Truande muslimar vil for all ettertid bli ein parallell islamsk dominert ukultur

Ikkje mogeleg å integrera truandemuslimar i ein vestleg kultur: Vi vantro er Satans venner, vi er dumme, motbydelige, lyver bare og ødelegger islam

Truande muslimar vil for all ettertid bli ein parallell islamsk dominert ukultur

Det er ikkje mogeleg å fullt integrera truande muslimar i ein vestleg kultur, utan dette vert teke opp og gjort noko med. Truande muslimar vil for all ettertid bli ein parallellkultur. Koranen seier: Vi vantro er Satans venner, vi er dumme, vi er motbydelige, vi lyver bare, vi vil bare ødelegge for muslimer, vi er alle fiender av islam osv.

Steining av utro kvinner praktiseres innen islam også i vår tid.

Islamisme

Tilhengere av den den kriminelle organisasjonen «SOS Rasisme» er ikke lenger å se som motdemonstranter på SIANs markeringer.

Sharialovene er i strid med de helt grunnleggende norske verdier.

SIAN -Stopp islamiseringen av Norge - har her en av de mange markeringene foran Stortinget, som nå åpner for at islams demonstrasjonsuniform, hijab'en, er et passende plagg når man entrer talerstolen. i nasjonalforsamlingen.

Refleksjon over reaksjonane mot SIAN: Varr det SIAN som kosta kommuna pengar, eller var det trugsmåla frå "antirasistane"? Også ein ordførar har lov å vera sakleg og ærleg. To andre sentrale spørsmål: Har hr. Kåss lese Koranen, og med hjerne og kunnskapar innkopla, så han veit kva han sloss for? Har nokon av "antirasistane" lese Koranen, så dei kjenner religionen dei kjempar for?
I motsetnad til debattantar flest har eg sett meg godt inn i Koranen. Eg har og reist i nokre muslimske land og sett i alle fall litt innanfrå. Eg er ikkje medlem av SIAN, men har vore på 2 av tilstellingane deira. Er det rasisme for hr. Koss og for "antirasistane" å høyra at vel nytta SIAN harde ord, MEN faktaopplysningane deira var rette. Eg kunne ha lagd til hardare fakta dei tydelegvis ikkje visste.
Koranen kan vera den mest rasistiske boka det er lov å selga i Noreg. Rasisme mest basert på religion, men og litt på kjønn eller avvikande sex. "The 13 Proof" nemner at Koranen inneheld 1500 punkt som baktalar eller er rasistiske mot "dei vantru" + 950 som framtalar eller er omvendt rasistiske til fordel for muslimane. 2450 punkt i alt. Eg har ikkje sett stadfesting på talet, men kjenner Koranen godt nok til å innestå for at er det feil, er det ikkje allverda feil. Meld meg gjerne for rasistisk påstand - å finna nokre hundre slike punkt i Koranen, er enkelt.
Det er og blodig rasisme. "Verses of War in the Quran" listar opp 300+ punkt i Koranen som glorifiserar vald eller undertrykking + 300+ som oppmoar til eller krev det same. Dei fleste av punkta har religionsrasistisk grunn. (Boka ligg på Amazon, så det er lett å sjekka om eg lyg.) Ca. 25 punkt går direkte på å drepa.
Dette + utstrekt kvinneundertrykking, lovleg pedofili (60ooo jenter ned til 12 år døyde sist året i barsel, fortalde media nett), lovleg uærlegdom (al Taqiya, Kitman, Hilah), lovleg misbruk eller brot av ord og sjølv eidar (f.x. 2/225, 5/89, 16/91, 66/2), slikt er det hr. Kåss og kunnskapslause "antirasistar" sloss for at ikkje skal bli kjendt.
I integreringsdebatten er det i tillegg til all rasisma eit sentralt punkt som aldri vert nemnd. Ein fortel oss at det som skal til for å lukkast, er at vi er snille og spandable og slår ned på rasisme, etc. - og gjerne har motvilje mot påståtte eller reelle rasistar. Men eit punkt har eg ikkje sett eller høyrt nokon nemna: Den sterke åtvaringa eller tilnerma forbodet i Koranen, og dermed i Islam, mot å ha for mykje å gjera med - integrera seg med - ikkje-muslimar. Det er minst 50 slike punkt i Koranen, og nokre av dei er meget sterke: Foretrekk ikkje vantru vener, unnanteke med baktanke om å sikra deg sjølv. Sloss mot Satan sine vener (= dei vantru). Dei vantru er opne fiendar av deg, Ta ikkje sjølv far eller bror din til ven eller verge, om dei ikkje er muslimar. Ta ikkje jødar eller kristne til vener eller verge - hugs at i Noreg er staten det fremste verget, så muslimar kan altså ikkje akseptera den norske staten sitt mynde. Mellom muslimar og vantru er det evig fiendskap og hat. Etc. Slikt seier boka.
Det heile vert forsterka av den solide rasisma i boka - mest basert på religion, men og litt på kjønn eller avvikande sex. Det er nok minst 100 punkt i Koranen med så sterk rasisme, at punktet åleine eller saman med andre, verkar mot truande muslimar si integrering.

Det er ikkje mogeleg å fullt integrera truande muslimar i ein vestleg kultur, utan dette vert teke opp og gjort noko med. Truande muslimar vil for all ettertid bli ein parallellkultur.
Til slutt hr. Kåss og "antirasistar": Kva fortel trua i Koranen på det gamle gresk/persiske verdsbiletet om forfattaren av Koranen? Og kva fortel alle dei faktiske feila i Koranen om boka og forfattaren? (F.x. "1000+ Mistakes in the Quran" eller "www.1000mistakesinthequran.com"). Svaret på dei to spørsmåla gjer islamdebatten enno alvårlegare.

Nedanforståande er primært meint som dokumentasjon. (Basert på Abdulla Yusuf Ali si omsetting av Koranen til engelsk. Nokre av sitata er forkorta, men med uendra meining.) Lista kan vera ufullstendig.
1. 3/28: Foretrekk ikkje "vantru" vener framfor muslimske, unnanteke som middel til å verga deg sjølv.
2. 3/73: "Tru ikkje nokon utan dei fyl Islam".
3. 3/118: Ta ingen ikkje-muslimske vener - dei vil alle korrumpera deg.
4. 4/63: Vantru, "hald deg klar av dei".
5. 4/76: "Sloss mot venene av Satan" (= ikkje-muslimar).
6. 4/81: Vantru, "hald deg klar av dei".
7. 4/89a: Ta ingen ikkje-muslimske venar, utan dei blir muslimar.
8. 4/89b: "- (i alle fall) ta ingen vener eller hjelparar frå" (vantru).
9. 4/101: "- dei vantru er opne fiendar av deg".
10. 4/139: Å ta vantru til vener - er det ære du søker mellom dei?
11. 4/140: Muslimar skal ikkje sitta saman med vantru som opponerar mot Islam.
12. 4/144: Å foretrkke vantru vener = prov for Allah at du er ein dårleg muslim (= endar i Helvete).
13. 5/51a: "Ta ikkje jødar eller kristne (f.x.nasjonar) som dine vener eller verger".
14. 5/51b: Tar du vantru til vener, er du av dei. (= endar i Helvete.)
15. 5/55: Dykkar einaste verkelege vener er Allah, profetane hans og muslimane.
16. 5/57: "Ta ikkje til vener eller verge dei som snakkar mot/baksnakkar islam".
17. 5/64: "Mellom dei (jødane) har Allah plasert fiendskap og hat til Dommedag"
18. 5/81: Muslimar ville aldri ta vantru til vener eller verge.
19. 6/68: "Sit ikkje, muslimar, saman med dei som gjer feil" (= ikkje-muslimar).
20. 6/70: La dei vantru åleine.
21. 6/106: "Snu deg bort frå dei som har gudar saman med Allah" (= alle ikkje-muslimar).
22. 6/148: Vantru "fyl berre formodningar og berre lyg".
23. 7/47: "Send ikkje oss (muslimar) inn i samband med dei som gjer gale (vantru)".
24. 9/16: "Ta ingen som ven eller verge unnanteke Allah, bodberarane hans og muslimar."
25. 9/23a: "Ta ikkje til verge (sjølv) fedrene eller brørne dykkar, dersom dei ikkje er muslimar".
26. 9/23b: Dersom nokon går mot 2/23a, "gjer dei gale".
27. 9/29: "Sloss mot dei vantru til dei betalar ekstra skatt med villig underkasting og kjenner seg undertrykte".
28. 9/95 : "Så la dei (vantru) åleine: for dei er avskyelege".
29. 11/46: "(Son din) er ikkje av di familie han oppførde seg urett" (han lydde ikkje islam).
30. 15/3: Dei vantru, "la vera åleine, og la dei nyta (dette livet)" (i motsetnad til det neste.
31. 15/94: "Snu deg bort frå dei som har falske gudar i tillegg til Allah" (= alle ikkje-muslimar).
32. 25/52: "Høyr ikkje på dei vantru, men sloss mot dei med største anstrenging".
33. 29/46: "Debatter ikkje med jødar eller kristne, unnanteke med betre midlar (enn ord)" (= med våpen).
34. 32/30: "Snu dykk bort frå dei vantru og vent" .
35. 33/60: Hyklarar og vantru: " Avstå ikkje, Allah vil heilt sikkert setta dykk opp mot dei (vantru): då vil dei ikkje vera i stand til å bli i byen som dykkar naboar noko lenge.
36. 33/60-62: Punkt 33/60: "Kvar dei enn er funne, skal dei bli gripne og drepne (utan nåde)".
37. 37/174: "Så snu deg bort frå dei vantru ei lita stund".
38. 37/178: "Så snu deg bort frå dei vantru ei lita stund".
39. 43/89: "Snu dykk bort frå dei" - frå dei vantru som ikkje vil tru på islam.
40. 51/54: "Snu dykk bort frå dei" - frå dei vantru som ikkje vil tru på islam.
41. 53/29: Dei vantru kan ingen ting. "Difor sky dei som snur seg bort frå islam".
42. 58/14: "Snu ikkje merksemda di mot dei som vender seg (i venskap) mot dei vantru".
43. 58/19: Dei vantru er på Satan sitt parti, og vil tape. (Hald dykk borte).
44. 58/22: "De vil ikkje finna nokon muslim som likar/elskar ikkje-muslimar, om det so er deira fedre, søner, brør eller slektningar". (Kva då med å lika eller sjølv akseptera andre ikkje-muslimar?) 45. 60/1a: "Ta ikkje vantru til vener eller verge".
46. 60/1b: "Einkvar som gjer det, har gått seg bort frå stien til Himmelen".(= Rndar i Helvete.)
47. 60/4: Muslimen(!!) Abraham "er eit framifrå"døme": "Vi (muslimar) har frigjort oss frå dykk (vantru) - - vi har avvist dykk, og det har oppstått mellom oss og dykk evig fiendskap og hat".
48. 60/6: "Det var i 60/4 eit framifrå døme for muslimar å fylgja".
49. 60/13: "Vend dykk ikkje (i venskap) til dei som er under Allah sitt sinne". (= alle vantru).
50. 68/35: "Skal då Allah handsama muslimar likt med vantru/syndarar? Kva feilar det deg? Korleis tenker de?" (Og som Allah, så muslimar.)

Koranen seier: Vi vantro er Satans venner, vi er dumme, vi er motbydelige, vi lyver bare, vi vil bare ødelegge for muslimer, vi er alle fiender av islam osv.
Martin A. Engeset
Ørsta