Politiet erklærer koranbrenning forbudt

Statsmakten frykter at De Uintegrerbare skal oppføre seg islamsk

Politiet erklærer koranbrenning forbudt

Bjørlands våte drøm.

Statuen på Øvre Torv representerer alt det som Bjørnland spytter på.

Statsmaktens krig mot Norges ikkemuslimer trappes opp i hemmelig notat.

Filter Nyheter - den kulturmarxistiske aktivistnettsiden med egen muldvarp i politietaten - omtaler nok en gang en sak basert på snoking i politiets indre gemakker.

Politidirektøren skal ha beordret sine lakeier til å gripe inn mot lovlig politisk virksomhet fordi hun frykter at noen av de hitreiste muslimer skal oppføre seg islamsk.

Jeg omtalte den ulykksalige utnevnelsen av Bjørnland som politidirektør for ett år siden. Det viser seg nå at jeg ikke tok for hardt i.

Jeg baserer det nedenstående på at Klungtveit sin gjengivelse av politihemmeligheter er korrekt. Notatet viser at Bjørnland har bestemt seg for at brenning av koranen er straffbart når det gjøres som del av politisk folkeopplysningsvirksomhet og menneskerettighetsaktivisme.

Bjørnlands utspill om koranbrenning baserer seg på hennes personlige de lege ferenda betraktninger. Politidirektøren er som kulturmarxister flest frikoblet fra lov og rett. Realiteten er at lovgiver ikke på noe punkt har indikert at koranbrenning skal være ulovlig.

Da 2005-loven ble rettskraftig i 2015 sendte riksadvokaten ut et rundskriv (RA-2015-2). Der slo han fast under avsnitt IV. Vilkårene for straffansvar, 1. Generelt om rettstilstanden etter straffeloven 2005, at;

«Vilkårene for straffansvar etter straffeloven 2005 svarer i hovedsak til gjeldende rett etter straffeloven 1902. Det er foretatt en rekke terminologiske endringer som ikke er ment å innebære noen realitetsforskjell».

Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer 2016-2020 side 28 slår fast at «Straffeloven (2005) § 185 utgjør en viktig del av straffebestemmelsene mot hatkriminalitet og er en videreføring av tilsvarende bestemmelse i den tidligere straffeloven (1902) § 135a, den såkalte rasismeparagrafen».

Bjørnland har henvist til straffbarhet av symbolbruk i sitt hemmelige notat. Den nye §185 har fått et nytt avsnitt om symbolbruk. Lovgiver baserte seg på Holgersen kommisjonen (NOU 2002:12) da de vedtok at offentlig bruk av åpenbart rasistiske og/eller diskriminerende symboler (eksemplifisert med hakekors og ku klux klan hetter) ble gjort straffbart etter den nye §185 første ledd jamfør setningen «Som ytring regnes også bruk av symboler».  

Basert på lovforarbeider og lovgivers intensjoner samt lovens ordlyd er det ikke dekning i straffebudet for den meget alvorlige tilsnikelsen Bjørnland bedriver, ved å forsøke å kriminalisere koranbrenning.

Av notatet fra Bjørnland fremgår at koranbrenning kan være straffbart, og at SIAN ble varslet om dette i forkant av arrangementet. I følge Bjørnland har politiet orientert SIAN om at « (...) ildspåsettelse på offentlig sted i forbindelse med demonstrasjon ikke er akseptabelt, og for å si at gitt konteksten, så vil man antagelig kunne være over i straffeloven § 185».

Bjørnland sin påstand er ikke i samsvar med det beviselige faktum.

Politiet har ikke advart SIAN om  at koranbrenning kobles til § 185. Forøvrig sa politistasjonssjef Hortemo i møte med kommunestyret at det er lovlig å brenne koraner.

Dersom Bjørnland nå vil straffe meg, skal aktor slite med å bortforklare frikjennelsesgrunn pga rettsvillfarelse, sett hen til Hortemos klare offentlige uttalelse, sammenholdt med fravær av skriftlig informasjon som sammenfaller med Bjørnlands oppsiktsvekkende tilsnikelse i hennes nytolkning av lovverket.

Realiteten er at politiet i sin skriftlige vilkårsstillelse oversendt pr epost til SIAN den 13.11.19, nedla forbud mot bruk av åpen ild. Dette forbudet er slik det var formulert helt åpenbart i strid med grunnloven og menneskerettighetsloven, og det manglet følgelig hjemmel i politiloven. Dette orienterte jeg politiet om i et seks siders brev den påfølgende dag.  Politiet responderte naturlig nok ikke på min belæring om rettstilstanden, siden den var basert på gjeldende rett.

Skadefølgeprinsippet bør være utgangspunkt og grunnvilkår for kriminalisering. Atferd bør bare gjøres straffbar dersom den fører til skade eller fare for skade på interesser som bør vernes av samfunnet. Dette innebærer at kriminalisering som hovedregel ikke bør brukes som beskyttelse for moralske og religiøse normer.

I islam er det klart påviselige moralske og religiøse normer, regler, oppfordringer og hjemler blant annet for å plyndre, voldta og drepe ikkemuslimer. Bjørnland finner det likevel hensiktsmessig å kriminalisere vår kritikk av nettopp slike islamske vederstyggeligheter.  

Lovgiver er enig med meg i at det å skade sin egen bok ved å tenne på den på et sted der det ikke er fare for spredning av brannen, ikke bør kriminaliseres.

At eventuelle barbarer opptrer islamsk er en skadefølge – ikke av koranbrenning – men av at Statsmakten har sluppet barbarene inn i landet.

Politidirektøren bør straffeforfølge stortingsflertallet fra de siste 40 år, fremfor å begå fiendtlige handlinger mot den befolkning hun er satt til å beskytte.

Bjørnland er bekymret for terrorfare. Det har hun all mulig grunn til. Muslimterror er jo nesten like farlig for Norge, som den verbaljihad landets moskéledere bedriver hver eneste dag.

Bjørnlands terrorfrykt er åpenbart et utslag av realitetsorientering, men hun feiler i metode for å løse problemet. Europol sine Te-Sat rapporter for perioden 2007-2017 viser at muslimer er 600 ganger så terrortilbøyelige som høyreekstreme.  91 % av de som er terrordrept i Europa i dette århundret, er drept av muslimer. Antall ofre bare i Europa overstiger nå 14.000. Omfanget av muslimterror kontra ikkemuslimsk terror er visualisert [her].

Muslimterror er et utslag av islams terrorbefalinger. Muslimer har terrorisert ikkemuslimer i mange hundre år før trykkekunsten gjorde det mulig for Hvermannsen å brenne koraner. Muslimer vil fortsette å terrorisere ikkemuslimer helt til vi hindrer dem i å gjøre det. Fengsling av koranbrennere er ikke et adekvat virkemiddel i så måte, Bjørnland. Sjekk ut empirien, eller avgå. Du er en fare for rikets sikkerhet.

Som tingretten nylig har definert som straffbart å skrive (jeg skriver det likevel), er det et faktum at forskere i Tyskland anfører at muslimer blir mer voldelige jo mer religiøse de er. Innholdet i koran og sunna støtter en slik konklusjon. Forskning i Danmark viser at koranen er den mest voldelige av verdensreligionenes hellige skrifter.

Sett hen til realitetene er det lite fruktbart å ville kneble folkeopplysere som prøver å informere Folket om den største trusselen vårt kontinent noensinne har vært utsatt for.

Politiets valg av virkemidler både før og etter koranbrenningen viser at Statsmakten intet har lært hverken av Rushdie 1989, karikaturstriden 2006 eller det enorme omfanget av muslimers utøvelse av islamsk adferd i dette århundre.

Saken bekrefter det jeg har hevdet en rekke ganger; Statsmakten fører krig mot sin egen befolkning i den hensikt å få oss til å stå stille i køen til halalslaktehuset. Ville det ikke vært mer hensiktsmessig å deportere dem som bekjenner seg til Muhammeds islamversjon?

Det synes mer og mer tydelig at det ikke er tilstrekkelig å deportere shariatilbøyelige for å redde Norge. Vi må også internere en ikke ubetydelig andel subversive tjenestemenn, folkevalgte og andre som åpent motarbeider befolkningens interesser, demokratiet og våre vestlige frihetsverdier. 

(Resett har kommentert saken her). 

 

(Document har omtalt saken her)