PST bekrefter at de koranen kaller muslimer er en trussel mot Norge

Terror er like islamsk som pedofili

PST bekrefter at de koranen kaller muslimer er en trussel mot Norge

Voldelig rasist

Støres omsorg er forbeholdt muslimers følelsesliv. ikke nordmenns liv og helse.

PST fastholder i trusselvurderingen 2022 det faktum at de koranen kaller muslimer har vilje og evne til å begå islamske handlinger som terror, for å fremme islams uttalte politiske ambisjoner.

De som koranen kaller muslimer har antistatlige holdninger.

Koranen sier at islam og alle de koranen kaller muslimer er en trussel mot rikets sikkerhet. At de er en trussel mot Norges fremtidige eksistens. At de er en trussel mot deg og dine etterkommere. Det samme sier den norske statsmakten. Vår forrige statsminister gikk faktisk så langt som å slå fast at Muhammeds islam ikke kan tillates å praktiseres i Norge (dette var før hun solgte sjelen sin til Satan).

Demokrati er ifølge koranen og Islamsk Råd Norge et konsept som ikke er akseptabelt. Det vil derfor bli avskaffet i det øyeblikk den islamske invasjonsstyrken skulle lykkes med å tilrane seg makten i Norge.

De muslimene som ikke nøyer seg med verbaljihad er tilbøyelige til å begå muslimterror mot sitt sårbare uskyldige norske vertskap. Dette har de jo også gjort ved flere anledninger.

PST erkjenner i trusselvurderingen at «personer som er mobilisert av forhold som oppleves som provokasjoner, krenkelser eller undertrykkelse av religionen», vil kunne oppføre seg islamsk.  I dette ligger en erkjennelse fra statsmakten av at de koranen kaller muslimer ikke passer i vårt land, og at de utgjør en trussel mot vertskapets liv og helse. Man vet aldri når en muslim bestemmer seg for å sikre seg billett til paradis via muslimterror.   

PST sin jobb er å hindre voldelig islamsk atferd samt voldelig atferd fra andre grupper som omfattes av begrepet «ekstreme». Det må bemerkes at PST ikke alltid treffer så godt med hensyn til hvem de beskriver som ekstreme/voldsvillige.

Nytt av året er at enhver som motsetter seg tvangsvaksinering og gjeninnføring av jødestjerne har blitt plassert i den eksklusive kretsen av høyreekstremister. PST synes ikke å ha oppfattet at også kommunister og muslimer engasjerer seg i dette politiske spørsmålet.

PST hevder at folk uten tilknytning til ekstreme miljøer vil kunne begå spontane voldshandlinger mot myndighetspersoner og politikere. Dersom statsmakten virkelig er redd for at forbanna nordmenn skal dele ut rettferdighet på egen hånd, er trolig det beste grepet rett og slett å gjeninnføre de avskaffede paragrafer som hjemlet straff for tjenestemenn og politikere som lyver og opptrer subversivt.

PST-sjefen uttrykker bekymring for at nordmenn anklager forrædere for landsforræderi. Sjøvold kunne med fordel stille seg spørsmålet «hvorfor». Høyreekstrem terror så vel som generell folkelig misnøye med politikerne som svek, er symptomer på en elites forsettlige nedbryting av nasjon, velferdsstat og sammenhengskraft. Årsak – virkning.

Den patetiske papegøying om konspirasjonsteorier hjemsøker også denne rapporten. Hvis Sjøvold hadde hatt ærlige hensikter med sitt virke skulle han tatt seg bryderiet med å forklare allmenheten hvorfor alt det han beskriver som konspirasjonsteorier, faktisk er konspirasjonsteorier. Politiet forstår neppe at de undergraver sin egen posisjon når de spytter på normale nordmenn med en jordnær og faktabasert virkelighetsoppfatning. «Konspirasjonsteori» har for lengst blitt et like tullete begrep som rasisme og islamofobi. En statsmakt som tyr til nedrig møkkskvetting av allmenheten dokumenterer at den ikke setter pris på demokrati – sannhetssøken – fri meningsbrytning. Folket er en plagsom biomasse som må nedsnakkes og nedbrytes.

I sin iver etter å stemple folk som konspirasjonsteoretikere, kommer PST i skade for å definere FN som konspirasjonsteoretikere. Faktum er jo at befolkningsutskiftningen er reell, dersom man skal legge FN sine utsagn til grunn. Befolkningsstatistikk i Europa gir heller ikke rom for tvil om at europeere raskt skiftes ut til fordel for uintegrerbare med tilbakestående ørkenkultur i bagasjen.

Norske myndigheter dyrker en konspirasjonsteori om at en endret befolkningssammensetning ikke betyr noe, og i hvert fall ikke er negativt. Det er den største trusselen mot samfunnet vårt.

Den nest største trusselen er folk som PST sjef Sjøvold. Han har dokumentert en uvilje til å ta tak i islamproblemet, som ville fått ham avsatt på dagen dersom han var ansatt i en privat bedrift.

Etter at PST ble politisert for noen år siden, har de i sine årlige trusselvurderinger beskrevet fredelige patrioter som et problem. Premisset til PST er at fordi muslimer ikke liker folk som sier noe muslimene blir krenket av, så er patrioten skyld i muslimens islamske atferd.

Konkret misliker PST patrioter som snakker sant om islam og profeten, ganske enkelt fordi muslimer er den folkegruppen som med god margin har mest voldsvilje og -evne, samt dårligst sinnemestringsevne. Muslimer er dessuten oppdratt i en voldskultur som dessverre preger deres atferdsmønster både mot andre muslimer og ikkemuslimer.

Muslimer er mer eller mindre frivillig tilknyttet en barbarisk dødskult, og besitter således kompetanse og egenskaper som ikke er etterspurt i fredelige liberale demokratier.

At muslimer av denne grunn aldri burde vært sluppet inn her, har vært en uttalt erkjennelse fra europeiske toppolitikere i flere årtier.

At de likevel fortsatt befinner seg blant oss og utgjør en konstant trussel mot vertssamfunnet - er et faktum politikerne skal holdes ansvarlige for - i en prosess innenfor rettsstatens rammer. 

Når det gjelder begrepet muslim, må man forholde seg til begrepsapparatet til koranens forfatter. Vi må forholde oss til islam på islams premisser. Konseptet islam består uendret, uansett hvordan én muslim eller en million muslimer oppfører seg på ett gitt sted til en gitt tid.  Koranen 22:78 slår fast at «muslim» er navnet på den gruppen mennesker som underkaster seg og følger koranen.

Det er denne menneskegruppen som skaper arbeidsplasser hos blålysetater, sikkerhetsmyndigheter og begravelsesbyråer over hele verden.

PST sin jobb er å fokusere på ekstremisme, det vil si politiske aktører med voldsvilje. Det vil derfor være en fordel om de gikk tilbake til å følge dette samfunnsoppdraget, i stedet for å bedrive politikk slik de har henfalt til.  

Ett mysterium ved PST sine årlige utgytelser er deres korrekte påpekning av at muslimer oppfører seg mer islamsk når eksempelvis SIAN sier eller gjør noe som krenker de lettkrenkelige.  Dersom statsmakten hadde betraktet dette som et problem, burde den sparket de titusenvis av marxistiske lærere som forteller både norske unge og muslimske unge, at ytringsfrihet er ok men bare inntil noen blir lei seg. Analfabetismen om konseptet «vestlige frihetsverdier» er massiv, og den er villet. Det er et svik at statsmakten lar dette pågå, og sågar ansetter haugevis med blodmarxister på politihøyskolen.

Det er et like stort svik at politiet år etter år på den ene side uttrykker bekymring for muslimers volds- og terrorpotensiale dersom SIAN praktiserer demokrati – mens politiet på den annen side 1) gir Antifa fellingstillatelse på SIAN personell, 2) bedriver åpenbart lovstridig forfølgelse av SIAN personell og 3) generelt bryter flere lover hver gang de teoretisk sett skulle beskyttet våre demokratiske rettigheter.

Det er åpenbart at trusselnivået fra våre ubudne muslimske gjester ville vært lavere dersom statsmakten selv hadde respektert lovverket. Politiet er gjentatte ganger skriftlig informert om at koranskjending skjer som respons på deres lovbrudd. Det er derfor vanskelig å ta dem seriøst når de formulerer seg på en måte som synes å ha til hensikt at allmenheten skal bebreide SIAN for at muslimer oppfører seg islamsk. Dette er psykopatens logikk. PST anerkjenner voldsmannens veto. Dette er ikke hensiktsmessig tilnærming hvis politietaten vil ha respekt og tillit. Det er ikke rett atferd hvis man har til hensikt å oppfylle sin tjenesteinstruks. Norge styres av skruller, politietaten er intet unntak.