Hva du bør vite om islam.

Våkn opp! Islams mørke er over oss. Lær deg sannheten før det er for sent.

Grunnkurs i islamsk doktrine

Hva du bør vite om islam.

All debatt fordrer innsikt. Vi presenterer derfor litt grunnleggende islamkunnskap. Islamdebatt dreier seg altfor ofte om håp og følelser, blant debattantene fra venstresiden. Kanskje kan litt realitetsorientering være på sin plass;

Det islamske barbariet velter inn over Europa.

Muhammed, et dårlig forbilde for menneskeheten.

 

 

 

Hva du bør vite om islam.

Islam betyr «underkastelse» og er en politiskreligiøs ideologi basert på Muhammeds liv og lære. Her følger noen viktige punkter i islams budskap som muslimene lærer fra barnsben av, ofte uten at de lærer noe særlig annet. (Nesten halvdelen av dem er analfabeter ) :

- Muhammed var et perfekt menneske og er det evige forbildet for alle muslimer.

- Ikke-muslimer er mindreverdige i forhold til muslimer og de kan utnyttes og ydmykes.

- Jøder er det verste folket på jorden. Koranen sier at jødene er i slekt med aper og griser.

- Det er alle muslimers plikt å utføre «hellig krig» (jihad) mot andre, inntil islam blir enerådende.

Islam er dermed en ideologi som har klare fellestrekk med nazismen, fascismen og kommunismen .

Denne sammenligningen styrkes ved at islam og muslimer ofte forsvares og støttes av venstreradikale i Vesten. Arvtakerne til dem som hyllet Stalin, Mao, Pol Pot, Honecker og Hoxa er de som i dag støtter opp om islamiseringen av Europa og ofte driver med pøbelaktige angrep mot den som måtte driste seg til å protestere mot muslimenes invasjon av Europa.

Muhammed kalte seg selv for profet, og han levde i det som i dag kalles Saudi-Arabia fra år 570 til 632. Etter en rekke åpenbaringer fra Allah, via engelen Gabriel, lærte Muhammed Koranen. Den betraktes som hellig, eviggjeldende og perfekt av verdens halvannen milliard muslimer. Den er en viktig del av islams hellige skrifter, men utgjør kun ca 20% av disse. Resten består av Hadith og Sira som samlet kalles for Sunna. Hadith består av en mengde historier om hva Muhammed sa og gjorde, og den er gjennom tidene blitt nedskrevet i mange varianter. De muslimske lærde fester mest lit til to av disse historiesamlingene, Sahih al-Bukhari og Sahih Muslim. Sira er det man nærmest kan beskrive som Muhammeds biografi. Versene i Koranen er ikke skrevet i kronologisk eller tematisk rekkefølge, men nærmest sortert etter versenes lengde. Disse kan være både lange, kjedelige, repeterende, selvmotsigende og uforståelige for de fleste av oss, men det sies at den originale arabiske teksten inneholder mye vakker poesi.

Problemet med Koranen er at noen vers er «milde» mens andre er «voldelige». Muhammed var mild og tilgivende mens han bodde i Mekka sammen med noen ganske få tilhengere. I denne perioden ble Mekkaversene til. Etter at han flyttet til Medina, ble versene mer nådeløse og voldelige, og disse kalles for Medinaversene. En beleilig åpenbaring resulterte i koranvers 2:106 som forteller oss at dersom et vers blir endret eller glemt vil det alltid bli erstattet av et nytt og bedre (abrogasjon). Koranen oppfordrer til ydmykelse, vold og drap på ikke-muslimer, ikke en gang, men nærmest som et gjennomgangstema.

Der muslimene utgjør majoriteten av befolkningen følger man konsekvent Muhammeds strenge budskap, altså Medinaversene, mens der muslimene er i mindretall, som i Norge, velger man inntil videre å vektlegge de mildere Mekkaversene. Denne måten å forstå Koranen på er tydelig for noen av oss, men dessverre nekter flertallet av vestlige politikere å innse dette enkle faktum.

I de fleste muslimske land har ikkemuslimer blitt truet, fengslet, drept og fordrevet dersom de ikke aller nådigst har fått leve i relativ fred ved å betale ekstraskatten jizya. Svært mange har derfor gjennom tidene valgt å konvertere til islam. På denne måten er alle de tidligere kristne landene i Midt-Østen og Nord-Afrika gradvis blitt muslimske. Det er helt nødvendig å være klar over at islam har som mål, ved bruk av alle midler, å sørge for at hele verden er dominert av muslimene, og styrt etter islamsk sharialov. I Muhammeds fødeland, Saudi-Arabia, er selvsagt målet nådd for lenge siden. Der nektes ikkemuslimer statsborgerskap og adgang til «de hellige byene» Mekka og Medina. Alle gudshus utenom de muslimske er forbudt.

Islam i Norge:

I løpet av de siste femti årene anslår jeg at antall muslimer i Norge nesten er blitt hundredoblet og er nå en minoritet man er nødt til å ta hensyn til i et demokrati som vårt. Den tidligere nevnte måten å «tolke» Koranen på blir her til lands gjort til kjenne av ledende muslimer. De deltar aktivt i debatter på TV, i dagspressen og under en rekke demonstrasjoner mot dette og hint. Etter hver ny muslimsk terrorhandling i Europa og ellers i verden inviteres de til norsk radio og TV, ofte introdusert som «muslimsk lege og samfunnsdebattant». Disse består av noen få gjengangere og blir gjerne supplert med en representant fra «Islamsk Råd». Det hender også at lederen av den ekstreme organisasjonen «Islam.net» får slippe til!

De benytter seg stadig av Muhammeds «oppfinnelse»,- taqiyya,- muslimenes rett og plikt til å lyve for å forlede sine fiender, og for å fremme islam. (En løgnvariant kalles kitman, - en delvis fortielse av sannheten ). Programlederen spør gjerne om terroren har noe med islam å gjøre. «Nei, islam er fredens religion. Terroristene har «kapret» vår religion». Og så setter de i gang med å sitere utgåtte Mekkavers, eller de feilsiterer andre vers.

Det mest brukte i denne svindelen er vers 5:32 . De sier med stor overbevisning at «Koranen forteller oss at å drepe ett menneske er som å drepe hele menneskeheten». De unnlater beleilig å nevne det viktige forbeholdet i dette verset: «unntatt dersom det gjelder blodhevn eller straff for forbrytelse». Et temmelig viktig forbehold, særlig når man vet hva islams hellige skrifter definerer som forbrytelse! Etter å ha feilsitert (løyet) om vers 5:32, vil muslimene og deres apologeter konsekvent unnlate å sitere det etterfølgende koranvers 5:33: « Deres lønn som bekjemper Allah og Hans sendebud og farter omkring og stifter ufred på jorden, skal være at de drepes eller korsfestes,at hender og føtter avhugges kryssvis, eller at de forvises fra landet. Dette vil være en skam i denne verden. I det hinsidige venter en svær straff».

En annen gjenganger vi får servert av norske muslimer er Koranens vers 2:256 «Det er ingen tvang i religionen». Men dette er kun første setningen av verset, den utelatte delen forteller oss at alt annet enn islam er villfarelse. Verset blir dessuten erstattet (abrogert) av flere andre vers: 3:85 «Hvis noen ønsker annet enn islam som religion, vil dette ikke godtas fra Ham, og i det hinsidige liv vil han være blant taperne.» 9:73 «Strid mot de vantro! Vær hard mot dem!» og 9:123 «Bekjemp de vantro! La dem finne hardhet hos dere!». Vi må heller ikke glemme «sverdverset» (9:5) som lyder:«Men når de fredlyste månedene er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt! Men hvis de omvender seg, forretter bønnen og betaler det rituelle bidrag, så la dem dra sin vei. Allah er tilgivende, nåderik.»

Så til en del fakta om muslimenes forbilde, Muhammed:

Han startet sin karriere som karavanevokter for en av sine mange fremtidige koner, enken Khadija, men han gikk senere over til å bli karavane- r ø v e r  for å finansiere sin nye «religion». Han beordret drap på de som trosset Allah eller som fornærmet ham selv. Han godtok, og var selv aktiv i, kjøp og salg av sexslaver. Han giftet seg med det seks år gamle pikebarnet, Aisha, og hadde sex med henne (voldtok henne) fra hun fylte ni. Han beordret utryddelse av den siste gjenværende jødiske stammen i Medina,- alle menn (antallet varierer fra 600-900) ble halshugget, mens kvinnene og barna ble gitt som krigsbytte til soldatene hans eller de ble solgt som slaver. Selv tok han den vakre jødinnen Rayhanna som sin personlige slave.

Og denne mannen er muslimenes «Jesus»! «På frukten skal treet kjennes» heter det. Islam har vært en forbrytelse mot menneskeheten i 1400 år, og har stort sett ført til ufred, krig, sult og elendighet der den har fått slå rot. Myten om islams «gyldne periode» med fredelig sameksistens, praktfulle moskeer, parkanlegg og læresteder i den erobrede delen av Spania, var tuftet på utnytting av majoritetsbefolkningen av kristne og jøder som annenrangsborgere og som måtte betale den lovfestede jizia til herrefolket. Det skulle gå mer enn 700 år før spanjolene klarte å kaste ut muslimene i 1492. (Det faktum at de samtidig kastet ut jødene levner datidens kristne liten ære). Andre land som muslimene erobret ble gradvis renset for kristne og jøder, og resultatet ble forfall, fattigdom, mangel på ytringsfrihet og demokrati, noe som preger de fleste muslimske land den dag i dag. En regner med at muslimenes krig mot vantro har kostet 270 millioner menneskeliv, i tillegg kommer et ukjent antall drepte i muslimenes kamper seg imellom,- og tallet stiger hver eneste dag!

Jeg finner det ufattelig at Europa, etter å ha stått imot muslimske angripere i tusen år, nå har valgt å slippe millioner av dem inn og ønske det islamske barbariet velkommen.
Kåre M. Dreyer.