Varsel om koranbrenning

Politiet eskalerer sivilisasjonskrigen.

Varsel om koranbrenning

Politiet ignorerte pressemeldingen. De har sine ordre fra Norgesfienden Erna.

Norges kanskje mest arrogante politimester – Johan Brekke ved Innlandet politidistrikt - har kunngjort at politiet vil bryte norsk lov på Hamar Østre torg lørdag kl 13-15.

Hans innsatsleder har per telefon meddelt at de har til hensikt å begå flere lovbrudd i tillegg til det Brekke tilkjennegir. Jeg antar at innsatsleder handler etter ordre fra Brekke.

Dersom politiets forsett gjennomføres, vil SIAN som respons på politiets krigføring mot land og folk brenne koranen.

Dette er det sterkeste lovlige politiske virkemiddel SIAN har, og i motsetning til Statsmakten ønsker vi å drive vår politiske virksomhet innenfor lovens rammer.

Politiet sier selv det er en grunnlovsfestet rett å la koranen brenne helt ut. Likevel har Innlandet politidistrikt varslet at de vil bryte grunnloven og slukke en brennende koran.

Dersom politiet lovstridig avbryter koranbrenningen vil det bli brent koraner ukentlig i innlandet politidistrikt resten av året.  

SIAN beklager at Statsmakten fører krig mot sitt eget folk og sin egen grunnlov.

Vi ser frem til den dag da det på nytt vil være mulig å formidle et faktabasert politisk budskap verbalt uten å bli forhindret av kommunister, muslimer og politiet.

Koranskjendingen i Oslo 29.8.20 var også begrunnet med lovbrudd fra politiets side. Med mindre politiet innretter seg etter loven, eller ytringsfrihetsbestemmelsene i grunnloven og menneskerettsloven oppheves, vil SIAN fortsette å ansvarliggjøre demokratiets fiender, ved bruk av adekvate politiske virkemidler.

Innbyggere som ikke bifaller koranbrenning som politisk virkemiddel oppfordres til å rette sin klage direkte til [email protected] idet lovbruddene fra politiet er systematiske og landsomfattende.