Trenger omrømmingstid - steng asylmottak i 10 år!

Begynnelsen på en nasjon som går til grunne?

Trenger omrømmingstid - steng asylmottak i 10 år!

Tragedien med de tre drepte på bussen i Årdal, bør være dråpen som får begeret til å flyte over. Et spørsmål som vi venter på å få besvart er: Hvorfor drepte denne syd-sudaneren tre mennesker på Valdres-ekspressen? Nå er det nok av overfylte fengsler med innsatte «av utenlandsk bakgrunn», nå er det nok av overfallsvoldtekter, ran, svindel og bedrag – begått av kriminelle – som myndighetene har ønsket velkommen - i den tro at de ville bli en del av «det fargerike fellesskap». Den ukontrollerte folkestrømmen, særlig fra Asia og Afrika, med hundre tusener økonomiske innvandrere i løpet av noen år - innebærer at hvis ikke drastiske mottiltak iverksettes kan vårt velferdssamfunn og Norge som en velfungerende nasjon - på sikt - gå til grunne. Problemene er nå blitt så akutte at det er nødvendig å stenge asylinstituttet i en tiårs periode - for at myndighetene i en omrømmingsperiode skal få kontroll med situasjonen.

Forholdene forverres år for år. Norge får i 2013 ny rekord med 13.000 - 14.000 asylsøkere. Kravet fra Utlendingsdirektoratet er at det opprettes 30 - 40 nye mottak. Kommunestyret i Årdal var en av landets mange kommuner som sa nei til asylmottaket, men lokalbefolkningen ble tvunget av Staten til å ta imot 150 asylsøkere. De ca. 15.000 som sitter i asylmottak venter på å bli plassert i en kommune med bolig og hele pakka av underhold, men som rimelig er - kommunene vegrer seg.
Et annet uløselig problem på kort sikt er de 5000 som har fått avslag på opphold og som skal sendes ut av landet. Disse menneskene skulle vært avvist ved grensen. Om det hadde skjedd ville de ha blitt spart for den belastning som utvisningsproblemene påfører dem.
Det norske folk har ikke ønsket denne utviklingen - det er politikerne - og bare politikerne – som må ta ansvaret for «Det nye Norge».
Skal det bli en endring som merkes må den norske regjeringen sette seg inn i den innvandrings- og asylpolitikken som Finland, Danmark og en rekke andre land har etablert - og som har muliggjort at problemene blir håndterbare.
Nye tall viser at Norge ligger i toppen blant landene som prosentvis tar imot flest av de som søker asyl. Norge avviser færre asylsøkere enn andre europeiske land.

Partiet Rødt bør ta opp igjen AKPs sin gamle parole for 40 år siden: «Steng grensene rundt den norske nasjon, spesielt for muslimer.» Venstresosialisten Jørgen Sandemose har også gått inn for å sette opp nærmest et stengsel for asylsøkere fra islamske områder – fordi islam står for verdier som er på kollisjonskurs med det Vesten står for.
Hele den politiske venstreside - inklusive Arbeiderpartiet - og dessverre også Høyre, Kristelig folkeparti, Venstre og Senterpartiet - står politisk ansvarlig for at vårt land styres mot stupet. Nasjonen er ført inn i en utvikling som uten at det tas grep på sikt vil kunne innebære at Norge går i oppløsning.
Det er kanskje 10.000 personer som oppholder seg ulovlig i Norge - de fleste har rømt fra mottak etter at de fikk avslag på asylsøknaden. Hvem er de - hvor er de? Vi vet at de representerer en risiko for hele samfunnet. Av de som skal sendes ut av landet er det mange som myndighetene ikke kjenner identiteten til. Derfor må de bli i Norge fordi ingen land vil ta imot dem.
Norske fengsler er overfylt med utlendinger. Oslo er blitt en utrygg by. Muslimers protestholdning mot det norske samfunn gir seg utslag i trusler, vold og drap.
Våre politikeres innvandrings- og asylpolitikk påfører landet ca. 50 milliarder kroner i utgifter hvert år. Vi har 200.000 muslimer som ut fra sin religion ikke vil assimileres i det norske samfunn. Den siste trenden innen islamske ungdomsmiljøer er: Er du ikke en god muslim, hvorfor er du da blitt så norsk?
Får vi en ny utvikling med den nye regjeringen? Det er fare for at de grep som tas blir mer av kosmetisk karakter - et grunnleggende oppgjør med islamismen vil ikke skje.
De fleste nordmenn har intet imot innvandrere som ønsker å gå inn i det norske fellesskapet, men de fleste sier nei til islamister som destabiliserer ethvert demokratisk samfunn - det gjelder også Norge.
Politikerne har grunn til å engste seg - det skal ikke skje så mange flere grufulle overgrep fra ikke-vestlige innvandrere før det norske folk samler seg mot den ondskap, de overgrep og den kriminalitet som er i ferd med å undergrave vårt samfunn. Situasjonen kan komme ut av kontroll.
Føler folket at samfunnsvernet smuldrer bort? Er tryggheten borte? Er det frykten som styrer våre ord og handlinger? Les dette brevet (et av mange av samme innhold) som vi fikk i dag:
«Jeg ber vennligst om å bli strøket fra medlemslistene i SIAN. Ikke fordi jeg er uenig med det dere står for, men av hensyn til familiens sikkerhet. Slik utviklingen er i Norge i dag kan man ikke være forsiktig nok.»

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
Leder