Vedtekter

Vedtektene ble sist endret på årsmøtet 4. april 2022

§ 1 – Navn

Organisasjonens navn er Stopp islamiseringen av Norge, forkortet SIAN.

§ 2 – Formål og virkemidler

Organisasjonens formål er å motarbeide, stoppe og reversere islamiseringen av Norge. Islam er en totalitær politisk ideologi og bevegelse som er i strid med Grunnloven og lovverket i det norske samfunnet. Islam strider også mot demokratiske og menneskelige verdier i hele verden ved det islamske lovsystemet sharia.

Formålet søkes oppnådd ved å spre informasjon om hva islam står for, og hvilke konsekvenser islamiseringen av Norge vil få.

SIAN ønsker også å samarbeide med demokratiske krefter i andre land som bekjemper islamiseringen.

§ 3 – Ideologi

SIAN bygger på demokratiet, rettsstatens prinsipper og FNs Menneskerettighetserklæring. Organisasjonen er uavhengig av politiske partier så vel som religioner og livssyn. SIANs eneste formål er å bekjempe islamsk ideologi og praksis.

§ 4A – Medlemmer

Enhver som overholder foreningens vedtekter og lovlige vedtak truffet av de styrende organer, kan opptas som medlem.

SIAN er en ikke-voldelig organisasjon. Ingen nazister eller rasister kan oppnå medlemskap.

§ 4B – Fylkeslag

SIAN ønsker at organisasjonen skal være aktiv lokalt. Lokal aktivitet organiseres av en kontaktperson, eller et fylkesstyre, som velges av lokalforeningen. Kontaktpersonene eller fylkesstyrene kan søke om bidrag fra moderorganisasjonen til dekning av aktivitetsutgifter.

§ 5 – Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn to år, kan strykes som medlem. Medlemskapet fortsetter når skyldig kontingent er betalt.

§ 6 – Årsmøte

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år, senest ved utgangen av april måned. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes styret to uker i forveien. Styret innkaller til årsmøteforhandlinger med minst tre ukers varsel. Sakspapirene bør sendes medlemmene på forhånd.

Alle medlemmer som har betalt kontingent rettidig og senest to uker før årsmøtet, har stemmerett. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Årsmøtet skal velge ordstyrer.

Forslag som ikke er oppført på sakslisten, kan ikke realitetsbehandles med mindre ¾ av de fremmøtte krever det. Beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakslisten.

§7 – Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

– Behandle foreningens årsmelding
– Behandle organisasjonens regnskap i revidert stand
– Fastsette kontingent
– Behandle innkomne forslag

Årsmøtet skal velge:

– Leder
– Nestleder
– Kasserer
– Sekretær
– Ett styremedlem
– To varamedlemmer
– Revisor
– Valgkomité

Oppstår en ekstraordinær situasjon på et årsmøte eller i et medlemsmøte, der det fremmes forslag og treffes en beslutning som SIANs styre mener er i strid med organisasjonens formål og/eller vedtekter, eller som på annen måte kan skade organisasjonen, kan styret utsette iverksettelsen av vedtaket, som umiddelbart sendes medlemmene til uravstemning. Forslaget/vedtaket avgjøres ved vanlig flertallsbeslutning gjennom den skriftlige uravstemningen.

§ 8 – Stemmegivning på årsmøtet

Et vedtak er gyldig ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Dersom ikke annet er bestemt, er valg av tillitspersoner skriftlig dersom det foreligger forslag på mer enn en kandidat. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.

§ 9 – Styre

Organisasjonen ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

– Lede organisasjonens arbeid i henhold til formål og virkemidler
– Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
– Forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi
– Representere organisasjonen utad.
– Styrets medlemmer velges for 1 år om gangen.

§ 10 – Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Det kreves 2/3 flertall.

§ 11 – Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene, krever det. Det innkalles på samme måte som ved ordinært årsmøte.

§ 12A – Organisasjonspraksis

Generelt ledes SIAN i samsvar med skrevne og uskrevne regler for vanlig organisasjonspraksis.

§ 12B – Eksklusjon

Et medlem av SIAN kan ekskluderes dersom vedkommende arbeider i strid med organisasjonens vedtekter og/eller trenerer organisasjonens arbeid eller sår splid som skaper interne konflikter. Vedkommende skal først motta skriftlig varsel med rett til å forklare seg innen det styret finner er rimelig tid. Basert på sakens faktum kan styret vedta å ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke avgjørelsen til påfølgende årsmøte.

§ 13 – Oppløsning, sammenslutning, deling

Oppløsning av organisasjonen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at vedtaket skal være gyldig, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Styret kan velges som avviklingsstyre.

SIANs eventuelle formue skal etter årsmøtevedtak tilfalle den eller de foreninger som arbeider med tilsvarende eller beslektede oppgaver.