Dhimmipolitiet svikter Norge

Voldssosialist André Fresvik og medsammensvoren voldsmuslim

Livlig voldsberme i Bergen avviser demokrati og menneskerettigheter

Dhimmipolitiet svikter Norge

André Fresvik, voldsmann og sosialist

SIAN sin menneskerettighetsaktivisme på Festplassen 3.8.2019 ble møtt med høylytte protester fra slike som ikke liker menneskerettigheter. Det hele var en fallitterklæring fra politiet i Bergen idet de ikke grep inn mot spytting, eggkasting, ketchupspruting og grov ordensforstyrrelse. Voldsmuslimer, voldssosialister og et politikorps lammet av sin egen råtne kulturmarxistiske ledelse, gjorde sitt beste for å ødelegge vår informasjonsformidling.

Talene kan sees her;     

Lars Thorsen IArne Tumyr,   Kareem Sadraee,   Mansour TalebiAnna Bråten,    Lars Thorsen II,    Arne Tumyr IIBilder

Begivenheten genererte demokratifiendtlig adferd fra byens sosialister også forut for markeringen. Sosialistene hater ytringsfrihet og aksepterer ikke norsk lov. Det islaminfiserte LO agiterte for drap på demokratiet. LO leder Fauzia Hussain-Wiik mener at det å ville stoppe islamiseringen av Norge er synonymt med hatytringer mot muslimer. Det hjernedøde argumentet ville ikke vært relevant om det var sant. Det er nemlig ulovlig å forhåndssensurere i Norge. Dama som får sin lønn fra norske arbeideres kontingentinnbetalinger, agiterer for sharia idet hun vil hindre fri meningsbrytning – demokratiets fundament.  AUF sin dhimmileder Endre Toft vil ikke være dårligere enn sitt nye herrefolk.  Han slutter seg til kravet  om at byrådet må tilbakekalle SIAN sin standstillatelse. At noe slikt er lovstridig affiserer ikke sosialisten.

Det var møtt frem et par hundre voldssosialister og voldsmuslimer, samt et noe mindre antall norgesvenner. Sistnevnte sto tildels oppe mot Christies gate. Da radden oppdaget dette, blandet de seg med godtfolk, og gjorde tilværelsen ubehagelig. Dessverre opptrådte samfunnsfiendene så aggressivt at enkelte gode nordmenn ikke følte seg trygge og valgte å forlate stedet. Dette er et klart symptom på at politiet har sviktet sitt samfunnsoppdrag. Ikke nok med det; Polititjenestemenn på stedet beskyldte disse borgerne for å være bråkmakere, fordi de følte seg utrygge i nærvær av den rabiate mobben. Politiet sviktet mao ikke bare SIAN, de sviktet allmennheten og deres rett til bevegelses- og forsamlingsfrihet.

Politiets kneblingsforsøk

Politiets lovstridige adferd startet allerede under søknadsbehandlingen. Skrivebordpoliti Øystein Skarsten skrev 17.6.19 til meg at politiets seksjon for innsatsledelse hadde bestemt at SIAN måtte besørge komplett terrorsikring av Festplassen dersom vi skulle få lov å holde politisk markering der.  Politiet påberopte seg feilaktige hjemler, og satte krav som er i strid med flere lover, blant annet grunnloven. Da jeg protesterte og påpekte sviktende og feilaktig lovanvendelse, mottok jeg raskt ny tillatelse, der de ulovlige betingelsene var strøket. Politiets seksjon for innsatsledelse har med andre ord konspirert, brutt loven og påberopt seg falske hjemler – i den hensikt å skape så store praktiske og økonomiske hindre at vårt politiske arrangement ikke kunne avvikles. Det er en skandale. Dessverre er den ikke unik. Politietaten rommer mange bedervede mennesker på ledernivå.

Noe som også er interessant å reflektere over - er selve behovet for terrorsikring. Hvorfor hadde vi det ikke sånn før? Hva skjedde?  Jeg skal svare; Islam skjedde. Denne ondskapens sleipe slimslør la seg som et vått ullteppe over landet, fordi politikerne lot den gjøre det. De onde kulturmarxistene i politikk, politi, akademia, skole og andre deler av offentlig forvaltning er personlig ansvarlige for deltagelse i ødeleggelse av norsk sivilisasjon og landets ikkemuslimske befolkning. Det er denne ondskapens mørke som SIAN driver bort med opplysningens kraftfulle lys.  Det er derfor de regressive venstrekreftene i offentlig forvaltning i økende grad bryter loven når SIAN banker på med sin menneskerettighetsaktivisme. De har valgt feil side i islams krig mot menneskeheten. 

Voldsmobben regjerte, menneskerettighetsaktivist responderte.  

De fremmøtte demokratifiender sprutet ketchup og andre væsker. De kastet egg, sursild og spyttet. Motdemonstrantene – som ikke hadde grunneiers eller politiets tillatelse til å være der – medbragte ymse sosialistflagg, palestinaflagg, prideflagg og MdG flagg. Alt annet enn norsk flagg. SIANs norske flagg ble møtt med spytt og egg.

Vi anmodet to ganger politiet om å gripe inn mot voldsutøverne, uten adekvat respons fra politiets side. Bergen tingrett har fastslått at eggkasting er vold.Gjøvik Tingrett har fastslått at spytting er vold.  Flere av folkeopplyserne fra SIAN ble utsatt for eggkasting og spytting. Politiet befant seg i umiddelbar nærhet, og bildebevis dokumenterer at politiet selv ble utsatt for volden. En  lokal SIAN supporter ble så nedspyttet at han ble blindet. I denne situasjonen – hvor politiet hadde abdisert og åpenlyst tillot ulovlig voldsbruk - tok han til forsvarsmidler for å å bringe voldsbruken til opphør. Han sprayet den mest aktive voldsmuslimen, og mot voldssosialisten André Fresvik. Politiet grep inn mot forsvarshandlingen, og det førte til at noen sosialister rundt voldsmuslimen og voldssosialisten også merket sprayen. Norgesvennens forsvarstiltak var berettiget og nødvendig fordi politiet ikke grep inn til tross for at de observerte voldsbruken.

André Fresvik, leder for Nordhordland SU, sutret til ba.no over at han ble sprayet men nevner ikke at sprayen var respons på at han selv hadde spyttet menneskerettighetsaktivisten i ansiktet. André Fresvik er en voldsmann. Ikke vær som André Fresvik.   

Forsvarstiltaket var en adekvat respons på de ulovlige demonstrantenes voldsbruk. Hendelsen er dokumentert [her].

Bergen Sosialistavis refererer hendelsen.  Et øyenvitne kommenterte avisartikkelen slik på facebook: «Jeg sto og så på, og vil kalle det selvforsvar». Skovifting og spytting er to islamske kulturuttrykk vi observerte i Bergen, og som har beriket hele Norge etter at invasjonen tok til.

Politiet på stedet abdiserte for voldsmobben

Bergenspolitiet fortalte i en pressemelding at de var fornøyd med egen innsats etter standen. Det forteller oss alt om hvilket nivå politiet legger seg på. I tillegg til volden utgjorde utstrakt bruk av støykilder en grov og straffbar ordensforstyrelse. Som videoopptakene viser, får bermen holde på med denne ulovlige adferden gjennom hele arrangementet.  Politiets innsatsleder John Skeie sa til meg før standen at han ikke hadde til hensikt å håndheve norsk lov. Det løftet holdt han. Politiet brøt politiloven, menneskerettsloven og grunnloven. Som så ofte før fokuserer politiet på at folk skal komme fra stedet stående på egne ben og med tennene i behold. At det bedrives ordensforstyrerelser og ikke direkte livstruende voldshandlinger aksepterer derfor politiet. Tjenestemennene på bakken unnskyldte seg med at de måtte følge ordre ovenfra, og den var åpenbart; Ikke grip inn mot demokratifiender, voldsmuslimer og voldssosialister på en måte som sikrer SIAN sine lovgitte rettigheter.

Det er ikke akseptabelt at ordensmakten tillater bermen å skyve grenser på denne måten. Etter å ha holdt på med slike stands noen år kan jeg konstatere at voldstilbøyeligheten øker i takt med statsmaktens aksept av øvrig ulovlig adferd, støyterror. Dette er helt naturlig. Muslimer og venstreblivne observerer at samfunnets regler lett kan pushes og settes ut av spill uten at det får konsekvenser. Ved hver anledning politiet opptrer som i Bergen, vil bermen styrke sin overbevisning om at det de gjør er moralsk riktig og stilltiende akseptert av Statsmakten. Politiledelsen får dermed et medvirkeransvar. Og de forverrer egne arbeidsvilkår ved neste korsvei.

Å true ytringsfriheten er å true selve demokratiet. Det er ingen nyhet at verken sosialister eller muslimer liker demokrati. I en slik situasjon er det uakseptabelt at politiet abdiserer for shariamobben. Politiet oppga voldsmonopolet og fjernet offeret som forsvarte seg. Politiets innsats svekker befolkningens tillit til statsmakten. Når Norgesvennene opplever at politiet oppgir voldsmonopolet og sanksjonerer mobbens voldshandlinger og terror mot ytringsfriheten gjennom grove ordensforstyrrelse, da ligger det til rette for en radikalisering av allmennheten, hvorav følger en økende vilje til å forsvare seg selv fremfor å vente fåfengt på at politiet gjør sin tjenesteplikt. 

Verdikonflikten mellom nasjonalkonservative og ondskapens akse (sosialisme/islam), vil sannsynligvis føre landet ut i et meget stygt oppgjør. Jo lenger politikere og politi undertrykker Norgesvennene, jo verre vil gjenopprettingsarbeidet bli.  Man er i god gang med en mer fysisk utfolding av den pågående konflikt.  Politiet - som selv kommer til å bli blant de første dødsofre på Ernas multikulturalter - er i ferd med å skape seg fiender blant gode nordmenn. Det er en strategisk tabbe, gitt det faktum at politiet allerede er hatet av sosialister og islamister.

Ulikhet for loven

Da Erna talte 22. Juli ble hun forstyrret av en herre som var høylydt men fredelig. Han ble umiddelbart ført bort av politiet. Når hundre barbarer av sosialistisk og islamsk valør blokkerer vår formidlingsfrihet på Festplassen ignorerer politiet lovbruddene. Forskjellsbehandlingen skader Folkets tillit til og støtte til politivesenet. Hvorfor skal Ernas utgytelser ha langt bedre beskyttelse enn SIAN sin menneskerettighetsaktivisme? Grunnloven forutsetter likhet for loven. Men den er bare et stykke papir, i Det Nye Norge.