Trolig reduksjon i asyl- strømmen til Norge

Kan Siv verne det norske samfunnet mot islam?

Trolig reduksjon i asyl- strømmen til Norge

Islam, islamiseringen og den tidligere omtalte «snikislamiseringen» - at Koranen ikke er noen lovbok for Norge - var fraværende retorikk da Erna Solberg og Siv Jensen la fram den nye regjeringsplattformen i kveld. De kunne i det minste ha kostet på seg en prinsipputtalelse om at alle minoriteter må følge norsk lov og vårt felles regelverk - uten særordninger basert på religion. Likevel blir det åpenbart en innstramning av asylpolitikken, som muligens vil sende signal til potensiale økonomiske asyllanter i den islamske verden om at politikerne som nå styrer Norge er ikke like naive som de i Stoltenberg-regjeringen. Det gjenstår å se om SIANs synspunkter får gjennomslag i større grad i den nye regjeringen, men noe vil trolig skje på dette området.

Det bebudes lukkede institusjoner for kriminelle som skal sendes ut av landet.
Dette er positivt:
Regjeringen går imot bruk av religiøse klesplagg og symboler i forbindelse med statlig makt- og myndighetsutøvelse. Så spørs det om SIANs andragende om forbud mot religiøse plagg i det offentlige rom, har vært en medvirkende kraft i denne sammenheng.

Regjeringen vil etablere flere tilpassede fengsler for utenlandske innsatte som ikke skal tilbakeføres til det norske samfunnet.
Videre:
Jobbe for at flere kriminelle utlendinger skal sone straffen i hjemlandet
Lukkede mottak og mer differensierte mottak
Igangsette et arbeid for å ta i bruk og gjøre gjeldende bestemmelsene i utlendingslovens §106, første ledd. Herunder vurdere om disse sakene skal kunne behandles av en egen hurtigdomstol før frihetsberøvelse. Loven er;

«En utlending kan pågripes og fengsles når
utlendingen ikke samarbeider om å klarlegge sin identitet i henhold til lovens § 21 eller § 83, eller det er konkrete holdepunkter for å anta at utlendingen oppgir uriktig identitet,
Utvikle to nye typer mottak; integreringsmottak for dem som venter på bostedskommune og retursentre for personer og familier med endelig avslag. Noen retursentre skal kunne ta imot utlendinger som får frihetsberøvelse etter § 106, første ledd. Retursentre vil ligne ordinære asylmottak når det gjelder standard, bemanning, aktivitetsnivå og beboersammensetting. Forskjellen vil være en større og gjennomgående oppmerksomhet rettet mot retur, samtidig som integreringsperspektivet faller bort. Dette må gjenspeiles i de ansattes kompetanse.
E: Mer effektiv saksbehandling og raskere retur av personer uten lovlig opphold og kriminelle
2. Begrense muligheten for å fremme omgjøringsbegjæringer.

Disse tiltakene bærer bud om at vi får en endring av politikken på dette området, og det kan være begynnelsen på noe som avgjort går i riktig retning - sett med SIANs øyne, men det blir neppe en gjennomgripende konfrontasjon med islam.

Stopp islamiseringen av Norge
Arne Tumyr
Leder