vil ha en annen fremtid for våre barn enn den islamister og  kommunister kjemper for, må nå bidra for å støtte SIAN sin menneskerettighetsaktivisme. 

Vår virksomhet er 100% medlemsfinansiert. Alle inntekter går til dekning av direkte utgifter. Ingen mottar vederlag for utført innsats. Regnskapene revideres.

En krone til SIAN er en krone til fremme av et Norge fritt fra det giftige islamske slimslør.

Det er viktig å ha klart for seg at dette neppe er den eneste boten. Bråtens straffesak vil gå for lagmannsretten. Statsmakten er også i ferd med å gjennomføre tilsvarende prozesser i Kristiansand, på Jessheim, Hamar og minst ett annet politidistrikt. Menneskerettighetsforkjempere tilknyttet SIAN vil kunne få minst syv ytterligere bøter. Og årets standssesong har ennå ikke begynt.

Vi kan love at det vil bli servert faktabasert informasjon om islamproblemet i ufiltrert versjon også i fremtiden, så lenge det er lovlig å ytre seg offentlig.

Det er nå fremtiden avgjøres. Vi skal ikke bare stoppe islamiseringen. Vi skal reversere den. Vi skal redde Norge. Støtt SIAN økonomisk slik at det er mulig for oss å fortsette vårt informasjonsarbeid.

VIPPS 72023

bank 1503.20.27838