Lyset har gått på hovedkontoret i Fremskrittspartiet

Imbesilt utspill fra partiledelsen ledsages av heksejakt fra NRK

Lyset har gått på hovedkontoret i Fremskrittspartiet

NRK ser deg!

I disse dager driver NRK en personforfølgelse av FrP tillitsvalgte over hele Norge. De noterer navn på aktive deltagere på facebookgruppen til SIAN, og sammenholder disse med FrP sine lister ved kommunevalget. Personer som står på listene blir kontaktet av NRK og konfontert med sin anvendelse av ytringsfriheten. NRK erkjenner dog at deltagelse i debatt på facebookgruppen til SIAN ikke er synonymt med medlemskap i SIAN: De er derfor avhengige av at det politisk engasjerte offeret sier noe dumt, for å kunne bruke vedkommendes navn til å spre møkk om FrP, og å ødelegge vedkommendes karriere i partiet. Slik håper NRK å knekke ryggen på FrP.  

Det antas at NRK vil publisere sin drittpakke et par dager før valgdagen.

Jeg ble oppringt av NRK 14.8.19. De ønsket konkret bekreftelse på medlemsskap på de ofrene de hadde blinket seg ut. Personer som er betalende medlemmer i SIAN står fritt til å smykke seg med dette om de ønsker, men SIAN kommenterer ikke slike forespørsler.

Jeg fraråder alle FrP listekandidater å føre noen form for muntlig dialog med disse journalistene. Ønsker du å kommunisere med NRK må det skje skriftlig og så kortfattet at de ikke får anledning til å forvrenge og utelate deler av ditt budskap. Fremfør gjerne hele ditt resonnement i én setning. Fremfør ditt syn på islamproblemet om du ønsker det. Ikke kommenter tilknytning til organisasjonen SIAN. Det er en privatsak.  

NRK sin heksejakt har åpenbart sammenheng med Siv Jensens kategoriske utmelding av det Norgesvennlige selskap, idet hun eksponerte sin manglende innsikt i SIAN sin ideologiske platform. Siv Jensen har gjort det klart at SIAN medlemmer ikke er velkomne i FrP. Bakgrunnen for hennes uforsonlige tilnærming til menneskerettighetsaktivisme i regi av SIAN er trolig Filter Nyheter sin skittkasting om førstekandidaten på Nesoddens liste. Han har fått støtte lokalt, men kniv i ryggen fra Siv.

Også Agder FrP har vært sterkt rammet av intern stridighet etter SIAN sitt arrangement i Arendal 20.7.19. Der dristet enkelte FrP representanter seg til å uttrykke sin støtte til vestlige frihetsverdier, som ytrings- og forsamlingsfrihet. Det falt byens godfjotter tungt for brystet. Bølgene går høyt den dag i dag på sosiale medier. Arendal er en dypt splittet by og kløften går tvers gjennom FrP.  Da vi var på Arendalsuka og besøkte FrP boden, fikk vi beskjed om at «Det får vi ikke lov å snakke om» når vi presenterte oss som SIAN medlemmer. Munnkurv er ikke et sunnhetstegn på en demokratifestival.

21.8.19 sendte Agder FrP ut epost til sine tillitsvalgte, for å avklare partiets holdning. Det er godt mulig flere fylkeslag har gjort det samme.

Her fremkommer det tydelig hvor sviktende partiets faktainnhenting har vært, da de bestemte seg for at SIAN er paria. Partiet fremhever at brevet er en advarsel til medlemmene om at fylkesstyret vil filleriste medlemmer som insisterer på å praktisere ytringsfrihet i omgang med islamproblemet.   

Videre fremkommer det;

«Her kommer fakta om SIAN og FrP sin holdning til organisasjonen. Sammendrag. FrP er kritisk til politisk og radikal islam, men å forby eller bekjempe islam som religion er ikke FrPs politikk. FrP er like sterke forsvarere av religionsfriheten som vi er av ytringsfriheten. For Fremskrittspartiet er religionsfriheten en grunnleggende verdi og gjelder uansett hvilken religion man bekjenner seg til. SIANs formål er å bekjempe islam. Det bryter klart med trosfriheten. SIANs frontfigurer er siktet for hatefulle ytringer og sprer løpesedler med rasistisk innhold.  SIAN er en organisasjon som bryter klart med det FrP står for. FrP skal derfor ikke asosieres med SIAN. Det er ikke mulig å være medlem av SIAN og samtidig være FrPer».

Her åpenbarer FrP egen mangelfull innsikt i konseptet «islam» såvel som SIANs målsetning. FrP lener seg på venstrevridde journalister fremfor fakta. Det kan synes som om Fremskrittspartiets politiske kommisærer ikke trenger hjelp av NRK for å bringe partiet under sperregrensa.

Realiteten er at islam slik Muhammed designet konseptet, utvilsomt er i strid med lov om trossamfunn og andre lover. Som sådan er islam objektivt sett ikke en religion, og skal ikke gis vern som sådan.

Men uavhengig av dette vil det uansett være mulig å arbeide for å stoppe og reversere islamiseringen, uten å avskjære muslimers rett til en åndelig omgang med sitt gudevesen. Politisk islam utgjør mer enn halvparten av islam. FrP erkjenner at politisk islam (islamisme) ikke er ønskelig i Norge. De klarer bare ikke å se den naturlige konsekvens av eget standpunkt ;  

Ingen muslim presenterer seg som politisk/islamist. Ingen presenterer seg som radikal. Noen presenterer seg dog som «konservativ», feks Muhammad Usman Rana, Mulla Krekar og Fahad Qureshi, men aldri som «fundamentalist».

Islam er islam. Det er ingen kapittelinndeling som skiller fundamentalisme, islamisme fra åndelig islam. Alt er sømløst innkorporert i den samme manualen. Du er ikke muslim hvis du ikke kjøper hele pakka (22:78 jf 2:85).

FrP ledelsen lager seg imaginære skott mellom islam og islam for å krampaktig holde fast ved multikulti illusjonen som ledende europeiske statsledere har erklært død for flere år siden.

FrP argumenterer med at vi er siktet av Statspolitiets hatgruppe. FrP hevder også helt grunnløst at vårt informasjonsmateriell har hatefullt innhold.  Dette har dessuten ingen som helst relevans for drøfting av om medlemskap i organisasjonen er forenlig med politisk arbeid i FrP. Det er organisasjonens verdigrunnlag og arbeidsprogram som definerer organisasjonen, ikke enkeltindividers handlinger. 

Enda mer alvorlig er den arrogansen FrP her legger for dagen, i sin omgang med norske rettsprinsipper. Uskyldspresumpsjonen er grunnlovsfestet, men for ledelsen i FrP har den åpenbart ingen verdi. Partiledelsen formulerer seg som nedsnødde venstreblivne. FrP spytter på norsk lov. Det er en skam.

I sitt brev fortsetter FrP med å redegjøre for partiets prinsipper. Deretter gir de sin subjektive fremstilling av SIAN sin profil. Her viser FrP til en artikkel i det kontroversielle nyhetsmediet VG, der det feilaktig hevdes at undertegnede har omtalt muslimer som notoriske seksualpredatorer som voldtar i epidemisk omfang. Realiteten er at jeg har pekt på det dokumenterte faktum at at gode muslimer (muhammedcopycats) kan være notoriske seksualpredatorer som voldtar i epidemisk omfang. Det er bekymringsverdig at FrP ikke klarer å se forskjell på straffbar hatytring og faktabasert folkeopplysning.  

FrP fremholder også at jeg skal ha skrevet nedsettende om personer med islamsk tro. Her har altså FrP offisielt konvertert til den postfaktuelle krenkelsesreligionen. Å omtale noen på en måte som vedkommende blir lei seg av, er faktisk helt lovlig i Norge. Det er derimot forbudt i Frp og forbudt iht sharia.

FrP bedriver en skandaløs forfalskning av vedtektene våre når de skal begrunne en konstruert etisk kløft mellom Frps og SIANs menneskesyn. FrP skriver; «I organisasjonens vedtekter står det også at ”SIANs eneste formål er å bekjempe islamsk ideologi og praksis”» FrP sammenligner deretter SIAN med islamister, som nekter andre religionsfrihet.

SIANs vedtekter  lyder slik:

§1 «Organisasjonens formål er å motarbeide, stoppe og reversere islamiseringen av Norge. Islam er en totalitær politisk ideologi og bevegelse som er i strid med Grunnloven og lovverket i det norske samfunnet. Islam strider også mot demokratiske og menneskelige verdier i hele verden ved det islamske lovsystemet sharia. Formålet søkes oppnådd ved å spre informasjon om hva islam står for, og hvilke konsekvenser islamiseringen av Norge vil få.»

§3 «SIAN bygger på demokratiet, rettsstatens prinsipper og FNs menneskerettighetserklæring. (...) SIANs eneste formål er å bekjempe islamsk ideologi og praksis.» 

Fra §3 har Frp sakset «SIANs eneste formål er å bekjempe islamsk ideologi og praksis.»  Dette er en så uærlig fremstilling at en kan undres om FrP medarbeideren som har komponert rundskrivet, er en muldvarp fra SV.  Som det tydelig fremgår skal SIAN sin virksomhet utelukkende være basert på informasjonsformidling og menneskerettighetsaktivisme. FrP har satt et fullstendig grunnløst likhetstegn mellom ideologi og religion. At SIAN vil bekjempe ideologisk tankegods innebærer ikke at vi vil avskjære enkeltindivider fra åndelig kommunikasjon med sin gud, så lenge vedkommende troende ikke praktiserer de delene av islam som er skadelige for Norge og alle som bor her, muslimer inkludert. FrP tar én setning ut av kontekst. Paragrafens første setning slår i hjel FrP sitt nedrige forsøk på å forkvakle meningsinnholdet i siste setning. Jeg håper dette  er forsettlig fra FrP sin side. I motsatt fall er jeg alvorlig bekymret for det intellektuelle nivået i FrP.

FrP konkluderer i sitt brev til medlemmene, med at «SIANs formål er slik klart i strid med FrPs prinsipp om religionsfrihet. Å være medlem i SIAN er derfor ikke forenlig med å være medlem FrP [sic]».  

FrP sitt lemfeldige håndverk åpenbarer uvilje mot å gå inn i materien. Og det åpenbarer teologisk analfabetisme på høyt nivå. Det er oppsiktsvekkende at FrP ikke har kontaktet SIAN for avklaring av de momenter partiet anser problematiske, før partiet avsier politiske dødsdommer over svært mange i deres eget tillitsmannsapparat.

Det mest effektive verktøy for å oppnå SIAN sin vedtektsfestede målsetning samt å heve FrP langt over gamle høyder er å forby sharia og deporter dem som vil leve etter sharia. Dette tilfredsstiller FrP sin hang til fri religionsutøvelse samtidig som man ivaretar det liberale demokratiet – i en liberal støpning som er akkurat illiberal nok til at den kan overleve dødstrusselen fra et importert illiberalt tankesett designet for ørkenarabere.

Det mest positive vi kan si om Siv Jensen er at hun har vært ærlig. Hun vil ikke ha SIAN medlemmer i FrP. Ett lyspunkt er at FrP lokallag heller ikke vil ha Siv Jensen. Nå må folk med medlemskap i både SIAN og Fremskrittspartiet bestemme seg for hvor de står. Støtter du islamiseringen av FrP og Norge? Da er du på linje med Siv Jensen, Erna Solberg og røkla i den utvidede venstreside. Ønsker du å stoppe og reversere islamiseringen, med virkemidler forankret i rettsstatens prinsipper – da kvalifiserer du for medlemsskap i SIAN.  Jeg vil oppfordre så mange som mulig av antiislamistene i FrP om å bli værende i FrP og gjenoppbygge partiet etter at Siv Jensen er kastet. Godt valg!