Vi må ta et oppgjør med tankegodset bak muslimterroren

Kongsberg og Norge sørger. Fordi islam.

Vi må ta et oppgjør med tankegodset bak muslimterroren

SIAN ved COOP butikken på Kongsberg

SIAN var på Kongsberg i 2017. Det var også Nasir Gondal fra den onde Minhaj sekten som oppfordrer til menneskeslakt på Kafir, og krever bønnerop i Drammen.

Etter en rekke forsøk på - og gjennomførte tilfeller av - muslimterror i Norge, var det dessverre bare et tidsspørsmål før en av dem islam verdsetter høyest - muslimterroristene - ville lykkes i sitt islamske forsett, og myrde sårbare uskyldige ikkemuslimer for Allahs sak her i Norge.

Menneskeslakt er som kjent en kjernevirksomhet i islam, og premieringen av muslimterroristene deretter, i dette liv og i det neste.

Islam er en herrefolklære, et komplett system for samfunnsstyring. Islam har en egen erobringsdoktrine. Islam mangler medmenneskelighet og nestekjærlighet. Islam er et religionsrasistisk apartheidkonsept med uttalt ambisjon om et verdensomspennende monokulturelt islamsk tyranni.

Dette imperiet skal islam bygge på ruinene av de skitne vantro sine sivilisasjoner. Disse sivilisasjonene skal islam ifølge koranen rive i filler med den voldsbruk som er påkrevet for å oppnå koranens målsetning.

Derfor er det helt naturlig at koranen og sunna befaler muslimer å begå muslimterror mot ikkemuslimene i Norge.

Muslimterror er like islamsk som voldtekt av førpubertale småjenter. Muslimterror er muslimsk hatkrim på direkte ordre fra Allah. Muslimterror oppstår ikke i et vakuum. Muslimterror finnes fordi islams oppfinner og koranens forfatter har bestemt at terror er et verktøy for å gjøre hele verden til et tilbakestående islamhøl.

Vi må ta et oppgjør med tankegodset bak muslimterroren.

Det gjorde SIAN utenfor den islamske kommandosentralen på Kongsberg 15.10.21.

Video fra markeringen.

Filter Nyheter skriver at det er «muslimfiendtlig» å være motstander av muslimterror. Påstanden fra den venstreblivne nyhetssiden innebærer at terror er islamsk og noe muslimer som sådan må antas å sysle med, aktivt eller passivt ved økonomisk/logistisk bistand.

Muslimterror er islam sin skyld. Muhammed skrøt av at han var en terrorist.

Muhammed sa at terrorister er de beste muslimene.

Muslimterror er ikke primært kriminelle handlinger. Det er religiøse handlinger.

Muslimterror er kriminelt i Norge, men det er påbudt i islamske land.

En muslimterrorist er ikke ekstrem etter islams etikk. Han er en normal, god muslim. Fordi han kopierer Muhammed, slik alle muslimer har en ubetinget plikt til å gjøre.

Koranen 3:151, 8:12 og 8:60 gir muslimene befalinger om å begå muslimterror mot ikkemuslimer. Det er 109 vers med voldsbefalinger og oppfordringer. 527 vers med hat og intoleranse. 164 koranvers om jihad.

Koranen 4:95 sier at fysisk muslimterror har høyeste prioritet.

98 % av Muhammeds biografi er om fysisk og verbal vold. Og det er Muhammed som er voldsmannen. Muhammed er voldsmuslim nummer 1.

72 % av profetens biografi er om jihad – muslimterror – for å slakte og undertrykke skitne vantro undermennesker. Muhammed er muslimterrorist nummer 1.

I et intervju på det danske TV 2 programmet «Fanget i Syrien» spør intervjueren: «Hvordan kunne du tilsidesætte al moral og etik?»  Den gode muslim og jihadist svarer  «Det bliver du nødt til, hvis du skal være en del af islam.» Den enkle grunn for dette er at Muhammed selv var særdeles umoralsk og uetisk. En god muslim er en som etterlever Muhammeds liv og lære. 

Dette faktum er også årsaken til at islam mangler medmenneskelighet og at gode muslimer ifølge dem selv mangler nestekjærlighet. De er viljeløse zombier underkastet Allahs vilje. Og når islam krever det; Morderzombier.

Muhammed sa at en muslim som dør uten å ha begått muslimterror eller uttrykt ønske om å begå muslimterror dør som en hykler. Koranen sier at hyklere havner i helvete sammen med meg. Muslimterroristen på Kongsberg har sikret seg billett til Allahs horehus i Paradis.

Muhammed sa at den beste gjerning er å tro på Allah. Den nest beste gjerning er å begå muslimterror mot sårbare uskyldige ikkemuslimer.

Kongsbergterroristen scorer 100%. Han er en god muslim etter Muhammeds begrepsapparat.   

En muslimterrorist som begår muslimterror gjør det i samsvar med sin religion, etter profetens befaling og i samsvar med islams etikk.

En ikkemuslim som begår tilsvarende terrorhandling gjør det i strid med etikken han er oppdratt i.

Derfor er det viktig å påpeke sammenhengen mellom islam og muslimterror.

Muslimterror er en evig riktig handling fordi den er hjemlet i teologien.

Derfor fungerer ikke avradikalisering.

Derfor fungerer bare en ting; Deportering (eller annen form for permanent nøytralisering der deportering er umulig).

Fordi muslimterror er en god islamsk handling, så støtter de fleste muslimer dem som begår religionsrasistisk morderzombieatferd i Allahs navn. De Muhammed kaller gode muslimer støtter muslimterror, dersom de ikke selv aktivt utfører den.

Politiet visste om den gode muslimen. De pratet med ham. Hvor mange av oss må dø før statsmakten erkjenner at de som ifølge Muhammed er gode muslimer ikke passer her, og ikke kan tillates å gå løse i våre gater? Det er ikke en menneskerett å få slakte ikkemuslimer.

Muslimterroristen på Kongsberg tilhørte en flokk. Flokken kalles Umma, og består av de som har underkastet seg Allahs vilje. De har en religiøs plikt til å være brutale mot ikkemuslimer.

Allah sier at han hater oss fordi vi ikke er muslimer. Allah befaler alle muslimer å delta i menneskeslakt på ikkemuslimer. Koranen er så enkel at analfabete ørkenarabere forstår den. Det gjør Kongsbergterroristen også.

Imamen i moskéen på Kongsberg har gitt et sjokkerende ærlig vitnesbyrd. Imamen sier at muslimterroristen sjelden var i moskéen.

Påstanden hans er altså at ikke bare de som kan koranen på rams - men absolutt alle muslimer - er potensielle morderzombier villige til å slakte Kafir for Allahs sak.

Imamen bekrefter her at islams evne til å ødelegge folks hjerne – og gjøre dem til det Muhammed kaller gode muslimer – er så sterk at muslimen ikke behøver å gå særlig mye i moskéen for å få forgiftet sitt sinn med islams ondskap.

En god muslim med et islamisert hode har erstattet all medmenneskelighet med islams umenneskelighet. Han har erstattet nestekjærlighet med hat og drapslyst. Fordi islam.

PST forteller at de fikk bekymringsmeldinger fordi muslimterroristen hadde konvertert til islam. Her underbygger PST at islam har potensiale til å ødelegge folks hjerne, og dermed oppføre seg islamsk. Ergo; når noen blir muslim, blir de automatisk farlige. Som PST vet, er terror den mest høyverdige islamske handling ifølge koranen og Muhammed.

Muslimterroristen var konvertitt. Islam har en urovekkende kraftig tiltrekning på ikkemuslimer som ikke klarer å fungere i et sivilisert samfunn. De sleske og etter vestlig etikk onde dawa-muslimene retter sin virksomhet spesielt mot slike utskudd. Ummaen møter dem med smil og brorskap. Og muslimløgner om det teologiske innholdet i dødskulten.

Problemet er bare at islams brorskap ifølge de hellige skrifter innebærer en plikt til å hate og slakte ikkemuslimer. Dette er et teologisk faktum, og dette oppdager de norske konvertittene raskt. De går «all in» og blir det som profeten kaller gode muslimer.

Når folk som ikke er helt i vater konverterer til en ond drapskult bør det ikke overraske noen at de blir farligere for omgivelsene enn de var før de fremsa trosbekjennelsen og dermed ble en ex-sivilisert person.

Når slike finner seg godt til rette i islam sier det mye om islam og det legger føringer for hvordan vertssamfunnet bør forholde seg til islam.

Det bør ikke komme som et sjokk på noen at islam får mennesker til å oppføre seg islamsk. Dersom individet ikke er i vater etter vestlig målestokk, vil han likevel kunne være en meget god muslim. Fordi Muhammed.

Det er muslimterroristen på Kongsberg et godt eksempel på:

Whoever shoots an arrow in the cause of Allah and it hits the target, it will raise him one level in Paradise.

Dette forteller oss noe om islam. Hva har politikerne tenkt å gjøre med at vi har et tankesett i Norge som oppfordrer til menneskeslakt? Når skal statsmakten ta ansvar og reparere den skade den har påført samfunnet vårt ved forsettlig islamimport?

Imamen på Kongsberg sier at muslimterroristen ikke kunne noe om islam. Men vi vet at terroristen brukte det uvanlige begrepet «slakt» i sitt budskap. Ordet slakt (qital) forekommer 123 ganger i koranen. Muhammed lovte å slakte sin egen hedenske stamme i Mekka. Koranen 8:39 befaler muslimer å slakte oss inntil islam har verdensherredømme. Å slakte ikkemuslimer er en religiøs plikt jamfør 2:216.

Den ivrige konvertitten har åpenbart oppdaget det som imamene ikke vil at det skitne vantro vertskapet skal kjenne til; Islam befaler muslimer å slakte nordmenn.

Muslimterroristen begikk beviselig muslimterror slik koranen og profeten befaler. Vitner sier at muslimterroristen ropte «Allahu Akbar» mens han skjøt på folk.

Muslimterroristen fører krig mot Norge fordi islam sier at han skal gjøre det. Vi kan derfor konstatere at muslimterroristen har forstått koranen. Imamen er derfor en muslimløgner.

Muslimterroristens tilregnelighet skal utredes. Han har forklart seg godt og detaljert om hendelsesforløpet. Det kunne han neppe gjort om han var psykotisk. Det har ikke blitt hevdet fra politi eller forsvarer at muslimterroristen babler tullball. Muslimterroristen er ikke det vi i vestlig begrepsapparat vil kalle normal. At han konverterte til islam beviser at hodet hans ikke er på stell, men konvertering er ikke anerkjent som en diagnose som fritar fra straffeforfølgelse.  

Sett hen til hans religiøse tilknytning kan man basert på empiri anta at han vil bli definert som gal, for at ikke islam skal få skylden for muslimterroristens islamske atferd.

Vi har flere eksempler på at muslimterrorister defineres som gærne, og går fritt rundt i gatene våre etter å ha fått et pilleglass. Andre blir satt på første fly hjem til Barbaristan for at muslimterroren skal gå i glemmeboken snarest mulig. Move on, nothing to see here.

Samtidig vet vi at Breiviks galskap-diagnose ble underkjent fordi AP ville bruke ham som slag-tre mot patrioter.

I forlengelsen av dette er det bare naturlig at statsminister Støre fra stortingets talerstol to dager etter terrorhandlingen kan erklære muslimterroristen som en gærning, uten forutgående faglig utredning av strafferettslig tilregnelighet.

DocTV har en god gjennomgang av dette temaet.

Dersom Statsmakten og systemmedia fortsetter sin praksis med å erklære muslimterrorister som gærne og dermed oppfordre andre muslimterrorister til å straffritt begå mer muslimterror, vil dette akselerere det pågående folkemordet på nordmenn. (I denne konteksten er det relevant å peke på at muslimterroristen aktivt valgte å slutte å være norsk/dansk da han bestemte seg for å bli muslim).

Denne praksisen er ikke bare farlig, den er egnet til å frata statsmakten enhver tillit hos allmenheten, fordi normale folk er oppegående nok til å konstatere en påfallende forskjellsbehandling ettersom en voldsmann er det koranen kaller «muslim», eller det koranen kaller skitten Kafir.

Statsmakten og systemmedia praktiserer i realiteten sharia i sin omgang med politisk motiverte voldsmenn/mordere.

Ærlighet, omtanke, sannhetssøken og likhet for loven forsvinner som dugg for solen alt ettersom hvem som er attentatmann og offer. Muslimterroristen har for flere år siden selv erklært at han er muslim, og frekventert moskémiljø. Politiet fikk allerede i 2015 tips om at han hadde konvertert til islam. 

Likevel opplever vi at statsmakten i dag annullerer muslimens konvertering. Politiet synes ikke muslimen Bråthen har vært tilstrekkelig muslimsk. Realiteten er at de fleste muslimer ikke lever fullt ut slik islam foreskriver. De er like fullt muslimer. Det er islams religiøse doktriner som definerer hvem som er og ikke er en muslim. Ikke muslimen, ikke jeg, og ikke politiet. Et viktig poeng i så måte er at en muslim som har hatt en lemfeldig omgang med religionen, umiddelbart får Allahs tilgivelse og blir verdens beste muslim, nettopp ved å begå muslimterror (9:111).

For norsk politi er det åpenbart intet forbud mot å lyve norsk befolkning opp i ansiktet, når formålet er å ivareta islams tarv.

På pressekonferanse 16.10.21 sier en åpenbart utilpass politislask med flakkende blikk at det er en «svekket hypotese» at muslimterroristen hadde konvertert til islam. Dette er et midlertidig lavmål fra statsmakten. Dessverre vet vi at løgnene og uærligheten fra slasker og svikere i statsmakten vil fortsette og bare bli verre, fordi sannheten ville tvunget statsmakten til å ta de nødvendige grep for å avskaffe islamproblemet.

Norsk politi sine hvitvaskingsforsøk er et grovt overgrep mot muslimterroristens integritet som er garantert i UDHR artikkel 18. Se også konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (ICCPR) artikkel 18:

 «Enhver skal ha rett til tankefrihet,  samvittighetsfrihet og religionsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å bekjenne seg til eller anta en religion eller tro etter eget valg, og frihet til alene eller sammen med andre, offentlige eller private, å utøve sin religion eller tro gjennom gudstjeneste, iakttagelse av religiøse skikker, andaktsøvelser og undervisning».

I vår sivilisasjon har individet rett til å definere seg selv. Fremsier du shahadaen da er du pr definisjon muslim. Uansett om dette er et ubehagelig faktum for de politisk korrekte, i det øyeblikk muslimen bestemmer seg for å oppføre seg islamsk mot skitne Kafir.

Dette fremgår også av sharia. Reliance of the Traveller U2.2:

(Nawawi:) The sheikh and Imam Ibn Salah (Allah have mercy on him) said: “Being a Muslim is outwardly established by one's saying the two Testifications of Faith (Shahadatayn) (N: even if they are not spoken in Arabic). The Prophet (Allah bless him and give him peace) only added the prayer, zakat, the pilgrimage, and the fast because they are the most patent and greatest of Islamic observances. One's submission (istislam) is perfected through performing them, and neglecting them suggests that one has dissolved or vitiated the terms of one's compliance. Moreover the term faith (iman) encompasses all of the things by which Islam is explained in this hadith, and indeed, all acts of obedience, for they are the fruits of the inner conviction that is the underlying basis of faith, and are what strengthen, complete, and preserve it.

Imamen i Kongsberg har drevet aktive brannslukkingsforsøk ved å diskreditere den gode muslimen Bråthen, og å etablere et falsk narrativ om at muslimen ikke var muslim. Dette er en ekstremt grov forbrytelse av imamen, ifølge islamsk lov. Sharia sier at imamen ikke har lov til å avvise muslimen Bråthen når han oppsøker moskéen.

Imamen blir selv en frafallen når han påstår at Bråthen ikke er en muslim:

Reliance og the Traveller O8.7, 11: Acts that entails leaving Islam: To say that a Muslim is an unbeliever (kafir) (dis: w47) in words that are uninterpretable as merely meaning he is an ingrate towards Allah for divinely given blessings (n: in Arabic, also “kafir'').

Reliance og the Traveller O8.7, 13: Acts that entails leaving Islam: To describe a Muslim or someone who wants to become a Muslim in terms of unbelief (kufr).

At imamen ikke behøver å frykte dødsstraffen som medfølger et ekte frafall fra islam, skyldes at alle muslimer forstår at imamens utsagn til mediene er ren skjær muslimløgn for Allahs sak. Muslimløgnen er lovlig når den fremmer islams sak, slik en løgn som tåkelegger islams rolle i muslimterror naturligvis vil gjøre.

Det er heller ingen grunn til å tro at muslimterroristen vil få en virkelighetsbasert behandling av helsevesenet. Én årsak til at psykologer ofte gir muslimer blanco fellingstillatelse på vantro, er at fagfolkene er teologiske analfabeter. De aner ikke at islams etikk er motsatt av vår. I vår etikk er det feil å drepe folk. I islam er det en normal, god og riktig handling å drepe vantro.

En psykolog som vurderer den Muhammed kaller god muslim etter vestlig verdikompass, må konkludere feil fordi psykologen og muslimen befinner seg på to forskjellige planeter. De har motsatt etikk og motsatt begrepsapparat. De snakker forbi hverandre. Når psykologen opplever utsagn fra muslimen som etter vestlig etikk fremstår som vanvittige, definerer hun terroristen som gal.

Sannheten er at han er verdens beste muslim som lojalt følger islams befaling.

Islam har potensiale til å ødelegge folks hjerne. Hvis du kjører i selvpåført rus og dreper noen, blir du straffet. Hvorfor skal vi la være å straffe folk med selvpåført mental islamdefekt, når de gjør det som islam befaler dem å gjøre?

Sårbare uskyldige ikkemuslimer lider og dør. Fordi islam. Dette vil bare bli verre inntil Norge tar grep og anvender minst like massiv vold mot IslamDyret som det dødskultens egne sverdsvingere og bueskyttere er villige til å bruke mot oss.

Bevæpnede barbarer bekjempes ikke med sosionompjatt.

Noen kritiserer våre verbale og visuelle uttrykk. Felles for de fleste av kritikerne er at de selv gjør null og ingenting for å stoppe og reversere den dødelige islamiseringen. Spørsmålet er da med hvilken rett du kritiserer de som faktisk gjør noe. SIAN sin oppgave er ikke å bli likt av alle. SIAN sin oppgave er å stoppe og reversere islamiseringen. Blir du likt av alle, da har du mislyktes totalt.

Sivilisasjonskrigen mellom islam og Vesten løses ikke med kompromisser. Islam aksepterer ingen mellomløsning. Islam krever shariabasert herredømme og tilbakestående monokulturelt tyranni. Selvfølgelig blir invasjonsstyrkene fornærmet når de møter opposisjon. Hvis du tror at vi kan snakke oss høflig ut av islamproblemet, da er du en del av problemet.

SIAN var i 2017 på Kongsberg og fortalte om islamproblemet, utenfor den samme COOP butikken der muslimterroristen onsdag var inne og oppførte seg islamsk. Videoer av talene er tilgjengelige på Rumble.

Deler av befolkningen fremsto den gang som stupide slaktesauer. Viljen til å høre på fakta var liten. Hva tenker dere nå?

Hvor mange flere sårbare uskyldige ikkemuslimer må lide og dø før faktaresistente godfjotter skrur på hjernen sin og konverterer til faktaorientert sunn overlevelsesvilje og patriotisme?

Islams ondskap og godfjottenes farlige tankegods må bekjempes med mer åpenhet, mer demokrati, mer folkeopplysning om islamproblemet. 

Vi skal aldri tie. Aldri glemme.