Voldsbyen Sandefjord er i voldsapenes vold

Ubudne gjester skal ikke definere det norske offentlige ordskiftet

Voldsbyen Sandefjord er i voldsapenes vold

Hvis du synes det ble vel mye vold her, er det nettopp det som er problemet. I Sandefjord er voldsviljen så stor hos de ubudne gjestene, at myndighetene har kapitulert. De har underkastet seg voldsmannens veto. De har avskaffet norsk lov til fordel for sharia. De begår et regulært landssvik.

SIAN har søkt om å avholde politisk markering i Sandefjord 23. april. Kommunen har nå trukket tilbake tillatelsen, med den begrunnelse at politiet har konkludert med at arrangementet må flyttes til perifer lokasjon grunnet faren for islamsk atferd på torget.

Document har en lesverdig oppsummering av forholdene i Voldsbyen Sandefjord. 

Det er ingen tvil om at islamske tilstander er et problem. Tankefeilen hos byråkratene består i at de ønsker å angripe demokratiet i stedet for å beskytte det, slik lovverket og samfunnskontrakten pålegger dem.

Noen må fortelle politiet at det er deres fordømte plikt å beskytte nordmenn mot islamsk atferd. Den jobben har vi påtatt oss.

Interessant nok er det nøyaktig det Statsforvalteren i Oslo og Viken også har gjort. De irettesatte Sør-Øst politidistrikt (som Sandefjord er en del av) i 2020, etter at politiet de foregående år hadde brutt plikten til tilrettelegging for og beskyttelse av lovlig politisk virksomhet. Det var en særdeles flau sak for politiet, men ikke flauere enn at det samme politidistriktet i dag pisser på Statsforvalterens vedtak, og pånytt hever seg over norsk lov.

Da SIAN var i Sandefjord i 2019 fikk vi høre polititjenestemenn oppfordre publikum til å vise sin avsky for SIAN. Politisert politi er et tydelig signal om samfunnskollaps. Polititjenestemenn klappet og klemte på eggekastende mikrojihadister. Det var grove tjenesteforsømmelser på løpende bånd. Denne tradisjonen viderefører politiet nå.

Det torget som vi skal stå på, har vært benyttet til andre politiske markeringer, blant annet i regi av partier og i regi av islamske organisasjoner som propaganderer for den onde erobrerkulten sin. Ingen av disse har behøvd politibeskyttelse. Hvorfor er det nødvendig med politibeskyttelse når vi formidler teologiske og empiriske fakta?  

Når SIAN ankommer for å sette fingeren i den islamske verkebyllen, forkaster politiet sine egne plikter og våre rettigheter. Det er en skam.

Å fatte ulovlig vedtak om tvangsflytting av vårt arrangement, kan dessuten oppfattes som rasisme. Politiet bygger på premisset om at muslimer er ute av stand til å oppføre seg norsk, at de er tilbøyelige til å oppføre seg voldelig, det vil si islamsk. Politiet dokumenterer at de betrakter muslimer som ute av stand til å respektere, omfavne og etterleve norsk lov, og de normer og regler for mellommenneskelig samkvem som gjelder i Norge.

Våre demokratiske rettigheter er ikke et tema for forhandling. SIAN forholder seg til norsk lov hver gang offentlige tjenestemenn bryter loven. Arrangementet avvikles som avtalt, lørdag 23. april klokken 15 på Hvaltorget i Sandefjord.

Vi vil som vanlig respondere på lovstridige krigshandlinger fra statsmakten, med lovlige virkemidler.

OPPDATERING 16.3.22. 

Kommunen har nå overfor lokalavisen gitt informasjon de burde gitt til SIAN ved formidling av avslag. Kommunen har skjøvet politiet foran seg som alibi for sin egen atferd. Følges opp. https://www.sb.no/sian-fikk-forst-ja-til-sin-torvet-markering-na-har-kom...

Kommentar sendt til Sandefjord kommune:

Jeg har lest artikkelen i Sandefjord blad i dag 16.3.22. Det er ikke nødvendig å skrive noe tilsvar til klage, fordi jeg ikke har levert inn noen klage. Et vedtak i strid med lovverket (som heller ikke er hjemlet) er en nullitet uten rettskraft og behøver derfor ikke påklages. Min henvendelse 14.3.22 var en oppsummering av rettigheter og plikter partene har.

Kommunen viser i Sandefjord blad til at blant andre «pårørende» (til eggkasterne?)  har iverksatt en kampanje for å tvinge kommunen til å trekke tillatelsen. Det er en årsak (riktignok en dårlig en), ikke en hjemmel. Tvert imot burde dette fått kommuneansatte til å tenke gjennom sitt eget samfunnsoppdrag.

Det er beklagelig at kommunen har skjøvet politiet foran seg i sin begrunnelse, i stedet for å klart kommunisere det dere senere forteller Sandefjords Blad;  Kommunens vedtak er et resultat av påvirkningskampanje fra antidemokratiske innbyggere som har satt svake byråkrater under et press dere ikke tålte.

Så vidt jeg vet er torget av samme beskaffenhet i dag som ved vårt forrige besøk. Dersom torget for eksempel hadde vært omgjort til et lekeområde, skatebane e.l. vil en flytting være akseptabel. Det har skjedd før at kommuner vedtar å endre bruksområdet for torg, og det må vi som alle andre aktører respektere.

Det vi ikke aksepterer er politiske aktivister i og utenfor offentlig tjeneste som forsøker å presse oss ut av de samme arenaer som andre grupper tillates å benytte.

Det er ikke innenfor hverken moralsk eller legalt, å konstruere argumenter for å nekte SIAN de rettigheter enhver innbygger i Norge er gitt ved lov. Grunnloven § 98 gjelder i hele Norge. Fordi dere har tillatt muslimer å propagandere for islam på torget, må dere tillate SIAN å opplyse om det samme politiske tankegodset på samme sted.   

Som både kommunen og politiet vet, er det i Sandefjord fare for skade på person og eiendom 24 timer i døgnet. Det foreligger ingen fakta som tilsier at det er mer fare for personskade disse to timene enn resten av året. Det vil jo være politi til stede her, i motsetning til de talløse tilfeller av herrefolkatferd og dominanskrim mot sårbare uskyldige ikkemuslimer resten av året.

Det har aldri forekommet skade på eiendom ved våre arrangementer, og det foreligger dermed intet reelt grunnlag for å basere vedtak på teoretisk (konstruert) frykt for materielle skader. Jeg minner for øvrig om at politiet blir betalt for å hindre slikt.  

I den forbindelse viser jeg til at vi har holdt taler på svært mange tilsvarende torg, uten skadefølge på eiendom. Eksempelvis Tøyen torg og Mortensrud torg. Mener Sandefjord kommune at deres muslimske gjester er mer tilbøyelige til å rasere eiendom enn muslimer i disse enklavene?

Gjennom en årrekke har norske offentlig ansatte operert etter prinsippet «døden ved tusen kutt» der de fra hver sin kant angriper SIAN og demokratiet med vedtak som ikke er basert på lovverket. Jeg må nødvendigvis ha nulltoleranse i hvert tilfelle, ett kutt er ett for mye. Norge tåler ikke følgene av all den antinorske politiske aktivisme som utøves av blant andre offentlige tjenestemenn.  16.3.22 Lars Thorsen

OPDATERING 21.3.22.

Politiet har skåret gjennom og tillatt at arrangementet gjennomføres på torget.